REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2601

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 listopada 2023 r.

w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu przeciwdziałania unikaniu opodatkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Upoważnienie do wykonywania czynności]

Upoważnia się Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu oraz Naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie:

1) przeprowadzenia, jako organ pierwszej instancji, postępowania podatkowego przejętego lub wszczętego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek, o którym mowa w art. 119g § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383), zwanej dalej „ustawą”, złożony przez tego naczelnika urzędu celno-skarbowego, w tym:

a) zasięgania opinii Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania na podstawie art. 119h § 1 ustawy, w tym udzielania informacji i wyjaśnień oraz przedstawiania stanowisk na podstawie art. 119i § 1 i 2 ustawy, wyznaczania przedstawiciela Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do uczestniczenia w posiedzeniu Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania lub jego części w przypadku określonym w art. 119i § 3 ustawy oraz udostępniania akt na podstawie art. 119h § 3a ustawy,

b) zakończenia tego postępowania, w tym wydawania decyzji z zastosowaniem art. 119a ustawy, ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 58a § 1 pkt 1 ustawy, odstępowania od ustalenia tego zobowiązania na podstawie art. 58a § 3 ustawy oraz umorzenia postępowania lub przekazania sprawy organowi, który prowadził przejęte postępowanie podatkowe lub kontrolę celno-skarbową, na podstawie art. 119k § 1 ustawy;

2) rozstrzygania jako organ pierwszej instancji w sprawach:

a) uzupełnienia, sprostowania oraz wyjaśnienia decyzji lub postanowienia, o których mowa odpowiednio w art. 213 oraz art. 215 § 1 i 2 ustawy,

b) nadawania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji na podstawie przepisów rozdziału 16a działu IV ustawy

- związanych z postępowaniem podatkowym przeprowadzonym przez tego naczelnika urzędu celno-skarbowego z upoważnienia, o którym mowa w pkt 1;

3) zawiadomienia o:

a) możliwości złożenia korekty deklaracji lub wniosku o stwierdzenie nadpłaty lub zwrot podatku na podstawie art. 81b § 1e i art. 119j § 2 ustawy,

b) nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia na podstawie art. 70c ustawy

- w sprawach zobowiązania podatkowego, którego dotyczy postępowanie podatkowe prowadzone przez tego naczelnika urzędu celno-skarbowego z upoważnienia, o którym mowa w pkt 1.

§ 2. [Terytorialny zasięg działania organów]

Naczelnicy urzędów celno-skarbowych, o których mowa w § 1, mogą wykonywać zadania określone w § 1 na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 556, 588, 641, 658, 760, 996, 1059, 1193, 1195, 1234, 1598, 1723 i 1860.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-29
  • Data wejścia w życie: 2023-12-30
  • Data obowiązywania: 2023-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA