REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 1018

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych2), 3)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2023 r. poz. 846 i 1681) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wymagania jakościowe dla paliw ciekłych:

1) benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 3,7 % (m/m), oznaczonych kodami CN 2710 12 45 i 2710 12 49, stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) benzyn silnikowych z maksymalną zawartością tlenu do 2,7 % (m/m), oznaczonych kodami CN 2710 12 45 i 2710 12 49, stosowanych w szczególności w pojazdach oraz rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) oleju napędowego, oznaczonego kodami CN 2710 19 43 i 2710 20 11, stosowanego w szczególności w pojazdach, w tym ciągnikach rolniczych, maszynach nieporuszających się po drogach, a także rekreacyjnych jednostkach pływających, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Klimatu i Środowiska: P. Hennig-Kloska


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 2726).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG (Dz. Urz. WE L 350 z 28.12.1998, str. 58 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 23, str. 182, Dz. Urz. WE L 287 z 14.11.2000, str. 46 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 26, str. 65, Dz. Urz. UE L 76 z 22.03.2003, str. 10 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 160, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 447, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 88, Dz. Urz. UE L 147 z 02.06.2011, str. 15, Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 62, Dz. Urz. UE L 116 z 07.05.2015, str. 25, Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 21.12.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 261 z 14.10.2019, str. 100, Dz. Urz. UE L 2023/2413 z 31.10.2023 oraz Dz. Urz. UE L 2024/90085 z 07.02.2024).

3) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 19 marca 2024 r. pod numerem 2024/0157/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1314), które zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266 i 1592) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH Z MAKSYMALNĄ ZAWARTOŚCIĄ TLENU DO 3,7 % (M/M), OZNACZONYCH KODAMI CN 2710 12 45 I 2710 12 49, STOSOWANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH ORAZ REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 26 czerwca 2024 r. (Dz. U. poz. 1018)

Załącznik nr 1

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH Z MAKSYMALNĄ ZAWARTOŚCIĄ TLENU DO 3,7 % (M/M), OZNACZONYCH KODAMI CN 2710 12 45 I 2710 12 49, STOSOWANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH ORAZ REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM1)

Lp.

Parametr

Jednostka

Zakresy2)

minimum

maksimum

1

Liczba oktanowa badawcza

(RON):3)
- benzyna bezołowiowa 95


95,0

-

- benzyna bezołowiowa 98


98,0

-

2

Liczba oktanowa motorowa

(MON):3)
- benzyna bezołowiowa 95


85,0

-

- benzyna bezołowiowa 98


88,0

-

3

Zawartość ołowiu

mg/l

-

5,0

4

Gęstość (w temperaturze

15 oC)

kg/m3

720,0

775,0

5

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

6

Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

7

Stabilność oksydacyjna

min

360

-

8

Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

-

5

9

Badanie działania korodującego na płytce miedzianej

(3 h w temperaturze 50 oC)

klasa

klasa 1

10

Wygląd


jasny i przezroczysty

11

Zawartość węglowodorów typu:
- olefiny

% (V/V)

-

18,0

- aromaty

% (V/V)

-

35,0

12

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,00

13

Zawartość tlenu

% (m/m)

-

3,7

14

Zawartość związków tlenowych:
- metanol, stabilizator powinien być dodany

% (V/V)

-

3,0

- etanol, stabilizator może być potrzebny

% (V/V)

-

10,0

- alkohol izopropylowy

% (V/V)

-

12,0

- alkohol tertbutylowy

% (V/V)

-

15,0

- alkohol izobutylowy

% (V/V)

-

15,0

- etery (z 5 lub więcej atomami węgla)

% (V/V)

-

22,0

- inne związki tlenowe4)

% (V/V)

-

15,0

15

Prężność par, VP (metoda

DVPE)

kPa

45,05)

45,06)

60,07)

60,05)

90,06)

90,07)

16

Destylacja:
- do temperatury 70 °C odparowuje, E70

% (V/V)

22,05)

22,06)

24,07)

50,05)

52,06)

52,07)

- do temperatury 100 °C odparowuje, E100

% (V/V)

46,0

72,0

- do temperatury 150 °C odparowuje, E150

% (V/V)

75,0

-

17

Temperatura końca destylacji

oC

-

210

18

Pozostałość po destylacji

% (V/V)

-

2

19

Indeks lotności, VLI

(VLI = 10 DVPE + 7 E70)


-

11646)


1) Opracowane na podstawie normy PN-EN 228+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych - Benzyna bezołowiowa - Wymagania i metody badań.

2) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259-1, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259-2.

3) Wartość ostateczną RON i MON oblicza się przez odjęcie współczynnika korekcyjnego k = 0,2 od wyniku oznaczenia MON i RON odpowiednią metodą.

4) Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 210 oC.

5) Dla okresu letniego trwającego od dnia 1 maja do dnia 30 września.

6) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.

7) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 1 listopada do końca lutego.

 

Załącznik 2. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH Z MAKSYMALNĄ ZAWARTOŚCIĄ TLENU DO 2,7 % (M/M), OZNACZONYCH KODAMI CN 2710 12 45 I 2710 12 49, STOSOWANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH ORAZ REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM]

Załącznik nr 2

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH Z MAKSYMALNĄ ZAWARTOŚCIĄ TLENU DO 2,7 % (M/M), OZNACZONYCH KODAMI CN 2710 12 45 I 2710 12 49, STOSOWANYCH W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH ORAZ REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM ISKROWYM1)

Lp.

Parametr

Jednostka

Zakresy2)

minimum

maksimum

1

Liczba oktanowa badawcza (RON):3)
- benzyna bezołowiowa 95


95,0

-

- benzyna bezołowiowa 98


98,0

-

2

Liczba oktanowa motorowa (MON):3)
- benzyna bezołowiowa 95


85,0

-

- benzyna bezołowiowa 98


88,0

-

3

Zawartość ołowiu

mg/l

-

5,0

4

Gęstość (w temperaturze

15 oC)

kg/m3

720,0

775,0

5

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

6

Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

7

Stabilność oksydacyjna

min

360

-

8

Zawartość żywic obecnych (po przemyciu rozpuszczalnikiem)

mg/100 ml

-

5

9

Badanie działania korodującego na płytce miedzianej

(3 h w temperaturze 50 oC)

klasa

klasa 1

10

Wygląd


jasny i przezroczysty

11

Zawartość węglowodorów typu:
- olefiny

% (V/V)

-

18,0

- aromaty

% (V/V)

-

35,0

12

Zawartość benzenu

% (V/V)

-

1,00

13

Zawartość tlenu

% (m/m)

-

2,7

14

Zawartość związków tlenowych:
- metanol, stabilizator powinien być dodany

% (V/V)

-

3,0

- etanol, stabilizator może być potrzebny

% (V/V)

-

5,0

- alkohol izopropylowy

% (V/V)


Zawartość objętościowa w produkcie komponowania ograniczona maksymalną zawartością tlenu

2,7 % (m/m)

- alkohol tertbutylowy

% (V/V)


- alkohol izobutylowy

% (V/V)


- etery (z 5 lub więcej atomami węgla)

% (V/V)


- inne związki tlenowe4)

% (V/V)


15

Prężność par, VP (metoda

DVPE)

kPa

45,05)

45,06)

60,07)

60,05)

90,06)

90,07)

16

Destylacja:
- do temperatury 70 °C odparowuje, E70

% (V/V)

20,05)

20,06)

22,07)

48,05)

50,06)

50,07)

- do temperatury 100 °C odparowuje, E100

% (V/V)

46,0

71,0

- do temperatury 150 °C odparowuje, E150

% (V/V)

75,0

-

17

Temperatura końca destylacji

oC

-

210

18

Pozostałość po destylacji

% (V/V)

-

2

19

Indeks lotności, VLI

(VLI = 10 DVPE + 7 E70)


-

11506)


1) Opracowane na podstawie normy PN-EN 228+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych - Benzyna bezołowiowa - Wymagania i metody badań.

2) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259-1, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259-2.

3) Wartość ostateczną RON i MON oblicza się przez odjęcie współczynnika korekcyjnego k = 0,2 od wyniku oznaczenia MON i RON odpowiednią metodą.

4) Inne alkohole z jedną grupą hydroksylową oraz etery o temperaturze końca wrzenia nie wyższej niż 210 oC.

5) Dla okresu letniego trwającego od dnia 1 maja do dnia 30 września.

6) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 31 października.

7) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 1 listopada do końca lutego.

 

Załącznik 3. [WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO, OZNACZONEGO KODAMI CN 2710 19 43 I 2710 20 11, STOSOWANEGO W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH, W TYM CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, A TAKŻE REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM]

Załącznik nr 3

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA OLEJU NAPĘDOWEGO, OZNACZONEGO KODAMI CN 2710 19 43 I 2710 20 11, STOSOWANEGO W SZCZEGÓLNOŚCI W POJAZDACH, W TYM CIĄGNIKACH ROLNICZYCH, MASZYNACH NIEPORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH, A TAKŻE REKREACYJNYCH JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH, WYPOSAŻONYCH W SILNIKI Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM1)

Lp.

Parametr

Jednostka

Olej napędowy

„standardowy”

Olej napędowy

„o polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”

zakresy2)

zakresy2)

minimum

maksimum

minimum

maksimum

1

Liczba cetanowa


51,0

-

51,0

-

2

Indeks cetanowy


46,0

-

46,0

-

3

Gęstość w temperaturze

15 °C

kg/m3

820,03)

845,0

800,0

840,0

815,04), 5)

4

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

% (m/m)

-

8,0

-

8,0

5

Zawartość siarki

mg/kg

-

10,0

-

10,0

6

Zawartość manganu

mg/l

-

2,0

-

2,0

7

Temperatura zapłonu

°C

powyżej

55,0

-

powyżej

55,0

-

8

Pozostałość po koksowaniu6)

(z 10 % pozostałości destylacyjnej)

% (m/m)

-

0,30

-

0,30

9

Pozostałość po spopieleniu

% (m/m)

-

0,010

-

0,010

10

Zawartość wody

% (m/m)

-

0,020

-

0,020

11

Zawartość zanieczyszczeń

mg/kg

-

24

-

24

12

Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze

50 oC)

klasa

klasa 1

klasa 1

13

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME)

% (V/V)

-

7,0

-

7,0

14

Stabilność oksydacyjna7)

g/m3

-

25

-

25

15

Stabilność oksydacyjna dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2,0 % (V/V) FAME7)

h

20,0 lub

-

20,0 lub

-

min

60,0

-

60,0

-

16

Smarność, średnica śladu zużycia (WSD) w temperaturze 60 oC

µm

-

460

-

460

17

Lepkość

w temperaturze 40 oC

mm2/s

2,000

4,500

1,500

4,000

18

Skład frakcyjny:8)


- do temperatury 250 oC destyluje

% (V/V)

-

< 65

-

-

- do temperatury 350 oC destyluje

% (V/V)

85

-

-

-

- 95 % (V/V) destyluje do temperatury

°C

-

360,0

-

-

- do temperatury 180 oC destyluje

% (V/V)

-

-

-

10,0

- do temperatury 340 oC destyluje

% (V/V)

-

-

95,0

-

19

Temperatura zablokowania zimnego filtru (CFPP)

°C

-

03)

-104)

-205)

-

-32

20

Temperatura mętnienia

°C

-

-

-

-22


1) Opracowane na podstawie normy PN-EN 590:2022-08 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe - Wymagania i metody badań.

2) Wartości podane w specyfikacji są „wartościami rzeczywistymi”. Dla ustalenia ich wartości dopuszczalnych zastosowano warunki normy PN-EN ISO 4259-1, przy czym przy określaniu wartości minimalnej wzięto pod uwagę minimalną dodatnią różnicę 2R (gdzie R oznacza odtwarzalność). Wyniki poszczególnych pomiarów należy interpretować zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN ISO 4259-2.

3) Dla okresu letniego trwającego od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września.

4) Dla okresu przejściowego trwającego od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 1 października do dnia 15 listopada.

5) Dla okresu zimowego trwającego od dnia 16 listopada do końca lutego.

6) Graniczna wartość pozostałości po koksowaniu jest określona dla produktu przed dodaniem do niego dodatku podwyższającego liczbę cetanową, jeżeli jest on używany. Jeżeli w finalnym handlowym paliwie graniczna wartość jest przekroczona, należy sprawdzić obecność dodatków zawierających azotany zgodnie z normą PN-EN ISO 13759. Jeżeli obecność dodatku podwyższającego liczbę cetanową zostanie stwierdzona, graniczna wartość pozostałości po koksowaniu nie jest wiążąca. Zastosowanie dodatków nie zwalnia producenta paliwa od konieczności dotrzymania wymaganej wartości maksimum 0,30 % (m/m) pozostałości po koksowaniu przed dodaniem dodatków.

7) Wymaganie dotyczące stabilności oksydacyjnej zgodnie z normą PN-EN ISO 12205 ma zastosowanie dla oleju napędowego niezależnie od zawartości FAME. Dla oleju napędowego zawierającego powyżej 2,0 % (V/V) FAME jest dodatkowe wymaganie badania stabilności oksydacyjnej określone w normie PN-EN 15751 lub PN-EN 16091. W przypadkach spornych należy stosować normę PN-EN 15751.

8) Wymagania dotyczące objętości destylatu do 250 oC i do 350 oC dla olejów napędowych są zgodne ze Wspólną Taryfą Celną UE.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-07-10
  • Data wejścia w życie: 2024-07-25
  • Data obowiązywania: 2024-07-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA