Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1665

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 406), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 518);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 274).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośników nr 2 i nr 3 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 518), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2020/1687 z dnia 2 września 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowej substancji psychoaktywnej N,N- dietylo-2 -[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanoaminy (izotonitazenu) do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 379 z 13.11.2020, str. 55).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 12 lutego 2021 r. pod numerem 2021/0089/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) odnośników nr 2 i nr 3 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 274), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/802 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karbonylo] amino]butanianu metylu (MDMB-4en-PINACA) oraz 2-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (4F-MDMB-BICA) do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 22 grudnia 2021 r. pod numerem 2021/892/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 27 czerwca 2022 r. (Dz. U. poz. 1665)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 17 sierpnia 2018 r.

w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych2)I)3)

Na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763 i 764) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz substancji psychotropowych z podziałem na grupy, o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wykaz środków odurzających z podziałem na grupy, o których mowa w art. 31 ustawy, oraz ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz nowych substancji psychoaktywnych, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1665)

Załącznik nr 1

WYKAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII

1. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY I-P

Lp.

Międzynarodowe nazwy

zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

 

1

2

3

1

 

2A-I, 2-indanoamina

2,3-dihydro-1H-inden-2-amina

2

 

2-AT,

2-aminotetralina

2-amino-1,2,3,4-tetrahydronaftalen

3

 

2C-I

2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina

4

 

2C-T-2

2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina

5

 

2C-T-7

2,5-dimetoksy-4-n-propylotiofenetyloamina

6

(uchylona)4)

 

 

 

7

3-CMC

3-chlorometkatynon,

klofedron

1-(3-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on

8

(uchylona)

 

 

 

9

 

3F-MA

3-fluorometamfetamina, czyli 1-(3-fluorofenylo)-N-metylopropano-2-amina

10

 

25B-NBOMe

2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

11

 

25C-NBOMe

2C-C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

12

 

25D-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

13

 

25E-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

14

 

25G-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

15

 

25H-NBOMe

2-(2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

16

 

25I-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

17

 

25I-NBMD

NBMD-2C-I

2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2,3-metylenodioksybenzylo)etyloamina

18

 

25N-NBOMe

2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloamina

19

BREFEDRON

4-bromometkatynon,

4-BMC, 4-BMAP

1-(4-bromofenylo)-2-metylaminopropan-1-on

20

BROLAMFETAMINA

DOB

4-bromo-2,5-dimetoksyamfetamina, czyli 1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)propan-2-amina

21

BUFEDRON

α-(metyloamino)

butyrofenon

1-fenylo-2-(metyloamino)butan-1-on

22

BUTYLON

 

1-(1,3-benzodioksyl-5-ilo)-2-(metyloamino)butan-1-on

23

 

DET

N,N-dietylotryptamina

24

 

DMA

(+/–)-2,5-dimetoksy-a-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksyamfetamina

25

 

DOET

(+/–)-2,5-dimetoksy-4-etylo-a-metylofenetyloamina, czyli 2,5-dimetoksy-4-etyloamfetamina

26

 

DMHP

3-(1,2-dimetyloheptylo)-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran

27

 

DMT

N,N-dimetylotryptamina

28

3,4-DMMC

3,4-dimetylometkatynon

1-(3,4-dimetylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on

29

D2PM

Difenyloprolinol

difenylo(pirolidyn-2-ylo)metanol

30

 

2-DPMP

Dezoksypipradrol

2-difenylometylopiperydyna

31

DIBUTYLON

 

2-dimetylamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)butan-1-on

32

 

Eutylon

1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)butan-1-on

33

ETRYPTAMINA

 

3-(2-aminobutylo)indol

34

 

N-Etylo-MDA,

MDEA

(+/–)-N-etylo-α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetyloamina

35

 

N-Hydroksy-MDA

(+/–)-N-[α-metylo-3,4-(metylenodioksy)-fenetylo]hydroksylamina

36

 

Metkatynon

2-(metyloamino)-1-fenylopropan-1-on

37

 

4-Metyloaminoreks

(+/–)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenylo-2-oksazolina

38

 

4-MTA

α-metylo-4-metylotiofenetyloamina, czyli 4-metylotioamfetamina

39

(uchylona)

 

 

 

40

 

4-AcO-DiPT

4-acetoksy-N,N-diizopropylotryptamina

41

 

4-AcO-DMT

4-acetoksy-N,N-dimetylotryptamina

42

 

4-AcO-MET

4-acetoksy-N-etylo-N-metylotryptamina

43

4-EMC

4-etylometkatynon 2-etylamino-1-p-tolylopropan-1-on

2-metyloamino-1-(4-etylofenylo)propan-1-on

1-(4-etylofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on

44

3-FMC

3-fluorometkatynon

1-(3-fluorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on

45

4-FMC

4-fluorometkatynon

2-metyloamino-1-(4-fluorofenylo)propan-1-on, czyli

1-(4-fluorofenylo)-2-metyloaminopropan-1-on

46

 

4-HO-DiPT

4-hydroksy-N,N-diizopropylotryptamina

47

 

4-HO-MET

4-hydroksy-N-etylo-N-metylotryptamina

48

 

5-IT

5-(2-aminopropylo)indol

49

(uchylona)

 

 

 

50

 

5-MAPB

1-(benzofuran-5-ylo)-N-metylopropano-2-amina

51

3-MMC

 

1-(3-metylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on

52

 

5-MeO-DALT

5-metoksy-N,N-diallilo-tryptamina

53

 

5-MeO-DMT

5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina

54

 

5-MeO-MiPT

5-metoksy-N-metylo-N-izopropylotryptamina

55

 

5-APB

1-(benzofuran-5-ylo)propano-2-amina

56

 

6-APB

1-(benzofuran-6-ylo)propano-2-amina

57

 

6-APDB

1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-6-ylo)propano-2-amina

58

ETKATYNON

N-etylokatynon

2-(etyloamino)-1-fenylopropan-1-on

59

ETYCYKLIDYNA

PCE

N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina

60

(uchylona)

 

 

 

61

HEKSEDRON

 

1-fenylo-2-(metyloamino)heksan-1-on

62

 

Izo-pentedron

1-metyloamino-1-fenylo-pentan-2-on

63

KATYNON

 

(-)-α-aminopropiofenon

64

(+)-LIZERGID

LSD, LSD-25

dietyloamid kwasu 9,10-didehydro-6-metyloergolino-8β-karboksylowego

65

 

MDMA

(+/–)-3,4-metylenodioksy-N,α-dimetylofenetyloamina, czyli

3,4-metylenodioksymetamfetamina

66

 

MDPBP

1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on

67

 

MDPPP

1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-propanon

68

 

MMDA

(+/–)-5-metoksy-3,4-metylenodioksy-α-metylofenetyloamina, czyli 5-metoksy-3,4-metylenodioksyamfetamina

69

 

Meskalina

3,4,5-trimetoksyfenetyloamina

70

 

MPBP

1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on

71

 

pMPPP

1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)-propan-1-on

72

 

Paraheksyl

3-heksylo-1-hydroksy-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran

73

 

PBP

Alfa-PBP

α-PBP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on

74

 

PMA

4-metoksy-α-metylofenetyloamina, czyli para-metoksyamfetamina

75

 

PMMA

4-metoksy-N,α-dimetylofenetyloamina, czyli

p-metoksymetamfetamina

76

 

Psylocyna

4-HO-DMT

3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-hydroksyindol

77

(uchylona)

 

 

 

78

METAMFEPRAMON

Dimetylokatynon

Dimethylpropion

Dimepropion

(RS)-2-dimetylamino-1-fenylpropan-1-on

79

METEDRON

4-metoksymetkatynon

bk-PMMA

PMMC

1-(4-metoksyfenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on

80

(uchylona)

 

 

 

81

 

Metylobufedron

2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)butan-1-on

82

 

Etylobufedron

N-etylobufedron

NEB

1-fenylo-2-(etyloamino)butan-1-on

83

NAFYRON

0-2482

1-naftalen-2-ylo-2-pirolidyn-1-ylopentan-1-on

84

(uchylona)

 

 

 

85

PENTYLON

bk-Metyl-K, bk-MBDP

1-(3,4-metylenodioksyfenylo)-2-(metyloamino)pentan-1-on

86

PSYLOCYBINA

 

diwodorofosforan-3-(2-dimetyloaminoetylo)-4-indolilu

87

 

Proskalina

2-(3,5-dimetoksy-4-propoksyfenylo)etyloamina

88

 

RH-34

3-[2-[(2-metoksyfenylo)metyloamino]etylo]-1H--chinazolino-2,4-dion

89

ROLICYKLIDYNA

PHP, PCPY

1-(1-fenylocykloheksylo)pirolidyna

90

 

STP, DOM

2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)propan

91

TENAMFETAMINA

MDA

3,4-metylenodioksyamfetamina

92

TENOCYKLIDYNA

TCP

l-[l-(2-tienylo)cykloheksylo]piperydyna

93

 

TMA

(+/–)-3,4,5-trimetoksy-α-metylofenetyloamina, czyli

3,4,5-trimetoksyamfetamina

94

 

TMA-2

2,4,5-trimetoksyamfetamina

95

 

TMA-6

2,4,6-trimetoksyamfetamina

1-(2,4,6-trimetoksyfenylo)propan-2-amina

96

 

Tetrahydrokannabinole

następujące izomery i ich warianty stereochemiczne:

– 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

– (9R,10αR)-8,9,10,10α-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

– (6αR,9R,10αR)-6α,9,10,10α-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

– (6αR,10αR)-6α,7,10,10α-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran--1-ol,

– 6α,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol,

– (6αR,10αR)-6α,7,8,9,10,10α-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

97

(uchylona)4)

 

 

 

98

 

DOC

2,5-dimetoksy-4-chloroamfetamina

1-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)propan-2-amina

oraz:

– sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe,

– stereoizomery substancji zamieszczonych w tej grupie, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie stereoizomery są wyraźnie wyłączone

 

2. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY II-P

Lp.

Międzynarodowe nazwy

zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

 

1

2

3

1

 

4-BEC

4-bromoetkatynon

1-(4-bromofenylo)-2-etylaminopropan-1-on

2

 

2C-B

4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina

3

 

2C-C

2-(4-chlorofenylo-2,5-dimetoksy)etyloamina

4

 

2C-D

2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)etyloamina

5

 

2C-G

2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenylo)etyloamina

6

 

2C-N

2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenylo)etyloamina

7

 

2C-P

2-(2,5-dimetoksy-4-propylofenylo)etyloamina

8

 

3-MeO-PCE

3-Metoksyetycyklidyna

N-etylo-1-(3-metoksyfenylo)

cykloheksyloamina

9

 

3-MeO-PCP

3-Metoksyfencyklidyna

1-[1-(metoksyfenylo)cykloheksylo]piperydyna

10

AMFETAMINA

Psychedryna

(+/–)-2-amino-1-fenylopropan

11

AMINEPTYNA

 

kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-

-dibenzo[α,d]cyklohepten-5-ylo)amino]-heptanowy

12

BENZYLOPIPERAZYNA

BZP

1-benzylopiperazyna, czyli

1-benzylo-1,4-diazacykloheksan

13

DBZP

Dibenzylopiperazyna

1,4-dibenzylopiperazyna

14

DEKSAMFETAMINA

 

(+)-2-amino-1-fenylopropan

15

ETYLOFENIDAT

 

2-fenylo-2-(piperydyn-2-ylo)octan etylu

16

FENCYKLIDYNA

PCP

1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna

17

FENETYLINA

 

(+/–)-3,7-dihydro-1,3-dimetylo-7-[2-[(1-metylo-2-fenetylo)-amino]-etylo]-1H-puryno-2,6-dion

18

FENMETRAZYNA

 

2-fenylo-3-metylomorfolina

19

KETAMINA

 

2-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan

20

kwas gamma-hydroksymasłowy

GHB

kwas 4-hydroksybutanowy

21

LEWAMFETAMINA

 

(-)-α-metylofenetyloamina

22

LEWOMETAMFETAMINA

 

(-)-1-N,α-dimetylofenetyloamina

23

4-metyloamfetamina

4-MA

1-(4-metylofenylo)propano-2-amina, czyli

1-(4-metylofenylo)-2-aminopropan

24

MBZP

 

1-benzylo-4-metylopiperazyna

25

 

mCPP

1-(3-chlorofenylo)piperazyna

26

MEKLOKWALON

 

3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon

27

MeOPP

pMPP, 4-MPP, Paraperazyna

1-(4-metoksyfenylo)piperazyna

28

METAKWALON

 

2-metylo-3-(o-tolilo)-4(3H)-chinazolinon

29

METAMFETAMINA

Metamfetamina racemiczna

(+)-2-metyloamino-1-fenylopropan

(+/–)-2-metyloamino-1-fenylopropan

30

METIOPROPAMINA

MPA

N-metylo-1-(tiofen-2-ylo)propan-2-amina

31

METOKSETAMINA

MXE

2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanon

32

METYLOFENIDAT

Rytalina

ester metylowy kwasu α-fenylo-(2-piperydyno)-octowego

33

PENTAZOCYNA

Fortral

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-8-hydroksy-6,11-dimetylo-3-(3-metylo-2-butenylo)-2,6-metano-3-benzazocyna

34

pFPP

4-fluorofenylopiperazyna

1-(4-fluorofenylo)piperazyna

35

SALWINORYNA A

 

9-acetoksy-2-(furan-3-ylo)-6α,10b-dimetylo-4,10-dioksododekahydro-1H-benzo[f]izochromeno-7-karboksylan metylu

36

SEKOBARBITAL

 

kwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy

37

 

Δ9 -tetrahydrokannabinol i jego warianty stereochemiczne

(6αR,10αR)-6α,7,8,10α-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol

38

TFMPP

3-trifluorometylofenylopiperazyna

1-[3-(trifluorometylo)fenylo]piperazyna

39

ZIPEPROL

 

α-(α-metoksybenzylo-4-β-metoksyfenylo)-1-piperazynoetanol

40

ETYLON

 

2-etyloamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)propan-1-on

41

4-MEC

4-metylo-N-etylokatynon

2-etyloamino-1-(4-metylo-fenylo)propan-1-on

42

4-FLUOROAMFETAMINA

4-FMP

4-FA

1-(4-fluorofenylo)-2-aminopropan

43

PENTEDRON

α-metyloaminowalerofenon

1-fenylo-2-(metyloamino)pentan-1-on

44

AB-PINACA

 

N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3-karboksyamid

45

AB-CHMINACA

 

N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2-metylopropylo]-1-(cykloheksylometylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid

46

 

5F-PB-22

ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksylowego

47

UR-144

 

(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon

48

MDMB-CHMICA

 

2-[[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu

49

 

5F-AKB-48

N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-karboksyamid, czyli

1-(5-fluoropentylo)-N-tricyklo[3.3.1.133,7]dekan-1-ylo--1H-indazol-3-karboksyamid

50

XLR-11

5-FUR-144

[1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2,2,3,3--tetrametylocyklopropylo) metanon

51

5F-MDMB-PINACA

5F-ADB

(S)-2-[1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido]-3,3-dimetylobutanian metylu 2-{[1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino}-3,3-dimetylobutanian metylu

52

4,4'-DMAR

 

(4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo--2-amina)

53

N-ETYLOPENTYLON

N-ETYLNORPENTYLON

Efylon, BK-EBDP

1-(2H-1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)pentan-1-on

54

CUMYL-4CN-BINACA

 

1-(4-cyjanobutylo)-N-(1-metylo-1-fenyloetylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid

55

ADB-CHMINACA

MAB-CHMINACA

N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo--3-karboksyamid

56

FUB-AMB

AMB-FUBINACA

2-({1-[(4-fluorofenylo)metylo]-1H-indazol-3-karbonylo}amino)-3-metylobutanian metylu

57

 

Alfa-PVP

α-PVP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on

58

MEFEDRON

4-metylometkatynon

(+/–)-2-metyloamino-1-(4-metylofenylo)propan-1-on

59

JWH-018

1-pentylo-

-3-(1-naftoilo)indol

naftalen-1-ylo(1-pentyloindol-3-ilo)metanon

60

AM-2201

 

1-[(5-fluoropentylo)- 1H-indol-3-ilo]-1-naftylometanon

61

MDPV

MDαPVP

MDPK

1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylopentan-1-on

62

METYLON

3,4-metylenodioksymetkatynon bk-MDMA

1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(metyloamino)propan-1-on

63

ADB-FUBINACA

 

N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-1-[(4-fluorofenylo)metylo]-1H-indazolo-3--karboksyamid

645)

AB-FUBINACA

 

N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(4-fluoro-benzylo)-1H-indazol-3-karboksyamid

655)

5F-AMB

5F-AMB-PINACA

2-N-(([1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu

665)

5F-MDMB-PICA

 

2-(([1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo]karbonylo)amino-3,3-dimetylobutanian metylu

675)

4F-MDMB-BINACA

 

2-(1-[(4-fluorobutylo)-1H-indazol-3-ilo]karboksyamid)-3,3-dimetylobutanian metylu

685)

4-CMC

4-chlorometkatynon, klefedron

1-(4-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on

695)

HEX-EN

N-etyloheksedron, alfa-etyloaminoheksanofenon

2(etyloamino)-1-fenyloheksan-1-on

705)

 

Alfa-PHP, α-PHP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)heksan-1-on

716)

CUMYL-PEGACLONE

SGT-151

2-(1-metylo-1-fenylo-etylo)-5-pentylo-pirydo[4,3-b]

indol-1-on

726)

MDMB-4en-PINACA

 

3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido)butanian metylu

736)

DIFENIDYNA

 

1-(1,2-difenyloetylo)piperydyna

746)

4F-MDMB-BICA

 

2-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu

oraz:

– izomery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,

– estry i etery substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

– sole substancji psychotropowych wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

 

3. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY III-P

Lp.

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

 

1

2

3

1

AMOBARBITAL

Amytal

kwas 5-etylo-5-izopentylobarbiturowy

2

BUPRENORFINA

 

21-cyklopropylo-7-α-[(S)-1-hydroksy-1,2,2-trimetylopropylo]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripawina

3

BUTALBITAL

 

kwas 5-allilo-5-izobutylobarbiturowy

4

CYKLOBARBITAL

 

kwas 5-(1-cykloheksen-1-ylo)-5-etylobarbiturowy

5

FLUNITRAZEPAM

 

5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

6

GLUTETIMID

Glimid

3-etylo-3-fenylo-2,6-dioksopiperydyna

7

KATYNA

 

(+)-treo-2-amino-1-hydroksy-1-fenylopropan

8

PENTOBARBITAL

Nembutal

kwas 5-etylo-5-(1-metylobutylo)-barbiturowy

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

 

4. SUBSTANCJE PSYCHOTROPOWE GRUPY IV-P

Lp.

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

 

1

2

3

1

(uchylona)7)

 

 

 

2

 

Alfa-PPP

α-PPP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)propan-1-on

3

(uchylona)

 

 

 

4

ALLOBARBITAL

 

kwas 5,5-diallilobarbiturowy

5

ALPRAZOLAM

 

8-chloro-6-fenylo-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4]benzodiazepina

6

AMFEPRAMON

Dietylopropion

2-dietyloamino-1-fenylo-1-propanon

7

AMINOREKS

 

2-amino-5-fenylo-2-oksazolina

8

BARBITAL

Veronalum

kwas 5,5-dietylobarbiturowy

9

BENZFETAMINA

 

N-benzylo-N-α-dimetylo-fenetyloamina

10

BROMAZEPAM

 

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pirydylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

11

BROTIZOLAM

 

2-bromo-4-(o-chlorofenylo)-9-metylo-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-α][1,4]diazepina

12

BUTOBARBITAL

 

kwas 5-butylo-5-etylobarbiturowy

13

2C-E

2,5-dimetoksy-etylofenyloetyloamina

1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-2-aminoetan

14

 

4-Cl-α-PPP

4-chloro-alfa-PPP

1-(4-chlorofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)propan-1-on

15

CHLORDIAZEPOKSYD

Elenium

4-tlenek-7-chloro-5-fenylo-2-(metyloamino)-3H-1,4-benzodiazepiny

16

DELORAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

17

DIAZEPAM

Relanium

7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

18

ESTAZOLAM

 

8-chloro-6-fenylo-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4] benzodiazepina

19

ETCHLORWYNOL

 

1-chloro-3-etylo-1-penten-4-in-3-ol

20

ETYLAMFETAMINA

 

(+/–)-N-etylo-α-metylofenetyloamina, czyli

N-etyloamfetamina

21

ETYNAMAT

 

ester 1-etynylocykloheksylowy kwasu karbaminowego

22

FENDIMETRAZYNA

 

(+)-3,4-dimetylo-2-fenylomorfolina

23

FENKAMFAMINA

 

(+/–)-N-etylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina

24

FENOBARBITAL

Luminalum

kwas 5-etylo-5-fenylobarbiturowy

25

FENPROPOREKS

 

(+/–)-3-[(α-metylofenetylo)amino]propionitryl

26

FENTERMINA

 

α,α-dimetylofenetyloamina

27

FLUDIAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

28

FLURAZEPAM

 

7-chloro-1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-(o-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin--2-on

29

HALAZEPAM

 

7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2,2,2-trifluoroetylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

30

HALOKSAZOLAM

 

10-bromo-11b-(o-fluorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo[3,2-d][1,4]-benzodiazepin-6(5H)-on

31

KAMAZEPAM

 

dimetylokarbaminian 7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-onu

32

KETAZOLAM

 

11-chloro-12b-fenylo-8,12b-dihydro-2,8-dimetylo-4H-[1,3]-oksazyno-[3,2-d] [1,4]benzodiazepino-4,7(6H)-dion

33

KLOBAZAM

 

7-chloro-5-fenylo-1-metylo-1H-1,5-benzodiazepino-2,4(3H,5H)-dion

34

KLOKSAZOLAM

 

10-chloro-11b-(o-chlorofenylo)-2,3,7,11b-tetrahydrooksazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

35

KLONAZEPAM

Rivotril

5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

36

KLORAZEPAT

 

kwas 7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino-3-karboksylowy

37

KLOTIAZEPAM

 

5-(o-chlorofenylo)-7-etylo-1,3-dihydro-1-metylo-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on

38

LEFETAMINA

SPA

(-)-1-dimetyloamino-1,2-difenyloetan, czyli

(-)-N,N-dimetylo-1,2-difenyloetyloamina

39

LOFLAZEPINIAN ETYLOWY

 

ester etylowy kwasu 7-chloro-5-(o-fluorofenylo)-2,3-dihydro-2-okso-1H-1,4-benzodiazepino--3-karboksylowego

40

LOPRAZOLAM

 

6-(o-chlorofenylo)-2,4-dihydro-2-[(4-metylo-1-piperazynylo)metyleno]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-α][1,4] benzodiazepin-1-on

41

LORAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

42

LORMETAZEPAM

 

7-chloro-5-(o-chlorofenylo)-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

43

MAZINDOL

 

5-(p-chlorofenylo)-2,5-dihydro-3R-imidazo[2,1-α]--izoindol-5-ol

44

MDPEA

3,4-metylenodioksyfenyloety-loamina

Metylenodioksyfenyloetyloamina homopiperonyloamina

3,4-metylenodioksy-2-fenyloetyloamina

45

(uchylona)

 

 

 

46

MEDAZEPAM

Rudotel

7-chloro-5-fenylo-2,3-dihydro-1-metylo-1H-1,4-benzodiazepina

47

MEFENOREKS

 

(+/–)-N-(3-chloropropylo)-α-metylofenetyloamina

48

MEPROBAMAT

 

2,2-di(karbamoiloksymetylo)pentan, czyli dikarbaminian 2-metylo-2-propylo-1,3-propanodiolu

49

METYLOFENOBARBITAL

Prominalum

kwas 5-etylo-5-fenylo-N-metylobarbiturowy

50

METYPRYLON

 

3,3-dietylo-5-metylo-2,4-piperydynodion

51

MEZOKARB

 

3-(α-metylofenylo)-N-(fenylokarbamoilo)--sydnonimina

52

MIDAZOLAM

 

8-chloro-6-(o-fluorofenylo)-1-metylo-4H-imidazo[1,5-α][1,4]benzodiazepina

53

MMDPEA

5-Metoksy-MDPEA

2-(7-metoksy-1,3-benzodioksol-5-ylo)etyloamina

54

NIMETAZEPAM

 

5-fenylo-1,3-dihydro-1-metylo-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

55

NITRAZEPAM

 

5-fenylo-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

56

NORDAZEPAM

 

7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

57

OKSAZEPAM

 

7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

58

OKSAZOLAM

 

10-chloro-11b-fenylo-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metylooksazolo[3,2-d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-on

59

PEMOLINA

 

2-amino-5-fenylo-2-oksazolin-4-on, czyli 5-fenylo-2-imino-4-oksazolidynon

60

PINAZEPAM

 

7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-1-(2-propionylo)-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

61

PIPRADROL

 

1,1-difenylo-1-(2-piperydylo)metanol

62

PIROWALERON

 

(+/–)-1-(4-metylofenylo)-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon

63

PRAZEPAM

 

7-chloro-1-(cyklopropylometylo)-5-fenylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

64

SEKBUTABARBITAL

 

kwas 5-sec-butylo-5-etylobarbiturowy

65

TAPENTADOL

 

3-[3 -(dimetyloamino)-1-etylo-2-metylopropylo]fenol

66

TEMAZEPAM

Signopam

7-chloro-5-fenylo-1,3-dihydro-3-hydroksy-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

67

TETRAZEPAM

 

7-chloro-5-(cykloheksen-1-ylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

68

TRIAZOLAM

 

8-chloro-6-(o-chlorofenylo)-1-metylo-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4]benzodiazepina

69

WINYLBITAL

 

kwas 5-(1-metylobutylo)-5-winylobarbiturowy

70

ZALEPLON

 

N-(3-(3-cyjanopirazolo[1,5-α] pirymidyn-7-ylo)fenylo)-N-etylacetamid

71

ZOLPIDEM

 

N,N,6-trimetylo-2-(4-metylofenylo)imidazo[1,2-α] pirydyno-3-acetamid

72

ZOPIKLON

 

4-metylpiperazyno-1-karboksylan 6-(5-chloropirydyn-2-ylo)-7-okso-6,7-dihydro-5H-pirolo[3,4-b]irazyn-5-ylu

73

FENAZEPAM

 

7-bromo-5-(2-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

748)

FLUALPRAZOLAM

 

8-chloro-6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-4H-[1,2,4]

triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina

758)

ETIZOLAM

 

4-(2-chlorofenylo)-2-etylo-9 -metylo-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina

769)

KLONAZOLAM

Clonitrazolam

6-(2-chlorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]-benzodiazepina

779)

FLUBROMAZOLAM

 

8-bromo-6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]-benzodiazepina

789)

DIKLAZEPAM

2-Chlorodiazepam,

Ro 5-3448

7-chloro-5-(2-chlorofenylo)-1-metylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

oraz sole substancji zamieszczonych w tej grupie w każdym przypadku, gdy istnienie takich soli jest możliwe

 

Załącznik nr 2

WYKAZ ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH Z PODZIAŁEM NA GRUPY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 31 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII, ORAZ ZE WSKAZANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH GRUPY IV-N DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W LECZNICTWIE ZWIERZĄT ZGODNIE Z ART. 33 UST. 2 TEJ USTAWY

1. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY I-N

Lp.

Międzynarodowe nazwy

zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

 

1

2

3

1

(uchylona)

 

 

 

2

(uchylona)

 

 

 

3

(uchylona)

 

 

 

4

 

A-834,735

1-[(tetrahydropiran-4-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo-(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon

5

 

AB-001

(1-adamant-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon

6

(uchylona)10)

 

 

 

7

ACETORFINA

 

3-O-acetylo-6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

8

 

Acetylo-α-metylofentanyl

N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid

9

ACETYLOMETADOL

 

3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

10

(uchylona)

 

 

 

11

 

AH-7921

3,4-dichloro-N-[(1-dimetylamino)cykloheksylo-metylo]benzamid

12

AKRYLOFENTANYL

 

N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloakrylamid

13

ALFAACETYLOMETADOL

 

α-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan, czyli

(3R,6R)-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

14

ALFAMEPRODYNA

 

α-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli

cis-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

15

ALFAMETADOL

 

α-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli

(3R,6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

16

 

α-Metylofentanyl

N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

17

 

α-Metylotiofentanyl

N-{1-[1-metylo-2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid

18

ALFAPRODYNA

 

α-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna, czyli

cis-(+/–)-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

19

ALFENTANYL

 

N-[1-[2-(4-etylo-4,5-dihydro-5-okso-1H-tetrazol-1-ilo)etylo]-4-(metoksymetylo)-4-piperydynylo]-N-fenylopropanamid

20

ALLILOPRODYNA

 

3-allilo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

21

AM-694

 

1-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](2-jodofenylo)metanon

22

AM-1220

 

1-[(1-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ylo-(naftalen-1-ylo)metanon

23

 

AM-1248

1-{[(N-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo}(1-adamantylo)metanon

24

(uchylona)

 

 

 

25

 

AM-2233

1-{[(N-metylopiperydyn-2-ylo)metylo]-1H-indol-3-ilo}-2-jodobenzylometanon

26

ANILERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-p-aminofenetylo-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

27

 

APICA

SDB-001, 2NE1

N-(1-adamantylo)-1-pentylo-1H-indol-3-ilokarboksyamid

28

 

APINACA

AKB-48

N-(1-adamantylo)-1-pentylo-1H-indazol-3-ilokarboksyamid

29

ARGYREIA NERVOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

30

BANISTERIOPSIS CAAPI – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

31

BENZETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-(2-benzyloksyetylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

32

BENZYLOMORFINA

 

3-benzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5-α-epoksy-17-metylomorfinan-6α-ol

33

BETACETYLOMETADOL

 

β-3-acetoksy-6-dimetyloamino-4,4-difenyloheptan

34

 

β-Hydroksyfentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

35

 

β-Hydroksy-

-3-metylofentanyl

N-[1-(β-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid

36

BETAMEPRODYNA

 

β-3-etylo-4-fenylo-1-metylo-4-propionyloksypiperydyna

37

BETAMETADOL

 

β-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol, czyli

(3S,6R)-6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

38

BETAPRODYNA

 

β-4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksypiperydyna

39

BEZYTRAMID

 

1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(2-okso-3-propionylo-1-benzimidazolinylo)piperydyna

40

 

Butyrfentanyl

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]butanoamid

41

 

4-Fluoro-butyrfentanyl

N-(4-fluorofenylo)-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]butanoamid

42

CALEA ZACATECHICHI – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

43

CATHA EDULIS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

44

CP 47,497

 

5-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol

45

CP 47,497-C6-Homolog

 

5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol

46

CP 47,497-C8-Homolog

 

5-(1,1-dimetylooktylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol

47

CP 47,497-C9-Homolog

 

5-(1,1-dimetylononylo)-2-[(1RS,3SR)-3-hydroksycykloheksylo]-fenol

48

CYKLOPROPYLOFENTANYL

 

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropylokarboksyamid

49

DEKSTROMORAMID

Palfium

(+)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)-butylo]-morfolina, czyli (+)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna

50

DEZOMORFINA

 

dihydrodeoksymorfina, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan

51

DIAMPROMID

 

N-[2-N-metylo-(N-fenetyloamino)-propylo]propionanilid

52

DIETYLOTIAMBUTEN

 

3-dietyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en

53

DIFENOKSYLAT

 

ester etylowy kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

54

DIFENOKSYNA

 

kwas 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowy

55

DIHYDROETORFINA

 

7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroksy-1-metylobutylo]-6,14-endo-etanotetrahydrooripawina

56

DIHYDROMORFINA

 

4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol

57

DIMEFEPTANOL

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanol

58

DIMENOKSADOL

 

ester 2-dimetyloaminoetylowy kwasu 1-etoksy-1,1-difenylooctowego

59

DIMETOKAINA

Larokaina

4-aminobenzoesan-3-(dietyloamino)-2,2-dimetylopropylu

60

DIMETYLOTIAMBUTEN

 

3-dimetyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en

61

DIPIPANON

 

4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heptanon

62

DROTEBANOL

 

3,4-dimetoksy-17-metylomorfinan-6β,14-diol

63

EAM-2201

5-fluoro-JWH-210

4-etylo-AM-2201

4-etylonaftalen-1-ylo-[1-(5-fluoropentylo)indol-3-ilo]metanon

64

ECHINOPSIS PACHANOI – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

65

EKGONINA

 

kwas[1R-(egzo)]-3-hydroksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowy

66

ETOKSERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-[2-(2-hydroksyetoksy)etylo]-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

67

ETONITAZEN

 

1-(2-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol

68

ETORFINA

 

6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endoetenooripawina

69

ETYLOMETYLOTIAMBUTEN

 

3-etylometyloamino-1,1-bis(2'-tienylo)but-1-en

70

FENADOKSON

 

4,4-difenylo-6-morfolinoheptan-3-on

71

FENAMPROMID

 

N-(1-metylo-2-piperydynoetylo) propionanilid

72

FENAZOCYNA

 

2'-hydroksy-5,9-dimetylo-2-fenetylo-6,7-benzomorfan, czyli 3-fenetylo-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetylo-2,6-metano-3-benzazocyn-8-ol

73

FENOMORFAN

 

3-hydroksy-17-fenetylomorfinan

74

FENOPERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 1-(3-fenylo-3-hydroksypropylo)-4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

75

FENTANYL

 

1-fenetylo-4-(N-propionyloanilino)piperydyna, czyli N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

76

FLUOROTROPAKOKAINA

p-FBT

p-fluorobenzoiloksytropan

4-fluorobenzoesan-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]okt-3-ylu

77

FURETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-tetrahydrofurfuryloksyetylo)--4-piperydynokarboksylowego

78

HEROINA

 

diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan

79

HU-210

 

(6αR,10αR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooctan-2-yl)--6α,7,10,10α-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

80

HYDROKODON

 

dihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

81

 

 

3-(4-hydroksymetylobenzoilo)-1-pentyloindol

82

HYDROKSYPETYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-m-hydroksyfenylo-1-metylo--4-piperydynokarboksylowego

83

HYDROMORFINOL

 

14-hydroksy-7,8-dihydromorfina

84

HYDROMORFON

 

dihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan-6-on

85

IZOMETADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-5-metylo-3-heksanon

86

JWH-007

2-metylo-1-pentylo-3-(1-naftoilo)indol

1-pentylo-2-metylo-3-(1-naftoilo)indol, czyli (2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ilo)-naftalen-1-ylometanon

87

JWH-015

 

(2-metylo-1-propylo-1H-indol-3-ilo)-1-naftylometanon

88

(uchylona)

 

 

 

89

JWH-019

1-heksylo-3-(1-naftoilo)indol

naftalen-1-ylo(1-heksyloindol-3-ilo)metanon

90

JWH-073

1-butylo-3-(1-naftoilo)indol

naftalen-1-ylo(1-butyloindol-3-ilo)metanon

91

JWH-081

 

(4-metoksynaftalen-1-ylo)(1-pentyloindol-3-ilo)metanon

92

JWH-098

 

(4-metylonaftalen-1-ylo)(2-metylo-1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon

93

JWH-122

1-pentylo-3-(4-metylo-1-naftoilo)indol

(4-metylonaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon

94

JWH-166

 

(6-metoksynaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon

95

JWH-200

 

(1-(2-morfolin-4-yloetylo)indol-3-ilo)naftalen-1-ylometanon

96

JWH-201

 

2-(4-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)etanon

97

JWH-203

2-(2-chloro-fenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-yl)-etanon

2-(2-chlorofenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon

98

JWH-208

 

(1-propylo-1H-indol-3-ilo)(4-propylonaftalen-1-ylo)metanon

99

JWH-210

 

(4-etylonaftalen-1-ylo)(1-pentyloindol-3-ilo)metanon

100

JWH-250

1-pentylo-3-(2-metoksyfenyloacet-lo)indol

2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon

101

JWH-251

 

2-(2-metylofenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)etanon

102

JWH-302

 

2-(3-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)etanon

103

JWH-307

 

[5-(2-fluorofenylo)-1-pentylo-1H-pirol-3-ilo]naftalen-1-ylometanon

104

JWH-368

 

[5-(3-fluorofenylo)-1-pentylo-1H-pirol-3-ilo]-1-naftalenylometanon

105

JWH-398

1-pentylo-3-(4-chloro-1-naftoilo)indol

(4-chloronaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon

106

 

Kamfetamina

N-metylo-3-fenylobicyklo[2.2.1]heptano-2-amina

107

KARFENTANYL

4-karbometoksyfentanyl

1-(2-fenyloetylo)-4-(N-fenylo-N-propionyloamino)-piperydyno-4-karboksylan metylu

108

KETOBEMIDON

Cliradon

4-(m-hydroksyfenylo)-1-metylo-4-propionylopiperydyna, czyli 1-[4-(3-hydroksyfenylo)-1-metylo-4-piperydylo]propan-1-on

109

KLONITAZEN

 

2-(p-chlorobenzylo)-1-(2-dietyloaminoetylo)-5-nitrobenzimidazol

110

KODOKSYM

 

O-(karboksymetylo)oksymdihydrokodeinonu

111

KOKA LIŚCIE

 

 

112

KOKAINA

 

ester metylowy benzoiloekgoniny, czyli ester metylowy kwasu [1R-(egzo, egzo)]-3-benzoiloksy-8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktano-2-karboksylowego

113

KONOPI ZIELE innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste

 

 

114

LEONOTIS LEONURUS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

115

LEWOMETORFAN

 

(-)-3-metoksy-17-metylomorfinan

116

LEWOMORAMID

 

(-)-4-[2-metylo-4-okso-3,3-difenylo-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina, czyli (-)-1-(2,2-difenylo-3-metylo-4-morfolinobutyrylo)pirolidyna

117

LEWORFANOL

 

(-)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

118

LEWOTENACYLOMORFAN

 

(-)-3-hydroksy-17-fenacylomorfinan

119

MAKOWEJ SŁOMY KONCENTRATY – produkty powstające w procesie otrzymywania alkaloidów ze słomy makowej, jeżeli produkty te są wprowadzone do obrotu

 

 

120

MAKOWEJ SŁOMY WYCIĄGI – inne niż koncentraty produkty otrzymywane ze słomy makowej przy jej ekstrakcji wodą lub jakimkolwiek innym rozpuszczalnikiem, a także inne produkty otrzymywane przez przerób mleczka makowego

 

 

121

 

MAM-2201

[1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ilo](4-metylo-1-naftylo)metanon

122

METADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heptanon

123

METADONU PÓŁPRODUKT

 

4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutan

124

METAZOCYNA

 

2'-hydroksy-2,5,9-trimetylo-6,7-benzomorfan

125

METOPON

 

5-metylodihydromorfinon, czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-5,17-dimetylomorfinan-6-on

126

METYLODEZORFINA

 

6-metylo-Δ6 -deoksymorfina

127

METYLODIHYDROMORFINA

 

6-metylodihydromorfina

128

 

3-Metylofentanyl

N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)

129

 

3-Metylotiofentanyl

N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

130

MIMOSA TENUIFLORA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

MIMOSA HOSTILIS

 

131

MIROFINA

 

mirystylobenzylomorfina, czyli 3-benzyloksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-6α-mirystoiloksy-17-metylomorfinan tetradekanianu

132

MITRAGYNA SPECIOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

133

MITRAGYNINA

 

ester metylowy kwasu (E)-2-[(2S,3S)-3-etylo-8-metoksy-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindolo[3,2-h]chinolizyn-2-ylo]-3-metoksyprop-2-enowego

134

MORAMIDU PÓŁPRODUKT

 

kwas 1,1-difenylo-2-metylo-3-morfolinomasłowy

135

MORFERYDYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(2-morfolinoetylo)-4-piperydynokarboksylowego

136

MORFINA

 

7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diol

137

MORFINY METYLOBROMEK oraz inne pochodne morfiny zawierające azot czwartorzędowy

 

 

138

MORFINY N-TLENEK

 

N-tlenek-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan-3,6α-diolu

139

 

MPPP

propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu

140

 

MT-45

(1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyloetylo)piperazyna)

141

NALBUFINA

 

3-(cyklobutylometylo)-1,2,4,5,6,7,7-α,13-oktahydro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]-izochinolino-4-α,7,9-triol

142

NIKOMORFINA

 

3,6-dinikotynoilomorfina

143

NORACYMETADOL

 

α-(+)-3-acetoksy-4,4-difenylo-6-metyloaminoheptan

144

NORLEWORFANOL

 

(-)-3-hydroksymorfinan

145

NORMETADON

 

6-dimetyloamino-4,4-difenylo-3-heksanon

146

NORMORFINA

 

demetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksymorfinan-3,6α-diol

147

NORPIPANON

 

4,4-difenylo-6-piperydyno-3-heksanon

148

NYMPHAEA CAERULEA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

149

OPIUM I NALEWKA Z OPIUM

 

 

150

OKSYKODON

Eukodal

14-hydroksydihydrokodeinon, czyli 4,5α-epoksy-14-hydroksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6-on

151

OKSYMORFON

 

14-hydroksydihydromorfinon, czyli 4,5α-epoksy-3,14-dihydroksy-17-metylomorfinan-6-on

152

ORIPAWINA

 

6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-6-metoksy-17-metylomorfinan-3-ol

153

PEGANUM HARMALA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

154

 

Para-fluorofentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

155

 

PEPAP

octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu

156

PETYDYNA

Dolargan

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowego

157

PETYDYNY PÓŁPRODUKT A

 

4-cyjano-4-fenylo-1-metylopiperydyna

158

PETYDYNY PÓŁPRODUKT B

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-4-piperydynokarboksylowego

159

PETYDYNY PÓŁPRODUKT C

 

kwas 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynokarboksylowy

160

PIMINODYNA

 

ester etylowy kwasu 4-fenylo-1-(3-fenyloaminopropylo)-4-piperydynokarboksylowego

161

PIRYTRAMID

 

amid kwasu 1-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-4-(1-piperydyno)-4-piperydynokarboksylowego, czyli amid kwasu 1'-(3-cyjano-3,3-difenylopropylo)-(1,4'-bipiperydyno)-4'-karboksylowego

162

PROHEPTAZYNA

 

4-fenylo-1,3-dimetylo-4-propionyloksyazacykloheptan

163

PROPERYDYNA

 

ester izopropylowy kwasu 4-fenylo-1-metylo--4-piperydynokarboksylowego

164

PSYCHOTRIA VIRIDIS -

rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

Chacruna

 

165

 

QUCHIC

BB-22

ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-(cykloheksylometylo)-1H-indol-3-karboksylowego

166

 

QUPIC

PB-22

ester chinolin-8-ylowy kwasu 1-pentylo-1H-indol-3-karboksylowego

167

RACEMETORFAN

 

(+/–)-3-metoksy-17-metylomorfinan

168

RACEMORAMID

 

(+/–)-4-[3,3-difenylo-2-metylo-4-okso-4-(1-pirolidynylo)butylo]morfolina

169

RACEMORFAN

 

(+/–)-3-hydroksy-17-metylomorfinan

170

 

RCS-2

oRCS-4,

orto-izomer RCS-4

(2-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon

171

RCS-4

BTM-4

SR-19

ERIC-4

(4-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ilo)metanon

172

REMIFENTANYL

 

ester metylowy kwasu 1-(2-metoksykarbonyloetylo)-4-(fenylopropionyloamino)-piperydyno-4-karboksylowego

173

RIVEA CORYMBOSA – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

174

SALVIA DIVINORUM – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

175

 

STS-135

N-(1-adamantylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksyamidu

176

SUFENTANIL

 

N-[4-(metoksymetylo)-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

177

 

Syntekaina

1-(tiofen-2-ylo)-2-metyloaminopropan

178

TABERNANTHE IBOGA –

rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz

ekstrakty

 

 

179

TEBAINA

 

6,7,8,14-tetradehydro-4,5α-epoksy-3,6-dimetoksy-17-metylomorfinan

180

TEBAKON

 

acetylodihydrokodeinon, czyli 6-acetoksy-6,7-didehydro-4,5α-epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan

181

 

Tiofentanyl

N-{1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo}propionanilid

182

 

THJ-018

1-naftalenylo(1-pentylo-1H-indazol-3-ylo)metanolu

183

TRICHOCEREUS PERUVIANUS – rośliny żywe lub susz, nasiona, wyciągi oraz ekstrakty

 

 

184

TRIMEPERYDYNA

 

4-fenylo-1,2,5-trimetylo-4-propionyloksypiperydyna

185

TYLIDYNA

 

ester etylowy kwasu (+)-trans-2-(dimetyloamino)-1-fenylo-3-cyklohekseno-1-karboksylowego

186

U-47700

 

3,4-dichloro-N-(2-(dimetyloamino)cykloheksylo)-N-metylobenzamid

187

(uchylona)

 

 

 

188

ŻYWICA KONOPI

 

 

189

4F-iBF

4-fluoro-izobutyryfentanyl

N-(4-fluorofenylo)-N-(1-fenyloetylopiperydyn-4-ylo)izobutyroamid

190

4CI-iBF

4-chloro-izobutyrylfentanyl

N-(4-chlorofenylo)-N-(1-fenyloetylopiperydyn-4-ylo)izobutyroamid

191

(uchylona)

 

 

 

192

FU-F

2-furanylfentanyl

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]-furano-2-karboksyamid

193

(uchylona)

 

 

 

194

(uchylona)

 

 

 

195

(uchylona)

 

 

 

196

THF-F

tetrahydrofuranylfentanyl

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]oksolano-2-karboksyamid

197

OKFENTANYL

 

N-(2-fluorofenylo)-2-metoksy-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]acetamid)

198

ACETYLOFENTANYL

 

N-[1-(2-fenyletylo)-4-piperidylo]-N-fenyloacetamid

199

METOKSYACETYLOFENTANYL

 

2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]acetamid

200

(uchylona)

 

 

 

201

BUTANIAN DIOKSAFETYLU

 

4-morfolin-4-ylo-2,2-difenylobutanian etylu

202

Ortofluorofentanyl

 

N-(2-fluorofenylo)-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-propanamid

20311)

KROTONYLOFENTANYL

 

(2E)-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo]-2-butenamid

20411)

WALERYLOFENTANYL

NIH 10488

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)-4-piperydynylo)] pentanamid

20512)

IZOTONITAZEN

 

N,N-dietylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenylo]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazolo-1-etanoamina

oraz:

– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia

chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,

– estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

 

2. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY II-N

Lp.

Międzynarodowe nazwy zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

 

1

2

3

1

ACETYLODIHYDROKODEINA

 

6-acetylo-7,8-dihydrokodeina

2

KODEINA

 

3-O-metylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α epoksy-3-metoksy-17-metylomorfinan-6α-ol

3

DEKSTROPROPOKSYFEN

 

(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-propionyloksybutan, czyli propionian (2S, 3R)-(+)-1,2-difenylo-4-dimetyloamino-3-metylo-2-butanolu

4

DIHYDROKODEINA

 

7,8-dihydrokodeina

5

ETYLOMORFINA

Dionina

3-O-etylomorfina

6

FOLKODYNA

 

morfolinyloetylomorfina, czyli 7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylo-3-(2-morfolinoetoksy)morfinan-6α-ol

7

NIKODYKODYNA

 

6-nikotynoilo-7,8-dihydrokodeina

8

NIKOKODYNA

 

6-nikotynoilokodeina

9

NORKODEINA

 

N-demetylokodeina

10

PROPIRAM

 

N-(1-metylo-2-piperydynoetylo)-N-(2-pirydylo)propionamid

oraz:

– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że istnienie takich izomerów jest wyraźnie wyłączone,

– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

 

3. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY III-N

1. Preparaty zawierające oprócz innych składników kodeinę, której ilość nie przekracza 50 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 1,5% w preparatach w formie niepodzielonej.

2. Preparaty zawierające oprócz innych składników:

– ACETYLODIHYDROKODEINĘ

– DIHYDROKODEINĘ

– ETYLOMORFINĘ

– NORKODEINĘ

– NIKODYKODYNĘ

– NIKOKODYNĘ

w których ilość środka odurzającego nie przekracza 100 mg w jednej dawce lub stężenie nie przekracza 2,5% w preparatach w formie niepodzielonej.

3. Preparaty zawierające w jednej dawce najwyżej 2,5 mg difenoksylatu obliczonego w postaci zasady i nie mniej niż 0,025 mg siarczanu atropiny w jednej dawce.

4. Preparaty zawierające w jednej dawce nie więcej niż 0,5 mg difenoksyny oraz takie ilości winianu atropiny, które odpowiadają co najmniej 5% dawki difenoksyny.

4. ŚRODKI ODURZAJĄCE GRUPY IV-N

Lp.

Międzynarodowe nazwy

zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

 

1

2

3

1

ACETORFINA*)

 

3-O-acetylo-6,7,8, 14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

2

 

Acetylo-α-metylofentanyl

N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]acetanilid

3

 

α-Metylofentanyl

N-[1-(α-metylofenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

4

 

3-Metylotiofentanyl

N-[3-metylo-1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

5

 

b-Hydroksyfentanyl

N-[1-(b-hydroksyfenetylo)-4-piperydylo]propionanilid

6

 

b-Hydroksy-3--metylofentanyl

N-[1-(b-hydroksyfenetylo)-3-metylo-4-piperydylo]-propionanilid

7

DEZOMORFINA

 

dihydrodeoksymorfina,

czyli 4,5-epoksy-3-hydroksy-17-metylomorfinan

8

ETORFINA*)

 

6,7,8,14-tetrahydro-7α-(1-hydroksy-1-metylobutylo)-6,14-endo-etenooripawina

9

HEROINA

 

diacetylomorfina, czyli 3,6α-diacetoksy-7,8-didehydro-4,5α-epoksy-17-metylomorfinan

10

KETOBEMIDON

Cliradon

4-m-hydroksyfenylo-1-metylo-4-propionylopiperydyna

11

(uchylona)13)

 

 

 

12

 

3-Metylofentanyl

N-(1-fenetylo-3-metylo-4-piperydylo)propionanilid (forma cis- i forma trans-)

13

 

MPPP

propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu

14

 

Para-fluorofentanyl

4'-fluoro-N-(1-fenetylo-4-piperydylo)propionanilid

15

 

PEPAP

octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu

16

 

Tiofentanyl

N-[1-[2-(2-tienylo)etylo]-4-piperydylo]propionanilid

17

(uchylona)13)

 

 

 

18

KARFENTANYL

4-karbometoksyfentanyl

1-(2-fenyloetylo)-4-(N-propanoiloamino)piperydyno-4-karboksylan metylu

19

ACETYLOFENTANYL

 

N-[1-(2-fenyletylo)-4-piperidylo]-N-fenyloacetamid

oraz:

– izomery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich izomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego, chyba że takie izomery są wyraźnie wyłączone,

– estry i etery środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, jeżeli istnienie takich estrów i eterów jest możliwe, chyba że są one wymienione w innej grupie,

– sole środków odurzających wymienionych w niniejszej grupie, włączając w to sole estrów, eterów i izomerów, o których mowa wyżej, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe

*) Może być stosowana w lecznictwie zwierząt

 

Załącznik nr 3

WYKAZ NOWYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

1. Wykaz nowych substancji psychoaktywnych z określeniem ich nazw i oznaczeń chemicznych

Lp.

Międzynarodowe nazwy

zalecane

Inne nazwy

Oznaczenia chemiczne

 

1

2

3

1

4-CEC

4-chloroetkatynon

1-(4-chlorofenylo)-2-(etyloamino)propan-1-on

2

5-Cl-UR-144

 

[1-(5-chloropentylo)-1H-indol-3-ilo](2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon

3

2-CMC

2-chlorometkatynon

1-(2-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on

4

4-EEC

4-etyloetkatynon

2-(etyloamino)-1-(4-etylofenylo)propan-1-on

5

5F-AB-PINACA

 

N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid

6

(uchylona)14)

 

 

 

7

3-Me-MAPB

 

2-(metyloamino)-1-(3-metylofenylo)butan-1-on

8

4-metylo-N,N-DMC

4-MDMC

2-(dimetyloamino)-1-(4-metylofenylo)propan-1-on

9

NM-2201

 

naftalen-1-ylo-1-(5-fluoropentylo)-1H-indolo-3-karboksylan

10

PV8

alfa-PEP, alfa-PHPP

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)heptan-1-on

11

THJ-2201

 

1-[(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ylo]-1--naftylometanon

12

alfa-PVT

α-pirolidynopentiotiofenon,

α-pirolidynowalerotiofenon

2-(pirolidyn-1-ylo)-1-(tiofen-2-ylo)pentan-1-on

13

NEP

alfa-etyloaminopentiofenon,

N-Etylonorpentedron,

alfa-etyloaminowalerofenon, alfa-EAPP

2-(etyloamino)-1-fenylopentan-1-on

14

5-DBFPV

3-deoxy-3,4-MDPV

1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on

15

4-Cl-α-PVP

 

1-(4-chlorofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on

16

NEMNP

4-metylo-N-etylonorpentedron, 4-MEAP, 4-metyl-alfa-etylaminopentiofenon

2-(etyloamino)-1-(4-metylofenylo)pentan-1-on

17

5F-AMBICA

 

N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksyamid

18

TH-PVP

 

2-(pirolidyn-1-ylo)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-ylo)pentan-1-on

19

 

N-propylopentedron

1-fenylo-2-(propyloamino)pentan-1-on

20

 

N-izopropylopentedron

1-fenylo-2-[(propan-2-ylo)amino]pentan-1-on

21

α-PHiP

α-pirolidynoizoheksanofenon

1-fenylo-4-metylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on

22

3-CEC

3-chloroetkatynon

1-(3-chlorofenylo)-2-(etyloamino)propan-1-on

23

AMB-CHMICA

MMB-CHMICA

2-{[1-(cykloheksylometylo)indolo-3-karbonylo]amino}-3-metylobutanian metylu

24

MDPHP

 

1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(1-pirolidyn-1-ylo)heksan-1-on

25

4-FLUOROPENTEDRON

4-FPD

1-(4-fluorofenylo)-2-(metyloamino)pentan-1-on

26

MPHP

4-metylo-α-pirolidynoheksofenon

1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)heksan-1-on

27

(uchylona)14)

 

 

 

28

BENZYLOFENTANYL

 

N-(1-benzylopiperidyn-4-ylo)-N-fenylopropanamid

29

3-FLUOROFENMETRAZYNA

3-FPM, 3F-fenmetrazyna, PAL-593, 3-FPH, 3-FMP

2-(3-fluorofenylo)-3-metylomorfolina

30

(uchylona)15)

 

 

 

31

(uchylona)15)

 

 

 

32

(uchylona)15)

 

 

 

33

3-HYDROKSYFENAZEPAM

3-hydroxy BD 98

7-bromo-5-(2-chlorofenylo) -3-hydroksy-1,3-dihydro-2H-1,4--benzodiazepin-2-on

34

4-HO-MiPT

4-hydroksy-N-metylo-N--izopropylotryptamina

3-{2-[metylo(propan-2-ylo)amino]etylo}-1H-indol-4-ol

35

ALD-52

N-acetylo-LSD, ALD

1-Acetylo-N, N-dietylo-6-metylo-9,10-didehydroergolina-8β-karboksyamid, (6aR, 9R)-4-acetylo-N, N-dietylo-7-metylo-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo [4,3-fg] chinolino-9-karboksyamid

36

ETH-LAD

N-etylnor LSD, Dietyloamid kwasu 6-etylo-6-norlizergowego

(6aR,9R)-N,N-dietylo-7-etylo-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo-[4,3-fg]chinolino-9-karboksyamid

37

pF-4-METYLOAMINOREKS

4-Fluoro-4-metyloaminoreks para-fluoro-4-metyloaminoreks

5-(4-fluorofenylo)-4-metylo-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amina

3816)

FLUNITRAZOLAM

 

6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4H-[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepam

3916)

FLUBROMAZEPAM

 

7-bromo-5-(2-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

4016)

4-HO-DET

4-hydroksy-N,N-

dietylotryptamina

3-[2-(dietyloamino)etylo]-1H-indol-4-ol

4116)

DPT

N,N-dipropylotryptamina

3-[2-(dipropyloamino)etylo]-1H-indol

4216)

DCK

deschloroketamina

2-fenylo-2-(metyloamino)-cykloheksan-1-on

4316)

AL-LAD

6-allilo-N,N-dietylo-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid, 6-allil-6-nor-LSD

(6aR,9R)-N,N-dietylo-7-prop-2-enylo-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo-[4,3-fg]chino-lino-9-karboksyamid

4416)

1P-LSD

N,N-dietylo-6-metylo-1-propionylo-9,10-di-dehydroergolino-8-karboksyamid, dietyloamid kwasu 1-propionylolizergowego

(6aR,9R)-N,N-dietylo-7-metylo-4-propanoilo-6,6a,8,9-tetrahydroindolo-[ 4,3-fg]chino- lino-9-karboksyamid

4516)

2-FDCK

2-fluorodeschloroketamina

2-(2-fluorofenylo)-2-(metyloamino)-cykloheksan-1-on

4616)

4-AcO-DET

4-acetoksy-N,N-

dietylotryptamina,

4-acetoksy-DET,

etacetyna, etylacybina

octan 3-[2-(dietyloamino)etylo]-1H-indol-4-ylu

4716)

4-AcO-MiPT

 

octan 3-{2-[metylo(propan-2-ylo)amino]etylo}-1H-indol-4-ylu

4816)

2-Oxo-PCE

 

2-(etyloamino)-2-fenylocykloheksan-1-on

4916)

3,4-CFP

kleferein

1-(3-chloro-4-fluorofenylo)piperazyna

5016)

ETAZEN

 

2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-N,N-dietylo-1H-benzimidazolo-1-etanoamina

5116) (uchylona)15)

 

 

 

5216)

NSI-189

 

(4-benzylopiperyzyn-1-ylo)-(2-(3-metylobutyloamino)pirydyn-3-ylo)metanon

5317)

3-HO-PCP

3-hydroksyfencyklidyna

3-[1-(piperydyn-1-ylo)cykloheksylo]fenol

5417)

1cP-LSD

dietyloamid kwasu 1-cyklopropionylo-d-lizergowego

(6aR,9R)-4-cyklopropanokarbonylo-N,N-dietylo-7-metylo-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]chinolino-9-karboksyamid

oraz:

– sole nowych substancji psychoaktywnych wyżej wymienionych, jeżeli istnienie takich soli jest możliwe,

– stereoizomery nowych substancji psychoaktywnych wyżej wymienionych, jeżeli istnienie takich stereoizomerów jest możliwe w ramach użytego oznaczenia chemicznego.

 

2. Pochodne 2-fenyloetyloaminy – grupa I-NPS

Każdy związek pochodzący od 2-fenyloetyloaminy zawierający w strukturze cząsteczki element A (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 2.1.) połączony z elementem B (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 2.2.), o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 u, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

infoRgrafika

2.1. ELEMENT A

a) element A może zawierać następujące układy cykliczne: fenyl-, naftyl-, tetralinyl-, metylenodioksyfenyl-, etylenodioksyfenyl-, furyl-, pirolil-, tiofuranyl-, pirydyl-, benzofuranyl-, dihydrobenzofuranyl-, indanyl-, indenyl-, tetrahydrobenzodifuranyl-, benzodifuranyl-, tetrahydrobenzodipiranyl-, cyklopentyl-, cykloheksyl-.

Układy cykliczne elementu A:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

b) atom wodoru w układach cyklicznych elementu A, o których mowa w punkcie 2.1. lit. a, może być podstawiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem R w postaci atomu fluoru, chloru, bromu, jodu lub następujących grup: alkilowej (zawierającej do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkenylowej (do C6), alkinylowej (do C6), alkoksylowej (do C6), karboksylowej, alkilosulfonylowej (do C6), nitrowej. Wyżej wymienione grupy mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 8 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym elementu A).

2.2. ELEMENT B

Podstawnikami R1, R2, R3, R4, R5, R6 w elemencie B mogą być: atom wodoru lub wymienione poniżej atomy, grupy atomów lub układy cykliczne:

a) podstawnikami R1 i R2 zlokalizowanymi przy atomie azotu mogą być grupy: alkilowa (do C6), cykloalkilowa (do C6), benzylowa, alkenylowa (do C6), alkilokarbonylowa (do C6), hydroksylowa, aminowa. Ponadto podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu zawarty jest w strukturze pierścienia (np. pirolidyna, piperydyna). Możliwe jest również utworzenie układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentami elementu B (podstawnikami od R3 do R6). Tak utworzone układy cykliczne mogą zawierać atomy węgla, tlenu, siarki, azotu i wodoru, przy czym liczba atomów w pierścieniu może wynosić od pięciu do siedmiu. Do grupy I-NPS nie zalicza się związków, w których atom azotu stanowi część układu cyklicznego skondensowanego z elementem A.

Wyżej wymienione podstawniki R1 i R2 mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym),

b) podstawnikami R3, R4, R5, R6 mogą być atomy: fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C10), cykloalkilowa (do C10), benzylowa, fenylowa, alkenylowa (do C10), alkinylowa (do C10), hydroksylowa, alkoksylowa (do C10), alkilosulfonylowa (do C10), alkiloksykarbonylowa (do C10), przy czym możliwe jest utworzenie połączenia każdego z podstawników R3, R4, R5 lub R6 zarówno z podstawnikiem R, jak i układem cyklicznym elementu A, lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R6 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej. Powstałe w ten sposób struktury cykliczne mogą zawierać od czterech do sześciu atomów. Wyżej wymienione podstawniki R3, R4, R5, R6 i powstałe struktury cykliczne mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układach cyklicznych). Jeśli podstawniki od R3 do R6 są częścią pierścienia zawierającego atom azotu elementu B, to dalsze podstawienia podlegają ograniczeniom określonym w punkcie 2.2. lit. a.

3. Pochodne katynonu (2-amino-1-fenylopropan-1-onu) – grupa II-NPS

Każdy związek pochodzący od 2-amino-1-fenylopropan-1-onu zawierający w budowie cząsteczki element A (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 3.1.), połączony z elementem B (którego szczegółowa budowa jest określona w punkcie 3.2.), o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 u oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

infoRgrafika

3.1. ELEMENT A:

a) element A może zawierać następujące układy cykliczne: fenyl-, naftyl-, tetralinyl-, metylenodioksyfenyl-, etylenodioksyfenyl-, furyl-, pirolil-, tiofuranyl-, pirydyl-, benzofuranyl-, dihydrobenzofuranyl-, indanyl-, indenyl-, tetrahydrobenzodifuranyl-, benzodifuranyl-, tetrahydrobenzodipiranyl-, cyklopentyl-, cykloheksyl-.

Układy cykliczne elementu A:

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

b) atom wodoru w układach cyklicznych elementu A, o których mowa w punkcie 3.1. lit. a, może być podstawiony w dowolnej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem R w postaci atomu fluoru, chloru, bromu, jodu lub następujących grup: alkilowej (zawierającej do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkenylowej (do C6), alkinylowej (do C6), alkoksylowej (do C6), karboksylowej, alkilosulfonylowej (do C6), nitrowej. Wyżej wymienione grupy mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 8 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym).

3.2. ELEMENT B

Podstawnikami R1, R2, R3, R4 w elemencie B mogą być: atom wodoru lub wymienione poniżej atomy, grupy atomów lub układy cykliczne:

a) podstawnikami R1 i R2 zlokalizowanymi przy atomie azotu mogą być grupy: alkilowa (do C6), cykloalkilowa (do C6), benzylowa, alkenylowa (do C6), alkilokarbonylowa (do C6), hydroksylowa, aminowa. Ponadto podstawniki te mogą tworzyć układ cykliczny, w którym atom azotu zawarty jest w strukturze pierścienia (np. pirolidyna, piperydyna). Możliwe jest również utworzenie układu cyklicznego pomiędzy atomem azotu a fragmentem elementu B (podstawniki od R3 do R4). Tak utworzone układy cykliczne mogą zawierać atomy węgla, tlenu, siarki, azotu i wodoru, przy czym liczba atomów w pierścieniu może wynosić od pięciu do siedmiu.

Wyżej wymienione podstawniki R1 i R2 mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układzie cyklicznym),

b) podstawnikami R3 i R4 mogą być atomy: fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: alkilowa (do C10), cykloalkilowa (do C10), benzylowa, fenylowa, alkenylowa (do C10), alkinylowa (do C10), hydroksylowa, alkoksylowa (do C10), alkilosulfonylowa (do C10), alkiloksykarbonylowa (do C10), przy czym możliwe jest utworzenie połączenia podstawnika R3 lub R4 zarówno z podstawnikiem R, jak i układem cyklicznym elementu A, lub utworzenie połączenia pomiędzy podstawnikami od R3 do R4 prowadzące do zamknięcia pierścienia i powstania struktury cyklicznej. Powstałe w ten sposób struktury cykliczne mogą zawierać od czterech do sześciu atomów. Wyżej wymienione podstawniki R3, R4 i powstałe struktury cykliczne mogą być dalej podstawione, w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe, atomami lub połączeniami atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu. Otrzymane w ten sposób nowe podstawniki mogą posiadać najdłuższy łańcuch zawierający maksymalnie do 10 atomów (nie licząc atomów wodoru i atomów w układach cyklicznych).

4. Syntetyczne kannabinoidy (kannabinomimetyki) – grupa III-NPS

Każdy związek zawierający w swojej budowie cztery elementy struktury określone jako: grupa podstawowa, łącznik, grupa przyłączona, łańcuch boczny, których szczegółowa budowa jest opisana w punktach od 4.1. do 4.4., oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

Modelowa struktura syntetycznych kannabinoidów przedstawiona jest na przykładzie 1-fluoro-JWH-018:

infoRgrafika

4.1. Grupa podstawowa

Grupa podstawowa może zawierać następujące układy cykliczne: indol-1,3-diyl, indazol-1,3-diyl, benzimidazol-1,2-diyl, 4-azaindol-1,3-diyl, 4-azaindazol-1,3-diyl, 5-azaindol-1,3-diyl, 5-azaindazol-1,3-diyl, 6-azaindol-1,3-diyl, 6-azaindazol-1,3-diyl, 7-azaindol-1,3-diyl, 7-azaindazol-1,3-diyl, karbazol-1,4-diyl, pirazol-1,5-diyl, pirazol-1,3-diyl, 4-chinolon-1,3-diyl.

Układy cykliczne grupy podstawowej:

a) indol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

b) indazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

c) benzimidazol-1,2-diyl izomer I (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 2, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

d) benzimidazol-1,2-diyl izomer II (podstawienie do łącznika poprzez atom azotu w pozycji 1, a do łańcucha bocznego poprzez atom węgla w pozycji 2)

infoRgrafika

e) 4-azaindol-1,3-diyl (podstawienie łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

f) 4-azaindazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

g) 5-azaindol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

h) 5-azaindazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

i) 6-azaindol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

j) 6-azaindazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

k) 7-azaindol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

l) 7-azaindazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

m) karbazol-1,4-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 4, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

n) pirazol-1,5-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 5, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

o) pirazol-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

p) 4-chinolon-1,3-diyl (podstawienie do łącznika poprzez atom węgla w pozycji 3, a do łańcucha bocznego poprzez atom azotu w pozycji 1)

infoRgrafika

 

Podstawnikami R1, R2, R3 w grupie podstawowej stanowiącej jeden z układów opisanych w lit. a-o mogą być atomy wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupy: metylowa, metoksylowa, nitrowa.

Podstawnikiem X w grupie podstawowej stanowiącej jeden z układów opisanych w lit. a, e, g, i, k może być atom wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupa metylowa.

Podstawnikiem R w grupie podstawowej stanowiącej układ opisany w lit. p może być atom wodoru, fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupa tiofenylowa, przy czym przyłączenie grupy tiofenylowej do grupy podstawowej następuje poprzez atom siarki.

4.2. Łącznik do grupy podstawowej

Łącznikami do grupy podstawowej mogą być:

a) grupa karbonylowa lub azakarbonylowa,

b) grupa karboksyamidowa (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez węgiel przy grupie karbonylowej), przy czym możliwe jest utworzenie dodatkowego połączenia pomiędzy podstawnikiem (zbudowanym z atomów węgla i wodoru) zlokalizowanym przy atomie azotu grupy amidowej oraz atomem węgla w pozycji 2 grupy podstawowej opisanej w punkcie 4.1. lit. a, prowadzące do utworzenia sześcioczłonowego pierścienia,

c) grupa karboksylowa (łączenie do struktury podstawowej następuje poprzez węgiel przy grupie karbonylowej),

d) układ cykliczny mogący zawierać atomy węgla lub heteroatomy: azot, tlen, siarkę, o wielkości pierścienia do 5 atomów (wliczając atomy węgla i heteroatomy), przyłączony bezpośrednio do grupy podstawowej, z podwójnym wiązaniem do atomu azotu w miejscu przyłączenia.

4.3. Grupa przyłączona

Grupa przyłączona może stanowić kombinacje atomów: węgla, wodoru, azotu, tlenu, siarki, fluoru, chloru, bromu, jodu, o maksymalnej łącznej masie atomowej 400 u, tworzące następujące struktury:

a) nasycony, nienasycony lub aromatyczny pierścień, łącznie z policyklicznymi i heterocyklicznymi, dowolnie podstawiony, przy czym możliwe jest także przyłączenie pierścienia do łącznika poprzez podstawnik,

b) prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowy, mogący zawierać w strukturze również heteroatomy, dowolnie podstawiony, liczący maksymalnie do 12 atomów w najdłuższym łańcuchu (nie licząc atomów wodoru).

4.4. Łańcuch boczny

Łańcuch boczny, przyłączony do grupy podstawowej w sposób opisany w punkcie 4.1. lit. a-p, który może mieć postać następujących struktur:

a) nasycony lub pojedynczo nienasycony, prosty lub rozgałęziony łańcuch węglowodorowy, w którym zamiast atomów węgla mogą znajdować się atomy tlenu lub siarki, otrzymany w ten sposób łańcuch boczny może posiadać swój najdłuższy łańcuch zawierający od trzech do siedmiu atomów (bez uwzględniania atomów wodoru), przy czym atomy wodoru w łańcuchu mogą być podstawione atomami fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupami: trifluorometylową lub cyjanową,

b) nasycony, nienasycony lub aromatyczny pierścień zawierający pięć, sześć lub siedem atomów węgla, które mogą być zastąpione atomami azotu, tlenu lub siarki, przyłączony do grupy podstawowej bezpośrednio lub poprzez grupę metylenową, etylenową lub 2-oksoetylenową, przy czym atomy wodoru w pierścieniu mogą być podstawione dodatkowo atomami fluoru, chloru, bromu, jodu lub grupami: trifluorometylową, metoksylową lub cyjanową. Ponadto atom wodoru przy atomie azotu może być podstawiony grupą metylową lub etylową.

5. Pochodne fentanylu – grupa IV-NPS18)

Każdy związek zawierający strukturę I, II lub III o maksymalnej łącznej masie cząsteczkowej 500 u, w której w pozycjach Rn, R1, R2, R3 mogą być podstawione atomy lub grupy atomów niezależnie od miejsca podstawienia, zgodnie z poniższym opisem oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

infoRgrafika

5.1. W strukturze I, II i III:

a) atom wodoru w pierścieniu A i C może być podstawiony w dowolniej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem (Rn) w postaci atomu chloru, fluoru, bromu, jodu lub grupy: alkilowej (do 6 atomów węgla, tj. do C6), alkoksylowej (do C6),

b) atom wodoru w pierścieniu B może być podstawiony w dowolniej pozycji (jednej lub kilku) podstawnikiem (Rn) w postaci atomu chloru, fluoru, bromu, jodu lub grupy: alkilowej (do C6), O-alkilokarboksylowej (do C6) połączony z pierścieniem poprzez atom węgla grupy alkilowej reszty kwasowej,

c) pierścień C może być zastąpiony przez układ cykliczny (nasycony, nienasycony lub aromatyczny) zawierający do 6 atomów węgla tworzących pierścień, przy czym atom węgla może być zastąpiony heteroatomami takimi jak: tlen, siarka, azot,

d) podstawnikiem R2 i R3 może być grupa: alkilowa (do C6) lub hydroksylowa.

5.2. W strukturze I i II:

Podstawnikiem R1 może być grupa: alkilowa (do C6), alkenylowa (do C6), alkinylowa (do C6), alkoksylowa (do C6), alkilokarboksylowa (do C6) przyłączona poprzez węgiel grupy alkilowej lub metylenodioksyfenylowa przyłączona poprzez węgiel z pierścienia aromatycznego lub układ cykliczny (nasycony, nienasycony) zawierający do 6 atomów węgla tworzących pierścień, przy czym atom węgla może być zastąpiony następującymi heteroatomami: tlen, siarka, azot, ponadto pierścień może zawierać podstawniki w postaci atomów chloru, bromu, fluoru lub grupy alkilowej (do C6).

6. Benzodiazepiny – grupa V-NPS19)

Każdy związek z grupy benzodiazepin zawierający grupę podstawową, szczegółowo określoną w punkcie 6.1, w tym grupę podstawową 1 dla pochodnych benzodiazepin przedstawionych w punkcie 6.1. w lit. a-f oraz grupę podstawową 2 dla pochodnych triazolowych i grupę podstawową 3 dla pochodnych imidazolowych benzodiazepin przedstawionych w punkcie 6.1. w lit. a-f o maksymalnej masie cząsteczkowej 600 u, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

6.1. Grupa podstawowa

Podstawnikami od R1 do R7 oraz X w grupie podstawowej, stanowiącej jeden z układów opisanych w lit. a-f, mogą być atomy lub grupy szczegółowo opisane w punkcie 6.2.

Układy grupy podstawowej:

Benzodiazepiny

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

a) pochodne 1,4-benzodiazepin

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

b) pochodne 1,5-benzodiazepin

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

c) pochodne loprazolamu

infoRgrafika

 

 

d) pochodne ketazolamu

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

e) pochodne oksazolamu

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

f) pochodne chlorodiazepoksydu

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

6.2. Podstawniki

a) podstawnikiem R1 skondensowanym z siedmioczłonowym pierścieniem heterocyklicznym diazepiny może być następujący układ cykliczny: benzen, tiofuran, pirydyna (przy czym heteroatomy w skondensowanym pierścieniu tiofuranowym lub pirydynowym mogą znajdować się w dowolnej pozycji poza siedmioczłonowym pierścieniem struktury diazepiny). Ponadto podstawnik R1 może być podstawiony jednym lub większą liczbą podstawników w dowolnych pozycjach poza siedmioczłonowym pierścieniem heterocyklicznym diazepiny, wybranych spośród atomów: fluoru, chloru, bromu, jodu lub grup: metylowej, etylowej, nitrowej, aminowej w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe,

b) podstawnikiem R2 może być układ cykliczny: fenyl-, pirydyl- (przy czym atom azotu może znajdować się w dowolnej pozycji w pierścieniu pirydylowym), cykloheksenyl- (przy czym podwójne wiązanie może znajdować się w dowolnej pozycji w pierścieniu cykloheksenylowym). Ponadto pierścień fenylowy lub pirydylowy może być podstawiony jednym lub większą liczbą podstawników w dowolnych pozycjach, wybranych spośród atomów fluoru, chloru, bromu, jodu lub grup: metylowej, etylowej, nitrowej, aminowej w każdej możliwej kombinacji, o ile jest to chemicznie możliwe,

c) podstawnikiem R3 może być atom wodoru lub grupa: hydroksylowa, karboksylowa, etoksykarbonylowa, (N,N-dimetylo) karbamoilowa, metylowa,

d) podstawnikiem R4 może być atom wodoru lub grupa: metylowa, etylowa. Możliwe jest również, że w miejsce podstawników R4 i R3 obecna jest grupa karbonylowa (C=O) utworzona z atomem węgla pierścienia,

e) podstawnikiem R5 może być atom wodoru lub grupa: metylowa, etylowa, (N,N-dimetyloamino)metylowa, (N,N-dietyloamino)metylowa, (N,N-dimetyloamino)etylowa, (N,N-dietyloamino)etylowa, (cyklopropylo)metylowa, (trifluorometylo)metylowa, prop-2-yn-1-ylowa,

f) podstawnikiem R6 może być atom wodoru lub grupa: metylowa, hydroksylowa,

g)20) podstawnikiem R7 może być atom wodoru lub grupa: metylowa, etylowa. W 1,5-benzodiazepinach, 1,5-tienodiazepinach, 1,5-pirydodiazepinach, możliwe jest również, że w miejsce podstawnika R6 i R7 obecna jest grupa karbonylowa utworzona z atomem węgla pierścienia (C=O). Ponadto 1,5-benzodiazepiny, 1,5-tienodiazepiny, 1,5-pirydodiazepiny mogą również posiadać w miejsce podstawników R2 i R7 wiązanie podwójne do atomu azotu w pozycji 5 struktury diazepiny z zachowaniem podstawnika R6 w pozycji 4,

h) podstawnikiem X może być atom tlenu, siarki lub grupa: iminowa, N-metyloiminowa. Jeśli podstawnikiem R5 jest wodór, to jako postacie tautomeryczne tych związków mogą występować odpowiednie enole, tioenole lub enaminy.

7.21) Pochodne tryptaminy – grupa VI-NPS

Każdy związek pochodzący od indolo-3-alkiloaminy zawierający w swojej budowie strukturę I o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, a także każdy związek pochodzący od ∆9,10-ergolenu zawierający w swojej budowie strukturę II o maksymalnej masie cząsteczkowej 500 u, w których w pozycjach Rn, R1, R2, R3, R4, R5 mogą być podstawione atomy lub grupy, zgodnie z opisem w punktach 7.1 i 7.2, oraz sole tych związków, o ile istnienie takich soli jest możliwe, i stereoizomery tych związków, o ile ich istnienie jest możliwe.

infoRgrafika

7.1. W strukturze I:

a) podstawnikami R1 i R2 mogą być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C6), allilowa. Ponadto podstawniki te razem z atomem azotu, do którego są przyłączone, mogą tworzyć układ cykliczny pirolidyny,

b) podstawnikami R3, R5 mogą być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C3),

c) podstawnikiem R4 może być atom wodoru lub grupa alkilowa (do C2),

d) atom wodoru w układzie pierścieniowym grupy indolowej może być podstawiony w pozycjach 4, 5, 6, 7 (jednej lub kilku) podstawnikiem Rn w postaci grupy: metoksylowej, acetoksylowej, hydroksylowej, metylotiolowej i ponadto w pozycji 4 podstawnikiem Rn w postaci grupy dwuwodorofosforanowej.

Podstawnikiem Rn może być również grupa metylenodioksy łącząca dwa sąsiednie atomy węgla w pozycjach 4, 5, 6 lub 7.

7.2. W strukturze II:

a) podstawnikiem R1 może być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C3), alkilokarbonylowa (do C4),

b) podstawnikiem R2 może być atom wodoru lub grupa: alkilowa (do C4), allilowa lub prop-2-in-1-ylowa,

c) podstawnikami R3 i R4 mogą być atomy wodoru lub grupy: alkilowa (do C5), cyklopropylowa, allilowa, 1-hydroksyalkilowa (do C2),

ponadto amidowy atom azotu może być częścią układu pierścieniowego: morfolinowego, pirolidynowego lub dimetyloazetydynowego.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

I) Odnośnik nr 2 ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 274), które weszło w życie z dniem 19 lutego 2022 r.

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2103 z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniającą decyzję ramową Rady 2004/757/WSiSW w celu włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji narkotyku i uchylającą decyzję Rady 2005/387/WSiSW (Dz. Urz. UE L 305 z 21.11.2017, str. 12);

2) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2019/369 z dnia 13 grudnia 2018 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych do definicji „narkotyku” (Dz. Urz. UE L 66 z 07.03.2019, str. 3);

3) dyrektywę delegowaną Komisji (UE) 2021/802 z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającą załącznik do decyzji ramowej Rady 2004/757/WSiSW w odniesieniu do włączenia nowych substancji psychoaktywnych 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino]butanianu metylu (MDMB-4en-PINACA) oraz 2-[1-(4-fluorobutylo)-1H-indolo-3-karbonylo] amino]-3,3-dimetylobutanianu metylu (4F-MDMB-BICA) do definicji narkotyku (Dz. Urz. UE L 178 z 20.05.2021, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 3 sierpnia 2018 r. pod numerem 2018/401/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

4) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 518), które weszło w życie z dniem 6 kwietnia 2021 r.

5) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 274), które weszło w życie z dniem 19 lutego 2022 r.

7) Przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Dodana przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

9) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

10) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

11) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

12) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

13) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

14) Przez § 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

15) Przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

16) Dodana przez § 1 pkt 3 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

17) Dodana przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

18) Tytuł części w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

19) Tytuł części w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

20) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 lit. c tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

21) Część dodana przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-08
  • Data wejścia w życie: 2022-08-08
  • Data obowiązywania: 2022-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw