REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 913

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 14 czerwca 2024 r.

w sprawie wykazu świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego:

1) samodzielnie - niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

2) samodzielnie - w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych,

3) pod nadzorem lekarza lub w porozumieniu z lekarzem

- w podmiotach, o których mowa w art. 36 pkt 7-11, 16 i 18 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

§ 2. [Udzielanie świadczeń samodzielnych bez ukończenia odpowiedniego kursu]

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie - niezależnie od ukończenia medycznego kursu kwalifikacyjnego ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia]

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie - w przypadku realizacji zadań służbowych w warunkach zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w obszarach katastrof, klęsk żywiołowych i w strefie działań wojennych, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej pod nadzorem lekarza specjalisty lub w porozumieniu z lekarzem specjalistą]

Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego pod nadzorem lekarza lub w porozumieniu z lekarzem, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2024 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. W. Szczepański


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 472), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2187).

Załącznik 1. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO SAMODZIELNIE – NIEZALEŻNIE OD UKOŃCZENIA MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 14 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 913)

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO SAMODZIELNIE - NIEZALEŻNIE OD UKOŃCZENIA MEDYCZNEGO KURSU KWALIFIKACYJNEGO MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1. Ocena stanu pacjenta.

2. Układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu lub odniesionych obrażeń.

3. Podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

4. Bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych.

5. Przyrządowe przywracanie i zabezpieczanie drożności dróg oddechowych, z zastosowaniem w szczególności:

1) rurki ustno-gardłowej;

2) rurki nosowo-gardłowej;

3) przyrządów nadgłośniowych;

4) konikopunkcji.

6. Odsysanie dróg oddechowych.

7. Podjęcie tlenoterapii czynnej lub wspomagania oddechu lub sztucznej wentylacji płuc metodami bezprzyrządowymi i przyrządowymi, z użyciem tlenu lub powietrza, w tym z użyciem respiratora.

8. Wykonanie intubacji dotchawiczej i prowadzenie wentylacji nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia.

9. Wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub zapisu kardiomonitora.

10. Wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej.

11. Wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w bradyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

12. Wykonanie kardiowersji w tachyarytmiach, w przypadku pacjentów niestabilnych hemodynamicznie.

13. Wykonanie i ocena zapisu EKG.

14. Monitorowanie czynności układu oddechowego.

15. Monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi.

16. Wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej.

17. Wykonanie dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu.

18. Podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową.

19. Odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej.

20. Oznaczanie parametrów krytycznych z użyciem dostępnego sprzętu.

21. Opatrywanie ran.

22. Tamowanie krwawień zewnętrznych.

23. Unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń.

24. Unieruchamianie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego.

25. Przyjęcie porodu.

26. Wykonanie segregacji medycznej pierwotnej i wtórnej.

27. Przygotowanie pacjenta do transportu i opieka medyczna podczas transportu.

28. Wykonanie pomiaru temperatury głębokiej.

29. Podawanie koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny w stanach nagłych zagrożenia zdrowotnego, z zasobów własnych chorego.

30. Pobieranie materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów.

31. Podawanie leków wymienionych w tabeli:

Lp.

Nazwa międzynarodowa leku

Postać

1

2

3

1

Acidum acetylsalicylicum

tabletki

2

Adenosinum

roztwór do wstrzykiwań

3

Amiodaroni hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

4

Atropini sulfas

roztwór do wstrzykiwań

5

Isosorbidi mononitras

tabletki

6

Budesonidum

zawiesina do nebulizacji

7

Captoprilum

tabletki

8

Clemastinum

roztwór do wstrzykiwań

9

Clonazepamum

roztwór do wstrzykiwań

10

Clopidogrelum (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

11

Dexamethasoni phosphas

roztwór do wstrzykiwań

12

Diazepamum

tabletki, roztwór do wstrzykiwań, wlewka doodbytnicza

13

Drotaverini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

14

Epinephrinum

roztwór do wstrzykiwań

15

Fentanylum

roztwór do wstrzykiwań

16

Flumazenilum

roztwór do wstrzykiwań

17

Furosemidum

roztwór do wstrzykiwań

18

Glyceroli trinitras

tabletki, aerozol do stosowania podjęzykowego

19

Glucagoni hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

20

Glucosum 5 %

roztwór do wlewu dożylnego

21

Glucosum 20 %

roztwór do wstrzykiwań

22

Heparinum natricum

roztwór do wstrzykiwań

23

Hydrocortisonum

roztwór do wstrzykiwań

24

Hydroxyzinum

tabletki, roztwór do wstrzykiwań

25

Ibuprofenum

tabletki

26

Ketoprofenum

tabletki, roztwór do wstrzykiwań

27

Lidocaini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań, żel

28

Magnesii sulfas

roztwór do wstrzykiwań

29

Mannitolum - 15 %

roztwór do wlewu dożylnego

30

Metamizolum natricum

roztwór do wstrzykiwań

31

Metoclopramidum

roztwór do wstrzykiwań

32

Metoprololi tartras

roztwór do wstrzykiwań

33

Midazolamum

roztwór do wstrzykiwań

34

Morphini sulfas

roztwór do wstrzykiwań

35

Naloxoni hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

36

Natrii chloridum 0,9 %

roztwór do wlewu dożylnego

37

Natrii hydrogenocarbonas 8,4 %

roztwór do wstrzykiwań

38

Papaverini hydrochloridum

roztwór do wstrzykiwań

39

Paracetamolum

czopki, tabletki, roztwór do wstrzykiwań

40

Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy izotoniczny

roztwór do wlewu dożylnego

41

Płyny koloidowe niewymagające pobierania przed iniekcją krwi na grupę oraz próby krzyżowej (skrobia hydroksyetylowana, żelatyna modyfikowana)

roztwór do wlewu dożylnego

42

Salbutamolum

roztwór do wstrzykiwań, roztwór do nebulizacji

43

Solutio Ringeri / zbilansowany roztwór elektrolitowy

roztwór do wlewu dożylnego

44

Thiethylperazinum

czopki, roztwór do wstrzykiwań

45

Ticagrelor (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG)

tabletki

46

Tlen medyczny

gaz

47

Urapidilum

roztwór do wstrzykiwań

Załącznik 2. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO SAMODZIELNIE – W PRZYPADKU REALIZACJI ZADAŃ SŁUŻBOWYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM ZDARZENIA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM, W OBSZARACH KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I W STREFIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU REALIZACJI ZADAŃ SŁUŻBOWYCH W WARUNKACH ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM ZDARZENIA O CHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM, W OBSZARACH KATASTROF, KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH I W STREFIE DZIAŁAŃ WOJENNYCH

1. Świadczenia opieki zdrowotnej wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Stosowanie opatrunków hemostatycznych.

3. Wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych (szycie drobnych ran).

4. Cewnikowanie pęcherza moczowego.

5. Wykonywanie badania USG w stanach nagłych.

6. Podawanie leków dospojówkowo.

7. Podawanie leków wymienionych w tabeli:

Lp.

Nazwa międzynarodowa leku

Postać

1

Acidum tranexamicum

roztwór do wstrzykiwań

2

Epinephrinum

roztwór do wstrzykiwań - ampułkostrzykawka

3

Diclofenacum natricum

krople do oczu

4

Fentanylum

tabletki podpoliczkowe / tabletki podjęzykowe / lizaki / aerozol do nosa / roztwór do wstrzykiwań

5

Paracetamolum + Tramadoli hydrochloridum

tabletki

6

Zestaw leków przeciwko bojowym środkom trującym

roztwór do wstrzykiwań - zestaw ampułkostrzykawek

Załącznik 3. [WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO POD NADZOREM LEKARZA LUB W POROZUMIENIU Z LEKARZEM]

Załącznik nr 3

WYKAZ ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ, KTÓRE MOGĄ BYĆ UDZIELANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO POD NADZOREM LEKARZA LUB W POROZUMIENIU Z LEKARZEM

1. Wykonywanie pod nadzorem lekarza:

1) intubacji dotchawiczej z użyciem środków zwiotczających;

2) zakładanie sondy żołądkowej i płukanie żołądka po zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych;

3) wykonywanie badania USG u pacjenta urazowego;

4) podawanie leków.

2. Podawanie w porozumieniu z lekarzem leków wymienionych w tabeli:

Lp.

Nazwa międzynarodowa leku

Postać

1

Ertapenem

roztwór do wstrzykiwań

2

Ciprofloxacin

roztwór do wstrzykiwań

3

Cefuroxime

roztwór do wstrzykiwań / tabletki

4

Metronidazole

roztwór do wstrzykiwań / tabletki

5

Moxifloxacin

tabletki / krople do oczu

6

Azithromycin

tabletki / zawiesina / krople do oczu

7

Amoxicillin + Clavulanic acid

roztwór do wstrzykiwań / tabletki

8

Acidum tranexamicum

roztwór do wstrzykiwań

9

Ketamine

roztwór do wstrzykiwań

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-21
  • Data wejścia w życie: 2024-06-22
  • Data obowiązywania: 2024-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA