REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 337

USTAWA

z dnia 13 stycznia 2023 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników]

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) emeryturze podstawowej - rozumie się kwotę równą 90% najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych;";

2) po art. 27 dodaje się art. 27a w brzmieniu:

„Art. 27a. 1. Do emerytury rolniczej przysługuje dodatek z tytułu opłacania składki, o której mowa w art. 17 ust. 2 lub 4, w wysokości 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok opłacania takiej składki.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się wraz z emeryturą rolniczą.";

3) w art. 48 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku zmiany wysokości emerytury podstawowej, wskutek przeprowadzenia corocznej waloryzacji emerytur i rent przysługujących na podstawie przepisów emerytalnych, świadczenie, którego wysokość jest ustalona za pomocą wskaźnika wymiaru, wypłaca się w zmienionej wysokości, z uwzględnieniem terminów tej waloryzacji. O zmianie wysokości tego świadczenia zawiadamia się uprawnionego.

5. Jeżeli wysokość świadczenia, o którym mowa w ust. 4, wypłacanego w zmienionej wysokości jest niższa od kwoty najniższej emerytury określonej w przepisach emerytalnych, przepisy ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.";

4) uchyla się art. 48a;

5) w art. 64 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osoby uprawnione do renty rodzinnej, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2.".

Art. 2. [Przepisy przejściowe]

Osoby uprawnione do renty rodzinnej, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskały orzeczenie, o którym mowa w art. 64 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, albo złożyły wniosek, o którym mowa w art. 64 ust. 6 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, mogą skorzystać z rehabilitacji leczniczej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli to orzeczenie albo ten wniosek zostaną pozytywnie zaopiniowane przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Art. 3. [Stosowanie przepisów niniejszej ustawy]

Do spraw o ustalenie prawa do emerytury rolniczej i jej indywidualnego wymiaru wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4. [Przepisy przejściowe]

1. Osobom, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ustalono prawo do emerytury rolniczej, dodatek, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przysługuje od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Ustalenie prawa do dodatku osobom, o których mowa w ust. 1, następuje w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 5. [Wyłączenie stosowania określonych przepisów ustawy o finansach publicznych]

1. W 2023 r. do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych z funduszu emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 78 ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje się przepisów art. 29 ust. 10 i 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.1)).

2. O dokonanych zmianach planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 78 ustawy zmienianej w art. 1, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Art. 6. [Przeniesienie wydatków budżetowych]

W 2023 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek dysponenta części 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych z części 32 - Rolnictwo, 33 - Rozwój Wsi, 35 - Rynki Rolne lub 62 - Rybołówstwo do części 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Art. 7. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2023 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-23
  • Data wejścia w życie: 2023-03-10
  • Data obowiązywania: 2023-03-10

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA