Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2002

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Sterczów-Ścianka (PLH120015)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Sterczów-Ścianka]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Sterczów-Ścianka (PLH1200152)), obejmujący obszar 10,78 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: wz. M. Golińska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STERCZÓW-ŚCIANKA (PLH120015)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 29 sierpnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2002)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STERCZÓW-ŚCIANKA (PLH120015)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

274385,73

582997,27

2

274358,66

583088,02

3

274306,04

583165,24

4

274274,29

583253,58

5

274198,67

583334,77

6

274154,09

583342,73

7

274091,21

583409,60

8

274084,05

583465,32

9

274054,59

583497,16

10

274029,92

583476,46

11

274023,18

583470,50

12

274022,45

583472,42

13

273931,60

583452,65

14

273915,15

583461,09

15

273893,54

583414,90

16

273917,57

583412,79

17

273958,62

583393,83

18

273991,81

583357,35

19

274066,98

583299,91

20

274100,08

583268,94

21

274123,61

583228,92

22

274130,29

583213,67

23

274130,53

583213,45

24

274167,43

583179,58

25

274179,35

583138,88

26

274209,84

583034,82

27

274232,74

582904,88

28

274228,70

582801,87

29

274227,38

582792,52

30

274221,51

582750,70

31

274266,99

582744,95

32

274284,64

582766,43

33

274321,25

582803,05

34

274345,13

582822,15

35

274385,73

582850,01

36

274378,56

582947,92

37

274385,73

582997,27
1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846).


Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STERCZÓW-ŚCIANKA (PLH120015)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK STERCZÓW-ŚCIANKA (PLH120015)


Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STERCZÓW-ŚCIANKA (PLH120015)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STERCZÓW-ŚCIANKA (PLH120015)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STERCZÓW-ŚCIANKA (PLH120015)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK STERCZÓW-ŚCIANKA (PLH120015)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-27
  • Data wejścia w życie: 2022-10-12
  • Data obowiązywania: 2022-10-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw