REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 256

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2023

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ogólne założenia budżetu]
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 604 543 808 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 672 543 808 tys. zł.

3. Ustala się kwotę planowanych wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1–3, 7, pkt 8 z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, pkt 9 i 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 1 316 360 446 tys. zł.

4. Ustala się kwotę limitu wydatków:

1) organów i jednostek, o których mowa w art. 9:

a) pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy,

b) pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

c) pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

2) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

3) funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem:

a) Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.2)),

b) Funduszu Pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185),

4) państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

– w wysokości 1 004 425 693 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2023 r. na kwotę nie większą niż 68 000 000 tys. zł.

Art. 2. [Wynik budżetu środków europejskich]
1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 107 018 773 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 123 201 513 tys. zł.

3. Wynik budżetu środków europejskich ustala się na kwotę –16 182 740 tys. zł.

Art. 3. [Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa]
1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 757 523 431 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 673 340 691 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 84 182 740 tys. zł.

Art. 4. [Źródło pokrycia potrzeb pożyczkowych]
Źródłem pokrycia potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, w tym pokrycia deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2022 r., przychody ze skarbowych papierów wartościowych, przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychody z innych tytułów.
Art. 5. [Limit przyrostu zadłużenia]
1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 210 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:

1) kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;

2) papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.

3. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 25 000 000 tys. zł.

Art. 6. [Poręczenia i gwarancje]
Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 200 000 000 tys. zł.
Art. 7. [Limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.]
Ustala się limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 30 000 000 tys. zł.
Art. 8. [Uprawnienia Ministra Finansów]
1. Upoważnia się Ministra Finansów do:

1) dokonywania ze środków budżetu państwa wypłat z tytułu kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów międzynarodowych rządom innych państw – do kwoty 1 000 000 tys. zł;

2) udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek dla:

a) Banku Gospodarstwa Krajowego na zwiększenie funduszy własnych Banku – do kwoty 2 000 000 tys. zł,

b) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – do kwoty 24 000 000 tys. zł,

c) jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego lub ostrożnościowego – do kwoty 200 000 tys. zł,

d) Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 1 483 000 tys. zł,

e) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo – do kwoty 12 000 000 tys. zł,

f) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym na rynku surowców energetycznych – do kwoty 8 600 000 tys. zł,

g) Funduszu Solidarnościowego na wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów oraz pokrycie kosztów obsługi wypłaty tego świadczenia – do kwoty 8 100 000 tys. zł,

h) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji na realizację programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii – do kwoty 5 000 000 tys. zł;

3) przekazywania, na polecenie Prezesa Rady Ministrów, skarbowych papierów wartościowych:

a) państwowym osobom prawnym, o których mowa w art. 3 ust. 1–3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933, z późn. zm.3)), na podwyższenie kapitału zakładowego, zasadniczego lub statutowego,

b) państwowym funduszom celowym,

c) funduszom utworzonym, powierzonym lub przekazanym Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw

– w celu finansowania przez te podmioty ich zadań ustawowych lub statutowych w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty 15 000 000 tys. zł;

4) przekazania, na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednostkom publicznej radiofonii i telewizji skarbowych papierów wartościowych jako rekompensaty z tytułu utraconych w roku 2023 wpływów z opłat abonamentowych z tytułu zwolnień, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689), w ramach limitu określonego w art. 5 ust. 3, z tym że wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel wyniesie 2 700 000 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1722); do rekompensaty tej stosuje się odpowiednio art. 11b ust. 3–11 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, z tym że ustalenia, o którym mowa w art. 11b ust. 4 tej ustawy, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

2. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

Art. 9. [Wynagrodzenia ustalane zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw]
1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1533) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 6:

a) kwoty wynagrodzeń dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 789,42 zł,

b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, członków służby zagranicznej niebędących członkami korpusu służby cywilnej – w wysokości 2 190,45 zł,

c) członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1 780,67 zł,

d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 740,64 zł,

e) funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej – w wysokości 1 943,81 zł;

3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej:

a) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 107,8%,

b) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 100,0%.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) ustala się kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 3 981,55 zł.

3. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:

1) zwiększenie wynagrodzeń wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań – w wysokości 1 390 tys. zł;

2) zwiększenie wynagrodzeń – w wysokości 1 800 tys. zł – przeznaczonych na wypłaty:

a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,

b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:

– osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

– pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;

3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – w wysokości 111 900 tys. zł.

Art. 10. [Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami]
Zestawienie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 7.
Art. 11. [Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji]
Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 8.
Art. 12. [Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych]
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych zawiera załącznik nr 9.
Art. 13. [Kwota bazowa dla zawodowych kuratorów sądowych]
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 167 oraz z 2023 r. poz. 27) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 2 190,45 zł.
Art. 14. [Etaty Policji]
Ustala się etaty Policji w liczbie 107 195, w tym 107 109 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.
Art. 15. [Ogólna rezerwa budżetowa]
Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 985 000 tys. zł.
Art. 16. [Limity mianowań oraz środków na wynagrodzenia i szkolenia urzędników]
Ustala się dla służby cywilnej:

1) limit mianowań urzędników – 275 osób;

2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 12 396 870 tys. zł;

3) środki na szkolenia – w wysokości 51 136 tys. zł.

Art. 17. [Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych]
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 109,8%.
Art. 18. [Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów]
Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 110,1%.
Art. 19. [Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych]
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009, z późn. zm.4)), wynosi 5 170 243 tys. zł.
Art. 20. [Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych]
Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 19, wynosi 302 237 tys. zł.
Art. 21. [Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy o emeryturach pomostowych]
Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 164), wynosi 4 829 tys. zł.
Art. 22. [Wysokość należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych]
Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 19, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się w wysokości 0,4% kwoty składek przekazanych do funduszy.
Art. 23. [Wysokość odpisu od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego]
Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 770 553 tys. zł.
Art. 24. [Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej]
Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 6 935 zł.
Art. 25. [Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego]
Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), wynoszą dla:

1) gmin – 994 753 tys. zł;

2) powiatów – 1 508 028 tys. zł;

3) województw – 1 169 059 tys. zł.

Art. 26. [Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy]
Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.5)) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy, która wynosi 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy.
Art. 27. [Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy]
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 oraz z 2022 r. poz. 1812) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy, która wynosi 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 26.
Art. 28. [Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych]
Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 7) ustala się wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, która wynosi 0,10% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 29 ust. 1 wymienionej ustawy.
Art. 29. [Zestawienie programów wieloletnich]
W załączniku nr 10 zamieszcza się zestawienie, w układzie zadaniowym, programów wieloletnich:

1) Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030 – w tabeli 1;

2) Program rządowy – Udział Polski w części COSME Programu na rzecz rynku wewnętrznego, konkurencyjności przedsiębiorstw, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, dziedziny roślin, zwierząt, żywności i paszy, oraz statystyk europejskich (Programu na rzecz jednolitego rynku) w latach 2022–2028 – w tabeli 2;

3) Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032 – w tabeli 3;

4) Program ochrony brzegów morskich – w tabeli 4;

5) Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019–2028 – w tabeli 5;

6) Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – w tabeli 6;

7) Budowa Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie – w tabeli 7;

8) Ochrona przeciwpowodziowa i osiągnięcie korzystnego bilansu wodnego w rejonie Odry Środkowej – cofka stopnia wodnego Malczyce – w tabeli 8;

9) Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie – w tabeli 9;

10) Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – w tabeli 10;

11) Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE – w tabeli 11;

12) Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – w tabeli 12;

13) Program Rozwoju Talentów Informatycznych na lata 2019–2029 – w tabeli 13;

14) Uniwersytet Warszawski 2016–2027 – w tabeli 14;

15) Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego – w tabeli 15;

16) Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 roku – w tabeli 16;

17) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – w tabeli 17;

18) Rządowy Program wsparcia zadań zarządców infrastruktury kolejowej, w tym w zakresie utrzymania i remontów, do 2023 roku – w tabeli 18;

19) „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów” – PRoGeO – w tabeli 19;

20) Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021–2030 – w tabeli 20;

21) Program wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – w tabeli 21;

22) Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie – w tabeli 22;

23) Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021–2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym – w tabeli 23;

24) Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym – w tabeli 24;

25) Wieloletni program medyczny – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy – w tabeli 25;

26) Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego – etap I – w tabeli 26;

27) Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK) – w tabeli 27;

28) Wieloletni Plan Inwestycyjny – budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w celu zwiększenia dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego – w tabeli 28;

29) Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – w tabeli 29;

30) Program wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży na lata 2022–2023 – w tabeli 30;

31) Rozbudowa wraz z modernizacją Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie w zakresie kliniczno-dydaktycznym i medycznych wdrożeń innowacyjnych – w tabeli 31;

32) Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020–2030 – w tabeli 32;

33) Program polskiej energetyki jądrowej – w tabeli 33;

34) Oświęcimski strategiczny program rządowy – Etap VI 2021–2025 – w tabeli 34;

35) Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów – w tabeli 35;

36) Rządowy program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019–2026 – w tabeli 36;

37) Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 – w tabeli 37;

38) Program wieloletni „Senior+” na lata 2021–2025 – w tabeli 38;

39) Budowa Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu – w tabeli 39;

40) Rządowy Program Rezerw Strategicznych na lata 2022–2026 – w tabeli 40;

41) Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025 – w tabeli 41.

Art. 30. [Plany finansowe agencji wykonawczych]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11, plany finansowe agencji wykonawczych:

1) Polskiej Agencji Kosmicznej – w tabeli 1;

2) Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 2;

3) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – w tabeli 3;

4) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – w tabeli 4;

5) Narodowego Centrum Nauki – w tabeli 5;

6) Agencji Mienia Wojskowego – w tabeli 6;

7) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w tabeli 7;

8) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – w tabeli 8;

9) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych – w tabeli 9;

10) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych – w tabeli 10.

Art. 31. [Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12, plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej:

1) Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP – w tabeli 1;

2) Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucji Gospodarki Budżetowej – w tabeli 2;

3) Centrum Obsługi Administracji Rządowej – w tabeli 3;

4) Centralnego Ośrodka Informatyki – w tabeli 4;

5) Centrum Usług Logistycznych – w tabeli 5;

6) Centralnego Ośrodka Sportu – w tabeli 6;

7) Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – w tabeli 7;

8) Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej „Mazovia” – w tabeli 8;

9) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie – w tabeli 9;

10) Krajowego Instytutu Mediów – w tabeli 10;

11) Centrum Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 11.

Art. 32. [Plany finansowe państwowych funduszy celowych]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13, plany finansowe państwowych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – w tabeli 1;

2) Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – w tabeli 2;

3) Funduszu Reprywatyzacji – w tabeli 3;

4) Funduszu Zapasów Interwencyjnych – w tabeli 4;

5) Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków – w tabeli 5;

6) Funduszu Promocji Kultury – w tabeli 6;

7) Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – w tabeli 7;

8) Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – w tabeli 8;

9) Funduszu Cyberbezpieczeństwa – w tabeli 9;

10) Funduszu Pracy – w tabeli 10;

11) Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – w tabeli 11;

12) Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – w tabeli 12;

13) Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy – w tabeli 13;

14) Funduszu Rekompensacyjnego – w tabeli 14;

15) Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – w tabeli 15;

16) Funduszu Wsparcia Policji – w tabeli 16;

17) Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – w tabeli 17;

18) Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – w tabeli 18;

19) Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – w tabeli 19;

20) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w tabeli 20;

21) Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – w tabeli 21;

22) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych – w tabeli 22;

23) Funduszu Dostępności – w tabeli 23;

24) Funduszu Emerytalno-Rentowego – w tabeli 24;

25) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji – w tabeli 25;

26) Funduszu Administracyjnego – w tabeli 26;

27) Funduszu Emerytur Pomostowych – w tabeli 27;

28) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 28;

29) Funduszu Solidarnościowego – w tabeli 29;

30) Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej – w tabeli 30;

31) Funduszu Inwestycji Kapitałowych – w tabeli 31;

32) Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny – w tabeli 32;

33) Funduszu Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji – w tabeli 33;

34) Funduszu Szerokopasmowego – w tabeli 34;

35) Funduszu Medycznego – w tabeli 35;

36) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych – w tabeli 36;

37) Funduszu Rozwoju Regionalnego – w tabeli 37.

Art. 33. [Plany finansowe państwowych osób prawnych]
Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 14, plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

1) Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia – w tabeli 1;

2) Instytutu Zachodniego im. Zygmunta Wojciechowskiego – w tabeli 2;

3) Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – w tabeli 3;

4) Instytutu Europy Środkowej – w tabeli 4;

5) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – w tabeli 5;

6) Polskiego Instytutu Ekonomicznego – w tabeli 6;

7) Krajowego Zasobu Nieruchomości – w tabeli 7;

8) Urzędu Dozoru Technicznego – w tabeli 8;

9) Polskiego Centrum Akredytacji – w tabeli 9;

10) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w tabeli 10;

11) Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – w tabeli 11;

12) Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego – w tabeli 12;

13) Polskiej Agencji Antydopingowej – w tabeli 13;

14) Polskiej Organizacji Turystycznej – w tabeli 14;

15) Polskiego Laboratorium Antydopingowego – w tabeli 15;

16) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych – w tabeli 16;

17) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – w tabeli 17;

18) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 18;

19) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 19;

20) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 20;

21) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 21;

22) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 22;

23) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 23;

24) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 24;

25) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 25;

26) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 26;

27) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 27;

28) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 28;

29) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 29;

30) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 30;

31) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 31;

32) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 32;

33) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – w tabeli 33;

34) Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – w tabeli 34;

35) Centrum Łukasiewicz – w tabeli 35;

36) Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej – w tabeli 36;

37) Transportowego Dozoru Technicznego – w tabeli 37;

38) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w tabeli 38;

39) Babiogórskiego Parku Narodowego – w tabeli 39;

40) Białowieskiego Parku Narodowego – w tabeli 40;

41) Biebrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 41;

42) Bieszczadzkiego Parku Narodowego – w tabeli 42;

43) Parku Narodowego „Bory Tucholskie” – w tabeli 43;

44) Drawieńskiego Parku Narodowego – w tabeli 44;

45) Gorczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 45;

46) Parku Narodowego Gór Stołowych – w tabeli 46;

47) Kampinoskiego Parku Narodowego – w tabeli 47;

48) Karkonoskiego Parku Narodowego – w tabeli 48;

49) Magurskiego Parku Narodowego – w tabeli 49;

50) Narwiańskiego Parku Narodowego – w tabeli 50;

51) Ojcowskiego Parku Narodowego – w tabeli 51;

52) Pienińskiego Parku Narodowego – w tabeli 52;

53) Poleskiego Parku Narodowego – w tabeli 53;

54) Roztoczańskiego Parku Narodowego – w tabeli 54;

55) Słowińskiego Parku Narodowego – w tabeli 55;

56) Świętokrzyskiego Parku Narodowego – w tabeli 56;

57) Tatrzańskiego Parku Narodowego – w tabeli 57;

58) Parku Narodowego „Ujście Warty” – w tabeli 58;

59) Wielkopolskiego Parku Narodowego – w tabeli 59;

60) Wigierskiego Parku Narodowego – w tabeli 60;

61) Wolińskiego Parku Narodowego – w tabeli 61;

62) Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – w tabeli 62;

63) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – w tabeli 63;

64) Agencji Badań Medycznych – w tabeli 64;

65) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w tabeli 65;

66) Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego – w tabeli 66;

67) Rzecznika Finansowego – w tabeli 67;

68) Akademii Kopernikańskiej – w tabeli 68.

Art. 34. [Łączna kwota zobowiązań finansowych z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym]
Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysokości 2 000 000 tys. zł.
Art. 35. [Programy finansowane z udziałem środków europejskich]
1. Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2023–2025 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa zawiera załącznik nr 15.

2. Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich zawiera załącznik nr 16.

Art. 36. [Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE]
Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów, nieujętych w załączniku nr 16, zawiera załącznik nr 17.
Art. 37. [Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu UE]
Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 18.
Art. 38. [Pożyczki, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju]
Pożyczki, o których mowa w art. 14ll ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225), mogą być udzielane do kwoty 7 355 000 tys. zł.
Art. 39. [Przepis wyjaśniający]
Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów, rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.
Art. 40. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730, 1967, 2127, 2236 i 2687.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 807, 872, 1459, 1512 i 2463 oraz z 2023 r. poz. 203.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1115, 1265, 1933, 2185, 2476 i 2707.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 830, 1079, 1383, 1561, 1812, 2140, 2666 i 2754.

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.]

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2023
z dnia 15 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 256)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2023 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2023 – ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2023 – ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2023 R.]

Załącznik nr 3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2023 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 R.]

Załącznik nr 4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2023 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2023 R.]

Załącznik nr 6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2023 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI]

Załącznik nr 7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2023 R.]

Załącznik nr 8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2023 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2023 R.]

Załącznik nr 9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2023 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM]

Załącznik nr 10

ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH]

Załącznik nr 11

PLANY FINANSOWE AGENCJI WYKONAWCZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 12

PLANY FINANSOWE INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH]

Załącznik nr 13

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 14

PLANY FINANSOWE PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 PKT 14 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 15. [PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2023–2025 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA]

Załącznik nr 15

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2023–2025 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 16. [WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH]

Załącznik nr 16

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH REALIZACJI PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 17. [WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16]

Załącznik nr 17

WYKAZ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW BUDŻETU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE TYCH PROGRAMÓW, NIEUJĘTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 16

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 18. [PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 18

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-08
  • Data wejścia w życie: 2023-02-08
  • Data obowiązywania: 2023-08-11
  • Dokument traci ważność: 2023-12-31
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA