Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2009

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 463), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 1416).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 1416), które stanowią:

"§ 2. Wnioski o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego" złożone na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stanowią podstawę do rozstrzygnięcia w sprawie nadania tej odznaki na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 września 2022 r. (Dz. U. poz. 2009)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 listopada 2011 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia1)

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Ustanawia się Odznakę Honorową Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, zwaną dalej "odznaką".

§ 2.2) 1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem za zasługi dla rozwoju przemysłu naftowego i gazowniczego, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczych oraz we wdrażaniu najnowszych osiągnięć techniki, i może być nadawana:

1) pracownikom przemysłu naftowego i gazowniczego;

2) członkom organizacji zawodowych i społecznych;

3) innym niż wymienione w pkt 1 i 2 osobom fizycznym, w tym cudzoziemcom;

4) organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą;

5) przedsiębiorstwom energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanym dalej "przedsiębiorstwami energetycznymi";

6) innym niż wymienione w pkt 5 podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).

2. Odznaka może być nadana tej samej osobie, organizacji, instytucji, temu samemu przedsiębiorstwu energetycznemu lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą tylko raz.

§ 3. Minister właściwy do spraw energii nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw energii;

3) terenowego organu administracji rządowej albo organu samorządu terytorialnego;

4) organu statutowego organizacji zawodowej lub społecznej działającej na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego - w odniesieniu do pracowników i działaczy tej organizacji;

5)3) jednostki naukowej, której statutową działalnością jest działalność na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego;

6)3) stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji pozarządowej, których statutowym zadaniem jest działalność na rzecz przemysłu naftowego i gazowniczego;

7)3) przedsiębiorstwa energetycznego lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, którego działalność dotyczy przemysłu naftowego i gazowniczego.

§ 4. 1.4) Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

1) dane wnioskodawcy - nazwę i adres siedziby;

2) dane podmiotu przedstawionego do wyróżnienia:

a) w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku organizacji, instytucji, przedsiębiorstwa energetycznego lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą - nazwę i adres siedziby;

3) opis osiągnięć uzasadniających nadanie odznaki;

4) datę złożenia wniosku oraz podpis wnioskodawcy.

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki:

1) osobie fizycznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)5) organizacji, instytucji, przedsiębiorstwu energetycznemu lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw energii nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

4.6) Wniosek o nadanie odznaki może być wniesiony w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP ministra właściwego do spraw energii.

5.6) Wniosek o nadanie odznaki wniesiony w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 5. 1. Odznakę stanowi okrągły, metalowy, srebrzony i patynowany medal o średnicy 40 mm, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, okolonej wypukłym, majuskułowym napisem "ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO", widnieje pośrodku symboliczny, wklęsły zarys spękanego górotworu z przechodzącym przez niego pionowo przewodem wiertniczym zakończonym świdrem wiertniczym. Z lewej strony przewodu umieszczony jest wypukły wizerunek popiersia Ignacego Łukasiewicza. Z prawej strony przewodu wiertniczego umieszczony jest wizerunek lampy naftowej. Na stronie odwrotnej widnieje pośrodku wypukły monogram z liter "RP", poniżej którego umieszczany jest numer kolejny nadanej odznaki.

2. Medal, o którym mowa w ust. 1, zawieszony jest na wstążce z rypsu jedwabnego o szerokości 38 mm w kolorze zielonym, z dwoma czarnymi paskami o szerokości 6 mm w odległości 8 mm od krawędzi, rozdzielonymi paskiem o szerokości 10 mm w kolorze żółtym. Wstążka górą przeciągnięta jest przez podłużny otwór w metalowej listewce srebrzonej i patynowanej o wysokości 12 mm i szerokości 40 mm, z wypukłym przedstawieniem dwóch, połączonych pośrodku stylizowanych gałązek wawrzynu; na odwrocie listewki zamocowane jest zapięcie.

3. Wzór odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Odznakę wręcza minister właściwy do spraw energii lub osoba przez niego upoważniona.

2. Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.

3. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

4.7) Organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo energetyczne lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą wyróżnieni odznaką otrzymują nieodpłatnie nadaną im odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.

5. Wzór dyplomu, o którym mowa w ust. 2 i 4, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki lub dyplomu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 7.8) Ewidencję osób i podmiotów wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw energii.

§ 8. Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw energii.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9).

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 listopada 2011 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2009)

Załącznik nr 110)

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO OSOBIE FIZYCZNEJ

Załącznik nr 210)

WZÓR - WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO ORGANIZACJI, INSTYTUCJI, PRZEDSIĘBIORSTWU ENERGETYCZNEMU LUB INNEMU PODMIOTOWI PROWADZĄCEMU DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Załącznik nr 311)

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

image

Załącznik nr 412)

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZASŁUŻONY DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO

image


1) Określenie przedmiotu rozporządzenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia (Dz. U. poz. 1416), które weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2021 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

6) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 listopada 2011 r.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

11) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 8 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-09-28
  • Data wejścia w życie: 2022-09-28
  • Data obowiązywania: 2022-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw