REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 197

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 11 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 137), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. poz. 192).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. poz. 192), które stanowią:

„§ 2. Oddziały zamiejscowe dostosują warunki zabezpieczenia do wymogów określonych w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 197)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 16 stycznia 2014 r.

w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2022 r. poz. 1689) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) liczbę łóżek w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, zwanym dalej „Ośrodkiem”, przeznaczonych dla osób umieszczonych w Ośrodku na podstawie ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, zwanych dalej „osobami umieszczonymi”;

2) wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, jakie muszą spełniać pomieszczenia i urządzenia Ośrodka stosownie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

3) warunki zabezpieczenia Ośrodka;

4) rodzaj i liczebność personelu mającego styczność z osobami umieszczonymi w Ośrodku;

5) rodzaje urządzeń i środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu oraz sposób przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom.

§ 2. 1. Liczba łóżek w Ośrodku dla osób umieszczonych wynosi 60.

2. Liczba łóżek w Ośrodku wynosi 10, jeżeli liczba osób umieszczonych nie przekracza 10.

3. W przypadku przekroczenia liczby osób umieszczonych, o której mowa w ust. 2, liczba łóżek w Ośrodku ulega zwiększeniu odpowiednio do liczby kolejnych osób umieszczonych, z tym że nie może przekroczyć 60.

4.2) Liczba łóżek w oddziałach zamiejscowych, o których mowa w § 3 ust. 1a, wynosi 40.

§ 3. 1. W Ośrodku znajdują się:

1) sale łóżkowe przeznaczone dla osób umieszczonych;

2) świetlica;

3) stołówka;

4) pokoje do prowadzenia terapii;

5) pokój indywidualnych rozmów z osobami umieszczonymi;

6) gabinet zabiegowy;

7) pokoje i sanitariaty dla personelu.

1a.3) Ośrodek posiada oddziały zamiejscowe spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne określone w ust. 6.

2. Pomieszczenia Ośrodka są połączone wspólnym korytarzem.

3. Każda z sal, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jest wyposażona w:

1) (uchylony);

2) (uchylony);

3) dwie kamery włączone przez 24 godziny, z których obraz jest przekazywany do dyżurki pielęgniarskiej oraz głównego stanowiska podglądu i dozoru;

4) szafkę przyłóżkową, szafę ubraniową, stolik oraz krzesło; wymienione meble, z wyjątkiem krzesła, są wykonane z metalu i na trwałe przymocowane do ścian lub podłogi;

5) jedno okno z lufcikiem górnym oraz z szybami uniemożliwiającymi ich zbicie, a także ze stalowymi żaluzjami znajdującymi się na zewnątrz okna na wysokości lufcika.

4. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6, są wyposażone w:

1) jedną lub dwie kamery włączone w czasie użytkowania tych pomieszczeń przez osoby umieszczone, z których obraz jest przekazywany do głównego stanowiska podglądu i dozoru;

2) niezbędne meble, które, z wyjątkiem krzeseł lub foteli, są wykonane z metalu i na trwałe przymocowane do ścian lub podłogi;

3) okna z lufcikiem górnym oraz z szybami uniemożliwiającymi ich zbicie, a także ze stalowymi żaluzjami znajdującymi się na zewnątrz okna na wysokości lufcika.

5. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są wyposażone w:

1) meble i urządzenia zapewniające prawidłowe wykonywanie obowiązków przez personel;

2) okna z lufcikiem górnym oraz z szybami uniemożliwiającymi ich zbicie, a także ze stalowymi żaluzjami znajdującymi się na zewnątrz okna na wysokości lufcika;

3) urządzenia uniemożliwiające wstęp osobom niebędącym personelem.

6.4) W oddziałach zamiejscowych, o których mowa w ust. 1a, znajdują się:

1) sale łóżkowe przeznaczone dla osób umieszczonych, które są wyposażone w:

a) łóżka z dostępem co najmniej z dwóch stron, jednej dłuższej i jednej krótszej,

b) kamerę włączoną przez 24 godziny, z której obraz jest przekazywany do dyżurki pielęgniarskiej oraz głównego stanowiska podglądu i dozoru,

c) szafkę ubraniową, stolik oraz krzesło,

d) okno z szybami pokrytymi folią antywłamaniową atestowaną, klasa P2A, zabezpieczone od zewnątrz kratą i siatką zabezpieczającą przed wyrzucaniem przedmiotów oraz od strony ulicy i budynków publicznych dodatkowo blendą;

2) świetlica, stołówka, pokoje do prowadzenia terapii, pokój indywidualnych rozmów z osobami umieszczonymi, gabinet zabiegowy połączony z dyżurką pielęgniarską, które są wyposażone w:

a) jedną lub w więcej kamer włączonych w czasie użytkowania tych pomieszczeń przez osoby umieszczone, z których obraz jest przekazywany do głównego stanowiska podglądu i dozoru,

b) okno z szybami pokrytymi folią antywłamaniową atestowaną, klasa P2A, zabezpieczone od zewnątrz kratą i siatką zabezpieczającą przed wyrzucaniem przedmiotów oraz od strony ulicy i budynków publicznych dodatkowo blendą;

3) pokoje i sanitariaty dla personelu, które są wyposażone w:

a) meble i urządzenia zapewniające prawidłowe wykonywanie obowiązków przez personel,

b) okno z szybami pokrytymi folią antywłamaniową atestowaną, klasa P2A, zabezpieczone od zewnątrz kratą i siatką zabezpieczającą przed wyrzucaniem przedmiotów oraz od strony ulicy i budynków publicznych dodatkowo blendą.

§ 4. 1. Warunki zabezpieczenia Ośrodka zapewnia się przez wyposażenie drzwi i okien w urządzenia uniemożliwiające samowolne oddalenie się z Ośrodka, w szczególności system czujek podczerwieni sygnalizujący próbę opuszczenia Ośrodka.

2. Ośrodek jest wyposażony w:

1) system telewizji wewnętrznej umożliwiający obserwację drzwi wejściowych, okien zewnętrznych, sal ogólnych, izolatek oraz korytarzy i pokoi personelu;

2) elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane otwarcie drzwi i okien;

3) system rejestrowania informacji o zagrożeniu, sygnalizowany przez osobiste elektroniczne urządzenia alarmowe, zapewniający niezwłoczną reakcję na takie zagrożenie;

4) bezpośredni dostęp do ogrodzonego terenu rekreacyjnego.

3. Członek personelu Ośrodka otrzymuje urządzenie alarmowe sygnalizujące zagrożenie ze strony osób umieszczonych.

4. Ośrodek jest otoczony oświetlonym, monitorowanym za pośrednictwem telewizji wewnętrznej, gładkim murem o wysokości co najmniej 5,5 m lub ma inne zabezpieczenia o porównywalnej skuteczności, uniemożliwiające samowolne oddalenie się osób umieszczonych.

5.5) W oddziałach zamiejscowych zapewnia się warunki zabezpieczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 3 i 4 oraz ust. 3, a także drzwi zewnętrzne wyposażone w elektroniczny system sygnalizujący niekontrolowane ich otwarcie uniemożliwiające samowolne oddalenie się osób umieszczonych.

6.5) W oddziałach zamiejscowych zapewnia się z trzech stron, otoczony, oświetlony, monitorowany za pośrednictwem urządzenia systemu telewizji wewnętrznej mur o wysokości 3 m z dodatkową 2-metrową siatką zakończoną drutem ostrzowym typu concertina, uniemożliwiający samowolne oddalenie się osób umieszczonych. Przed frontem budynku teren jest zabezpieczony 5-metrowym płotem zakończonym drutem ostrzowym typu concertina.

§ 5.6) Ośrodek zapewnia personel:

1) umożliwiający prowadzenie diagnostyki i terapii: psychiatrów, psychologów, pielęgniarki i terapeutów zajęciowych,

2) sanitariuszy, pracowników socjalnych i pracowników służby ochrony

- w liczbie co najmniej 3-krotnie większej niż liczba łóżek odpowiednio w Ośrodku albo oddziale zamiejscowym.

§ 6. 1. Do przekazywania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku służy system telewizji wewnętrznej stosowany na terenie Ośrodka.

2. Urządzeniami systemu telewizji wewnętrznej są:

1) punkty kamerowe, zestawy zawierające kamerę wraz z obiektywem i niezbędnym wyposażeniem pomocniczym umieszczane w zależności od potrzeb w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniami mechanicznymi lub środowiskowymi;

2) urządzenia sterujące i transmisyjne przewodowe i bezprzewodowe, multipleksery, dzielniki obrazu, mikrofony, okablowanie, urządzenia nadawczo-odbiorcze i klawiatury sterujące;

3) monitory i urządzenia przetwarzające sygnały wizyjne na obrazy wyświetlane na ekranie;

4) urządzenia utrwalające obraz lub dźwięk, systemy magazynowania, takie jak macierz dyskowa i rejestratory cyfrowe.

3. System telewizji wewnętrznej służący stałemu monitorowaniu zachowania osób umieszczonych jest przystosowany do pracy ciągłej i posiada właściwe zabezpieczenia w przypadku zaniku napięcia zasilającego.

§ 7. 1. Do przekazywania obrazu z części mieszkalnej przeznaczonej do celów sanitarnohigienicznych wraz z prysznicem, w celu uniemożliwienia przekazywania i utrwalania obrazu z intymnymi częściami ciała osób umieszczonych w Ośrodku oraz podczas wykonywania przez nich intymnych czynności fizjologicznych, stosuje się urządzenia systemu telewizji wewnętrznej wyposażone w funkcję maskowania stref prywatności; strefy prywatności określa się podczas montażu tych urządzeń.

1a.7) W oddziałach zamiejscowych do przekazywania obrazu z części przeznaczonej do celów sanitarnohigienicznych oraz prysznica, w celu uniemożliwienia przekazywania i utrwalania obrazu z intymnymi częściami ciała osób umieszczonych oraz podczas wykonywania przez nich intymnych czynności fizjologicznych, stosuje się urządzenia systemu telewizji wewnętrznej wyposażone w funkcję maskowania stref prywatności; strefy prywatności określa się podczas montażu tych urządzeń.

2. Do utrwalenia obrazu lub dźwięku służą przeznaczone do tego celu urządzenia elektroniczne typu cyfrowego, wchodzące w skład systemu telewizji wewnętrznej, oraz odpowiednie dla tych urządzeń nośniki informacji, zwane dalej „nośnikami”.

3. Urządzenia do utrwalania obrazu utrwalają obraz wraz ze znacznikiem czasu, umożliwiającym dokładne określenie godziny i daty utrwalenia zgodnie z czasem lokalnym.

4. Utrwalenie obrazu wykonuje się z częstotliwością nie mniejszą niż 25 klatek na sekundę przy rozdzielczości D1: 12 klatek na sekundę przy rozdzielczości 720 p lub 6 klatek na sekundę przy rozdzielności 1080 p.

5. Utrwalenie dźwięku zapewnia zapisanie sygnału akustycznego w paśmie częstotliwości od 300 Hz do 6000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.

6. Pojemność nośników urządzeń utrwalających umożliwia przechowywanie i odtwarzanie utrwalonego obrazu lub dźwięku przez okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.

§ 8. 1. Kierownik Ośrodka odpowiada za właściwe przechowywanie i zabezpieczenie zapisu utrwalonego obrazu lub dźwięku na odrębnym nośniku, zwanego dalej „zapisem”, przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.

2. Zapis przechowuje się w sposób zapobiegający jego utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu w szczególności w wyniku oddziaływania środków chemicznych, czynników mechanicznych, temperatury, światła lub pola magnetycznego.

3. Po wykonaniu zapisu osoba odpowiedzialna za jego sporządzenie sprawdza jego jakość. Sprawdzenie polega na odtworzeniu losowo wybranych fragmentów zapisu. W przypadku stwierdzenia, że zapis jest uszkodzony lub nieprawidłowo sporządzony, niszczy się go i dokonuje powtórnego zapisu, umieszczając informacje o tym fakcie w notatce, o której mowa w ust. 4.

4. Osoba wykonująca zapis sporządza notatkę, w której zamieszcza:

1) datę i miejsce sporządzenia zapisu;

2) imię i nazwisko osoby wykonującej zapis;

3) godzinę i datę rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia, które zostało utrwalone;

4) numer identyfikacyjny nadany nośnikowi z danymi utrwalonymi;

5) inne dane dotyczące zapisu.

§ 9. Kierownik Ośrodka udostępnia zapis na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2014 r.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym (Dz. U. poz. 192), które weszło w życie z dniem 11 lutego 2022 r.

3) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-30
  • Data wejścia w życie: 2023-01-30
  • Data obowiązywania: 2023-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA