REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 885

USTAWA

z dnia 23 maja 2024 r.

o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-20271)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027]

W ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. z 2024 r. poz. 261) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) płatności, o której mowa w art. 28 rozporządzenia 2021/2115, zwanej dalej „płatnością dla małych gospodarstw”;”;

2) w art. 30 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a) do gruntów wyłączonych z produkcji;”;

3) po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

„Art. 35a. 1. Płatności do gruntów wyłączonych z produkcji są przyznawane do powierzchni gruntów ornych będących w posiadaniu rolnika, na których nie jest prowadzona produkcja rolna, położonych na obszarze zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów.

2. Płatności do gruntów wyłączonych z produkcji są przyznawane do nie więcej niż 4 % powierzchni gruntów ornych posiadanych przez rolnika na podstawie tytułu prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.”;

4) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

„Art. 36a. 1. Płatność dla małych gospodarstw jest przyznawana rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia:

1) gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz

2) użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, wynosi nie więcej niż 5 ha.

2. W przypadku stwierdzenia, że rolnik, który złożył wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, nie spełnia warunków przyznania płatności dla małych gospodarstw określonych w ust. 1, kierownik biura powiatowego Agencji odmawia przyznania płatności dla małych gospodarstw oraz rozstrzyga sprawy o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 lit. a-e, temu rolnikowi.”;

5) w art. 48:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) płatności w ramach ekoschematów, o których mowa w art. 30 pkt 1 i 3-5a,”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wysokość płatności dla małych gospodarstw:

1) ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki tej płatności na 1 ha wynoszącej równowartość w złotych kwoty 225 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany euro na złote zgodnie z art. 94 ust. 3 rozporządzenia 2021/2116, po uwzględnieniu kar oraz zmniejszeń, których konieczność zastosowania wynika z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1;

2) wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1125 euro przeliczonej z zastosowaniem kursu wymiany euro na złote zgodnie z art. 94 ust. 3 rozporządzenia 2021/2116, po uwzględnieniu kar oraz zmniejszeń, których konieczność zastosowania wynika z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1.”;

6) w art. 61 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) płatności w ramach ekoschematów, o których mowa w art. 30 pkt 1-5a,”;

7) w art. 72 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

„3. W przypadku działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2021/2116 minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, obszary, które uznaje się za objęte działaniem tej siły wyższej lub wystąpieniem tych nadzwyczajnych okoliczności, oraz warunki lub wymogi dla poszczególnych rodzajów pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5, na które miały wpływ działanie tej siły wyższej lub wystąpienie tych nadzwyczajnych okoliczności, mając na względzie charakter i zakres oddziaływania tej siły wyższej lub tych nadzwyczajnych okoliczności oraz konieczność zapewnienia wnioskodawcom należnej im pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5.

4. W odniesieniu do określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, warunków lub wymogów dla poszczególnych rodzajów pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-5, na które miały wpływ działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności określonych w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 2021/2116, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.

5. W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2a rozporządzenia 2021/2115, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, odstępstwa od stosowania norm, o których mowa w tym przepisie, mając na względzie wystąpienie warunków pogodowych uniemożliwiających przestrzeganie danych norm oraz zakres, obszar i skutki ich wystąpienia.”.

Art. 2. [Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw rolnych]

1. W 2024 r. wniosek o przyznanie płatności, o której mowa w art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, z późn. zm.2)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2021/2115”:

1) może złożyć rolnik, który złożył za ten rok wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności, o którym mowa w art. 16 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2021/2115;

2) rolnik, o którym mowa w pkt 1, składa w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

2. Wniosek o przyznanie płatności, o której mowa w art. 28 rozporządzenia 2021/2115, zwanej dalej „płatnością dla małych gospodarstw”, może zostać wycofany w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie podlegają przywróceniu.

4. Płatność dla małych gospodarstw przyznaje się, jeżeli Komisja Europejska zatwierdzi, na podstawie art. 119 ust. 10 rozporządzenia 2021/2115, zmianę Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie umożliwiającym przyznanie płatności dla małych gospodarstw.

5. W przypadku gdy Komisja Europejska nie zatwierdzi zmiany Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w zakresie umożliwiającym przyznanie płatności dla małych gospodarstw, wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw pozostawia się bez rozpoznania, o czym zawiadamia się wnioskodawcę za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sposób określony w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Art. 3. [Wniosek o przyznanie płatności do gruntów trwale wyłączonych z produkcji rolnej]

1. W 2024 r. wniosek o przyznanie płatności do gruntów wyłączonych z produkcji, o których mowa w art. 30 pkt 5a ustawy zmienianej w art. 1:

1) może złożyć rolnik, który złożył za ten rok wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy zmienianej w art. 1;

2) rolnik, o którym mowa w pkt 1, składa w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

2. Zmiany wniosku o przyznanie pomocy, o której mowa w art. 20 pkt 1-4 ustawy zmienianej w art. 1, które wynikają ze złożenia wniosku o przyznanie płatności do gruntów wyłączonych z produkcji, o których mowa w art. 30 pkt 5a ustawy zmienianej w art. 1, dokonuje się w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Art. 4. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136, Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 130, Dz. Urz. UE L 2024/946 z 26.03.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1468 z 24.05.2024);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, Dz. Urz. UE L 29 z 10.02.2022, str. 45, Dz. Urz. UE L 216 z 19.08.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1468 z 24.05.2024).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 119 z 21.04.2022, str. 1, Dz. Urz. UE L 181 z 07.07.2022, str. 35, Dz. Urz. UE L 227 z 01.09.2022, str. 136, Dz. Urz. UE L 148 z 08.06.2023, str. 130, Dz. Urz. UE L 2024/946 z 26.03.2024 oraz Dz. Urz. UE L 2024/1468 z 24.05.2024.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-18
  • Data obowiązywania: 2024-06-18

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA