Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1037

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3a ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 924) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie dokumentów związanych z czynnościami spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych sporządzanych na informatycznych nośnikach danych (Dz. U. z 2018 r. poz. 126) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) pieczęci elektronicznej - należy przez to rozumieć kwalifikowaną pieczęć elektroniczną albo inną pieczęć elektroniczną w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73) zgodną z umową stron, a w przypadku dokumentów wewnętrznych kasy zgodną z jej przepisami wewnętrznymi.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Utworzenie i utrwalenie następuje przez zapisanie w dokumencie elektronicznym danych związanych z jedną czynnością lub wieloma czynnościami kas oraz jego opatrzenie podpisem elektronicznym albo pieczęcią elektroniczną.";

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dokument przechowuje się w sposób zapewniający jego integralność przez cały okres przechowywania, gwarantujący przez cały okres jego przechowywania możliwość odczytywania zawartych w nim danych oraz możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej, którymi ten dokument został opatrzony.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dane zapisane w dokumentach mogą być gromadzone w bazie danych prowadzonej w systemie teleinformatycznym, która może mieć formę rozproszoną i zdecentralizowaną. System teleinformatyczny zapewnia bezpieczeństwo i integralność gromadzonych w niej danych.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka

Dziennik Ustaw