Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1261

USTAWA

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu]

W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

"Art. 38a. 1. Inwestycje towarzyszące, o których mowa w art. 38 pkt 1, mogą być realizowane również przez:

1) następcę prawnego Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie lub

2) podmiot będący spółką zależną Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie lub jej następcy prawnego, lub

3) podmiot, z którym Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie realizował inwestycje towarzyszące, o których mowa w art. 38 pkt 1.

2. W przypadku gdy inwestycje towarzyszące, o których mowa w art. 38 pkt 1, realizuje podmiot wskazany w ust. 1, podmiot ten z chwilą, w której staje się następcą prawnym lub nabywa przedsiębiorstwo albo jego zorganizowaną część:

1) wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przysługujące Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wynikające z decyzji i innych aktów administracyjnych oraz zgłoszeń i innych czynności w związku z realizacją inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38 pkt 1, wydanych i dokonanych na podstawie niniejszej ustawy i innych ustaw;

2) staje się stroną postępowań sądowych, administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych w sprawach związanych z realizacją inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38 pkt 1;

3) przejmuje wszystkie prawa i obowiązki cywilnoprawne związane z realizacją inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38 pkt 1.

3. Przepisu ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do decyzji związanych z realizacją inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38 pkt 1, wydanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. Tryb przenoszenia lub przejścia tych decyzji określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

4. Jeżeli podmiotem przejmującym prawa i obowiązki, o których mowa w ust. 2 pkt 3, jest podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie lub jej następca prawny ponoszą z podmiotem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, odpowiedzialność solidarną za te obowiązki cywilnoprawne.".

Art. 2. [Ustawa o drogach publicznych]

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595 oraz z 2022 r. poz. 32 i 655) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 29 dodaje się ust. 7-13 w brzmieniu:

"7. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji.

8. Do decyzji, o której mowa w ust. 7, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.

9. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 1, są podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona.

10. Z dniem przeniesienia decyzji, o której mowa w ust. 1, podmiot, na który została przeniesiona decyzja, wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o której mowa w art. 40 ust. 1, wydanej w celu wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1.

11. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072), lub który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o której mowa w ust. 1, wydanej dla nieruchomości położonej w całości lub w części w przestrzeni, w granicach której ma być wykonywana działalność objęta tą koncesją.

12. Podmiot, o którym mowa w ust. 11, występuje niezwłocznie z wnioskiem do właściwego organu o zmianę decyzji, o której mowa w ust. 1, oraz decyzji, o której mowa w art. 40 ust. 1, wydanej w celu wykonania decyzji, o której mowa w ust. 1, w zakresie oznaczenia strony, na rzecz której decyzja została wydana.

13. Stroną postępowania, o którym mowa w ust. 12, jest wnioskodawca.";

2) w art. 39 dodaje się ust. 9-16 w brzmieniu:

"9. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji.

10. Do decyzji, o której mowa w ust. 9, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.

11. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 3, są podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona.

12. Z dniem przeniesienia decyzji, o której mowa w ust. 3, podmiot, na który została przeniesiona decyzja, wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o której mowa w art. 40 ust. 1, wydanej w celu wykonania decyzji, o której mowa w ust. 3.

13. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do decyzji, o których mowa w art. 40e ust. 1.

14. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, lub który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o której mowa w ust. 3, wydanej dla nieruchomości położonej w całości lub w części w przestrzeni, w granicach której ma być wykonywana działalność objęta tą koncesją.

15. Podmiot, o którym mowa w ust. 14, występuje niezwłocznie z wnioskiem do właściwego organu o zmianę decyzji, o której mowa w ust. 3, w zakresie oznaczenia strony, na rzecz której decyzja została wydana.

16. Stroną postępowania, o którym mowa w ust. 15, jest wnioskodawca.";

3) w art. 40 po ust. 15 dodaje się ust. 15a-15e w brzmieniu:

"15a. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, przenosi tę decyzję na rzecz innego podmiotu, który wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w decyzji.

15b. Do decyzji, o której mowa w ust. 15a, stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.

15c. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji, o której mowa w ust. 1, są podmiot, na rzecz którego została wydana decyzja, oraz podmiot, na który decyzja ma zostać przeniesiona.

15d. Przepisów ust. 15a-15c nie stosuje się do decyzji, o których mowa w art. 40e ust. 1.

15e. W przypadku przeniesienia decyzji, o której mowa w ust. 1, obowiązek uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, w zakresie, w jakim nie została uiszczona, ciąży na podmiocie, na który została przeniesiona decyzja.";

4) w art. 40e:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organ, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele związane z infrastrukturą telekomunikacyjną, a także ciągami drenażowymi, przewodami i urządzeniami służącymi do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz innymi podziemnymi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do korzystania z tych przewodów i urządzeń lub na potrzeby wykonywania koncesji, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, przenosi, w drodze decyzji, na rzecz podmiotu będącego nabywcą infrastruktury telekomunikacyjnej, a także ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz innych podziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń lub na potrzeby wykonywania koncesji, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, na jego wniosek, prawa i obowiązki wynikające z tego zezwolenia.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawę przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele lub potrzeby określone w ust. 1 uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądania podmiotu występującego z wnioskiem, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku właściwemu organowi organ ten nie wyda decyzji w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z zezwolenia, o którym mowa w art. 40 ust. 1, na cele lub potrzeby określone w ust. 1.";

5) w art. 41 w ust. 4 w pkt 4 skreśla się wyrazy "(Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 234, 784 i 914)".

Art. 3. [Ustawa o odpadach wydobywczych]

W ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1972) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

"Art. 11a. 1. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, lub który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi wydanej dla wykonywania działalności objętej tą koncesją.

2. Organ właściwy do wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, o której mowa w ust. 1, wydaje na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie potwierdzające wstąpienie w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z tej decyzji. Do wniosku dołącza się kopie następujących dokumentów potwierdzających przejęcie praw i obowiązków z koncesji, o której mowa w ust. 1:

1) decyzji o przeniesieniu koncesji wydanej na podstawie art. 36 lub art. 49zd ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub

2) zaświadczenia, o którym mowa w art. 36a ust. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.".

Art. 4. [Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 i 1260) po art. 72a dodaje się art. 72b w brzmieniu:

"Art. 72b. 1. Podmiot, na który została przeniesiona koncesja, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4, udzielona przez ministra właściwego do spraw środowiska, albo który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z tej koncesji lub z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4a i 4b, przejmuje prawa i obowiązki wynikające z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej na potrzeby działalności objętej tą koncesją lub decyzją.

2. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w ust. 1, wydaje na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie potwierdzające wstąpienie w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z tej decyzji. Do wniosku dołącza się kopie następujących dokumentów potwierdzających przejęcie praw i obowiązków z koncesji, o której mowa w ust. 1:

1) decyzji o przeniesieniu koncesji wydanej na podstawie art. 36 lub art. 49zd ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub

2) zaświadczenia, o którym mowa w art. 36a ust. 16 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.".

Art. 5. [Prawo geologiczne i górnicze]

W ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 36:

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) wyraża zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji oraz w umowie o ustanowieniu użytkowania górniczego;

3) w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykaże się użytkowaniem górniczym albo przyrzeczeniem uzyskania tego prawa;",

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 11:

- uchyla się pkt 1,

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nabywcę przedsiębiorstwa upadłego na podstawie art. 317 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228, z późn. zm.2)).",

- uchyla się pkt 3;

2) po art. 36 dodaje się art. 36a i art. 36b w brzmieniu:

"Art. 36a. 1. Podmiot, który zamierza wstąpić w prawa i obowiązki przedsiębiorcy, któremu została udzielona koncesja, zwany dalej "podmiotem przejmującym", w zakresie przejścia koncesji, o których mowa w art. 22 ust. 1, w związku z planowanym:

1) połączeniem albo podziałem spółki, o których mowa odpowiednio w art. 492 i art. 529 Kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem przypadku łączenia się przez zawiązanie nowej spółki albo podziału przez zawiązanie nowych spółek lub przez przeniesienie całego lub części majątku spółki dzielonej na nowo zawiązaną spółkę lub spółki,

2) nabyciem przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części na podstawie art. 552 Kodeksu cywilnego

- w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym połączeniem, podziałem albo nabyciem zgłasza organowi koncesyjnemu zamiar dokonania tej czynności, wskazując planowany termin jego realizacji, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do terminu realizacji zamiaru, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu niezbędnego do rozpoznania przez właściwy sąd rejestrowy wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, z zastrzeżeniem że okres ten nie będzie trwać dłużej niż 6 miesięcy. Podmiot przejmujący informuje organ koncesyjny o złożeniu wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w terminie 7 dni od dnia dokonania tej czynności.

3. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dowody na podjęcie działań zmierzających do realizacji zamiaru, o którym mowa w ust. 1, w szczególności umowy lub porozumienia odnoszące się do tego zamiaru;

2) dane identyfikujące podmiot przejmujący:

a) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu oraz adresu głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,

b) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) wykaz koncesji, które mają przejść na podmiot przejmujący w wyniku dokonania czynności, o których mowa w ust. 1;

4) dowody, że podmiot przejmujący spełnia warunki, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 6, a w przypadku koncesji na podziemne składowanie dwutlenku węgla - również warunki, o których mowa w art. 36 ust. 3a.

4. W przypadku gdy zgłoszenie nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. 1 lub 3, organ koncesyjny wzywa podmiot przejmujący do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni.

5. Organ koncesyjny może zobowiązać podmiot przejmujący do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 4.

6. W przypadku wezwania, o którym mowa w ust. 4 lub 5, termin do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, ulega zawieszeniu do dnia wpływu do organu koncesyjnego uzupełnienia braków lub dodatkowych danych lub dokumentów.

7. Stronami w sprawie rozpatrzenia zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, są podmiot przejmujący oraz dotychczasowy przedsiębiorca.

8. Organ koncesyjny w terminie 60 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 6, w drodze decyzji, zgłasza sprzeciw do skutku czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie przejścia koncesji, jeżeli:

1) nie zostały spełnione wymogi formalne, o których mowa w ust. 1 lub 3;

2) podmiot przejmujący nie wykazał spełnienia warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lub 4;

3) sprzeciwia się temu interes publiczny, w szczególności związany z bezpieczeństwem państwa lub ochroną środowiska, w tym z racjonalną gospodarką złożami kopalin.

9. Za dzień wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, uznaje się dzień:

1) nadania decyzji, o której mowa w ust. 8, za pokwitowaniem przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo

2) doręczenia za pokwitowaniem decyzji, o której mowa w ust. 8, przez pracowników organu koncesyjnego, albo

3) wprowadzenia decyzji, o której mowa w ust. 8, do systemu teleinformatycznego w przypadku, o którym mowa w art. 391 Kodeksu postępowania administracyjnego.

10. Milczące załatwienie sprawy następuje w dniu następującym po dniu, w którym upływa termin przewidziany do wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy organ przed upływem terminu do załatwienia sprawy zawiadomi stronę o braku sprzeciwu, milczące załatwienie sprawy następuje w dniu doręczenia tego zawiadomienia.

11. W aktach sprawy zamieszcza się adnotację o milczącym załatwieniu sprawy, wskazując treść rozstrzygnięcia oraz jego podstawę prawną.

12. Na wniosek podmiotu przejmującego organ koncesyjny, w drodze postanowienia, wydaje zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy albo odmawia wydania takiego zaświadczenia. Przepisy art. 122f § 2-5 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.

13. W przypadku dokonania czynności, o których mowa w ust. 1:

1) bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, albo

2) mimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, albo

3) przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, albo

4) po upływie 6 miesięcy od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2

- koncesja nie przechodzi na podmiot przejmujący.

14. Jeżeli organ koncesyjny nie zgłosił sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, podmiot przejmujący w wyniku dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, wstępuje w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji objętych zgłoszeniem, o którym mowa w ust. 1. Podmiot przejmujący jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z koncesji przedstawić organowi koncesyjnemu oraz właściwemu organowi nadzoru górniczego dowody potwierdzające następstwo prawne.

15. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 14 organ koncesyjny wzywa podmiot przejmujący do przedłożenia dowodów potwierdzających następstwo prawne, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

16. Po otrzymaniu dowodów, o których mowa w ust. 14, organ koncesyjny w terminie 60 dni wydaje zaświadczenie potwierdzające wstąpienie podmiotu przejmującego w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji.

17. Wstąpienie podmiotu przejmującego w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji zobowiązuje do niezwłocznej zmiany umowy o ustanowieniu użytkowania górniczego.

18. Wstąpienie przez podmiot przejmujący w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy wynikające z koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy.

Art. 36b. Podmiot, o którym mowa w art. 36, na który została przeniesiona koncesja, albo podmiot przejmujący, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie ustawy, staje się stroną wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 34, art. 37, art. 80a ust. 2b, art. 101 ust. 2, art. 107, art. 107a, art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 1, oraz postępowań sądowoadministracyjnych, których stroną był dotychczasowy przedsiębiorca.";

3) w art. 49y:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wniosek o przedłużenie fazy poszukiwania i rozpoznawania, poza wymaganiami przewidzianymi w art. 49zg ust. 2, zawiera szczegółowy opis prac geologicznych, w tym robót geologicznych, wykonanych na podstawie koncesji, z przedstawieniem ich wyników.",

b) w ust. 4 skreśla się zdanie drugie;

4) po art. 49zd dodaje się art. 49zda i art. 49zdb w brzmieniu:

"Art. 49zda. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 1, w zakresie dotyczącym koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża:

1) do zgłoszenia, o którym mowa w art. 36a ust. 1, dołącza się również:

a) kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17,

b) nową umowę o współpracy - w przypadku koncesji udzielonych na rzecz stron umowy o współpracy;

2) organ koncesyjny zgłasza sprzeciw, o którym mowa w art. 36a ust. 8, również w przypadku, gdy podmiot przejmujący nie przedstawi dokumentów, o których mowa w pkt 1.

Art. 49zdb. Podmiot, o którym mowa w art. 49zd, na który została przeniesiona koncesja, albo podmiot, o którym mowa w art. 49zda, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z decyzji wydanych na podstawie ustawy, staje się stroną wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych, o których mowa w art. 34, art. 37, art. 49y, art. 49z, art. 49za ust. 4a, art. 49ze, art. 49zg, art. 80a ust. 2b, art. 101 ust. 2, art. 107, art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 1, oraz postępowań sądowoadministracyjnych, których stroną był dotychczasowy przedsiębiorca.";

5) po art. 85a dodaje się art. 85aa w brzmieniu:

"Art. 85aa. 1. Prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 80a ust. 2 lub art. 85a ust. 4, a także prawa i obowiązki wynikające z dokonanych zgłoszeń projektu robót geologicznych, o których mowa w art. 85 ust. 1 lub art. 85a ust. 1, przechodzą na podmiot przejmujący.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt.

3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 2 właściwy organ administracji geologicznej wzywa do przedłożenia dowodów potwierdzających przejście praw i obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. W przypadku gdy zdarzenie, o którym mowa w art. 36a ust. 1, nastąpi w trakcie postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 80 ust. 1, art. 80a ust. 2 lub art. 85a ust. 4, albo przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu w sprawie, o której mowa w art. 85 ust. 1 lub 85a ust. 1, następca prawny podmiotu staje się stroną wszczętego i niezakończonego postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego lub wstępuje w miejsce podmiotu, który dokonał zgłoszenia projektu robót geologicznych. Do zgłoszenia następstwa prawnego stosuje się ust. 2 i 3.";

6) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu:

"Art. 92a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 36b, art. 49zdb oraz art. 85aa, dokumentację geologiczną w przypadkach, o których mowa w art. 92, sporządza następca prawny podmiotu, który wykonał prace geologiczne.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt.

3. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 2 właściwy organ administracji geologicznej wzywa do przedłożenia dowodów potwierdzających przejście praw i obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.";

7) w art. 93 po ust. 6 dodaje się ust. 6a-6c w brzmieniu:

"6a. W przypadku, o którym mowa w art. 36b, art. 49zdb oraz art. 85aa, następca prawny podmiotu, który wykonał prace geologiczne, staje się stroną wszczętego i niezakończonego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej, o której mowa w art. 88 ust. 2 pkt 1-3.

6b. Podmiot, o którym mowa w ust. 6a, jest obowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego przejście praw i obowiązków przedstawić właściwemu organowi administracji geologicznej dowody potwierdzające ten fakt.

6c. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w ust. 6b właściwy organ administracji geologicznej wzywa do przedłożenia dowodów potwierdzających przejście praw i obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania.";

8) w art. 109 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadkach, o których mowa w art. 36a ust. 14, art. 49zda lub art. 85aa, przedsiębiorca jest obowiązany sporządzić i przekazać do właściwego organu nadzoru górniczego dodatek do planu ruchu sporządzony w trybie uproszczonym, wraz z aktualną kartą zmian, w terminie 30 dni od dnia wstąpienia w prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorcy.";

9) w art. 205 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Do koncesji, o których mowa w ust. 1, udzielonych przed dniem 1 stycznia 2001 r., w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 1 pkt 1, nie stosuje się art. 618 Kodeksu spółek handlowych.".

Art. 6. [Stosowanie art. 40e ustawy o drogach publicznych]

Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, prowadzonych na podstawie art. 40e ustawy zmienianej w art. 2, stosuje się art. 40e ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 7. [Stosowanie art. 11a ustawy o odpadach wydobywczych]

Przepisy art. 11a ustawy zmienianej w art. 3 stosuje się do koncesji, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w przypadku gdy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie uzyskano decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Art. 8. [Stosowanie art. 72b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]

1. Przepisy art. 72b ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się do koncesji, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, w przypadku gdy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie uzyskano decyzji o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2. Przepisy art. 72b ustawy zmienianej w art. 4 stosuje się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy zmienianej w art. 4 w przypadku przeniesienia koncesji lub przejścia praw i obowiązków z koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów, poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz na wydobywanie węglowodorów ze złoża lub koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża kopaliny przed uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4a i 4b ustawy zmienianej w art. 4 udzielanych na potrzeby wykonywania tych koncesji.

Art. 9. [Stosowanie przepisów do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy]

1. Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie art. 36, art. 49y, art. 49zd, art. 80a, art. 85a ust. 4 oraz art. 93 ustawy zmienianej w art. 5 stosuje się art. 36b, art. 49zdb, art. 85aa ust. 4 i art. 93 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 5 oraz art. 49y ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Do postępowań administracyjnych dotyczących koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż, udzielonych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2015 r., wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 36b ustawy zmienianej w art. 5.

Art. 10. [Stosowanie przepisu art. 92a Prawa geologicznego i górniczego do dokumentacji geologicznych]

Do dokumentacji geologicznych, o których mowa w art. 88 ust. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 5, przekazanych zgodnie z art. 93 ust. 8 lub 9 i nieprzesłanych zgodnie z art. 94 ust. 2 lub 3 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 92a ustawy zmienianej w art. 5.

Art. 11. [Stosowanie przepisów do wykonywania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż]

1. Do wykonywania koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż udzielonych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2015 r. stosuje się art. 36a, art. 36b oraz art. 205 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 5.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 36a ustawy zmienianej w art. 5, warunkiem przejścia koncesji, o których mowa w ust. 1, jest posiadanie przez podmiot przejmujący decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 ustawy zmienianej w art. 5.

Art. 12. [Stosowanie przepisu art. 85aa Prawa geologicznego i górniczego do projektów robót geologicznych]

Do projektów robót geologicznych, o których mowa w art. 80 ust. 1, art. 80a ust. 2 oraz art. 85a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 5, zatwierdzonych decyzją wydaną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub zgłoszeń, o których mowa w art. 85 ust. 1 lub art. 85a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się art. 85aa ustawy zmienianej w art. 5.

Art. 13. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, z 2021 r. poz. 1080, 1177, 1598 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 655, 807 i 872.

Dziennik Ustaw