Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2242

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 grudnia 2021 r.

w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 i 1997) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy program kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej "ustawą";

2) wysokość opłaty za kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 ustawy, zwany dalej "kursem reedukacyjnym";

3) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego;

4) szczegółowe warunki i tryb kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz wzory dokumentów z tym związane.

§ 2. [Szczegółowy program kursu reedukacyjnego]

Szczegółowy program kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wysokość opłaty za kurs reedukacyjny]

Wysokość opłaty za kurs reedukacyjny wynosi 400 zł.

§ 4. [Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego]

Wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Zgłoszenie się na badanie lekarskie]

1. Osoby, które otrzymały decyzję administracyjną o skierowaniu na badanie lekarskie, zgłaszają się na badanie lekarskie w terminie miesiąca od dnia otrzymania tej decyzji.

2. Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

3. Wzór decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Zgłoszenie się na badanie psychologiczne]

1. Osoby, które otrzymały informację o obowiązku poddania się badaniom psychologicznym, zgłaszają się na badanie psychologiczne w terminie miesiąca od dnia otrzymania tej informacji.

2. Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 7. [Przeprowadzenie badania psychologicznego]

1. Badanie psychologiczne przeprowadza się w warunkach zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania.

2. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.

§ 8. [Odmowa przeprowadzenia badania psychologicznego]

1. Uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badania psychologicznego, jeżeli:

1) osoba badana informuje o złym stanie swojego zdrowia lub o złym samopoczuciu, lub

2) stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uprawniony psycholog wyznacza nowy termin badania psychologicznego, nieprzekraczający 14 dni od terminu poprzedniego badania psychologicznego.

§ 9. [Ważność zaświadczeń o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii]

1. Zaświadczenia o ukończeniu kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

2. Decyzje administracyjne o skierowaniu na badania lekarskie lub psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych lub psychologicznych do kierowania pojazdami wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 grudnia 2021 r.2)

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019 r. poz. 140 i 2111), które traci moc z dniem 5 grudnia 2021 r. na podstawie art. 4 pkt 36 lit. b ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997).

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 3 grudnia 2021 r. (poz. 2242)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 98a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 i 1997), zwany dalej "kursem reedukacyjnym", jest prowadzony przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia, w formie wykładów, w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników.

Wykłady - pierwszy dzień

1. Wykład w zakresie podstawowych informacji dotyczących prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu obejmuje:

1) wpływ alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na sprawność prowadzenia pojazdów;

2) mity, stereotypy i formy racjonalizacji, dotyczące prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;

3) statystyki dotyczące zjawiska nietrzeźwości na drogach (liczba wypadków, liczba rannych i zabitych);

4) omówienie regulacji prawnych dotyczących prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

2. Wykład poświęcony omówieniu powodów, dla których ludzie decydują się na prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

3. Wykład dotyczący problemów związanych z używaniem alkoholu, środków działających podobnie do alkoholu, na którym są omawiane:

1) zjawiska związane z nadużywaniem napojów alkoholowych: picie ryzykowne, picie szkodliwe, uzależnienie, wraz z ich wyznacznikami;

2) zjawiska związane z używaniem środków działających podobnie do alkoholu: używanie substancji ryzykownych, używanie substancji szkodliwe, uzależnienie wraz z ich wyznacznikami;

3) funkcjonowanie osoby uzależnionej - zmiany w sferze poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej.

4. Wykład dotyczący sposobów autodiagnozy stylu picia alkoholu oraz używania środków działających podobnie do alkoholu, poziomu samokontroli i tendencji do zachowań ryzykownych oraz ulegania wpływom zewnętrznym:

1) test AUDIT - test do autodiagnozy stylu picia alkoholu;

2) test PUM - test problemowego używania marihuany;

3) test PUN - test problemowego używania narkotyków;

4) omówienie pojęcia samokontroli, w tym kontrolowania emocji i zachowań oraz podejmowania zachowań ryzykownych;

5) test Behavior Assessment Scales-2 TM - test autodiagnozy preferencji do podejmowania ryzyka.

Wykłady - drugi dzień

1. Wykład dotyczący odpowiedzialności obejmujący:

1) pojęcie odpowiedzialności;

2) przedstawienie oczekiwań ludzi od odpowiedzialnego kierowcy i kierującego tramwajem;

3) wskazanie, w jaki sposób najczęściej oceniamy swoje umiejętności oraz sprawność w roli kierowcy lub kierującego tramwajem.

2. Wykład dotyczący sposobów przeciwdziałania problemowi prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu obejmujący:

1) sposoby odmawiania, odmawianie asertywne;

2) możliwości i sposoby organizowania bezpiecznego powrotu z "imprezy, na której jest alkohol";

3) działania na rzecz zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości kierowców; wskazanie tego, co każdy z nas może zrobić, aby zmniejszyć zjawisko nietrzeźwości kierowców.

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII]

Załącznik nr 2

WZÓR ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU KURSU REEDUKACYJNEGO W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRZECIWALKOHOLOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANIIZałącznik 3. [WZÓR – DECYZJA O SKIEROWANIU NA BADANIE LEKARSKIE PRZEPROWADZANE W CELU USTALENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik nr 3

WZÓR - DECYZJA O SKIEROWANIU NA BADANIE LEKARSKIE PRZEPROWADZANE W CELU USTALENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-03
  • Data wejścia w życie: 2021-12-05
  • Data obowiązywania: 2021-12-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw