Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1111

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy (Dz. U. poz. 685), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy (Dz. U. poz. 1819).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy (Dz. U. poz. 1819), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 maja 2022 r. (poz. 1111)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 6 czerwca 2012 r.

w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)2) warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej "pomocą", weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej "weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem";

2) właściwość organów;

3) dokumenty stanowiące podstawę do przyznawania pomocy oraz sposób i terminy jej wypłaty;

4) warunki zawieszania udzielania pomocy i zwrotu kosztów kształcenia.

§ 2. 1. Pomoc przyznawana jest na wniosek złożony przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

2.3) Wniosek składa się do przełożonego właściwego w sprawach osobowych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza według jego ostatniego miejsca pełnienia służby albo ostatniego jego pracodawcy odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa albo Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu do Komendanta Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej "organem".

§ 3. 1. Wniosek składa się do organu w każdym roku akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.

2. Wniosek zawiera:

1) imię, nazwisko i adres zamieszkania weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;

2) serię, numer oraz datę wydania legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.

3. Do wniosku dołącza się:

1) zaświadczenie wydane przez szkołę wyższą lub inny dokument potwierdzający:

a) fakt odbywania przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza studiów, ich rodzaj i łączny czas ich trwania (liczbę semestrów),

b) aktualny semestr (rok) odbywanej nauki oraz liczbę semestrów w danym roku akademickim wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia,

c) wysokość opłaty ustalonej przez szkołę wyższą za naukę w danym roku akademickim i w poszczególnych jego semestrach;

2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia organu o przerwaniu lub niepodjęciu nauki;

3) oświadczenie o formie wypłaty kosztów pomocy, a w przypadku formy bezgotówkowej - wskazanie właściwego dla wypłaty rachunku bankowego.

§ 4. 1. Pomoc jest przyznawana na dany rok akademicki w wysokości opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. c.

2. Pomoc przyznaje organ w drodze decyzji.

3. Pomoc jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia jej przyznania.

4. Jeżeli pomoc została przyznana przed upływem pierwszego semestru nauki w danym roku akademickim, jej wypłata następuje w dwóch ratach, w wysokości odpowiedniej do opłat za naukę ustalonych za poszczególne semestry:

1) pierwsza - w terminie, o którym mowa w ust. 3;

2) druga - w terminie 30 dni po rozpoczęciu drugiego semestru nauki.

5. Pomoc jest wypłacana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, ze środków pozostających w dyspozycji organu.

6. Nie podlega wypłacie pomoc przyznana decyzją, jeżeli organ powziął wiadomość o przerwaniu lub niepodjęciu nauki przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza przed terminem wypłaty, o którym mowa w ust. 3 i 4.

§ 5. 1. Wniosek w sprawie zawieszenia wypłaty pomocy, z przyczyn określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, weteran poszkodowany-funkcjonariusz składa niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn uzasadniających przerwanie studiów.

2. We wniosku oprócz danych określonych w § 3 ust. 2 należy wskazać przyczyny, o których mowa w ust. 1, oraz przewidywany termin wznowienia nauki, w przypadku zamiaru jej kontynuacji.

3. Do wniosku weteran poszkodowany-funkcjonariusz dołącza dokument potwierdzający stan zdrowia lub zaistnienie zdarzenia losowego, które spowodowało przerwanie studiów.

§ 6. 1. W przypadku nieukończenia studiów, określonym w art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, weteran poszkodowany-funkcjonariusz informuje niezwłocznie o tym fakcie organ.

2. Organ wydaje decyzję w sprawie zwrotu pomocy, w której wzywa weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do zwrotu udzielonej pomocy, wskazując jednocześnie rachunek bankowy do dokonania zwrotu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).


1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy (Dz. U. poz. 1819), które weszło w życie z dniem 10 października 2018 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 czerwca 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-25
  • Data wejścia w życie: 2022-05-25
  • Data obowiązywania: 2022-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw