Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 691

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 24 marca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2021 r. poz. 618) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 września 2017 r. w sprawie warunków i trybu zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji (Dz. U. poz. 1754) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 wyrazy "30 listopada" zastępuje się wyrazami "15 października";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w trakcie jego realizacji i dokonywane w danym roku jego realizacji nie mogą spowodować:

1) zmiany ogólnych celów programu operacyjnego, z wyłączeniem celu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.2));

2) zwiększenia wysokości pierwotnie zatwierdzonego funduszu operacyjnego o więcej niż 25% wysokości tego funduszu albo jego zmniejszenia o więcej niż 30% wysokości tego funduszu;

3) wyłączenia działań na rzecz ochrony środowiska, o których mowa w art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu, zatwierdzonych do realizacji w danym roku realizacji programu operacyjnego.

2. Zmiany programu operacyjnego wprowadzane w każdym roku jego realizacji nie mogą spowodować, aby został przekroczony maksymalny procentowy poziom funduszu operacyjnego, który jest przeznaczony na cele, działania lub wydatki realizowane w ramach programu operacyjnego i który jest określony w strategii krajowej na rzecz programów operacyjnych opracowanej przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.".

§ 2. [Stosowanie przepisów do postępowań w sprawie zatwierdzenia zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji]

Do postępowań w sprawie zatwierdzenia zmian programu operacyjnego wprowadzanych w trakcie jego realizacji, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 19.07.2016, str. 17, Dz. Urz. UE L 202 z 28.07.2016, str. 5, Dz. Urz. UE L 91 z 05.04.2017, str. 44, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 262.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-03-29
  • Data wejścia w życie: 2022-04-13
  • Data obowiązywania: 2022-04-13

Dziennik Ustaw