Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 540

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 1783), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 436);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 1181).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 436), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 1181), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2015 r. w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 540)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe

Na podstawie art. 125 § 31 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.2) Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) koncie - rozumie się przez to zbiór danych identyfikujących użytkownika konta wraz z przyporządkowanymi zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe;

2) użytkowniku konta - rozumie się przez to osobę fizyczną, dla której założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

3) użytkowniku masowym - rozumie się przez to użytkownika konta, który komunikuje się z sądem właściwym do prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego za pomocą przeznaczonego do tego celu własnego oprogramowania;

4) uwierzytelnieniu - rozumie się przez to proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

5) piśmie - rozumie się przez to pismo procesowe;

6) elektronicznym potwierdzeniu wniesienia pisma - rozumie się przez to zestaw danych, który jednoznacznie wskazuje wnoszone pismo, użytkownika konta oraz datę wniesienia pisma;

7) nazwie użytkownika konta - rozumie się przez to niepowtarzalne i przyporządkowane do użytkownika konta dane, które są przez niego wykorzystywane do uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe;

8) zatwierdzeniu treści pisma - rozumie się przez to czynność użytkownika konta wytwarzającego pismo powodującą brak możliwości zmiany treści pisma, a w przypadku wnoszenia pisma przez współuczestników także czynności kolejnych użytkowników konta oznaczające akceptację treści pisma.

§ 2. 1. Wniesienie pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym", przez użytkownika następuje przez:

1) uwierzytelnienie użytkownika;

2) wprowadzenie treści pisma;

3) dołączenie załączników, o ile są one wnoszone;

4) opatrzenie pisma podpisem elektronicznym;

5) nieodwracalne zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę, o ile pismo podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej.

2.3) Niezwłocznie po wniesieniu pisma system teleinformatyczny umieszcza na koncie, z którego pismo zostało wniesione, potwierdzenie wniesienia pisma.

§ 3. 1. Wniesienie pisma lub pism przez użytkownika masowego następuje przez:

1) utworzenie pisma lub pism z wykorzystaniem własnego oprogramowania przeznaczonego do komunikacji użytkownika z systemem teleinformatycznym obsługującym elektroniczne postępowanie upominawcze;

2) dołączenie załączników, o ile są wnoszone;

3) uwierzytelnienie użytkownika;

4) wprowadzenie pisma lub pism do systemu teleinformatycznego;

5) opatrzenie pisma lub pism podpisem elektronicznym;

6) nieodwracalne zainicjowanie procedury uiszczenia opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu zapewniającego identyfikację wnoszącego opłatę, o ile pismo lub pisma podlegają opłacie.

2.4) Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Wymagania techniczne systemu teleinformatycznego dla dokonania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, są udostępniane przez sąd za pośrednictwem stron internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.

§ 4. Do wniesienia pisma wymagającego łącznego współdziałania więcej niż jednej osoby, po utworzeniu pisma w systemie teleinformatycznym potrzeba także:

1) wskazania przez użytkownika tworzącego pismo w systemie teleinformatycznym sposobu reprezentacji oraz nazw użytkowników, którzy są uprawnieni do łącznego działania za stronę, i zatwierdzenia treści pisma przed jego wniesieniem;

2) ujawnienia pisma w systemie teleinformatycznym użytkownikom wskazanym w sposób określony w pkt 1;

3) zatwierdzenia treści pisma przez każdego z użytkowników, o których mowa w pkt 2.

§ 5. 1. Do wniesienia pisma wspólnie przez współuczestników sporu wymagane jest także wskazanie przez użytkownika tworzącego pismo w systemie teleinformatycznym nazw pozostałych współuczestników wnoszących pismo i zatwierdzenie treści pisma przed jego wniesieniem.

2. Przepisy § 4 pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5a.5) 1. Do wniesienia pisma w postępowaniu rejestrowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymagane jest łączne wykonanie następujących czynności:

1) wypełnienie udostępnionego w tym systemie wniosku przeznaczonego do zgłoszenia danych żądań albo wprowadzenie w tym systemie treści pisma niebędącego wnioskiem;

2) dołączenie załączników, o ile są one wnoszone;

3) opatrzenie pisma podpisem elektronicznym;

4) uiszczenie opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę albo dołączenie do wniosku dowodu uiszczenia opłaty w innej formie, o ile pismo podlega opłacie, a przepis szczególny nie stanowi inaczej;

5) wysłanie pisma do sądu przez użytkownika konta przygotowującego pismo.

2. Jeżeli pismo ma być podpisane przez więcej niż jedną osobę, osoba przygotowująca pismo przekazuje je osobom uprawnionym w celu opatrzenia go podpisem elektronicznym.

§ 5b.5) 1. Do wniesienia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, a także innych wniosków o wpis dotyczący tych spółek na podstawie wzorców czynności udostępnionych w systemie teleinformatycznym, w tym o zmianę oraz rozwiązanie spółki, wymagane jest łączne wykonanie następujących czynności:

1) wypełnienie formularza wniosku udostępnionego w systemie teleinformatycznym;

2) dołączenie dokumentów wytworzonych w systemie teleinformatycznym lub możliwych do dołączenia na podstawie odrębnych przepisów;

3) opatrzenie wniosku podpisem elektronicznym;

4) uiszczenie opłaty sądowej za pomocą udostępnianego przez system teleinformatyczny mechanizmu gwarantującego nieodwracalne zainicjowanie procedury opłacenia pisma i identyfikację wnoszącego opłatę;

5) wysłanie wniosku do sądu.

2. Jeżeli wniosek ma być podpisany przez więcej niż jedną osobę, należy:

1) przy przygotowaniu wniosku wskazać inne osoby mające podpisać wniosek;

2) wskazać przez osobę podpisującą wniosek, czy czynność tę wykonuje we własnym imieniu, czy w imieniu innych osób;

3) opatrzeć wniosek podpisami elektronicznymi przez osoby, o których mowa w pkt 1, przy czym z chwilą podpisania go przez ostatnią z osób następuje zatwierdzenie wniosku;

4) wysłać wniosek do sądu przez jednego z podpisujących.

§ 6.6) Wykaz znaków pisarskich dopuszczalnych w systemie teleinformatycznym określa załącznik do rozporządzenia, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 7.7) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r.


Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 20 października 2015 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 540)

WYKAZ ZNAKÓW PISARSKICH DOPUSZCZALNYCH W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM

~

'

!

@

#

$

%

^

&

*

(

)

_

-

+

=

{

}

[

]

|

\

:

;

"

'

<

>

,

.

?

/

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ą

Ć

Ę

§

Ł

Ń

Ó

Ś

Ź

Ż

Á

Â

Ă

Ä

Ç

Č

Ď

Ð

Ë

É

Ě

Î

Í

Ľ

Ĺ

Ň

Ö

Ô

Ő

Ř

Ŕ

Š

Ş

Ţ

Ť

Ű

Ü

Ú

Ů

Ý

Ž

β


W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego niewystępującego w powyższej tabeli w danych podlegających wpisowi do systemu teleinformatycznego stosuje się następujące zasady:

1. Pomija się wszystkie znaki diakrytyczne występujące w danej literze, z wyjątkiem liter ze znakami diakrytycznymi wymienionych w powyższej tabeli.

2. W przypadku dyftongów wpisujemy pierwszą literę tworzącą dyftong (np. AE = A).

3. W przypadku wystąpienia innego znaku, nienależącego do grupy znaków, o których mowa w pkt 1 i 2, w miejsce tego znaku wpisuje się znak *.

4. Apostrof w nazwiskach osób fizycznych i nazwach podmiotów innych niż osoby fizyczne piszemy zgodnie z pisownią oryginału, z zastosowaniem znaku dostępnego w powyższej tabeli.

5. W przypadku wystąpienia cudzysłowów:

- cudzysłów otwierający („) zamienia się na cudzysłów zamykający ("),

- cudzysłów («) oraz (») zastępuje się cudzysłowem zamykającym (").

6. W przypadku wystąpienia znaku pisarskiego przesuniętego w stosunku do linii tekstu (indeks górny lub dolny) sprowadza się ten znak do linii tekstu i umieszcza - w przypadku indeksu górnego - w nawiasie kwadratowym, a w przypadku indeksu dolnego - w nawiasie okrągłym {np. m2 = m[2], x3 = x(3)}. W przypadku równoczesnego wystąpienia obu indeksów indeks górny poprzedza indeks dolny.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459, z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180, 2339, 2436, 2600 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 289, 326, 403 i 535.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 1181), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (Dz. U. poz. 436), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-22
  • Data wejścia w życie: 2023-03-22
  • Data obowiązywania: 2023-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw