REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 923

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie instytucji rozwoju

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1103), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 20 maja 2024 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 52 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941), który stanowi:

„Art. 52. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 4 ust. 3, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy;

2) art. 36 pkt 1-5, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.”.

Marszałek Sejmu: S. Hołownia

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 23 maja 2024 r. (Dz. U. poz. 923)

USTAWA

z dnia 4 lipca 2019 r.

o systemie instytucji rozwoju

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady funkcjonowania systemu instytucji rozwoju i tryb współpracy między instytucjami tworzącymi system instytucji rozwoju;

2) rolę Polskiego Funduszu Rozwoju Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, zwanego dalej „Polskim Funduszem Rozwoju”, w systemie instytucji rozwoju;

3) warunki finansowania przedsiębiorców przez Polski Fundusz Rozwoju.

Art. 2. 1. System instytucji rozwoju tworzą:

1) Polski Fundusz Rozwoju,

2) Bank Gospodarstwa Krajowego,

3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

4) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna,

5) Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna,

6) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna

- zwane dalej „instytucjami rozwoju”.

2. Instytucje rozwoju mogą posługiwać się nazwą „Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju”, skrótem „Grupa PFR” i wspólnym znakiem identyfikującym, wskazanymi obok odpowiednio nazwy lub firmy instytucji rozwoju.

3. Instytucje rozwoju w ramach swoich zadań określonych właściwymi przepisami prawa lub postanowieniami statutów realizują w sposób skoordynowany zadania w obszarze wsparcia lub usług świadczonych przedsiębiorcom, zwane dalej „zadaniami Grupy PFR”.

4. Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach, o której mowa w ustawie z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz. U. poz. 203), może realizować zadania we współpracy z instytucjami rozwoju.

Rozdział 2

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju

Art. 3. 1. Rada Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zwana dalej „Radą”, jest ciałem koordynującym funkcjonowanie Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

2. Do zadań Rady należy:

1) prowadzenie uzgodnień projektu Strategii Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zwanej dalej „Strategią”, oraz projektu jej aktualizacji;

2) przyjmowanie Strategii oraz jej aktualizacji;

3) monitorowanie realizacji Strategii;

4) przyjmowanie sprawozdania z realizacji Strategii;

5) określanie sposobu koordynacji zadań instytucji rozwoju w ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju.

3. Koordynacja, o której mowa w ust. 2 pkt 5, polega w szczególności na:

1) uzgadnianiu sposobu realizacji zadań Grupy PFR, w szczególności w zakresie:

a) oferowania instrumentów finansowych i doradztwa przedsiębiorcom, w szczególności mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom, osobom zamierzającym podjąć wykonywanie działalności gospodarczej oraz jednostkom samorządu terytorialnego i osobom fizycznym,

b) realizacji przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi konkurencyjności oraz rozwojowi innowacyjności i kapitału ludzkiego,

c) doradztwa w zakresie eksportu i polskich inwestycji za granicą oraz napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

d) programów służących upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, promocji przedsięwzięć gospodarczych oraz rozwojowi rynku finansowego,

e) współpracy z organizacjami, instytucjami i funduszami międzynarodowymi oraz współpracy w ramach programów międzynarodowych;

2) zbieraniu informacji o realizacji zadań Grupy PFR, ocenie ich realizacji oraz wydawaniu rekomendacji w zakresie sposobu ich realizacji;

3) zapewnianiu spójnej i pełnej informacji o instytucjach rozwoju i oferowanych przez nie instrumentach finansowych oraz o doradztwie.

4. Rada przestrzega zakresu działania instytucji rozwoju określonego w przepisach odrębnych oraz statutach instytucji rozwoju.

5. Instytucje rozwoju przekazują, na żądanie przewodniczącego Rady, informacje dotyczące realizacji zadań Grupy PFR, w zakresie i w terminie wskazanych przez przewodniczącego Rady, z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych.

Art. 4. 1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący Rady - prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju;

2) wiceprzewodniczący Rady - prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego;

3) pozostali członkowie:

a) Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

b) prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółki Akcyjnej,

c) prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Spółki Akcyjnej,

d) prezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki Akcyjnej.

2. Rada podejmuje uchwały większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady, z wyjątkiem uchwały, o której mowa w art. 7 ust. 5.

3. Członkowie Rady dysponują każdy po jednym głosie.

3a. Przewodniczący Rady może zapraszać do udziału w pracach Rady prezesa zarządu Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, bez prawa głosu.

4. Obsługę Rady zapewnia Polski Fundusz Rozwoju.

Art. 5. 1. Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę w drodze uchwały.

2. Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady i kieruje nimi, w szczególności zwołuje jej posiedzenia.

4. W przypadku gdy osobisty udział członka Rady w posiedzeniu nie jest możliwy, nieobecnego członka Rady zastępuje upoważniony przez niego członek zarządu właściwej instytucji rozwoju, a w przypadku Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - jego zastępca, którym przysługują uprawnienia członka Rady.

Art. 6. 1. Strategia jest dokumentem określającym sposób koordynacji wykonywania zadań Grupy PFR.

2. Strategia zawiera ponadto:

1) analizę sytuacji rynkowej w zakresie:

a) występowania luk rynkowych,

b) umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorców,

c) realizacji inwestycji,

d) rozwoju innowacji,

e) poziomu rozwoju przedsiębiorczości,

f) wykorzystywania instrumentów finansowych przez przedsiębiorców,

g) rynku pracy,

h) współpracy międzynarodowej z przedsiębiorcami zagranicznymi,

i) trendów rozwojowych gospodarek światowych;

2) wskaźniki osiągnięcia celów w zakresie zadań Grupy PFR;

3) wskazanie możliwych źródeł finansowania zadań Grupy PFR;

4) określenie sposobu monitorowania i oceny wykonania Strategii.

3. Strategia uwzględnia postanowienia przepisów odrębnych, programów przyjętych przez Radę Ministrów lub właściwego ministra oraz dokumentów programowych instytucji rozwoju.

4. Strategia jest opracowywana na okres 5 lat kalendarzowych i może być aktualizowana.

5. Do Strategii nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324).

Art. 7. 1. Przewodniczący Rady opracowuje projekt Strategii w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Rady. W toku uzgodnień członkowie Rady mogą przedstawiać propozycje postanowień Strategii.

2. Członek Rady może także wskazać części projektu Strategii, które wymagają zmiany ze względu na przepisy odrębne lub inne regulacje wiążące reprezentowaną przez niego instytucję rozwoju. Jeżeli przewodniczący Rady nie uwzględni wskazania członka Rady, jest obowiązany pisemnie uzasadnić swoje stanowisko.

3. Do dnia 30 czerwca ostatniego roku obowiązywania Strategii przewodniczący Rady przedkłada projekt nowej Strategii do zaopiniowania:

1) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;

2) ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego - w zakresie zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opiniują projekt Strategii w terminie 45 dni od dnia jego otrzymania, a następnie przekazują opinie przewodniczącemu Rady. Przewodniczący Rady może zmienić projekt Strategii, biorąc pod uwagę opinie ministra właściwego do spraw gospodarki lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku nieuwzględnienia opinii w całości albo w części przewodniczący Rady pisemnie informuje ministra właściwego do spraw gospodarki lub ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego o przyczynach nieuwzględnienia opinii w całości albo w części, w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

5. Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady w celu przyjęcia Strategii w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatniej z opinii, o których mowa w ust. 4. Do ważności uchwały w sprawie przyjęcia Strategii jest wymagana jednomyślność. Głosowanie jest jawne.

6. W przypadku braku jednomyślności członek Rady głosujący przeciwko przyjęciu Strategii przedstawia Radzie pisemne uzasadnienie w terminie 7 dni od dnia zakończenia posiedzenia, o którym mowa w ust. 5. Przewodniczący Rady, po zapoznaniu się z uzasadnieniem, może odpowiednio zmienić projekt Strategii.

7. W przypadku braku jednomyślności przewodniczący Rady, w terminie 30 dni od dnia zakończenia posiedzenia, o którym mowa w ust. 5, zwołuje kolejne posiedzenie Rady w celu przyjęcia Strategii. Do ważności ponownej uchwały w sprawie przyjęcia Strategii jest wymagana większość 2/3 głosów ustawowego składu Rady.

8. Do aktualizacji Strategii przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio, z tym że projekt aktualizacji Strategii przewodniczący Rady może przedłożyć do zaopiniowania w każdym czasie.

Art. 8. 1. Przewodniczący Rady przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania Strategii w danym roku kalendarzowym do dnia 31 marca kolejnego roku.

2. Rada przyjmuje sprawozdanie z wykonania Strategii w danym roku kalendarzowym do dnia 30 kwietnia kolejnego roku.

3. Przewodniczący Rady niezwłocznie przedstawia sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz podmiotom uprawionym do wykonywania w instytucjach rozwoju praw z akcji należących do Skarbu Państwa.

4. Jeżeli Rada nie przyjmie sprawozdania w terminie, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący Rady przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki projekt sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, wraz z informacją o okolicznościach nieprzyjęcia sprawozdania przez Radę.

Art. 9. 1. Instytucje rozwoju, opracowując swoje plany strategiczne, plany finansowe, plany operacyjne lub inne podobne dokumenty, uwzględniają postanowienia Strategii.

2. W przypadku gdy z przepisów odrębnych, orzeczenia sądu, programu rozwoju lub decyzji właściwego organu władzy publicznej wynika konieczność zmiany Strategii, instytucja rozwoju niezwłocznie zwraca się do Rady o aktualizację Strategii.

Art. 10. 1. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi i obsługuje portal internetowy Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, zwany dalej „portalem Grupy PFR”, za pomocą którego instytucje rozwoju upowszechniają informacje o swojej działalności oraz mogą wykonywać zadania.

2. Instytucje rozwoju uczestniczą w pokrywaniu kosztów funkcjonowania portalu Grupy PFR.

3. Zasady prowadzenia portalu Grupy PFR, w tym pokrywania kosztów funkcjonowania, określają umowy zawierane przez Polski Fundusz Rozwoju.

Rozdział 3

Polski Fundusz Rozwoju

Art. 11. 1. Polski Fundusz Rozwoju wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, zgodnie z zasadami dobrej praktyki handlowej, dążąc w długim terminie do osiągnięcia rynkowej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału.

1a. Działalność gospodarcza Polskiego Funduszu Rozwoju, o której mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) obejmowaniu lub nabywaniu udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji oraz przystępowaniu do spółek osobowych;

2) udzielaniu pożyczek, gwarancji i poręczeń;

3) obejmowaniu lub nabywaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 681, 825, 1723 i 1941) oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi;

4) prowadzeniu innej działalności inwestycyjnej, o której mowa w art. 48b ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619).

1b. Polski Fundusz Rozwoju lub jego spółka zależna mogą jednocześnie:

1) wykonywać czynności polegające na zarządzaniu portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią - na podstawie umowy, o której mowa w art. 46 ust. 3a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, oraz

2) prowadzić działalność jako zarządzający ASI w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi - po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 70t ust. 1 tej ustawy, lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 70zb ust. 1 tej ustawy.

1c. W przypadku jednoczesnego wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1b pkt 1, oraz prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1b pkt 2, przez Polski Fundusz Rozwoju lub jego spółkę zależną nie stosuje się ograniczenia określonego w art. 70e ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

1d. Przy obliczaniu wartości aktywów zarządzanych przez Polski Fundusz Rozwoju lub jego spółkę zależną dla celów art. 70o ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi uwzględnia się wartość aktywów wszystkich alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz aktywów wchodzących w skład wszystkich portfeli inwestycyjnych, którymi zarządza odpowiednio Polski Fundusz Rozwoju lub jego spółka zależna.

2. Do zadań Polskiego Funduszu Rozwoju należy ponadto:

1) wykonywanie zadań powierzonych przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności w związku z sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”;

2) obsługa Rady;

3) prowadzenie i obsługa portalu Grupy PFR;

4) udzielanie, poza zakresem działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, finansowania przedsiębiorcom na zasadach określonych w art. 12-16, zwane dalej „udzielaniem finansowania”;

5) wykonywanie zadań związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427);

6) podejmowanie działań służących zapobieganiu lub łagodzeniu skutków sytuacji kryzysowych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122), w tym skutków rozprzestrzeniania się COVID-19, w szczególności poprzez:

a) udzielanie wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom dotkniętym tymi sytuacjami, w tym bezzwrotnego lub w formie gwarancji lub poręczeń,

b) naprawienie lub pokrycie, w całości lub w części, szkód lub strat spowodowanych tymi sytuacjami

- z wykorzystaniem środków własnych Polskiego Funduszu Rozwoju lub środków z innych źródeł;

6a) podejmowanie działań związanych z realizacją rządowego programu udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom oraz innym podmiotom przyjętego w związku z zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 388);

7) dokonywanie wypłat w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;

8)1) wykonywanie zadań związanych z Centralną Informacją Emerytalną, o której mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941).

3. Organizację Polskiego Funduszu Rozwoju określa statut.

4. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję dla zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4, 6-7, finansowanych ze środków publicznych oraz dla zadań realizowanych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.

5. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem środków, o którym mowa w ust. 4, Polski Fundusz Rozwoju określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Polski Fundusz Rozwoju może powierzyć wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 4 i 6, swojej spółce zależnej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96), funduszowi inwestycyjnemu, którym zarządza, lub funduszowi inwestycyjnemu, którym zarządza taka spółka, a także innym instytucjom rozwoju. Przepisy ustawy dotyczące wykonywania tych zadań przez Polski Fundusz Rozwoju stosuje się do podmiotów, o których mowa w zdaniu pierwszym, którym zostały powierzone zadania. Do powierzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 15.

7. Polski Fundusz Rozwoju może zlecić, na podstawie umowy, wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 6, także innemu funduszowi inwestycyjnemu niż wymieniony w ust. 6, innym instytucjom rozwoju, zakładom ubezpieczeń lub bankom. Do powierzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się art. 15.

Art. 12. 1. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)).

1a. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowiące pomoc państwa spełniającą przesłanki określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przeznacza się na:

1) inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;

2) wspieranie przedsiębiorców;

3) ochronę środowiska naturalnego;

4) badania, rozwój oraz innowacje;

5) szkolenia i doradztwo;

6) rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;

7) zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19;

8) przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;

9) infrastrukturę szerokopasmową;

10) kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;

11) infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;

12) infrastrukturę lokalną;

13) infrastrukturę transportu lotniczego i infrastrukturę krytyczną portów lotniczych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wynagrodzenie Polskiego Funduszu Rozwoju nie może przekraczać stawek rynkowych.

3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe:

1) przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1a,

2) warunki wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2

- mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Art. 13. 1. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania przez:

1) obejmowanie lub nabywanie udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji, wierzytelności oraz przystępowanie do spółek osobowych;

2) udzielanie promes, pożyczek, gwarancji oraz poręczeń.

2. Polski Fundusz Rozwoju może udzielać finansowania bezpośrednio lub za pośrednictwem osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, których przedmiotem działalności jest dokonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, zwanych dalej „funduszami kapitałowymi”.

3. Polski Fundusz Rozwoju może tworzyć i współtworzyć fundusze kapitałowe oraz przystępować do funduszy kapitałowych.

Art. 14. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania za pośrednictwem funduszy kapitałowych w formie:

1) obejmowania lub nabywania udziałów lub akcji funduszy kapitałowych;

2) uczestnictwa w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

3) nabywania certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych;

4) nabywania emitowanych przez fundusze kapitałowe obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych.

Art. 15. 1. Polski Fundusz Rozwoju, udzielając finansowania, wybiera fundusz kapitałowy, podmiot zarządzający funduszem kapitałowym albo osoby zarządzające funduszem kapitałowym lub osoby zarządzające takim podmiotem, w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Fundusz kapitałowy może być utworzony lub Polski Fundusz Rozwoju może przystąpić do funduszu kapitałowego po rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa w ust. 1.

3. Oferty w konkursie, o którym mowa w ust. 1, może składać fundusz kapitałowy albo podmiot lub osoby, które będą zarządzały funduszem kapitałowym albo takim podmiotem.

4. Przeprowadzając konkurs, o którym mowa w ust. 1, Polski Fundusz Rozwoju przestrzega zasad przejrzystości, konkurencyjności, proporcjonalności i niedyskryminacyjnego traktowania składających oferty, a także nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów.

5. Polski Fundusz Rozwoju ogłasza konkurs, o którym mowa w ust. 1, na portalu Grupy PFR, określając co najmniej:

1) termin składania ofert nie krótszy niż 30 dni;

2) formy i warunki przekazania finansowania;

3) termin i tryb wyboru oferty oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty;

4) dokumenty i oświadczenia, które należy dołączyć do oferty.

6. Wyniki konkursu, o którym mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, zamieszcza się na portalu Grupy PFR.

Art. 16. 1. Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania na podstawie umowy zawartej z wybranym funduszem kapitałowym albo wybranym podmiotem lub osobami zarządzającymi funduszem kapitałowym albo takim podmiotem.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) przeznaczenie, wysokość i formę udzielanego finansowania;

2) skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

3) szczegółowe warunki oraz tryb zwrotu i rozliczenia wsparcia finansowego.

Art. 16a. 1. Polski Fundusz Rozwoju, w celu finansowania inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, może:

1) emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych;

2) wykorzystać środki pochodzące ze zwrotów lub spłat wsparcia finansowego udzielonego ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, oraz inne przychody osiągane w związku z gospodarowaniem tymi środkami.

2. Zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu obligacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Do gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2024 r. poz. 291), z wyjątkiem stosowanych odpowiednio przepisów art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy.

4. Gwarancja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana do wysokości 100 % pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji objętych gwarancją wraz ze 100 % należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi obligacjami.

5. Polski Fundusz Rozwoju jest zwolniony z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia na rzecz Skarbu Państwa z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 2, i wniesienia opłaty prowizyjnej od tej gwarancji.

6. Rada Ministrów, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, umarza wierzytelności Skarbu Państwa powstałe z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 2, w całości lub części niepokrytej wpływami Polskiego Funduszu Rozwoju uzyskanymi w związku z realizacją reform, inwestycji i przedsięwzięć w ramach planu rozwojowego, o którym mowa w art. 5 pkt 7aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, rozliczanych na podstawie wyodrębnionej ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5.

7. Do emisji przez Polski Fundusz Rozwoju obligacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio art. 39p-39w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 321).

Art. 17. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na uzasadniony wniosek Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, może udzielić Polskiemu Funduszowi Rozwoju dotacji na realizację zadań, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 1, związanych z przygotowaniem lub realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1637).

2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, udzielając dotacji celowej, zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.3)).

Art. 18. 1. Przychodami Polskiego Funduszu Rozwoju mogą być dotacje celowe z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, oraz odsetki od nich, o ile odrębne przepisy lub umowy dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środków nie stanowią inaczej.

2. Dotacje, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów administracyjnych finansowania przedsiębiorców z wykorzystaniem środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą:

1) przewyższać koniecznych, rzeczywistych kosztów bezpośrednich i pośrednich poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju;

2) obejmować dofinansowania działalności gospodarczej Polskiego Funduszu Rozwoju.

4. Polski Fundusz Rozwoju prowadzi odrębną ewidencję dla działań finansowanych ze środków, o których mowa w ust. 1, w tym jest obowiązany do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.

5. Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji oraz metody przypisywania przychodów i kosztów zgodnie z podziałem środków, o którym mowa w ust. 4, Polski Fundusz Rozwoju określa w dokumentacji, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przepisy art. 150-152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw budżetu, na uzasadniony wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, może przekazać skarbowe papiery wartościowe na podwyższenie kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań Polskiego Funduszu Rozwoju.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje się w szczególności:

1) łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych;

2) maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;

3) projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podwyższeniu kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;

4) określenie przeznaczenia środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju wraz ze wskazaniem sposobu ich wykorzystania;

5) analizę alternatywnych źródeł finansowania działań, których koszt ma być sfinansowany ze środków pochodzących z podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju;

6) pozytywną opinię podmiotu wykonującego prawa z akcji w Polskim Funduszu Rozwoju należących do Skarbu Państwa.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną;

4) walutę, w której może następować emisja, lub sposób określenia waluty emisji;

5) cenę lub sposób jej ustalenia;

6) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

7) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

8) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;

9) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

Art. 20. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielać w imieniu Skarbu Państwa poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych lub obligacji wyemitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju.

2. Środki pochodzące z emisji obligacji lub kredytów, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych w celu realizacji zadań Polskiego Funduszu Rozwoju.

3. Do poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyjątkiem przepisów art. 3, art. 7, art. 12 ust. 1 oraz art. 14 tej ustawy.

4. W przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze publicznym, o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielane do wysokości 100 % kwoty zobowiązań wynikających z emisji obligacji lub kredytu, objętych poręczeniem albo gwarancją, oraz do wysokości 100 % odsetek od tej kwoty wraz z innymi kosztami bezpośrednio związanymi z tymi obligacjami lub kredytem, a zabezpieczenie ustanowione na rzecz Skarbu Państwa na wypadek roszczeń z tytułu wykonania obowiązków poręczyciela lub gwaranta może być częściowe. W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 5 i art. 16 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Art. 21. 1. Finansowanie uzyskane na skutek przekazania skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 19 ust. 1, lub udzielenia poręczeń lub gwarancji, o których mowa w art. 20 ust. 1, może być przeznaczone wyłącznie na:

1) inwestycje, w tym inwestycje kapitałowe;

2) wspieranie przedsiębiorców;

3) ochronę środowiska naturalnego;

4) badania, rozwój oraz innowacje;

5) szkolenia i doradztwo;

6) rekrutację i zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;

7) zapobieganie lub naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, innymi sytuacjami kryzysowymi, w tym rozprzestrzenianiem się COVID-19;

8) przedsięwzięcia o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów oddalonych;

9) infrastrukturę szerokopasmową;

10) kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;

11) infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;

12) infrastrukturę lokalną;

13) zadania powierzone przez organy administracji rządowej, inne jednostki wykonujące zadania publiczne lub jednostki samorządu terytorialnego;

14) inne zadania, jeżeli przepisy odrębne wskazują Polski Fundusz Rozwoju do ich wykonania;

15) koszty obsługi działań wymienionych w pkt 1-14.

1a. Finansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych na potrzeby celów, o których mowa w ust. 1.

2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania finansowania, o którym mowa w ust. 1, które stanowi pomoc publiczną, mając na uwadze dopuszczalność i warunki udzielania pomocy państwa określone przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Art. 21a. 1. Rada Ministrów może powierzyć Polskiemu Funduszowi Rozwoju realizację rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, w szczególności w formach, o których mowa w art. 13 ust. 1, lub w formach bezzwrotnych:

1) przedsiębiorcom - w związku ze skutkami COVID-19;

2) przedsiębiorcom oraz innym podmiotom - w związku z zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.

2. Program rządowy określa w szczególności warunki i okres udzielania przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, sposób przygotowania i elementy rocznych planów udzielania tego finansowania oraz sprawozdawczości z ich realizacji.

2a. Środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy lub innemu podmiotowi takiego wsparcia. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

2b. W celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca lub inny podmiot zobowiązany jest do złożenia:

1) Polskiemu Funduszowi Rozwoju - w przypadku rządowego programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) właściwemu wojewodzie - w przypadku rządowego programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

- oświadczeń wymaganych do ustalenia możliwości objęcia przedsiębiorcy lub innego podmiotu wsparciem finansowym.

2c. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2b, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

2d. Do postępowania w celu uzyskania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się art. 297 § 1-3 Kodeksu karnego.

3. Realizując program rządowy, Polski Fundusz Rozwoju prowadzi wyodrębnioną ewidencję zgodnie z art. 11 ust. 4 i 5, w tym tworzy dla programu rządowego fundusz niezaliczany do kapitałów (funduszów) własnych, wykazywany w pasywach bilansu w grupie zobowiązań jako fundusz specjalny zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje środki na pokrycie wynagrodzenia oraz kosztów poniesionych przez Polski Fundusz Rozwoju wskutek realizacji programu rządowego.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki, działając w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę określającą warunki i tryb przekazywania środków, o których mowa w ust. 4.

5a. (uchylony)

5b. Program rządowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa w szczególności sposób rozpatrywania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, przez wojewodów na obszarze właściwości których wprowadzono zakaz, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.

5c. Wojewoda, kierując się kryteriami określonymi w rządowym programie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, udziela wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji na podstawie:

1) wniosku złożonego przez przedsiębiorcę lub inny podmiot zawierającego oznaczenie wnioskodawcy, informację o jego siedzibie, wysokości wnioskowanego wsparcia, numer konta do wypłaty wsparcia, oraz

2) dokumentów potwierdzających poniesioną stratę.

5d. Wojewoda wydaje decyzję w sprawie wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Decyzja zawiera numer konta do wypłaty wsparcia. Decyzja jest ostateczna i prawomocna.

5e. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku wojewoda może przeprowadzać kontrole lub zlecać ich przeprowadzenie.

5f. Wojewoda przekazuje Polskiemu Funduszowi Rozwoju kopię wydanej decyzji w sprawie wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od jej wydania.

5g. Wypłaty wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Polski Fundusz Rozwoju w terminie 7 dni od otrzymania decyzji w sprawie tego wsparcia.

5h. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5c pkt 1, przedsiębiorca lub inny podmiot dołącza oświadczenie o następującej treści:

„Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami rządowego programu udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom oraz innym podmiotom przyjętego w związku z zakazem, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 388), oraz zostałem poinformowany o ograniczonej roli oraz zakresie obowiązków Polskiego Funduszu Rozwoju wynikających z tego programu oraz potwierdzam, że nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia wobec Polskiego Funduszu Rozwoju w związku z jego realizacją.”. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5i. Minister właściwy do spraw gospodarki zawiera z Polskim Funduszem Rozwoju umowę powierzenia realizacji rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określającą w szczególności sposób realizacji zadań w ramach tego programu oraz zasady odpowiedzialności za jego realizację.

6. Polski Fundusz Rozwoju udostępnia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, na jego wniosek, w celach ana-lityczno-sprawozdawczych, dane dotyczące przedsiębiorców, którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

6a. Na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w celach analityczno-sprawozdawczych:

1) właściwy wojewoda udostępnia zgromadzone dane dotyczące przedsiębiorców lub innych podmiotów, którzy ubiegali się lub otrzymali wsparcie,

2) Polski Fundusz Rozwoju udostępnia dokumenty potwierdzające dokonanie wypłaty wsparcia

- o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

7. Dane, o których mowa w ust. 6, obejmują:

1) firmę przedsiębiorcy;

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy;

3) status przedsiębiorcy zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie wsparcia;

4) przedmiot działalności gospodarczej wskazany przez przedsiębiorcę we wniosku o udzielenie wsparcia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD);

5) status rozpatrywania wniosku o wsparcie;

6) formę wnioskowanego wsparcia;

7) nazwę programu, na podstawie którego udzielone jest wsparcie;

8) wartość wnioskowanego wsparcia;

9) wartość udzielonego wsparcia;

10) liczbę pracowników przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.;

11) datę wpływu wniosku przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia do Polskiego Funduszu Rozwoju;

12) datę udzielenia wsparcia rozumianą jako data podjęcia przez Polski Fundusz Rozwoju decyzji o udzieleniu wsparcia;

13) liczbę złożonych przez przedsiębiorców wniosków o udzielenie wsparcia.

7a. Dane, o których mowa w ust. 6a pkt 1, obejmują:

1) firmę przedsiębiorcy lub innego podmiotu;

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy lub innego podmiotu;

3) status przedsiębiorcy lub innego podmiotu zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców wskazany przez przedsiębiorcę lub inny podmiot we wniosku o udzielenie wsparcia;

4) przedmiot działalności gospodarczej wskazany przez przedsiębiorcę lub inny podmiot we wniosku o udzielenie wsparcia, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej (PKD);

5) status rozpatrywania wniosku o wsparcie;

6) formę wnioskowanego wsparcia;

7) nazwę programu, na podstawie którego udzielone jest wsparcie;

8) wartość wnioskowanego wsparcia;

9) wartość udzielonego wsparcia;

10) liczbę pracowników przedsiębiorcy lub innego podmiotu ubiegającego się o wsparcie według stanu na dzień określony w rządowym programie, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2;

11) datę wpływu wniosku przedsiębiorcy lub innego podmiotu o udzielenie wsparcia do Polskiego Funduszu Rozwoju lub wojewody;

12) datę udzielenia wsparcia rozumianą jako data podjęcia przez Polski Fundusz Rozwoju decyzji o udzieleniu wsparcia lub data decyzji wojewody w sprawie wsparcia, o której mowa w ust. 5c;

13) liczbę złożonych przez przedsiębiorców lub inne podmioty wniosków o udzielenie wsparcia.

8. Minister właściwy do spraw gospodarki w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych na podstawie ust. 6 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.4)).

9. Do ochrony danych uzyskanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie ust. 6, stanowiących tajemnice prawnie chronione lub informacje poufne w rozumieniu przepisów odrębnych, stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic lub informacji poufnych.

Art. 21aa. 1. Polski Fundusz Rozwoju, w celu realizacji rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, może:

1) emitować obligacje na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych;

2) wykorzystać środki pochodzące ze zwrotów lub spłat wsparcia finansowego udzielonego ze środków przeznaczonych na realizację rządowego programu udzielania wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, oraz inne przychody osiągane w związku z gospodarowaniem tymi środkami.

2. Zobowiązania Polskiego Funduszu Rozwoju z tytułu obligacji, o których mowa w ust. 1, są objęte gwarancją Skarbu Państwa, reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. Do gwarancji, o której mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, z wyjątkiem stosowanych odpowiednio art. 43b, art. 44, art. 45 i art. 46 tej ustawy.

4. Gwarancja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana do wysokości 100 % pozostających do wypłaty świadczeń pieniężnych wynikających z wyemitowanych obligacji objętych gwarancją wraz ze 100 % należnych odsetek od tej kwoty i innych kosztów bezpośrednio związanych obligacjami, o których mowa w ust. 1.

5. Polski Fundusz Rozwoju jest zwolniony z obowiązku ustanowienia zabezpieczenia do gwarancji, o której mowa w ust. 2, i wniesienia opłaty prowizyjnej.

6. Rada Ministrów, na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju, uwzględniając cele programu, o którym mowa w art. 21a ust. 1, umarza wierzytelności Skarbu Państwa, powstałe z tytułu gwarancji, o której mowa w ust. 2, w całości lub części nie pokrytej wpływami Polskiego Funduszu Rozwoju uzyskanymi w związku z realizacją programu rozliczanego na podstawie ewidencji, o której mowa w art. 21a ust. 5, oraz sprawozdań, o których mowa w art. 21a ust. 2.

7. Do emisji przez Polski Fundusz Rozwoju obligacji, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 39p-39w ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Art. 21ab. 1. W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, Polski Fundusz Rozwoju lub wojewoda mogą uzyskiwać nieodpłatnie dane:

1) z systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760), dokumenty, o których mowa w art. 193a § 1 i § 2 tej ustawy, oraz informacje o wynikach kontroli podatkowych lub czynności sprawdzających prowadzonych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej;

2) ze zbiorów danych, w tym zbiorów danych osobowych prowadzonych przez organy władzy publicznej oraz państwowe jednostki organizacyjne;

3) z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685, 825 i 1705 oraz z 2024 r. poz. 619), przy czym dane te będą przekazywane Polskiemu Funduszowi Rozwoju lub wojewodzie w sposób zbiorczy;

4) z Monitora Sądowego i Gospodarczego, przy czym dane te będą przekazywane Polskiemu Funduszowi Rozwoju lub wojewodzie w sposób zbiorczy;

5) z rejestru PESEL w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1, 10 oraz 22-24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2024 r. poz. 736), w celu weryfikacji przez Polski Fundusz Rozwoju lub wojewodę danych osobowych dotyczących osób umocowanych, przekazanych przez przedsiębiorców, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1.

2. W celu otrzymywania informacji i danych w drodze teletransmisji bez konieczności składania każdorazowo pisemnych wniosków o ich udostępnienie Polski Fundusz Rozwoju może zawierać umowy o udostępnianiu danych w formie pisemnej z:

1) ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz organami Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4;

3) ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5.

3. Polski Fundusz Rozwoju w odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych na podstawie ust. 1 i 2 jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

4. Do ochrony danych uzyskanych przez Polski Fundusz Rozwoju na podstawie ust. 1 i 2 stanowiących tajemnice prawnie chronione stosuje się przepisy regulujące zasady ochrony tych tajemnic.

5. Polski Fundusz Rozwoju przetwarza dane osobowe uzyskane na podstawie ust. 1 i 2 przez okres, w którym są one niezbędne do wykonywania zadań spółki. Polski Fundusz Rozwoju dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku, weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania tych danych, usuwając lub anonimizując dane, które nie są wymagane w związku z ustalonym celem.

6. W przypadku gdy Polski Fundusz Rozwoju realizuje rządowy program udzielania przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, przy współudziale innych podmiotów, w tym w szczególności wojewody, podmioty te oraz osoby działające w ich imieniu uzyskują dostęp do informacji objętych tajemnicami prawnie chronionymi, w tym tajemnicą skarbową w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji tego programu. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 21ac. 1. W celu realizacji rządowego programu udzielania przedsiębiorcom lub innym podmiotom wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, w tym w szczególności w celu weryfikacji prawidłowości udzielenia wsparcia finansowego, Polski Fundusz Rozwoju lub właściwy wojewoda, o którym mowa w art. 21a ust. 5b, przetwarza dane osób fizycznych będących przedsiębiorstwami powiązanymi lub przedsiębiorstwami partnerskimi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu wobec przedsiębiorcy lub innego podmiotu, który skorzystał ze wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1.

2. Polski Fundusz Rozwoju wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w stosunku do przedsiębiorców lub innych podmiotów, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 21a ust. 1, oraz osób fizycznych, o których mowa w ust. 1, przez udostępnienie informacji, wskazanych w tych przepisach, na stronie internetowej Polskiego Funduszu Rozwoju.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wojewodów, o których mowa w art. 21a ust. 5b, przy czym strona internetowa, o której mowa w ust. 2, będzie stroną internetową wojewody na obszarze właściwości którego wprowadzono zakaz, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.

Art. 21b. 1. W 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może przekazać Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej skarbowe papiery wartościowe na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 21.

2. Łączna wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych przekazanych Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej wynosi nie więcej niż 1 700 000 000 zł.

3. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

4. List emisyjny, o którym mowa w ust. 3, zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną wyrażoną w złotych;

4) cenę zbycia oraz sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową oraz sposób jej obliczania;

6) określenie sposobów i terminu wypłaty należności głównej oraz należności ubocznych;

7) datę, od której nalicza się oprocentowanie skarbowych papierów wartościowych tej emisji;

8) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

5. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych oraz w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych papierów wartościowych.

6. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 7, nie stosuje się przepisów art. 98 i art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach


Art. 22-32. (pominięte)

Rozdział 5

Przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe

Art. 32a. 1. Zgromadzenie inwestorów funduszu inwestycyjnego zamkniętego, którego częścią portfela inwestycyjnego na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) zarządza Polski Fundusz Rozwoju lub jego spółka zależna, jest uprawnione do podjęcia uchwały o nieodpłatnym przeniesieniu aktywów tego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, innych niż instrumenty rynku pieniężnego, o których mowa w art. 2 pkt 21 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, skarbowe papiery wartościowe i depozyty, na wskazaną w uchwale alternatywną spółkę inwestycyjną, zarządzaną przez Polski Fundusz Rozwoju lub jego spółkę zależną, której wspólnikami są wyłącznie uczestnicy tego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Uchwała zgromadzenia inwestorów o przeniesieniu aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego jest podjęta, jeżeli głosy za przeniesieniem aktywów oddali uczestnicy reprezentujący 100 % ogólnej liczby certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu.

2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem inwestycyjnym zamkniętym przekazuje uchwałę, o której mowa w ust. 1, zarządzającemu alternatywną spółką inwestycyjną wskazaną w tej uchwale niezwłocznie po jej podjęciu.

3. Niezwłocznie po otrzymaniu uchwały, o której mowa w ust. 1, zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną zwołuje odpowiednio zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie alternatywnej spółki inwestycyjnej w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego tej alternatywnej spółki inwestycyjnej. Uchwała zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej, do której mają zostać wniesione aktywa funduszu inwestycyjnego zamkniętego, określa co najmniej kwotę, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, liczbę nowo tworzonych udziałów lub akcji oraz zawiera wskazanie, że przedmiotowe udziały lub akcje zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

4. Przeniesienie aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego na alternatywną spółkę inwestycyjną traktowane jest jako wniesienie wkładu przez wspólnika lub akcjonariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej, będącego jednocześnie uczestnikiem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, obejmującego prawa uczestnictwa tej spółki, o których mowa w art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

5. W przypadku przenoszenia aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych na alternatywne spółki inwestycyjne działające w formie spółek komandytowo-akcyjnych albo spółek akcyjnych przepisów art. 311-3121 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96) nie stosuje się.

6. Po podjęciu uchwał, o których mowa w ust. 1 i 3, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, działając w imieniu funduszu inwestycyjnego zamkniętego, oraz zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną, działając w imieniu alternatywnej spółki inwestycyjnej, zawierają umowę, na podstawie której aktywa funduszu zostaną przeniesione, na warunkach wskazanych w uchwale, o której mowa w ust. 1. Zawarcie umowy i przeniesienie aktywów funduszu na zasadach określonych w uchwale, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działania niezgodnego z interesem uczestników tego funduszu oraz inwestorów alternatywnej spółki inwestycyjnej.

7. Z dniem przeniesienia aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego na alternatywną spółkę inwestycyjną alternatywna spółka inwestycyjna wchodzi w prawa i obowiązki funduszu inwestycyjnego zamkniętego wynikające z umów regulujących nabycie tych aktywów oraz stosuje zasady realizacji praw i obowiązków wynikających z posiadania przez fundusz przenoszonych aktywów i dla celów realizacji tych praw i obowiązków alternatywna spółka inwestycyjna staje się stroną tych umów.

8. Wartość przenoszonych aktywów:

1) ustala się na podstawie ostatniej wyceny wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego zamkniętego sporządzonej zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przed dniem podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1;

2) wskazuje się w uchwale, o której mowa w ust. 1.

9. Alternatywna spółka inwestycyjna, do której przenoszone są aktywa funduszu inwestycyjnego zamkniętego w trybie określonym w ust. 1-8, wstępuje, z dniem przeniesienia aktywów funduszu inwestycyjnego zamkniętego na alternatywną spółkę inwestycyjną, w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki funduszu inwestycyjnego zamkniętego pozostające w związku z przenoszonymi aktywami.

Art. 33. 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna i spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju, zwana dalej „spółką zależną”, łączą się przez przeniesienie całego majątku Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej na spółkę zależną.

2. Spółka zależna, z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96), zwanym dalej „dniem połączenia”, staje się stroną umów zawartych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną oraz innych umów bezpośrednio związanych z tymi umowami.

3. W sprawach sądowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych, arbitrażowych i egzekucyjnych, w których stroną lub uczestnikiem jest Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna, stroną lub uczestnikiem, z dniem połączenia, staje się spółka zależna.

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą do łączenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Art. 34. 1. Zadania Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej niezakończone do dnia połączenia dokończy spółka zależna.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są kwalifikowane jako zarządzanie portfelem inwestycyjnym, a spółka zależna, która je wykonuje, jako zarządzający portfelem inwestycyjnym Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej, przy czym przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 722) nie stosuje się. Spółka zależna może w takim przypadku jednocześnie wykonywać działalność polegającą na zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zamkniętych, zarządzaniu portfelem inwestycyjnym Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej i innymi portfelami inwestycyjnymi finansowanymi środkami z europejskich funduszy strukturalnych, a także zarządzać alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Przepisy art. 11 ust. 1c i 1d stosuje się odpowiednio.

Art. 35. 1. Dokumenty wydane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną w związku z udzielonym wsparciem, w tym: zaświadczenia, upoważnienia, opinie, zatwierdzenia oraz inne dokumenty, z których wynikają prawa lub obowiązki innego podmiotu, pozostają w mocy przez okres, na który zostały wydane, i na warunkach, na jakich zostały wydane.

2. Przepis ust. 1 nie wyłącza żadnej czynności spółki zależnej, do której na mocy przepisów dotychczasowych upoważniony był Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna.

3. Organy spółki zależnej są właściwe w sprawach, w których właściwe były organy Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez zgromadzenie wspólników spółki zależnej będzie uważane za zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej. Absolutorium z wykonywanych obowiązków w ostatnim roku kalendarzowym członkom zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej udzieli zgromadzenie wspólników spółki zależnej.

Art. 36. Tworzy się Radę.

Art. 37. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy:

1) przewodniczący Rady zwołuje pierwsze posiedzenie Rady;

2) Rada podejmuje uchwałę w sprawie projektu pierwszej Strategii, która obejmuje okres do zakończenia 5 pełnych lat kalendarzowych następujących po dniu jej przyjęcia.

Art. 38. 1. Rada przyjmuje swój regulamin na pierwszym posiedzeniu.

2. Rada przyjmuje pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, do dnia 30 kwietnia 2020 r.

Art. 39. Statuty instytucji rozwoju dostosowuje się do przepisów ustawy w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 40. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zarządy Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej i spółki zależnej uzgadniają plan połączenia, o którym mowa w art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Art. 41. 1. Do dnia połączenia Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółka Akcyjna działa na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Od dnia połączenia do wsparcia finansowego udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy Spółkę Akcyjną przed dniem połączenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że uprawnienia Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej wykonuje spółka zależna.

3. Do przychodów Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółki Akcyjnej, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-2a ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 892), uzyskanych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 17 ust. 1 pkt 41 ustawy zmienianej w art. 225) w brzmieniu dotychczasowym.

4. Zezwolenia na wykonywanie działalności zarządzającego ASI udzielone spółkom z siedzibą w państwie trzecim innym niż państwo członkowskie lub państwo należące do EEA, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.6)), które są zarządzającymi z państwa trzeciego w rozumieniu art. 70zh ust. 2 tej ustawy, w brzmieniu dotychczasowym, i wpisy tych spółek do rejestru zarządzających ASI pozostają w mocy.

Art. 42. 1. W latach 2020-2029 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi 11 700 000 000 zł, w tym w:

1) 2020 r. - 6 700 000 000 zł;

2) 2021 r. - 3 000 000 000 zł;

3) 2022 r. - 1 000 000 000 zł;

4) 2023 r. - 500 000 000 zł;

5) 2024 r. - 0 zł;

6) 2025 r. - 0 zł;

7) 2026 r. - 50 000 000 zł;

8) 2027 r. - 100 000 000 zł;

9) 2028 r. - 150 000 000 zł;

10) 2029 r. - 200 000 000 zł.

2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu wydatków, wysokości poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa udzielanych Polskiemu Funduszowi Rozwoju oraz emisji obligacji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Polskiego Funduszu Rozwoju.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw budżetu.

Art. 43. Traci moc ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 892).

Art. 44. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia7).


1) Dodany przez art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o Centralnej Informacji Emerytalnej (Dz. U. poz. 1941), która weszła w życie z dniem 5 października 2023 r.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 329 z 15.12.2015, str. 28, Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2016, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 20.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 236 z 14.09.2017, str. 28.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.

5) Artykuł 22 zawiera zmiany do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2215, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 875 i 1495.

7) Ustawa została ogłoszona w dniu 21 sierpnia 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-06-24
  • Data obowiązywania: 2024-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA