Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1070

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 13 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303) w załączniku:

1) w spisie treści:

a) w części I. INFORMACJE O BADANIACH pozycja 1.29.18 (103) otrzymuje brzmienie:

„1.29.18 (103) Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”,

b) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH:

– po pozycji 19 dodaje się pozycję 19a w brzmieniu:

„19a. Zestawy danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie”,

– pozycja 80 otrzymuje brzmienie:

„80. Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”;

2) w części I. INFORMACJE O BADANIACH:

a) w bloku tematycznym 1.01 STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA w badaniu o symbolu 1.01.05 (004) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód:

– pkt 5 Cel badania, pkt 6 Zakres podmiotowy i pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymują brzmienie:

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji umożliwiających analizę i ocenę stanu zanieczyszczenia, zagrożenia i wykorzystania wód powierzchniowych, w tym wód Morza Bałtyckiego oraz wód podziemnych; charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej; uzyskanie informacji na temat rozwoju, poniesionych kosztów i źródeł finansowania obiektów małej retencji wodnej; uzyskanie informacji na temat zanieczyszczenia wód, higieny komunalnej, eksploatacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostępności cenowej wody i ścieków w ramach usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

6. Zakres podmiotowy

Wody powierzchniowe i podziemne.

Podmioty korzystające ze środowiska, pobierające z ujęć własnych rocznie 5000 m3 i więcej wody podziemnej albo 20 000 m3 i więcej wody powierzchniowej lub odprowadzające rocznie 20 000 m3 i więcej ścieków, z wyjątkiem: przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych, podmiotów zużywających wyłącznie wodę zakupioną od wodociągów komunalnych i jednocześnie odprowadzających ścieki wyłącznie do sieci kanalizacyjnej oraz gospodarstw rolnych (z wyłączeniem ferm przemysłowego chowu zwierząt) zużywających wodę wyłącznie na potrzeby produkcji zwierzęcej i roślinnej (w tym ogrodniczej i szklarniowej).

Podmioty gospodarki narodowej, według jednostek lokalnych prowadzące gospodarkę wodną w stawach rybnych o powierzchni zalewu 10 ha i więcej zobowiązane do uiszczania opłat za usługi wodne na potrzeby chowu lub hodowli ryb.

Podmioty nadzorujące eksploatację oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich pracujących na sieci kanalizacyjnej, które oczyszczają ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną, nadzorujące eksploatację oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie doprowadzone siecią kanalizacyjną.

Podmioty gospodarki narodowej, posiadające obowiązek sprawozdawczy w zakresie obiektów małej retencji wodnej.

Nieczystości ciekłe.

Stacje zlewne.

Zbiorniki bezodpływowe.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

7. Zakres przedmiotowy

Gospodarowanie wodą. Zasoby wód podziemnych. Zaopatrzenie w wodę. Zamknięte obiegi wody. Wody powierzchniowe. Ścieki. Stawy rybne. Osady. Oczyszczalnie ścieków. Obiekty małej retencji wodnej. Monitoring wód powierzchniowych. Monitoring jakości wody. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Nieczystości ciekłe. Monitoring wód podziemnych. Ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.”,

– w pkt 8 Źródła danych po akapicie siódmym dodaje się akapit ósmy w brzmieniu:

„Zestawy danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr 19a (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MGM-MCW – sprawozdanie o maksymalnych cenach wskaźnikowych (lp. 19a.1).”,

– pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Zasoby ilościowe i jakościowe wód powierzchniowych i podziemnych, w przekrojach: kraj, województwa, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, regiony hydrograficzne.

Źródła poboru i cele zużycia wody w gospodarce narodowej i na potrzeby ludności, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, aglomeracje miejskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, region hydrograficzny.

Pobór wód morskich wewnętrznych, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty.

Zamknięte obiegi wody w zakładach, w przekrojach: kraj, województwa.

Ilość i sposób zagospodarowania wód zasolonych oraz ładunki soli w nich zawarte, w przekrojach: kraj, województwa.

Napełnianie stawów rybnych (powierzchnia i zużycie wody), w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 2.

Ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane do wód, kanalizacji i do ziemi, metody ich oczyszczania oraz ładunki zanieczyszczeń (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, metale ciężkie) w ściekach wytwarzanych i odprowadzanych w ciągu roku, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, aglomeracja miejska, PKD (dotyczy ścieków przemysłowych).

Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe odprowadzone do wód i kanalizacji, w przekrojach: kraj, województwa.

Ilość, przepustowość i rodzaje oczyszczalni i podczyszczalni ścieków przemysłowych, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.

Ilość, wielkość (przepustowość i równoważna liczba mieszkańców – RLM) i rodzaje oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich pracujących na sieci kanalizacyjnej, ich efekty działania oraz postępowanie z wytworzonymi osadami ściekowymi, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, aglomeracja miejska.

Kanalizacja – ilość ścieków bytowych odprowadzonych siecią, ścieki nieoczyszczone, w przekrojach: gminy.

Wodociągi – woda pobrana z ujęć (w tym z ujęć powierzchniowych), woda dostarczona gospodarstwom domowym, straty wody, dobowa zdolność produkcyjna wodociągu, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.

Rodzaje obiektów małej retencji wodnej, ich liczba, poniesione koszty i źródła finansowania oraz pojemność retencyjna, w przekrojach: kraj, województwa.

Maksymalna cena wskaźnikowa za 1 m³ dostarczanej wody (zł/m³) dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, w przekrojach: gminy.

Maksymalna cena wskaźnikowa za 1 m³ odprowadzanych ścieków (zł/m³) dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, w przekrojach: gminy. Zanieczyszczenie i tendencje zmian długookresowych zachodzących w środowisku wodnym i w biocenozach polskich obszarów morskich. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzane do Morza Bałtyckiego rzekami (substancje organiczne i biogenne, metale ciężkie), w przekrojach: rzeki, rodzaje zanieczyszczeń.

Stopień zanieczyszczenia osadów dennych rzek i jezior metalami ciężkimi, związkami organicznymi (wielopierścieniowe węglowodory organiczne, polichlorowane bifenyle, pestycydy chloroorganiczne), w przekrojach: rzeki, jeziora.

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przekrojach: kraj, klasa jakości.

Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich oraz oczyszczalni ścieków przemysłowych pracujących na sieci kanalizacyjnej, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, aglomeracja miejska.

Jakość wody dostarczanej ludności do spożycia, w przekrojach: wodociągi o określonej wydajności, dorzecza.

Nieczystości ciekłe odebrane oraz nieczystości ciekłe przekazane do stacji zlewnej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, rodzaj nieczystości.

Liczba zbiorników bezodpływowych, stacji zlewnych i oczyszczalni przydomowych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy.”,

b) w bloku tematycznym 1.02 ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY w badaniu o symbolu 1.02.05 (018) Prace geodezyjne i kartograficzne:

– pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji w zakresie mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów i budynków oraz jej modernizacji, geodezyjnej osnowy szczegółowej poziomej i wysokościowej, bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000.

Akty prawa krajowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

– ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

– Regionalne programy operacyjne.

Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

– inny użytkownik.”,

– pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

7. Zakres przedmiotowy

Informacje o szczegółowej osnowie geodezyjnej. Informacje o mapie zasadniczej. Informacje o ewidencji gruntów i budynków oraz jej modernizacji. Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Informacje o bazie danych obiektów topograficznych.”,

– pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Mapa zasadnicza, ewidencja gruntów i budynków, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, BDOT500, szczegółowa osnowa geodezyjna, w przekrojach: województwa, powiaty.”,

c) w bloku tematycznym 1.04 GOSPODARKA SPOŁECZNA w badaniu o symbolu 1.04.03 (026) Badanie pracy niezarobkowej poza gospodarstwem domowym pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Osoby w wieku 15–89 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych (3/5 próby kwartalnej wylosowanej do badania aktywności ekonomicznej ludności).”,

d) w bloku tematycznym 1.20 RODZINA:

– w badaniu o symbolu 1.20.05 (034) Żłobki i kluby dziecięce:

– – pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Dzieci przebywające w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz opiekunowie pracujący w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, dzieci przebywające w ciągu roku w placówkach – dofinansowywane przez gminę, na które z ZUS uzyskano dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt.

Żłobki i kluby dziecięce.”,

– – pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

„9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, typ placówki.

Organy prowadzące placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, marszałek województwa, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, instytucja publiczna, typ placówki.

Miejsca w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, typ placówki.

Miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3 w miastach, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci przebywające w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, wiek, płeć.

Dzieci niepełnosprawne przebywające w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, wiek, płeć.

Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 100 miejsc, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku powyżej 1. roku życia do 2. roku życia, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych na 1000 dzieci w wieku powyżej 2. roku życia do 3. roku życia, w przekrojach: kraj, województwa, gminy, dzielnice m.st. Warszawy.

Dzieci przebywające w ciągu roku w placówce, których pobyt częściowo lub całkowicie pokrywała gmina, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, typ placówki.

Dzieci przebywające w ciągu roku w placówce, na które z ZUS uzyskano dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, typ placówki.

Opiekunowie w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, płeć, dla których jest to główne miejsce pracy.

Wolontariusze w ciągu roku w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, płeć.

Czas pracy placówki opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy.

Liczba dni (roboczych), w których placówka była zamknięta z powodu COVID-19, w przekrojach: kraj, województwa.

Przystosowanie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: województwa, NUTS 3, powiaty, gminy.

Osobodni pobytu dzieci przebywających w placówkach opieki nad dziećmi do lat 3, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, typ placówki.

Liczba niań, w przekrojach: kraj, województwa, wiek, płeć.

Liczba dziennych opiekunów, w przekrojach: kraj, województwa.

Liczba dzieci pod opieką dziennego opiekuna, w przekrojach: kraj, województwa.”,

– w badaniu o symbolu 1.20.06 (035) Świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500 plus”:

– – pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, korzystające z dodatków wychowawczych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, korzystające z dodatków do zryczałtowanej kwoty.

Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, korzystające z dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego.

Dzieci, na które rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze.

Dzieci z pieczy zastępczej, na które pobierane są świadczenia wychowawcze.”,

– – pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

„9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Dodatki wychowawcze, dodatki do zryczałtowanej kwoty, dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty.

Placówki instytucjonalnej pieczy zastępczej, z wyjątkiem placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, korzystające z dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, rodzaj placówki.

Kwota dodatków wychowawczych, dodatków do zryczałtowanej kwoty, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty.

Kwota świadczeń wychowawczych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.

Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego korzystające z dodatków wychowawczych lub dodatków do zryczałtowanej kwoty, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, forma pieczy zastępczej.

Dzieci, na które rodziny otrzymują świadczenie wychowawcze, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy, płeć, wiek.

Dzieci z pieczy zastępczej, na które pobierane są świadczenia wychowawcze, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, forma pieczy zastępczej.

Świadczenia wychowawcze, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 2, NUTS 3, powiaty, gminy.”,

e) w bloku tematycznym 1.21 LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE:

– w badaniu o symbolu 1.21.10 (042) Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności i gospodarstw domowych w pkt 8 Źródła danych akapit szósty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 166 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące osób zgłoszonych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego oraz ubezpieczonego zgłaszającego do ubezpieczenia zdrowotnego te osoby (lp. 166.7),

– dane dotyczące płatników składek (lp. 166.8),

– dane dotyczące ubezpieczonych (lp. 166.11),

– dane dotyczące osób fizycznych pobierających świadczenia emerytalno-rentowe (lp. 166.20),

– dane dotyczące umów o dzieło (lp. 166.29).”,

– w badaniu o symbolu 1.21.14 (045) Zasoby migracyjne w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr 29 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę (lp. 29.1),

– dane o wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ zezwolenia S) (lp. 29.2),

– dane o oświadczeniach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej (lp. 29.3),

– dane o cudzoziemcach, dla których podmiot powierzający im wykonywanie pracy złożył oświadczenie (lp. 29.4),

– dane o cudzoziemcach, którym udzielono zezwolenia na pracę sezonową (typ zezwolenia S) (lp. 29.5),

– dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę (lp. 29.26).”,

f) w bloku tematycznym 1.23 RYNEK PRACY:

– w badaniu o symbolu 1.23.01 (049) Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

7. Zakres przedmiotowy

Charakterystyka gospodarstw domowych. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Pochodzenie migracyjne i przyczyny migracji. Aktywność zawodowa. Status na rynku pracy. Charakterystyka pracy głównej. Czas pracy i organizacja czasu pracy. Charakterystyka pracy dodatkowej. Staż pracy i wcześniejsze doświadczenia zawodowe. Charakterystyka ostatniego miejsca pracy. Poszukiwanie pracy i gotowość do podjęcia pracy. Poziom i charakterystyka wykształcenia. Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu. Rejestracja w urzędzie pracy. Świadczenia w ramach Programu „Rodzina 500 plus”. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia (samoocena) i niepełnosprawność. Kompetencje zawodowe i charakterystyka zadań wykonywanych w głównym lub ostatnim miejscu pracy. Praca świadczona poprzez platformy internetowe. Dane o ludności i rezydentach.”,

– w badaniu o symbolu 1.23.02 (050) Pracujący w gospodarce narodowej w pkt 8 Źródła danych:

– – akapit ósmy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 166 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące płatników składek (lp. 166.8),

– dane dotyczące liczby dokumentów zgłoszeniowych do ubezpieczenia emerytalnego i ubezpieczeń rentowych oraz liczby dokumentów wyrejestrowujących z tych ubezpieczeń oraz liczba ubezpieczonych zgłoszonych/wyrejestrowanych z kodem tytułu ubezpieczenia pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność (lp. 166.10),

– dane dotyczące ubezpieczonych (lp. 166.11),

– dane dotyczące osób wyrejestrowywanych z ubezpieczeń (lp. 166.12),

– dane dotyczące umów o dzieło (lp. 166.29).”,

– – po akapicie dziesiątym dodaje się akapit jedenasty w brzmieniu:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr 29 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę (lp. 29.26).”,

– w badaniu o symbolu 1.23.07 (053) Popyt na pracę w pkt 8 Źródła danych po akapicie trzecim dodaje się akapit czwarty w brzmieniu:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr 29 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę (lp. 29.26).”,

– w badaniu o symbolu 1.23.09 (054) Warunki pracy pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Liczba zagrożeń oraz liczba pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia, w przekrojach: NUTS 1, województwa, według sekcji i działów PKD.

Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz informacje o ocenie ryzyka zawodowego, w przekrojach: NUTS 1, województwa, według sekcji i działów PKD.”,

g) w bloku tematycznym 1.27 EDUKACJA w badaniu o symbolu 1.27.14 (082) Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji i Nauki nr 22 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące uczniów i nauczycieli (lp. 22.2),

– dane o liczbie szkół i placówek wychowania przedszkolnego, oddziałów, uczniów, absolwentów, o nauczaniu języków obcych, kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz o liczbie dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej objętej kształceniem specjalnym w placówkach wychowania przedszkolnego, uczniów w szkołach i placówkach oświatowych, uczniów wymagających kształcenia specjalnego (lp. 22.4),

– wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.) (lp. 22.6).”,

h) w bloku tematycznym 1.28 KULTURA w badaniu o symbolu 1.28.01 (083) Obiekty i działalność podmiotów kultury pkt 7 Zakres przedmiotowy, pkt 8 Źródła danych, pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymują brzmienie:

7. Zakres przedmiotowy

Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej. Obiekty działalności kulturalnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działalność artystyczna i rozrywkowa. Działalność wystawiennicza. Działalność bibliotek. Działalność wydawnicza. Działalność kulturalno-edukacyjna. Konserwacja i digitalizacja zbiorów. Pracujący, w tym zatrudnieni. Absolwenci. Cechy organizacyjno-prawne. Dane finansowe.

8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– K-01 – sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej (lp. 1.71),

– K-02 – sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej (lp. 1.72),

– K-03 – sprawozdanie biblioteki (lp. 1.73),

– K-05 – sprawozdanie z działalności wystawienniczej (lp. 1.74),

– K-07 – sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy (lp. 1.76).

Zestawy danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 6 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– KK-3 IB – statystyka muzeów – infrastruktura i bezpieczeństwo (lp. 6.2).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Teatry i instytucje muzyczne, rodzaje, zasoby, oferta, korzystający, pracujący według płci, digitalizacja, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty; według organizatora.

Muzea i instytucje paramuzealne, rodzaje, zasoby, oferta, korzystający, pracujący według płci, digitalizacja, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty; według organizatora.

Muzea, kubatura i funkcjonalność budynku/budynków, magazyny i bezpieczeństwo zbiorów, zabezpieczenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia techniczne, ochrona fizyczna, przygotowanie muzeum do zdarzeń szczególnych, energooszczędność i wpływ działalności na środowisko, dostępność architektoniczna, infrastruktura teletechniczna i cyberbezpieczeństwo, informacje kadrowo-finansowe.

Biblioteki, rodzaje, infrastruktura, księgozbiór, oferta, korzystający, komputeryzacja, pracujący według płci, digitalizacja zasobów, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty, rodzaje gmin: miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie.

Galerie, rodzaje, zasoby, oferta, korzystający, pracujący według płci, digitalizacja, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty; według organizatora; formy własności.

Centra kultury, domy kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice, rodzaje, zasoby, oferta, korzystający, pracujący, według płci, digitalizacja, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, miasta, wsie; według organizatora.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS:

– „Polska w liczbach 2023” (maj 2023),

– „Rocznik Statystyczny Województw 2023” (grudzień 2023),

– „Kultura i dziedzictwo narodowe w 2022 r.” (wrzesień 2023),

– „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2023” (lipiec 2023),

– „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2023” (grudzień 2023).

Publikacje innych jednostek:

– „Statystyka muzeów – infrastruktura i bezpieczeństwo” (listopad 2023).

Informacje sygnalne:

– „Biblioteki publiczne w 2022 r.” (czerwiec 2023),

– „Działalność galerii sztuki w 2022 r.” (maj 2023),

– „Działalność muzeów w 2022 r.” (maj 2023),

– „Działalność teatrów i instytucji muzycznych w 2022 r.” (maj 2023),

– „Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic w 2022 r.” (maj 2023).

Internetowe bazy danych:

– Bank Danych Lokalnych – Kultura i Sztuka – Działalność centrów kultury, domów kultury, ośrodków kultury, klubów i świetlic (maj 2023),

– Bank Danych Lokalnych – Kultura i Sztuka – Działalność sceniczna i wystawiennicza (kwiecień 2023),

– Bank Danych Lokalnych – Kultura i Sztuka – Biblioteki (czerwiec 2023),

– Bank Danych Lokalnych – Kultura i Sztuka – Muzea (kwiecień 2023).”,

i) w bloku tematycznym 1.29 ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA:

– w badaniu o symbolu 1.29.04 (095) Profilaktyka pkt 8 Źródła danych i pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymują brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 11 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MSWiA-32 – sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA (lp. 11.3),

– MSWiA-41 – sprawozdanie z działalności profilaktycznej (lp. 11.9).

Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia nr 13 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– MZ-06 – sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach (lp. 13.5),

– MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (lp. 13.6),

– MZ-35 – sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy (lp. 13.15),

– MZ-35A – sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących (lp. 13.16),

– MZ-35B – sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami (lp. 13.17).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Lekarska i pielęgniarska opieka zdrowotna w placówkach oświatowo-wychowawczych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, rodzaje placówek.

Stan zdrowia dzieci i młodzieży stwierdzony na podstawie badań profilaktycznych lekarskich, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, rodzaje placówek.

Stan zdrowia osób w wieku do 19 lat, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, rodzaje placówek.

Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa.

Stan zdrowia kobiet ciężarnych objętych opieką profilaktyczną, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, rodzaje placówek.

Stan zdrowia osób objętych opieką profilaktyczną służby medycyny pracy, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, rodzaje placówek.

W badaniu MSWiA – zatrudnienie w poradni badań profilaktycznych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, rodzaje placówek.

W badaniu MSWiA – działalność orzecznicza w zakresie medycyny pracy, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, rodzaje placówek.

W badaniu MSWiA – liczba funkcjonariuszy i pracowników cywilnych służb resortu spraw wewnętrznych przebadanych profilaktycznie, odsetek zdrowych i chorych, w przekrojach: kraj, NUTS 1, województwa, rodzaje placówek, płeć.”,

– w badaniu o symbolu 1.29.09 (099) Apteki:

– – pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

„5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o aptekach i punktach aptecznych, ich typach, rozmieszczeniu, czasie pracy placówek oraz o osobach pracujących, w tym o farmaceutach oraz wolumenie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę.”,

– – pkt 8 Źródła danych i pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymują brzmienie:

„8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– ZD-5 – sprawozdanie apteki i punktu aptecznego (lp. 1.207).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Zdrowia nr 36 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym (lp. 36.10).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego nr 54 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zezwoleń na prowadzenie aptek (lp. 54.1).

Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia nr 103 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o farmaceutach i technikach farmacji realizujących recepty refundowane w aptekach i punktach aptecznych (lp. 103.11).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Apteki i punkty apteczne oraz osoby w nich pracujące, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

Apteki ogólnodostępne, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

Apteki zakładowe, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy.

Punkty apteczne, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

Przystosowanie apteki do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

Przystosowanie punktu aptecznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

Apteki i punkty apteczne na wsi i sprzedaż wysyłkowa, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.

Recepty zrealizowane w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

Opakowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

Wartość sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

Kwota zapłacona za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydane na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

Kwota refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.”,

– w badaniu o symbolu 1.29.14 (100) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

– – pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

„5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych obrazujących stan higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych, higieny środowiska, higieny pracy, higieny dzieci i młodzieży, higieny radiacyjnej oraz o efektach prowadzonych kontroli – niezbędnych do podejmowania działań zapobiegawczych eliminujących negatywne zjawiska w obszarze zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

– Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,

– administracja rządowa,

– administracja samorządowa – województwo.”,

– – pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

Monitoring jakości wody. Pracujący, w tym zatrudnieni. Profilaktyka zdrowotna. Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny. Zapobiegawczy nadzór sanitarny. Nadzór bieżący sanitarny.”,

– – pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

„9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Działalność kontrolna, w przekrojach: NUTS 1, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.

Higiena dzieci i młodzieży szkolnej, w przekrojach: NUTS 1, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.

Higiena pracy, w przekrojach: NUTS 1, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.

Higiena radiacyjna, w przekrojach: NUTS 1, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.

Higiena środowiska, w przekrojach: NUTS 1, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.

Higiena żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych, w przekrojach: NUTS 1, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych, kontrolowane produkty spożywcze.

Zapobiegawczy nadzór sanitarny, w przekrojach: NUTS 1, województwa, rodzaje działalności, grupy i rodzaje obiektów kontrolowanych.”,

– w badaniu o symbolu 1.29.18 (103) Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

– – pkt 2 Temat badania otrzymuje brzmienie:

„2. Temat badania: Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”,

– – pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

„5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji na temat stanu zasobów i deficytów oraz porównanie zakresu i dynamiki działań samorządów lokalnych w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

– administracja rządowa,

– administracja samorządowa – gmina, miasto,

– administracja samorządowa – województwo,

– stowarzyszenia, organizacje, fundacje.”,

– – pkt 7 Zakres przedmiotowy, pkt 8 Źródła danych, pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymują brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień.

8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia nr 13 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– KCPU-G1 – sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień (lp. 13.35).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w tym informacje na temat: uchwał i zarządzeń dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, rynku napojów alkoholowych, koordynatora gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocy dla osób z problemem alkoholowym oraz narkotykowym i ich rodzin, przeciwdziałania przemocy w rodzinach, profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, edukacji publicznej i profilaktyki dla dorosłych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, nietrzeźwości w miejscach publicznych, współpracy z innymi samorządami, organizacjami oraz współpracy międzynarodowej, badań i ekspertyz w zakresie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy, finansowania działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych, w przekrojach: kraj, województwa.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje innych jednostek:

– biuletyn informacyjny opracowywany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (październik 2023).”,

j) w bloku tematycznym 1.44 RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY:

– w badaniu o symbolu 1.44.01 (119) Bilanse paliw i energii w pkt 8 Źródła danych:

– – akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii (lp. 1.54),

– G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej (lp. 1.55),

– G-02g – infrastruktura, odbiorcy i sprzedaż gazu z sieci (lp. 1.56),

– G-02o – sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych (lp. 1.57),

– G-03 – sprawozdanie o zużyciu nośników energii (lp. 1.58),

– L-01 – sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) (lp. 1.88),

– L-02 – sprawozdanie o zadrzewieniach (lp. 1.89),

– L-03 – sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) (lp. 1.90),

– P-01 – sprawozdanie o produkcji (lp. 1.106),

– SG-01 – statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska (lp. 1.145),

– T-04 – sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego zarobkowego (lp. 1.165),

– T-06 – sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym (lp. 1.166),

– T-11/k – sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej (lp. 1.170),

– TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym (lp. 1.172).”,

– – akapit dziewiąty otrzymuje brzmienie:

„Inne źródła danych:

Dane pozyskane z badania 1.44.04 Pbssp na rok 2021. Informacje dystrybutorów energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła o wielkościach zużycia nośników energii na poszczególne cele (ogrzewanie mieszkań, przygotowanie ciepłej wody, gotowanie posiłków, oświetlenie itd.). Informacje sprzedawców pomp ciepła. Informacje pochodzące z programów Mój Prąd i Czyste Powietrze. Informacje pochodzące z Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Opracowania branżowe i eksperckie dotyczące odnawialnych źródeł energii.”,

– w badaniu o symbolu 1.44.02 (120) Elektroenergetyka i ciepłownictwo w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr 5 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej / elektrowni wiatrowej / instalacji fotowoltaicznej (lp. 5.1),

– G-10.1k – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej (lp. 5.2),

– G-10.2 – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej (lp. 5.3),

– G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej (lp. 5.4),

– G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej (lp. 5.5),

– G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną (lp. 5.6),

– G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (lp. 5.7),

– G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych (lp. 5.8),

– G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii (lp. 5.9),

– G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej (lp. 5.10),

– G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć (lp. 5.11),

– G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego (lp. 5.12),

– G-10.m – miesięczne dane o energii elektrycznej (lp. 5.13),

– G-11e – sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych (lp. 5.14).”,

– w badaniu o symbolu 1.44.03 (121) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr 5 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej / elektrowni wiatrowej / instalacji fotowoltaicznej (lp. 5.1),

– G-10.1k – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej (lp. 5.2),

– G-10.2 – sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej (lp. 5.3),

– G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej (lp. 5.4),

– G-10.4(D)k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej (lp. 5.5),

– G-10.4(Ob)k – sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną (lp. 5.6),

– G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (lp. 5.7),

– G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych (lp. 5.8),

– G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii (lp. 5.9),

– G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej (lp. 5.10),

– G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć (lp. 5.11),

– G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego (lp. 5.12),

– G-10.m – miesięczne dane o energii elektrycznej (lp. 5.13),

– GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym (lp. 5.17),

– GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń (lp. 5.18),

– GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych (lp. 5.19),

– RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej (lp. 5.28),

– RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw (lp. 5.29).”,

– w badaniu o symbolu 1.44.11 (124) Paliwa ciekłe i gazowe:

– – pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Infrastruktura sieci gazowej. Bilanse paliw i energii. Ropa naftowa, gaz ziemny, paliwa ciekłe i gazowe. Wolumen oraz wartość brutto usługi ładowania dostarczonej do odbiorców końcowych na publicznych stacjach ładowania. Wolumen oraz wartość brutto sprzedanego gazu do odbiorców końcowych na stacjach tankowania CNG. Dane adresowe i terytorialne.”,

– – w pkt 8 Źródła danych akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska nr 5 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– G-11g – sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych (lp. 5.15),

– G-11n – sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw (lp. 5.16),

– GAZ-1 – sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym (lp. 5.17),

– GAZ-2 – sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń (lp. 5.18),

– GAZ-3 – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych (lp. 5.19),

– RAF-1 – sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej (lp. 5.28),

– RAF-2 – sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw (lp. 5.29),

– G-11a – sprawozdanie w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie (lp. 5.32).”,

k) w bloku tematycznym 1.47 DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA w badaniu o symbolu 1.47.04 (152) Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych oraz efekty działalności budowlanej w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Internetowe bazy danych:

– Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym (dane kwartalne) (maj 2022, sierpień 2022, listopad 2022, luty 2023),

– Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Pozwolenia na budowę (czerwiec 2022, wrzesień 2022, grudzień 2022, marzec 2023),

– Strateg – System Monitorowania Rozwoju – Produkcja. Sprzedaż detaliczna. Ceny (grudzień 2023),

– Strateg – System Monitorowania Rozwoju – Infrastruktura (lipiec 2023),

– Bank Danych Makroekonomicznych – Mieszkania (maj 2023),

– Bank Danych Makroekonomicznych – Mieszkania (dane kwartalne) (maj 2022, sierpień 2022, listopad 2022, luty 2023),

– Bank Danych Makroekonomicznych – Mieszkania (dane miesięczne) (luty 2022, marzec 2022, kwiecień 2022, maj 2022, czerwiec 2022, lipiec 2022, sierpień 2022, wrzesień 2022, październik 2022, listopad 2022, grudzień 2022, styczeń 2023),

– Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Budownictwo mieszkaniowe (luty 2022, marzec 2022, kwiecień 2022, maj 2022, czerwiec 2022, lipiec 2022, sierpień 2022, wrzesień 2022, październik 2022, listopad 2022, grudzień 2022, styczeń 2023),

– Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Pozwolenia wydane na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym (luty 2022, marzec 2022, kwiecień 2022, maj 2022, czerwiec 2022, lipiec 2022, sierpień 2022, wrzesień 2022, październik 2022, listopad 2022, grudzień 2022, styczeń 2023),

– Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza OECD – Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia, i mieszkania, których budowę rozpoczęto (luty 2022, marzec 2022, kwiecień 2022, maj 2022, czerwiec 2022, lipiec 2022, sierpień 2022, wrzesień 2022, październik 2022, listopad 2022, grudzień 2022, styczeń 2023),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Budownictwo – Mieszkania, których budowę rozpoczęto – dane miesięczne narastające (luty 2022, marzec 2022, kwiecień 2022, maj 2022, czerwiec 2022, lipiec 2022, sierpień 2022, wrzesień 2022, październik 2022, listopad 2022, grudzień 2022, styczeń 2023),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Budownictwo – Mieszkania oddane do użytkowania – dane kwartalne narastające (czerwiec 2022, wrzesień 2022, grudzień 2022, marzec 2023),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Budownictwo – Nowe budynki mieszkalne oddane do użytkowania – dane kwartalne narastające (czerwiec 2022, wrzesień 2022, grudzień 2022, marzec 2023),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Budownictwo – Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków zbiorowego zamieszkania oraz nowych budynków niemieszkalnych i obiektów inżynierii lądowej i wodnej – dane kwartalne narastające (czerwiec 2022, wrzesień 2022, grudzień 2022, marzec 2023),

– Dziedzinowa Baza Wiedzy – DBW Budownictwo – Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych budynków mieszkalnych – dane kwartalne narastające (czerwiec 2022, wrzesień 2022, grudzień 2022, marzec 2023),

– Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Budownictwo niemieszkaniowe (dane kwartalne) – dane kwartalne (maj 2022, sierpień 2022, listopad 2022, luty 2023),

– Bank Danych Lokalnych – Przemysł i budownictwo – Budynki (czerwiec 2022, wrzesień 2022, grudzień 2022, marzec 2023).”,

l) w bloku tematycznym 1.48 DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, POCZTA w badaniu o symbolu 1.48.02 (156) Transport drogowy towarowy i pasażerski pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych otrzymuje brzmienie:

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Tabor samochodowy ciężarowy podmiotów transportu zarobkowego (o liczbie pracujących 10 osób i więcej), w przekrojach: rodzaje taboru, grupy ładowności; klasy emisji spalin EURO, grupy dmc; rodzaj paliwa, w tym: gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), energia elektryczna.

Przewozy ładunków transportem samochodowym (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), kierunki transportu, grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007); formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), typy ładunków; formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), rodzaje nadwozia; formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), grupy ładowności; formy organizacyjne transportu samochodowego (zarobkowy, gospodarczy), grupy wieku pojazdów.

Przewozy krajowe ładunków transportem samochodowym (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: formy organizacyjne transportu samochodowego, strefy odległości.

Przewozy międzynarodowe ładunków transportem samochodowym (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007).

Przewozy ładunków transportem samochodowym w eksporcie i imporcie (w tonach i tonokilometrach), w przekrojach: kraje, grupy ładunków (klasyfikacja NST 2007).

Wojewódzki bilans przewozów ładunków transportem samochodowym w podziale na ładunki nadane i przyjęte, w przekrojach: kraj, województwa.

Przebieg pojazdów ciężarowych (w wozokilometrach), w przekrojach: formy organizacyjne transportu, kierunki transportu, stopień załadowania (ładowny, pusty).

Zużycie paliwa w transporcie samochodowym towarowym, w przekrojach: grupy dmc, rodzaje paliwa.

Liczba miast obsługiwanych przez komunikację miejską, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.

Długość sieci i linii komunikacyjnych w komunikacji miejskiej / gminnych przewozach pasażerskich, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy, rodzaj taboru.

Rower publiczny, w przekrojach: liczba stacji; rodzaje rowerów; liczba wypożyczeń rowerów.

Liczba przystanków w miastach, liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych w miastach, długość buspasów w miastach, liczba parkingów „park & ride” w miastach, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.

Długość dróg (ścieżek) rowerowych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty, gminy.

Przewozy pasażerów komunikacją miejską, w przekrojach: kraj, województwa.

Stan i eksploatacja taboru komunikacji miejskiej oraz liczba zakupionego i zmodernizowanego taboru, w przekrojach: rodzaj taboru, przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych, kraj, województwa.

Autobusy w komunikacji miejskiej, w przekrojach: grupy dmc, klasy emisji spalin EURO; rodzaj alternatywnego paliwa – paliwo hybrydowe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), energia elektryczna; grupy wieku autobusów.

Przewozy pasażerów transportem autobusowym w komunikacji zamiejskiej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj komunikacji (krajowa, międzynarodowa).

Przewozy pasażerów transportem autobusowym w komunikacji krajowej, w przekrojach: forma świadczenia usług (komunikacja regularna i regularna specjalna, przewozy pozostałe), rodzaje biletów w komunikacji regularnej.

Przewozy pasażerów transportem autobusowym w komunikacji międzynarodowej, w przekrojach: forma świadczenia usług (komunikacja regularna i przewozy pozostałe), kraje.

Autobusy w komunikacji zamiejskiej, w przekrojach: grupy dmc, klasy emisji spalin EURO; rodzaj alternatywnego paliwa – paliwo hybrydowe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), energia elektryczna; przystosowanie do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przebieg autobusów (wozokilometry) w komunikacji zamiejskiej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaj komunikacji (krajowa, międzynarodowa).

Dworce autobusowe, w tym przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa. Linie regularnej komunikacji autobusowej, w przekrojach: kraj, województwa, rodzaje linii.

Liczba zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z zezwoleń, w przekrojach: kraj, województwa.

Liczba licencji na krajowy transport drogowy (na wykonywanie przewozu osób samochodami osobowymi, pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, taksówkami oraz transportu drogowego rzeczy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy), w przekrojach: kraj, województwa.

Liczba licencji wspólnotowych na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób lub rzeczy wraz z liczbą wypisów z licencji, w przekrojach: rodzaje licencji, kraj, województwa.”,

m) w bloku tematycznym 1.50 GOSPODARKA MORSKA I ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA w badaniu o symbolu 1.50.08 (177) Gospodarka rybna:

– pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o rybołówstwie morskim, przetwórstwie rybnym i rybactwie śródlądowym.

Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 788/96 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 1, z późn. zm.),

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1004 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia unijnych ram gromadzenia danych, zarządzania nimi i ich wykorzystywania w sektorze rybołówstwa oraz w sprawie wspierania doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 199/2008 (Dz. Urz. UE L 157 z 20.06.2017, str. 1, z późn. zm.),

– decyzja delegowana Komisji (UE) 2021/1167 z dnia 27 kwietnia 2021 r. ustanawiająca wieloletni program Unii dotyczący gromadzenia danych biologicznych, środowiskowych, technicznych i społeczno-ekonomicznych oraz zarządzania nimi w sektorze rybołówstwa i akwakultury od 2022 r. (Dz. Urz. UE L 253 z 16.07.2021, str. 51).

Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

– Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

– Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020,

– Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030,

– Akwakultura 2027. Plan strategiczny rozwoju chowu i hodowli ryb w Polsce w latach 2021–2027.

Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

– administracja rządowa,

– placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci),

– Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,

– stowarzyszenia, organizacje, fundacje,

– Komitet do spraw Rybołówstwa OECD.”,

– pkt 8 Źródła danych, pkt 9 Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych otrzymują brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 9 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– RRW-19 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego (lp. 9.6),

– RRW-20 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego (lp. 9.8),

– RRW-22 – zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli (lp. 9.9),

– RRW-23 – zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących (lp. 9.10),

– RRW-21 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych gospodarstwa chowu i hodowli ryb (lp. 9.21).

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Informacje o statkach rybackich: przychody, koszty wartości środków trwałych, inwestycje, zatrudnienie, w przekrojach: typy statków.

Działalność przetwórstwa rybnego, źródła i wielkość zaopatrzenia w surowiec rybny, przychody, koszty stałe i zmienne produkcji, wartość środków trwałych, wykorzystanie zdolności produkcyjnych, inwestycje, zatrudnienie.

Przychody z działalności przetwórstwa rybnego, wielkość produkcji, ceny jednostkowe wyrobów, w przekrojach: rodzaje wyrobów.

Liczba gospodarstw rybackich, powierzchnia stawów rybnych i powierzchnia śródlądowych wód powierzchniowych, ilość ryb, skorupiaków i mięczaków słodkowodnych z chowu i hodowli oraz z połowów w śródlądowych wodach powierzchniowych, ilość i wartość materiału zarybieniowego wprowadzonego do śródlądowych wód powierzchniowych, w przekrojach: NUTS 1. Przychody, koszty, wartość aktywów trwałych i obrotowych, zobowiązań, zatrudnienie, w przekrojach: grupy zawodowe, wiek i status zatrudnienia.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Tablice publikacyjne:

– „Tablice wynikowe z zakresu rybactwa śródlądowego” (marzec 2023),

– „Tablice wynikowe z zakresu rybołówstwa i przetwórstwa rybnego” (grudzień 2023),

– „Tablice wyników ekonomicznych gospodarstw chowu i hodowli ryb” (grudzień 2023).”,

n) w bloku tematycznym 1.61 WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH:

– w badaniu o symbolu 1.61.01 (191) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw oraz aktywa i pasywa finansowe w pkt 8 Źródła danych akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. nr 125 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach programów rządowych „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” oraz „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (lp. 125.1).”,

– w badaniu o symbolu 1.61.05 (193) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw:

– – pkt 7 Zakres przedmiotowy otrzymuje brzmienie:

„7. Zakres przedmiotowy

Dane bilansowe. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Nakłady inwestycyjne. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Rodzaj prowadzonej działalności. Cechy grup przedsiębiorstw. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Ambulatoryjna opieka zdrowotna – działalność. Charakterystyka placówek leczniczych. Działalność badawcza i rozwojowa. Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Działalność gastronomiczna. Eksploatacja pojazdów drogowych. Pojazdy zarejestrowane na terytorium Polski. Przewozy pasażerów. Rachunek zysków i strat (wersja kalkulacyjna). Zestawienie zmian w kapitale własnym. Rachunek przepływów pieniężnych. Łańcuchy wartości przedsiębiorstw.”,

– – w pkt 8 Źródła danych akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. nr 125 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach programów rządowych „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” oraz „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (lp. 125.1).”,

– w badaniu o symbolu 1.61.08 (194) Badanie nowo powstałych przedsiębiorstw:

– – pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

„6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), L, M, N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem działu 94).”,

– – w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Inne źródła danych:

Systemy informacyjne Głównego Urzędu Statystycznego – krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej (REGON).”,

– w badaniu o symbolu 1.61.16 (200) Działalność podmiotów posiadających udziały w jednostkach z siedzibą za granicą pkt 6 Zakres podmiotowy otrzymuje brzmienie:

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej: spółki osobowe, spółki kapitałowe, spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, oddziały zagranicznych przedsiębiorców, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, jednostki badawczo-rozwojowe, instytuty badawcze oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – prowadzące działalność gospodarczą w Polsce i posiadające za granicą udziały, oddziały lub inne jednostki zagraniczne, dla których działalność przeważająca zaklasyfikowana jest według PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem szkół wyższych), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych).”,

o) w bloku tematycznym 1.64 CENY w badaniu o symbolu 1.64.07 (219) Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Komunikaty i obwieszczenia:

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.” (kwiecień 2022, lipiec 2022, październik 2022, styczeń 2023),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w 2022 r.” (kwiecień 2022, lipiec 2022, październik 2022, styczeń 2023),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (w marcu roku bieżącego) w stosunku do marca (6 lat wstecz) w marcu 2022 r. w stosunku do marca 2016 r.” (kwiecień 2022),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r.” (lipiec 2022),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r.” (październik 2022),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (we wrześniu roku bieżącego) w stosunku do września (6 lat wstecz) we wrześniu 2022 r. w stosunku do września 2016 r.” (październik 2022),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (rok poprzedni w stosunku do roku wcześniej) w 2022 r.” (styczeń 2023),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r.” (styczeń 2023),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen konsumpcyjnych nośników energii w 2022 r.” (styczeń 2023),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w 2022 r.” (styczeń 2023).”,

p) w bloku tematycznym 1.65 FINANSE PUBLICZNE:

– w badaniu o symbolu 1.65.19 (234) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych:

– – akapit szósty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów nr 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz zmiany długu jednostek innych niż Skarb Państwa (lp. 23.28),

– elektroniczne ustrukturyzowane sprawozdania finansowe jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS i podatników PIT prowadzących księgi rachunkowe i mających obowiązek sporządzenia sprawozdania według struktur wskazanych w załącznikach nr 1, 4–6 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz sprawozdania skonsolidowane sporządzane przez jednostki zobowiązane (lp. 23.30),

– dane dotyczące kosztów obsługi długu Skarbu Państwa oraz rozliczeń przyrostu długu (w tym różnic kursowych) (lp. 23.37),

– dane dotyczące sprawozdań Rb-33, Rb-35, Rb-40, Rb-FUS, Rb-FER, Rb-FEP (lp. 23.44),

– dane dotyczące sprawozdań Rb-27, Rb-27S, Rb-28, Rb-28S, Rb-28NW, Rb-30S, Rb-34S, Rb-34PL (lp. 23.46),

– dane dotyczące skonsolidowanych bilansów jednostek samorządu terytorialnego (lp. 23.56),

– dane dotyczące pożyczek (lp. 23.57),

– dane dotyczące sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych w zakresie należności Skarbu Państwa (lp. 23.59),

– dane dotyczące sprawozdania Rb-28NWS (lp. 23.60),

– dane dotyczące przyrostu należności SP z tytułu wykupu odsetek, przychodów i rozchodów budżetu państwa (lp. 23.61),

– dane dotyczące umorzeń należności sektora instytucji rządowych i samorządowych (lp. 23.62),

– dane z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń rządowych (lp. 23.63),

– dane dotyczące środków przekazanych przez Polskę do banków rozwoju (lp. 23.67),

– dane dotyczące napływu środków z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (lp. 23.68).”,

– – akapit dwudziesty drugi otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr 74 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane KRUS i funduszy przez nią zarządzanych, w tym dane Funduszu Składkowego i funduszu motywacyjnego z zakresu przychodów i rozchodów oraz bilans FS (lp. 74.1),

– dane dotyczące zasiłków KRUS w czasie epidemii COVID-19 i korzystających z nich osób (lp. 74.6).”,

– – akapit trzydziesty szósty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 166 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (lp. 166.6),

– dane dotyczące ustawowych umorzeń należności, rezerw oraz odpisów aktualizujących FUS i FEP, wykonania planu finansowego dla FUS i FEP, rachunku zysków i strat oraz bilansu FRD i ZUS, przewidywanego wykonania planu finansowego dla ZUS, FUS, FEP i FRD, sprawozdań finansowych FUS, FEP, FRD i ZUS (lp. 166.23).”,

– w badaniu o symbolu 1.65.20 (235) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych w pkt 8 Źródła danych:

– – akapit dwunasty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nr 74 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące zasiłków KRUS w czasie epidemii COVID-19 i korzystających z nich osób (lp. 74.6),

– dane dotyczące przypisu składek na ubezpieczenia społeczne, z wyszczególnieniem przypisu na poszczególne rodzaje ubezpieczeń, oraz przypisu składek na ubezpieczenie zdrowotne (lp. 74.9).”,

– – akapit dziewiętnasty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 166 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (lp. 166.6),

– dane dotyczące wypłat emerytur, rent, świadczeń rehabilitacyjnych, odszkodowań powypadkowych, zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń wypłacanych przez ZUS (lp. 166.21),

– dane dotyczące składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie społeczne (lp. 166.24),

– dane dotyczące Funduszu Rezerwy Demograficznej (rachunku wyników działalności i wybranych elementów bilansowych FRD), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (informacja o przychodach i kosztach) (lp. 166.26).”,

q) w bloku tematycznym 1.66 RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY I INWESTYCJE w badaniu o symbolu 1.66.01 (240) Środki trwałe w gospodarce narodowej pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego nr 1 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– F-02/dk – roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury (lp. 1.48),

– F-03 – sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych (lp. 1.49),

– F-03dp – sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową (lp. 1.50),

– F-03m – sprawozdanie o melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową (lp. 1.51),

– SG-01 – statystyka gminy: środki trwałe (lp. 1.144),

– SP – roczna ankieta przedsiębiorstwa (lp. 1.156),

– SP-3 – sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw (lp. 1.157).”,

r) w bloku tematycznym 1.67 RACHUNKI NARODOWE:

– w badaniu o symbolu 1.67.01 (242) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w pkt 10 Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Komunikaty i obwieszczenia:

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2017–2022” (kwiecień 2023),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika średniookresowej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących” (kwiecień 2023),

– „Komunikat Prezesa GUS w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji równego średniorocznej dynamice wartości produktu krajowego brutto w cenach bieżących” (maj 2023).”,

– w badaniu o symbolu 1.67.03 (243) Rachunki kwartalne w pkt 8 Źródła danych akapit trzynasty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. nr 125 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach programów rządowych „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” oraz „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” (lp. 125.1).”,

– w badaniu o symbolu 1.67.06 (246) Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych) pkt 5 Cel badania otrzymuje brzmienie:

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki narodowej oraz o współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału produktu krajowego brutto – do prowadzenia analiz ekonomicznych dotyczących gospodarki narodowej, weryfikacji rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych oraz do innych opracowań statystycznych, m.in. rachunków satelitarnych, obliczeń średnioważonej stawki podatku od towarów i usług.

Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej.

Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

– Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,

– administracja rządowa,

– stowarzyszenia, organizacje, fundacje,

– NBP,

– placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

Dane osobowe:

Pozyskanie identyfikowalnych zbiorów danych, w tym danych osobowych, pozwoli na przeprowadzenie pogłębionych analiz, na podstawie których będzie możliwe podjęcie decyzji o wykorzystaniu danych na potrzeby poprawy jakości zestawienia tablic podaży i wykorzystania wyrobów i usług.”,

– w badaniu o symbolu 1.67.08 (248) Badanie rozmiarów gospodarki nieobserwowanej w pkt 8 Źródła danych akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nr 80 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane dotyczące rynku narkotyków w zakresie cen rynkowych narkotyków, zażywania narkotyków (lp. 80.1).”,

s) w bloku tematycznym 1.70 BADANIA REGIONALNE w badaniu o symbolu 1.70.02 (253) Statystyczny system informacyjny o miastach pkt 8 Źródła danych otrzymuje brzmienie:

8. Źródła danych

Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów nr 23 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczających się na formularzach podatkowych PIT (PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A) (lp. 23.5),

– dane (PIT-11) dotyczące podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących samodzielnie działalności gospodarczej (lp. 23.7),

– dane dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej będących podatnikami podatku dochodowego (PIT-11, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40A/11A, PIT/M, DSF-1) (lp. 23.15).”,

t) w bloku tematycznym 1.80 OPERATY STATYSTYCZNE:

– w badaniu o symbolu 1.80.01 (255) System Jednostek Statystycznych – operaty w pkt 8 Źródła danych po akapicie piątym dodaje się akapit szósty w brzmieniu:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr 29 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę (lp. 29.26).”,

– w badaniu o symbolu 1.80.02 (256) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty w pkt 8 Źródła danych:

– – akapit czwarty otrzymuje brzmienie:

„Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr 29 (opisane w cz. II. Informacje o przekazywanych danych):

– dane o beneficjentach i członkach ich rodzin, dochodach osób, zasądzonych alimentach, dłużnikach alimentacyjnych, rodzajach wypłaconych świadczeń (lp. 29.15),

– dane o osobach bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy (lp. 29.16),

– dane o osobach, rodzinie, świadczeniach (lp. 29.17),

– dane o osobach, dochodach osób, dochodach rodzin, rodzajach i kwotach świadczeń (lp. 29.19),

– dane o członkach rodzin wielodzietnych, którym została przyznana Karta Dużej Rodziny (lp. 29.24),

– dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę (lp. 29.26).”,

– – po akapicie siedemnastym dodaje się akapit osiemnasty w brzmieniu:

„Wyniki innych badań:

– 1.21.12 Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021 r. – opracowanie wyników.”;

3) w części II. INFORMACJE O PRZEKAZYWANYCH DANYCH w tabeli:

a) w lp. 1:

– w lp. 1.51 rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

„F-03m – sprawozdanie o melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową”,

– w lp. 1.63 rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

„Podmioty gospodarki narodowej prowadzące sprzedaż towarów poprzez sieć sklepów, sklepy detaliczne, apteki, stacje paliw;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 25%”,

– w lp. 1.89 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.44.01, 1.52.02”,

– w lp. 1.106:

– – rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

„Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób; produkujące wyroby i świadczące usługi określone w nomenklaturze PRODPOL; podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 9 lub mniej osób, produkujące pellety, brykiety, sprasowane i aglomerowane drewno oraz odpady roślinne, łącznie z brykietami ze słomy;

metoda obserwacji pełnej”,

– – rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.44.01, 1.46.04, 1.49.01, 1.80.01”,

– w lp. 1.115 rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

„Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących prowadzące działalność w dziedzinie nanotechnologii;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie”,

– w lp. 1.197 rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

„Podmioty gospodarki narodowej, których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (z wyłączeniem grupy 01.7 oraz klasy 03.11), B, C, D, E, F, G, H, J (z wyłączeniem działu 59 oraz grupy 63.9), M (z wyłączeniem działów 69, 70, 71, 73, 74), N (z wyłączeniem działów 78, 80, 82), podklasy 85.42.Z, działów 86 i 95 – według jednostek lokalnych; bez indywidualnych gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, przedstawicielstw zagranicznych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie”,

– w lp. 1.200 rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

Co 2 lata do 31 marca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe

Co 2 lata do 31 marca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe

 

– w lp. 1.203 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Aktywność zawodowa. Status na rynku pracy. Charakterystyka pracy głównej. Czas pracy i organizacja czasu pracy. Charakterystyka pracy dodatkowej. Staż pracy i wcześniejsze doświadczenia zawodowe. Charakterystyka ostatniego miejsca pracy. Poszukiwanie pracy i gotowość do podjęcia pracy. Poziom i charakterystyka wykształcenia. Uczestnictwo w kształceniu i szkoleniu. Rejestracja w urzędzie pracy. Wypadki przy pracy. Stan zdrowia (samoocena) i niepełnosprawność. Kompetencje zawodowe i charakterystyka zadań wykonywanych w głównym lub ostatnim miejscu pracy. Praca świadczona poprzez platformy internetowe. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety.

Szczegółowy zakres danych osobowych:

Data urodzenia. Płeć. Stan cywilny. Wykształcenie. Zawód. Stan zdrowia. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności”,

b) w lp. 5:

– w lp. 5.1:

– – rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

„G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej / elektrowni wiatrowej / instalacji fotowoltaicznej”,

– – rubryka 3 otrzymuje brzmienie:

„Elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne (osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie”,

– w lp. 5.22 rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

Raz w roku do 15 lutego 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

Raz w roku do 30 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

Raz w roku do 30 czerwca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

 

– dodaje się lp. 5.32 w brzmieniu:

32.

G-11a – sprawozdanie w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie

Stacje ładowania prądu przemiennego (AC); stacje ładowania prądu stałego (DC); stacje ładowania CNG;

metoda obserwacji pełnej

Wolumen oraz wartość brutto usługi ładowania dostarczonej do odbiorców końcowych na publicznych stacjach ładowania. Wolumen oraz wartość brutto sprzedanego gazu do odbiorców końcowych na stacjach tankowania CNG. Dane adresowe i terytorialne

4 razy w roku do 24 maja 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 8 lipca 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 7 października 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 9 stycznia 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, portal sprawozdawczy www.are.waw.pl

1.44.11

 

c) w lp. 6 dodaje się lp. 6.2 w brzmieniu:

2.

KK-3 IB – statystyka muzeów – infrastruktura i bezpieczeństwo

Muzea o statucie lub regulaminie uzgodnionym z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

metoda obserwacji pełnej

Ochrona fizyczna w muzeum. Energooszczędność i wpływ działalności muzeum na środowisko. Przygotowanie muzeum do zdarzeń szczególnych. Dostępność architektoniczna budynku/budynków muzeum. Infrastruktura teletechniczna i cyberbezpieczeństwo w muzeum. Informacje kadrowo-finansowe w muzeum. Zabezpieczenie techniczne w muzeum. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w muzeum. Magazyny i bezpieczeństwo zbiorów muzeum. Kubatura i funkcjonalność budynku/budynków muzeum

Co 4 lata do 15 marca 2023 r. za rok 2022 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia);

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Narodowy Instytut

Muzealnictwa

i Ochrony Zbiorów

1.28.01 

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;

metoda obserwacji pełnej

Co 4 lata do 31 października 2023 r. za rok 2022 – dane ostateczne;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

 

d) w lp. 9 dodaje się lp. 9.21 w brzmieniu:

21.

RRW-21 – sprawozdanie o wynikach ekonomicznych gospodarstwa chowu i hodowli ryb

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne, których działalność zaklasyfikowana jest według PKD do działalności w zakresie: sekcja A, dział 03, grupa 03.2, klasa 03.22, podklasa 03.22.Z – Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych oraz dział 01, grupa 01.5, klasa 01.50, podklasa 01.50.Z – Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie

Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.

Przychody. Koszty.

Nakłady.

Inwestycje. Bilans.

Wyniki finansowe.

Masa surowcowa.

Produkcja sprzedana.

Zatrudnienie.

Obywatelstwo.

Poziom wykształcenia.

Status zatrudnienia

Raz w roku do 5 maja 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci papierowej lub elektronicznej; zbiór danych; Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy

1.50.08

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 30 listopada 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci papierowej; zbiór danych;

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 29 grudnia 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

 

e) w lp. 11.3 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.29.04, 1.29.07”,

f) w lp. 13:

– w lp. 13.2 rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

urząd wojewódzki lub Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (część szpitali w województwie lub wszystkie szpitale w województwie, odpowiednio do decyzji kierownika komórki właściwej w sprawach statystyki medycznej w urzędzie wojewódzkim)

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

urząd wojewódzki lub Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (część szpitali w województwie lub wszystkie szpitale w województwie, odpowiednio do decyzji kierownika komórki właściwej w sprawach statystyki medycznej w urzędzie wojewódzkim)

 

– w lp. 13.6 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.29.02, 1.29.04”,

– w lp. 13.22:

– – rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych”,

– – rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

Raz w roku do 30 stycznia 2023 r. za rok 2022; obowiązkowe

Raz w roku do 28 lutego 2023 r. za rok 2022; obowiązkowe

Raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. za rok 2022; obowiązkowe

 

– w lp. 13.27 rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

Dane jednostkowe w postaci papierowej;

zbiór danych;

powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

 

– w lp. 13.29 rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

 

– w lp. 13.30 rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

 

– w lp. 13.31 rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna

Dane zagregowane w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

 

– w lp. 13.35:

– – rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

„KCPU-G1 – sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”,

– – rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień.

Szczegółowy zakres danych osobowych:

Imię. Dane teleadresowe”,

– – rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”,

g) w lp. 14.5 i 14.6 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Informacje o ewidencji gruntów i budynków oraz jej modernizacji”,

h) w lp. 16:

– w lp. 16.1:

– – rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Rachunki Ekonomiczne Rolnictwa”,

– – rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

„3 razy w roku do 30 listopada 2022 r. za rok 2022 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – szacunki, do 30 stycznia 2023 r. za rok 2022 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – szacunki, do 29 września 2023 r. za rok 2022 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia) – dane ostateczne;

obowiązkowe”,

– w lp. 16.2:

– – rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Regionalne Rachunki Ekonomiczne Rolnictwa”,

– – rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

„Raz w roku do 30 września 2024 r. za rok 2022 (okres wytwarzania od 1 stycznia do 31 grudnia);

obowiązkowe”,

i) po lp. 19 dodaje się lp. 19a w brzmieniu:

 

19a. Zestawy danych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

1.

MGM-MCW – sprawozdanie o maksymalnych cenach wskaźnikowych

Regionalne zarządy gospodarki wodnej

(jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie);

metoda obserwacji pełnej

Dane identyfikacyjne. Ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

Raz w roku do 24 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.01.05

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury;

metoda obserwacji pełnej

Raz w roku do 15 czerwca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

 

j) w lp. 22:

– w lp. 22.4 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.27.01, 1.27.14”,

– w lp. 22.6 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.27.01, 1.27.04, 1.27.14, 1.70.02”,

k) w lp. 23:

– w lp. 23.5 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„PESEL. Złożenie deklaracji PIT-39. Złożenie deklaracji PIT-38. Złożenie deklaracji PIT-37. Wspólne rozliczenie z małżonkiem. Techniczny numer identyfikacyjny podatnika. Rok urodzenia podatnika. Podatek należny 1% przekazany na rzecz OPP. Płeć. Otrzymywane renty. Otrzymywane emerytury. Darowizny przekazane przez osoby fizyczne organizacjom pożytku publicznego. Darowizny przekazane przez osoby fizyczne na cele kultu religijnego. Adres zamieszkania. Przychód. Dochód. Darowizny przekazane zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Numer KRS. Złożenie deklaracji PIT-40a. Przychody uzyskane z emerytur, rent oraz innych krajowych świadczeń PIT-40a. Przychody uzyskane z zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych PIT-40a. Złożenie deklaracji PIT-36L. Złożenie deklaracji PIT-36LS. Złożenie deklaracji PIT-36. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej PIT-36. Złożenie deklaracji PIT-36S. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej PIT-36S. Złożenie deklaracji PIT-28. Przychody uzyskane z najmu, podnajmu, dzierżawy PIT-28. Przychody uzyskane z działalności na własny rachunek PIT-28. Przychody uzyskane z działalności w formie spółki osób fizycznych PIT-28. Złożenie deklaracji PIT-28S. Przychody uzyskane z działalności na własny rachunek PIT-28S. Przychody uzyskane z działalności w formie spółki osób fizycznych PIT-28S”,

– w lp. 23.7 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.04.01, 1.04.06, 1.04.08, 1.04.09, 1.21.10, 1.23.02, 1.24.01, 1.28.09, 1.70.02”,

– w lp. 23.15 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.25.01, 1.70.02, 1.80.02”,

– w lp. 23.30 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.04.01, 1.04.08, 1.04.09, 1.61.05, 1.61.12, 1.65.19, 1.67.07”,

l) w lp. 29:

– w lp. 29.8 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Kwota świadczeń wychowawczych. Świadczenia wychowawcze. Osoby korzystające ze świadczeń wychowawczych. Dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej uprawnione do świadczeń wychowawczych. Dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej uprawnione do świadczeń wychowawczych”,

– dodaje się lp. 29.26 w brzmieniu:

26.

System informacyjny dotyczący powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy; MRiPS SIPPWPOU 01 – dane o podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy oraz o obywatelu Ukrainy, któremu powierzono pracę 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

Numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej.

NIP podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Numer REGON podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

Numer PESEL osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Nazwa podmiotu

powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Imię osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Drugie imię osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Nazwisko osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Adres siedziby podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Adres zamieszkania osoby fizycznej powierzającej wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Symbol PKD podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Numer telefonu lub adres poczty

elektronicznej o charakterze służbowym podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy. Numer PESEL obywatela Ukrainy, któremu

powierzono pracę – o ile został nadany. Imię obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Drugie imię obywatela Ukrainy, któremu

powierzono pracę. Nazwisko

obywatela Ukrainy, któremu

powierzono pracę. Data urodzenia obywatela Ukrainy, któremu

powierzono pracę. Płeć obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Kraj obywatelstwa obywatela Ukrainy, któremu

powierzono pracę – kod kraju i nazwa kraju. Numer i seria dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość obywatela Ukrainy, któremu

powierzono pracę. Rodzaj dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość obywatela Ukrainy, któremu

powierzono pracę. Rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy, któremu powierzono pracę. Stanowisko obywatela Ukrainy, któremu

powierzono pracę. Rodzaj

wykonywanej pracy obywatela Ukrainy, któremu

powierzono pracę. Zawód obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę. Miejsce

wykonywanej pracy przez obywatela Ukrainy, któremu powierzono pracę.

Informacja, czy obywatel Ukrainy, któremu

powierzono pracę, jest ubezpieczony w ZUS przez podmiot

powierzający pracę, czy wyrejestrowany z ZUS. Informacja, czy obywatel Ukrainy, któremu powierzono pracę, jest ubezpieczony w KRUS przez podmiot

powierzający pracę, czy wyrejestrowany z KRUS

11 razy w roku do 24 maja 2022 r. według stanu na 28 lutego 2022 r., do 24 maja 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 8 czerwca 2022 r. według stanu na 30 kwietnia 2022 r., do 8 czerwca 2022 r. według stanu na 31 maja 2022 r., do 8 lipca 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 8 sierpnia 2022 r. według stanu na 31 lipca 2022 r., do 8 września 2022 r. według stanu na 31 sierpnia 2022 r., do 10 października 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 9 listopada 2022 r. według stanu na 31 października 2022 r., do 8 grudnia 2022 r. według stanu na 30 listopada 2022 r., do 9 stycznia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny 

1.21.14, 1.23.02, 1.23.07, 1.80.01, 1.80.02

 

m) w lp. 36 dodaje się lp. 36.10 w brzmieniu:

10.

System Informacji Medycznej (system gromadzenia recept, e-recepta);

MZ SIM 02 – dane dotyczące leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym

Centrum e-Zdrowia

Recepty zrealizowane.

Opakowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wartość sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Kwota zapłacona za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Kwota refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Raz w roku do 31 maja 2022 r. za rok 2020;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

1.29.09 

Centrum e-Zdrowia

Raz w roku do 31 maja 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

Centrum e-Zdrowia

Raz w roku do 31 maja 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

 

n) w lp. 37:

– w lp. 37.3 rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

Raz w roku do 4 lutego 2022 r. za rok 2020 – dane ostateczne;

obowiązkowe

Raz w roku do 17 sierpnia 2022 r. za rok 2021 – dane wstępne;

obowiązkowe

Raz w kwartale do 16 maja 2022 r. za I kwartał

2021 r., do 15 sierpnia 2022 r. za II kwartał

2022 r., do 14 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 13 lutego 2023 r. za IV kwartał 2022 r.;

obowiązkowe

 

– w lp. 37.4 rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

Raz w kwartale do 16 maja 2022 r. za I kwartał

2021 r. – szacunki, do 16 sierpnia 2022 r. za II kwartał 2022 r. – szacunki, do 14 listopada

2022 r. za III kwartał 2022 r. – szacunki, do 13 lutego 2023 r. za IV kwartał 2022 r. – szacunki;

obowiązkowe

Raz w roku do 17 sierpnia 2022 r. za rok 2021 – dane wstępne;

obowiązkowe

Raz w roku do 4 lutego 2022 r. za rok 2021 – dane ostateczne;

obowiązkowe

 

o) w lp. 59.6 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Nazwy miejscowości i obiektów fizjograficznych”,

p) w lp. 74:

– w lp. 74.4:

– – rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„NIP. PESEL. Imię i nazwisko. Rok urodzenia. Adres zamieszkania. Adres do korespondencji. Adres prowadzenia działalności rolniczej. Rodzaj prowadzonej działalności w gospodarstwie rolnym. Powierzchnia gospodarstwa rolnego. Płeć. Obywatelstwo. Typ konta płatnika. Data zgonu. Wskaźnik – pomocnik rolnika. Wskaźnik – sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wskaźnik płatnika składek. Wskaźnik – gospodarstwo rolne. Wskaźnik – dział specjalny. Rodzaj własności/posiadania gospodarstwa rolnego (posiadacz, dzierżawca, współwłaściciel, użytkownik)”,

– – rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

„2 razy w roku do 29 lipca 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 31 stycznia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe”,

– w lp. 74.6 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.23.07, 1.65.19, 1.65.20”,

q) lp. 78.16–78.18 otrzymują brzmienie:

 

16.

System nadzoru pośredniego nad rynkiem emerytalnym;

KNF SNP 03 – dane dotyczące pracowniczych programów emerytalnych oraz OFE

Komisja Nadzoru Finansowego

Składki podstawowe i dodatkowe dla PPE – forma pracowniczego funduszu emerytalnego PFE. Przychody portfela inwestycyjnego PFE. Koszty portfela inwestycyjnego PFE. Wypłata świadczeń z PFE. Przychody portfela inwestycyjnego OFE. Przychody z tytułu kwot pobieranych przez OFE od wpłacanych składek. Wartość aktywów netto OFE. Wartość aktywów netto PFE

Raz w roku do 30 sierpnia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

1.67.03

Komisja Nadzoru Finansowego

5 razy w roku do 30 maja 2022 r. za I kwartał 2022 r., do 31 sierpnia 2022 r. za II kwartał 2022 r., do 30 listopada 2022 r. za III kwartał 2022 r., do 27 lutego 2023 r. za IV kwartał 2022 r., do 30 sierpnia 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

17.

System nadzoru pośredniego nad rynkiem emerytalnym; KNF SNP 04 – dane

dotyczące indywidualnych kont emerytalnych (IKE), indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)

Komisja Nadzoru Finansowego

Wpłaty – IKE. Wypłaty świadczeń z IKE. Wpłaty – IKZE. Wypłaty świadczeń z IKZE. Wartość środków zgromadzonych na kontach

oszczędzających w IKE. Wartość środków

zgromadzonych na kontach

oszczędzających w IKZE

Raz w półroczu do 31 sierpnia 2022 r. za I półrocze 2022 r., do 1 marca 2023 r. za II półrocze 2022 r.;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

1.67.03

18. 

System nadzoru pośredniego nad rynkiem emerytalnym; KNF SNP 05 – dane dotyczące PPE

Komisja Nadzoru Finansowego

Składki podstawowe i dodatkowe – PPE – forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, w tym: 1. Składki płacone przez pracownika.

2. Składki płacone przez pracodawcę.

Wypłaty świadczeń z PPE – forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Wartość aktywów zgromadzonych na rachunkach uczestników PPE – forma wnoszenia składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Składki podstawowe i dodatkowe dla PPE – forma pracowniczego funduszu emerytalnego PFE, w tym:

1. Składki płacone przez pracownika. 2. Składki płacone przez pracodawcę

Raz w roku do 30 sierpnia 2022 r. za rok 2021;

obowiązkowe 

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny 

1.67.03 

Komisja Nadzoru Finansowego 

Raz w roku do 30 sierpnia 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

 

r) w lp. 79.1 rubryka 6 otrzymuje brzmienie:

„Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy”,

s) lp. 80 otrzymuje brzmienie:

 

80. Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

1.

System informacji o narkotykach i narkomanii; KCPU SION 01 – dane dotyczące rynku narkotyków w zakresie cen rynkowych narkotyków, zażywania narkotyków

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Przejęcia narkotyków. Cena narkotyku. Zażywający narkotyki

Raz w roku do 31 marca 2023 r. za rok 2022;

obowiązkowe

Dane zagregowane w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

1.67.08

 

t) w lp. 125.1:

– rubryka 2 otrzymuje brzmienie:

„System informacyjny Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.;

PFR SI 01 – dane dotyczące przedsiębiorstw, które skorzystały ze wsparcia w ramach programów rządowych „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm” oraz „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”,

– rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„NIP. Kwota udzielonej subwencji finansowej w zakresie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” oraz „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Wysokość zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w zakresie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” oraz „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Dokonany przez beneficjenta zwrot w zakresie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” oraz „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.

Podmioty, których wniosek o wsparcie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” oraz „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm” odrzucono. Rodzaj udzielonego wsparcia w zakresie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Wartość udzielonej pomocy w zakresie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Wartość umorzenia (w przypadku instrumentu „pożyczki preferencyjne”) w zakresie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Data zawarcia umowy o wsparcie w zakresie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Data odrzucenia wniosku o wsparcie w zakresie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Okres, za jaki jest przekazywany raport w zakresie programu rządowego „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla dużych firm”. Przychody netto ze sprzedaży. Amortyzacja. Zużycie materiałów i energii. Usługi obce. Podatki i opłaty. Wynagrodzenia. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Pozostałe koszty. Koszty operacyjne razem. Wynik ze sprzedaży netto. Pozostałe przychody operacyjne. Przychody finansowe. Wynik z działalności operacyjnej. Koszty finansowe. Podatek dochodowy CIT. Zysk netto. Strata netto”,

– rubryka 5 otrzymuje brzmienie:

„5 razy w roku do 29 kwietnia 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 24 maja 2022 r. według stanu na 31 marca 2022 r., do 29 lipca 2022 r. według stanu na 30 czerwca 2022 r., do 28 października 2022 r. według stanu na 30 września 2022 r., do 27 stycznia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r.;

obowiązkowe”,

u) w lp. 143:

– w lp. 143.1 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Adres nieruchomości. Identyfikator budynku. Identyfikator działki ewidencyjnej. Identyfikator jednostki rejestrowej. Identyfikator jednostki rejestrowej budynków. Identyfikator jednostki rejestrowej gruntów. Identyfikator jednostki rejestrowej lokali. Identyfikator lokalu. Identyfikator obrębu ewidencyjnego. Numer działki ewidencyjnej. Numer księgi wieczystej. Numer porządkowy lokalu w budynku. Podmiot ewidencyjny – instytucja – numer REGON. Podmiot ewidencyjny – instytucja – status. Podmiot ewidencyjny – małżeństwo – status. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – drugi człon nazwiska. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – drugie imię. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – imię matki. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – imię ojca. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – informacja o śmierci. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – nazwisko lub pierwszy człon nazwiska. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – numer PESEL. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – pierwsze imię. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – płeć. Podmiot ewidencyjny – osoba fizyczna – status podmiotu. Podmiot ewidencyjny – podmiot grupowy – numer REGON. Podmiot ewidencyjny – podmiot grupowy – status. Podmiot ewidencyjny – zarząd spółki wspólnoty gruntowej – numer REGON. Podmiot ewidencyjny – zarząd spółki wspólnoty gruntowej – status. Pomieszczenia przynależne do lokalu. Powierzchnia użytkowa budynku. Powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych. Powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości. Powierzchnia użytkowa lokalu. Rodzaj budynku według KŚT. Rodzaj lokalu. Samodzielne lokale w budynku. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – data prawomocnego nabycia prawa. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – licznik ułamka określającego wartość udziału. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – mianownik ułamka określającego wartość udziału. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – podgrupa rejestrowa. Udział we władaniu nieruchomością SP lub JST – rodzaj władania. Udział we własności – data prawomocnego nabycia prawa. Udział we własności – grupa rejestrowa. Udział we własności – licznik ułamka określającego wartość udziału. Udział we własności – mianownik ułamka określającego wartość udziału. Udział we własności – podgrupa rejestrowa. Udział we własności – rodzaj prawa”,

– w lp. 143.2 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Identyfikator transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Cena transakcji. Data zawarcia transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Rodzaj prawa będącego przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Rodzaj rynku nieruchomości. Rodzaj transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Strona kupująca transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Strona sprzedająca transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Udział w prawie będącym przedmiotem transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Stawka podatku VAT. Adres nieruchomości. Rodzaj gminy. Rodzaj nieruchomości. Powierzchnia nieruchomości gruntowej objętej transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Sposób użytkowania działki. Opis sprzedanej nieruchomości. Cena nieruchomości. Identyfikator działki ewidencyjnej. Powierzchnia ewidencyjna działki objętej transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Dodatkowe informacje o sprzedanej działce. Cena działki ewidencyjnej. Przeznaczenie działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Identyfikator budynku. Powierzchnia użytkowa budynku objętego transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Cena budynku. Główna funkcja budynku. Identyfikator lokalu. Izby w lokalu. Powierzchnia użytkowa lokalu objętego transakcją kupna/sprzedaży nieruchomości. Rodzaj lokalu. Cena lokalu. Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu”,

v) w lp. 157.4 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Informacje z systemu zawierającego dane objęte inwentaryzacją infrastruktury i usług telekomunikacyjnych – usługi dostępu. Informacje z systemu zawierającego dane objęte inwentaryzacją infrastruktury i usług telekomunikacyjnych – budynki”,

w) w lp. 166:

– w lp. 166.6 rubryka 7 otrzymuje brzmienie:

„1.24.04, 1.61.01, 1.61.05, 1.65.19, 1.65.20”,

– w lp. 166.11 rubryka 4 otrzymuje brzmienie:

„Numer identyfikacji podatkowej NIP płatnika. Numer PESEL płatnika. Numer identyfikacyjny REGON płatnika. Płeć. PESEL. Kod pracy w szczególnych warunkach / szczególnym charakterze. Wymiar czasu pracy. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe. Kod świadczenia / przerwy w opłacaniu składek. Rok, za który należny był przychód niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu. Rok, za który należny był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Rok, za który należny był przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przychód należny za inny rok kalendarzowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Kod tytułu ubezpieczenia. Rodzaj ubezpieczenia. Data objęcia ubezpieczeniem. Adres zamieszkania. Obywatelstwo. Kod informacji o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Kwota składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe finansowane przez ubezpieczonego. Kwota składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe finansowane przez płatnika. Okres (od–do), za jaki wystąpiła wypłata świadczenia lub przerwa w opłacaniu składek. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Data urodzenia. Adres do korespondencji. Adres zameldowania. Imię. Drugie imię. Nazwisko. Przychód należny za inny rok kalendarzowy stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe. Przychód niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu. Przychód należny za inny rok kalendarzowy niestanowiący podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacony w danym miesiącu. Okres wykonywania pracy nauczycielskiej. Wymiar zatrudnienia – nauczyciel. Zawód wykonywany przez ubezpieczonego. Numer telefonu”,

– dodaje się lp. 166.29 w brzmieniu:

29.

Kompleksowy System Informatyczny ZUS;

ZUS KSI 07 – dane dotyczące umów o dzieło 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

NIP zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. REGON zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. PESEL zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. Data urodzenia zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. Imię i nazwisko zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. Nazwa skrócona zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. Adres siedziby zamawiającego wykonanie umowy o dzieło. PESEL osoby wykonującej umowę cywilnoprawną. Data urodzenia wykonawcy umowy o dzieło. Adres zamieszkania wykonawcy umowy o dzieło. Adres do korespondencji wykonawcy umowy o dzieło. Data zawarcia umowy. Data rozpoczęcia wykonywania dzieła. Data zakończenia wykonywania dzieła

Raz w roku do 24 maja 2022 r. za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2021 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej; zbiór danych; Główny Urząd Statystyczny

1.21.10, 1.23.02 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11 razy w roku do 50. dnia po miesiącu za miesiąc i do 20 stycznia 2023 r. za listopad 2022 r., do 21 lutego 2023 r. za grudzień 2022 r.;

obowiązkowe

Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;

zbiór danych;

Główny Urząd Statystyczny

 

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 maja 2022 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-20
  • Data wejścia w życie: 2022-05-23
  • Data obowiązywania: 2022-05-23

Dziennik Ustaw