REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 271

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA

z dnia 4 lutego 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. poz. 1409), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. poz. 2786).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. poz. 2786), które stanowią:

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2002, str. 12 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 168 z 01.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 5 z 10.01.2018, str. 35, Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 115, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241, Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 132 oraz Dz. Urz. UE L 269 z 28.07.2021, str. 65).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 4 lutego 2024 r. (Dz. U. poz. 271)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA
1)

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem2)

Na podstawie art. 119a ust. 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres programu ochrony środowiska przed hałasem, zwanego dalej „programem”;

2) sposób ustalania harmonogramu planowanych działań ograniczających poziom hałasu w środowisku.

§ 2. We wstępie, o którym mowa w art. 119a ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą”, wskazuje się:

1) cel programu;

2) organ zobowiązany do opracowania programu;

3) podstawę prawną opracowania programu i przepisy regulujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, obowiązujące w dniu uchwalenia programu;

4) informację o dokumentach stanowiących podstawę do opracowania programu wraz z podaniem organów i podmiotów, które je sporządziły;

5) opis obszaru objętego programem zawierający:

a) identyfikację obszarów podlegających ochronie akustycznej,

b) liczbę mieszkańców,

c) identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu,

d) identyfikację i opis ograniczeń związanych z utworzonymi na tym obszarze obszarami ograniczonego użytkowania lub strefami przemysłowymi lub wyznaczonymi obszarami cichymi;

6)3) historię udziału społeczeństwa w opracowaniu dokumentu na zasadach, o których mowa w art. 119a ust. 5 ustawy.

§ 3. W uzasadnieniu, o którym mowa w art. 119a ust. 4 pkt 2 ustawy, wskazuje się:

1) dane i wnioski wynikające ze sporządzonych strategicznych map hałasu, w tym:

a) wykaz terenów wymagających podjęcia działań ograniczających poziom hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem liczby mieszkańców na tych terenach,

b) identyfikację dominujących źródeł hałasu,

c) identyfikację obszarów, które spełniają kryteria obszarów cichych,

d) zestawienie propozycji działań przedstawionych na strategicznych mapach hałasu w zakresie ochrony przed hałasem, planowanych do realizacji w ciągu 5 lat, licząc od roku następującego po roku sporządzenia strategicznej mapy hałasu, oraz planowanych do realizacji w ciągu 6-10 lat, licząc od roku następującego po roku sporządzenia tej mapy;

2) ocenę realizacji poprzedniego programu, w tym:

a) wykaz zrealizowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem wskazanych w poprzednim programie,

b) wykaz zrealizowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem innych niż wskazane w poprzednim programie,

c) wykaz niezrealizowanych działań w zakresie ochrony przed hałasem wskazanych w poprzednim programie wraz z przyczynami braku realizacji oraz oceną, czy powinny być zrealizowane w obecnym programie;

3) analizy materiałów, dokumentów i publikacji wykorzystanych do opracowania programu, w tym:

a) polityki, strategii, planu lub programu, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.4)), oraz projektu, o którym mowa w art. 47 ust. 1 tej ustawy,

b) obowiązujących wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska,

c) przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, mających wpływ na stan akustyczny środowiska,

d) prawomocnych decyzji określających warunki korzystania ze środowiska, w których określono dopuszczalne poziomy hałasu, oraz innych dokumentów i materiałów sporządzonych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych w stosunku do podmiotów korzystających ze środowiska, których działalność ma negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska, przez uwzględnienie przedstawionych w tych dokumentach działań w zakresie ochrony przed hałasem jako wiążących dla realizacji programu - w odniesieniu do elementów programu, o których mowa w § 7 pkt 1-4,

e) przepisów dotyczących emisji hałasu z instalacji i urządzeń, w tym pojazdów, mających negatywny wpływ na stan akustyczny środowiska,

f) nowych, dostępnych technik i technologii w zakresie ograniczania hałasu,

g) planowanych inwestycji ograniczających emisję hałasu oraz ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu wynikających z przyjętych polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz projektów, o których mowa w art. 47 ust. 1 tej ustawy, oraz zmniejszających liczbę osób narażonych na ponadnormatywne oddziaływania przez indywidualną ochronę budynków.

§ 4. 1. W opisie działań w zakresie, o którym mowa w art. 119a ust. 4 pkt 3 ustawy, wskazuje się:

1)5) działania w zakresie ochrony przed hałasem planowane do podjęcia w ciągu 5 lat, licząc od roku uchwalenia programu, łącznie ze środkami zachowania obszarów cichych w aglomeracji i poza aglomeracją, wraz z określeniem podmiotu lub organu odpowiedzialnego za ich realizację;

2)6) zestawienie szacunków dotyczących zmniejszenia liczby osób:

a) dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznej uciążliwości, obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

b) dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznych zaburzeń snu, obliczonej zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

c) dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci choroby niedokrwiennej serca wskutek oddziaływania hałasu drogowego, obliczonej, o ile dane są dostępne, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3)6) długofalową strategię ukierunkowaną na określenie i realizację celów w zakresie ochrony przed hałasem, w tym także identyfikację obszarów, które powinny zostać wyznaczone jako obszary ciche w aglomeracji i poza aglomeracją;

4) harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w pkt 1 i 3;

5) opis obowiązków wynikających z programu dotyczących podmiotów lub organów odpowiedzialnych za realizację działań, o których mowa w pkt 1 i 3, oraz ograniczeń wynikających z realizacji programu;

6)7) zestawienie szacunkowych kosztów realizacji programu oraz ich źródeł finansowania, w tym szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych działań, o których mowa w pkt 1, oraz ocenę efektywności kosztowej i ocenę relacji kosztów do korzyści, o ile są możliwe do oszacowania;

7) opis sposobu monitorowania realizacji programu.

2. W programie w przypadku miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy zakładane efekty działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się w odniesieniu do każdego źródła hałasu oddzielnie, z wyodrębnieniem głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk położonych w granicach tych miast.

3. W programie w przypadku głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk położonych poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy zakładane efekty działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oblicza się w odniesieniu do każdego źródła hałasu oddzielnie, w podziale na powiaty.

§ 5. W streszczeniu, o którym mowa w art. 119a ust. 4 pkt 4 ustawy, wskazuje się:

1) podstawę prawną programu, cel programu i obszar objęty programem;

2) ogólne informacje o działaniach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3;

3) harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3.

§ 6. 1. Harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, w przypadku miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy określa się oddzielnie dla wszystkich dróg, wszystkich linii kolejowych i wszystkich lotnisk położonych w granicach tych miast.

2. Harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, dla terenów położonych poza granicami miast powyżej 100 tysięcy określa się oddzielnie dla głównych dróg, głównych linii kolejowych i głównych lotnisk.

3.8) Harmonogram realizacji poszczególnych działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, określa się na podstawie wskaźnika, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. (uchylony).9)

5. (uchylony).9)

6.10) Kolejność realizacji zadań programu ustala się, zaczynając od terenów o najwyższej wartości wskaźnika , o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. W programie zamieszcza się informacje, o których mowa w § 2-6, w podziale na:

1) miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;

2) główne drogi położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;

3) główne linie kolejowe położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;

4) główne lotniska położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia11).12)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 26 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 271)

Załącznik nr 113)

WZÓR NA OBLICZENIE SZACUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZMNIEJSZENIA LICZBY OSÓB DOTKNIĘTYCH SZKODLIWYM SKUTKIEM HAŁASU W POSTACI ZNACZNEJ UCIĄŻLIWOŚCI

1. Szacunek zmniejszenia liczby osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznych uciążliwości oblicza się zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

1) RHA,x - wskaźnik określający zmniejszenie liczby osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznej uciążliwości;

2) HA - szkodliwy skutek hałasu w postaci znacznej uciążliwości;

3) x - źródło hałasu (drogi, linie kolejowe lub lotniska);

4)  - wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznej uciążliwości obliczony dla sytuacji aktualnej, uzyskany ze strategicznych map hałasu;

5)  - wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznej uciążliwości obliczony dla sytuacji przyszłej z podjęciem działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem;

6) NHA,x - wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznej uciążliwości obliczony zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

a) HA - szkodliwy skutek hałasu w postaci znacznej uciążliwości,

b) x - źródło hałasu (drogi, linie kolejowe lub lotniska),

c) j - przedziały wartości wskaźnika hałasu LDWN,

d) nj - liczbę osób narażonych na hałas z przedziału j wartości wskaźnika LDWN,

e) ARHA,x,j - prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwego skutku hałasu w postaci znacznej uciążliwości pochodzącej od danego źródła hałasu wśród ludności narażonej na hałas w środowisku w danym przedziale wartości j, obliczone zgodnie ze wzorem:

- w przypadku dróg:

- w przypadku linii kolejowych:

- w przypadku lotnisk:

2. Wskaźnik ARHA,x,j oblicza się dla wartości środkowej wskaźnika hałasu LDWN w każdym z następujących przedziałów wartości j podanych w dB:

1) 55,0-59,9 dB;

2) 60,0-64,9 dB;

3) 65,0-69,9 dB;

4) 70,0-74,9 dB;

5) 75,0-79,9 dB;

6) większe lub równe 80 dB (≥ 80 dB).

Załącznik nr 213)

WZÓR NA OBLICZENIE SZACUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZMNIEJSZENIA LICZBY OSÓB DOTKNIĘTYCH SZKODLIWYM SKUTKIEM HAŁASU W POSTACI ZNACZNYCH ZABURZEŃ SNU

1. Szacunek zmniejszenia liczby osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznych zaburzeń snu oblicza się zgodnie ze wzorem

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

1) RHSD,x - wskaźnik określający zmniejszenie liczby osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznych zaburzeń snu;

2) HSD - szkodliwy skutek hałasu w postaci znacznych zaburzeń snu;

3) x - źródło hałasu (drogi, linie kolejowe lub lotniska);

4)  - wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznych zaburzeń snu obliczony dla sytuacji aktualnej, uzyskany ze strategicznych map hałasu;

5)  - wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznych zaburzeń snu obliczony dla sytuacji przyszłej z podjęciem działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem;

6) NHSD,x - wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci znacznych zaburzeń snu obliczony zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

a) HSD - szkodliwy skutek hałasu w postaci znacznych zaburzeń snu,

b) x - źródło hałasu (drogi, linie kolejowe lub lotniska),

c) j - przedziały wartości wskaźnika hałasu LN,

d) nj - liczbę osób narażonych na hałas z przedziału j wartości wskaźnika LN,

e) ARHSD,x,j - prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwego skutku hałasu w postaci znacznych zaburzeń snu pochodzącego od danego źródła hałasu wśród ludności narażonej na hałas w środowisku w danym przedziale wartości j, obliczone zgodnie ze wzorem:

- w przypadku dróg:

- w przypadku linii kolejowych:

- w przypadku lotnisk:

2. Wskaźnik ARHSD,x,j oblicza się dla wartości środkowej wskaźnika hałasu LN w każdym z następujących przedziałów wartości j podanych w dB:

1) 50,0-54,9 dB;

2) 55,0-59,9 dB;

3) 60,0-64,9 dB;

4) 65,0-69,9 dB;

5) 70,0-74,9 dB;

6) większe lub równe 75 dB (≥ 75 dB).

Załącznik nr 313)

WZÓR NA OBLICZENIE SZACUNKÓW DOTYCZĄCYCH ZMNIEJSZENIA LICZBY OSÓB DOTKNIĘTYCH SZKODLIWYM SKUTKIEM HAŁASU W POSTACI CHOROBY NIEDOKRWIENNEJ SERCA WSKUTEK ODDZIAŁYWANIA HAŁASU DROGOWEGO

1. Szacunek zmniejszenia liczby osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci choroby niedokrwiennej serca wskutek oddziaływania hałasu drogowego1) oblicza się zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

1) RIHD,y - wskaźnik określający zmniejszenie liczby osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci choroby niedokrwiennej serca wskutek oddziaływania hałasu drogowego;

2) IHD - szkodliwy skutek hałasu drogowego w postaci choroby niedokrwiennej serca;

3)  - wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci choroby niedokrwiennej serca wskutek oddziaływania hałasu drogowego obliczony na ocenianym obszarze y dla sytuacji aktualnej, uzyskany ze strategicznych map hałasu;

4)  - wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci choroby niedokrwiennej serca wskutek oddziaływania hałasu drogowego obliczony na ocenianym obszarze y dla sytuacji przyszłej z podjęciem działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem;

5) NIHD,y - wskaźnik określający całkowitą liczbę osób dotkniętych szkodliwym skutkiem hałasu w postaci choroby niedokrwiennej serca wskutek oddziaływania hałasu drogowego obliczony zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

a) IHD - szkodliwy skutek hałasu drogowego w postaci choroby niedokrwiennej serca,

b) PAFIHD - odsetek przypadków choroby niedokrwiennej serca spowodowanej hałasem drogowym wśród ludności narażonej na względne ryzyko choroby niedokrwiennej serca obliczony zgodnie ze wzorem:

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- pj - odsetek całkowitej liczby ludności P na ocenianym obszarze, który jest narażony na przedział wartości j wskaźnika hałasu LDWN,

- RRj - ryzyko względne choroby niedokrwiennej serca w danym przedziale wartości wskaźnika hałasu LDWN,

c) Iy - współczynnik zachorowalności na chorobę niedokrwienną serca na ocenianym obszarze y, który można uzyskać na podstawie danych statystycznych dotyczących zdrowia w danym regionie lub w kraju, w którym znajduje się obszar y,

d) P - całkowitą liczbę ludności ocenianego obszaru y (suma ludności dla różnych pasm hałasu).

2. RRj dla LDWN większego niż 53 dB oblicza się z zastosowaniem środkowej wartości każdego przedziału wartości j wskaźnika hałasu LDWN zgodnie ze wzorem:

z tym że dla LDWN nieprzekraczającego 53 dB RR przyjmuje wartość 1.

3. Wskaźnik RRj oblicza się dla następujących przedziałów wartości j podanych w dB:

1) 55,0-59,9 dB;

2) 60,0-64,9 dB;

3) 65,0-69,9 dB;

4) 70,0-74,9 dB;

5) 75,0-79,9 dB;

6) większe lub równe 80 dB (≥ 80 dB).


1) W przypadku hałasu kolejowego i lotniczego nie można obliczyć dokładnej liczby N przypadków IHD.1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. UE L 189 z 18.07.2002, str. 12 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 101, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 168 z 01.07.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 170 z 25.06.2019, str. 115, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 241 oraz Dz. Urz. UE L 67 z 05.03.2020, str. 132).

3) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. poz. 2786), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2022 r.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1113, 1501, 1506, 1688, 1719, 1890, 1906 i 2029.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia 2021 r.

12) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. poz. 1498), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2087 oraz z 2020 r. poz. 1086).

13) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-28
  • Data wejścia w życie: 2024-02-28
  • Data obowiązywania: 2024-02-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA