REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 567

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 marca 2023 r.

w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch, w tym wzór tych kolczyków oraz ich specyfikację techniczną.

§ 2. [Kolczyk]

1. Kolczyk zawierający indywidualny numer identyfikacyjny lochy, zwany dalej „kolczykiem", zakłada się losze na małżowinę uszną w sposób pozwalający na łatwe odczytanie indywidualnego numeru identyfikacyjnego lochy umieszczonego na kolczyku.

2. Kolczyk po założeniu na małżowinę uszną powinien pozostać w stanie nienaruszonym.

§ 3. [Cechy kolczyka]

1. Kolczyk koloru niebieskiego składa się z dwóch części: części zakładanej losze po wewnętrznej stronie małżowiny usznej, zwanej dalej „częścią żeńską", oraz części zakładanej losze po zewnętrznej stronie małżowiny usznej, zwanej dalej „częścią męską".

2. Średnica kolczyka wynosi nie mniej niż 27 mm i nie więcej niż 35 mm.

3. Na części żeńskiej znajdują się umieszczone w sposób czytelny i trwały:

1) indywidualny numer identyfikacyjny lochy nadany tej losze przez posiadacza, składający się z piętnastu cyfr o wysokości nie mniejszej niż 5 mm, z których:

a) pierwsze dziewięć cyfr oznacza numer identyfikacyjny producenta nadawany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

b) sześć kolejnych cyfr oznacza numer lochy u danego posiadacza lochy, rozpoczynający się od 000001;

2) znak graficzny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 4. [Wzór kolczyka]

1. Wzór kolczyka jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Specyfikacja techniczna kolczyka jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 29 listopada 2022 r. pod numerem 2022/830/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch (Dz. U. z 2020 r. poz. 34), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412).

Załącznik 1. [WZÓR KOLCZYKA ZAWIERAJĄCEGO INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY LOCHY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 567)

Załącznik nr 1

WZÓR KOLCZYKA ZAWIERAJĄCEGO INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY LOCHY

A. część żeńskaB. część męska


Załącznik 2. [SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLCZYKA ZAWIERAJĄCEGO INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY LOCHY]

Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLCZYKA ZAWIERAJĄCEGO INDYWIDUALNY NUMER IDENTYFIKACYJNY LOCHY

1. Kolczyk powinien być:

1) wykonany z giętkiego, lekkiego i nietoksycznego tworzywa nieulegającego degradacji oraz skonstruowany w taki sposób, aby nie ranić lochy i nie wpływać niekorzystnie na stan jej zdrowia;

2) wykonany tak, aby:

a) był łatwy do założenia,

b) jego treść była łatwa do odczytania przez cały okres życia lochy.

2. Część męska i część żeńska kolczyka stanowią całość przeznaczoną do jednorazowego użycia.

3. Kolczyk zabezpiecza się przed powtórnym użyciem, niszcząc połączenia między częścią męską i częścią żeńską przy rozdzielaniu tych części.

4. Siła rozciągająca, działająca równolegle do osi połączenia części męskiej z częścią żeńską kolczyka, przy której dochodzi do zniszczenia połączenia między tymi częściami, powinna wynosić nie mniej niż 260 N.

5. Stała odległość między wewnętrznymi ściankami połączonych części męskiej i części żeńskiej kolczyka powinna wynosić od 8 do 12 mm, aby zapobiec martwicy ucha.

6. Część męską kolczyka wyposaża się w trzpień zakończony szpicem albo elementem tnącym, co pozwala na pobór fragmentu tkanki z małżowiny usznej lochy. W przypadku gdy szpic albo element tnący jest wykonany z metalu lub stopu metali, to ten materiał powinien być odporny na korozję.

7. Tworzywo i barwniki użyte do produkcji kolczyka, jak również barwniki użyte do wykonania nadruku na tym kolczyku powinny być dopuszczone do kontaktu z żywnością i odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym na zmiany temperatur w przedziale od -30°C do +40°C.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-27
  • Data wejścia w życie: 2023-04-11
  • Data obowiązywania: 2023-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA