Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia statutu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392) ogłasza się statut Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, uchwalony uchwałą nr 2 Zwyczajnego Zgromadzenia Członków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. i zatwierdzony decyzją Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2014 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

Załącznik 1. [STATUT UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 28 marca 2014 r. (poz. 14)

STATUT UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 2. Fundusz jest instytucją wykonującą zadania określone w ustawie.

§ 3. Fundusz ma osobowość prawną. Siedzibą Funduszu jest miasto stołeczne Warszawa.

Rozdział II

CZŁONKOWIE FUNDUSZU

§ 4. 1. Członkiem Funduszu jest zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Członkiem Funduszu jest również zagraniczny zakład ubezpieczeń, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, i posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.

2. Zakład ubezpieczeń wymieniony w ust. 1 staje się Członkiem Funduszu z chwilą zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. O zawarciu pierwszej umowy zakład ubezpieczeń zawiadamia Fundusz niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy.

3. Zakład ubezpieczeń, wykonujący działalność ubezpieczeniową w dziale I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, staje się Członkiem Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy.

4. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 ustawy, niebędący członkiem Funduszu zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy, staje się Członkiem Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy.

5. Zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 4 ustawy, niebędący członkiem Funduszu zgodnie z art. 97 ust. 1–4 ustawy, staje się Członkiem Funduszu w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy.

6. Członkostwo w Funduszu ustaje z upływem roku kalendarzowego, w którym zakład ubezpieczeń nie zawarł umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy.

7. Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, następuje z dniem:

1) cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy;

2) zarządzenia przez organ nadzoru likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń;

3) podjęcia przez zakład ubezpieczeń uchwały o likwidacji;

4) ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

8. Członkostwo zakładów ubezpieczeń, o których mowa w art. 97 ust. 3–5 ustawy, ustaje z dniem zakończenia postępowania upadłościowego. Wcześniejsze ustanie członkostwa zakładu ubezpieczeń następuje z dniem cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w dziale I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, lub cofnięcia przez organ nadzoru zezwolenia na wykonywanie przez zakład ubezpieczeń działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4 ustawy, oraz w przypadku zarządzenia przez organ nadzoru likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, podjęcia przez zakład ubezpieczeń uchwały o likwidacji, ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

§ 5. 1. Zarząd Funduszu prowadzi Księgę Członków Funduszu (rejestr), do której są wpisywane i aktualizowane:

1) nazwa i siedziba zakładu ubezpieczeń;

2) data uzyskania i ustania członkostwa;

3) data wpisu.

2. Członek Funduszu ma prawo wglądu do Księgi Członków Funduszu.

§ 6. 1. Członek Funduszu ma prawo:

1) uczestniczyć w Zgromadzeniu Członków Funduszu;

2) zwracać się do Zarządu Funduszu o wyjaśnienia i informacje dotyczące, w szczególności:

a) działalności Funduszu,

b) zaspokajania roszczeń poszkodowanych i uprawnionych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to danych osobowych,

c) gospodarki finansowej Funduszu;

3) zgłaszać organom Funduszu uwagi i propozycje dotyczące jego działalności.

2. Każdemu Członkowi Funduszu przysługuje w Zgromadzeniu Członków Funduszu jeden głos, przy czym:

1) Członkom, których udział w rynku ubezpieczeń obowiązkowych wymienionych w art. 4 ustawy, ustalony za poprzedni rok kalendarzowy, przekroczył 20% – przysługują 2 głosy;

2) Członkom, których udział w rynku ubezpieczeń w dziale I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, określony za poprzedni rok kalendarzowy, przekroczył 20% – przysługują 2 głosy.

3. Ustalenie procentowego udziału w rynku dla ubezpieczeń obowiązkowych, wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dokonywane jest przez Zarząd Funduszu i zatwierdzane przez drugie Zwyczajne Zgromadzenie Członków Funduszu. Udział procentowy w rynku, ustalany jest raz w roku i mierzony jest składką przypisaną brutto z ubezpieczeń obowiązkowych wymienionych w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, według stanu na koniec roku poprzedniego, na podstawie danych uzyskanych z organu nadzoru i danych przekazanych Funduszowi przez Członków Funduszu, wykonujących działalność ubezpieczeniową na zasadzie swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych.

4. Ustalenie procentowego udziału w rynku dla ubezpieczeń w dziale I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz procentowego udziału w rynku dla ubezpieczeń obowiązkowych wymienionych w art. 4 pkt 3 i 4 ustawy, dokonywane jest przez Zarząd Funduszu i zatwierdzane przez Zgromadzenie Członków Funduszu, zwołane w trybie określonym w § 12 ust. 2. Udział w rynku mierzony jest składką przypisaną brutto z tych ubezpieczeń, według stanu na koniec roku poprzedniego, na podstawie danych uzyskanych z organu nadzoru i danych przekazanych Funduszowi przez Członków Funduszu wykonujących działalność ubezpieczeniową na zasadzie swobody świadczenia usług ubezpieczeniowych.

5. Członek Funduszu jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień Statutu;

2) terminowo dokonywać, na rzecz Funduszu, wpłat składek, wynikających z art. 112 ust. 1 i art. 117 ust. 3 ustawy, w wysokości określonej przez ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;

3) współdziałać z organami Funduszu w rozwiązywaniu spraw z zakresu jego działalności, a w szczególności w zakresie obsługi likwidacji szkód;

4) terminowo realizować obowiązek przekazywania danych, wynikający z art. 102, art. 103 i art. 105 ust. 2 i 4 ustawy, dbać o jakość tych danych oraz aktualizować je na bieżąco;

5) przekazywać Funduszowi informacje podlegające wpisowi do Księgi Członków Funduszu.

6. Zakład ubezpieczeń, którego członkostwo w Funduszu ustało, jest zobowiązany do przekazywania do Funduszu informacji, dotyczących zdarzeń i wypłat z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego wymienionego w art. 4 pkt 1 ustawy, zawartych w okresie, kiedy ten zakład ubezpieczeń był Członkiem Funduszu, w terminach i na zasadach określonych w art. 105 ust. 2 i 3 ustawy.

Rozdział III

ORGANY FUNDUSZU

§ 7. Organy Funduszu realizują określone ustawowo zadania Funduszu. Zakres kompetencji organów Funduszu określa Statut.

§ 8. Organami Funduszu są:

1) Zgromadzenie Członków Funduszu;

2) Rada Funduszu;

3) Zarząd Funduszu.

Zgromadzenie Członków Funduszu

§ 9. 1. Zgromadzenie Członków Funduszu, zwane dalej „Zgromadzeniem”, tworzą przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, określonych w § 4, po jednym z każdego zakładu.

2. Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zakład ubezpieczeń jest reprezentowany przez osobę fizyczną, pisemnie upełnomocnioną do reprezentowania zakładu ubezpieczeń w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do jednoosobowego reprezentowania zakładu ubezpieczeń składają do protokołu wyłącznie wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 10. Do kompetencji Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie Statutu Funduszu i jego zmian oraz wnioskowanie do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o jego zatwierdzenie;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Funduszu;

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Rady Funduszu;

4) udzielanie Radzie Funduszu i Zarządowi Funduszu absolutorium z wykonania przez te organy obowiązków;

5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Funduszu;

6) określanie zasad wynagradzania członków Rady Funduszu;

7) zatwierdzanie regulaminu Rady Funduszu i jego zmian;

8) proponowanie wysokości składki, wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Funduszu;

9) podejmowanie uchwał w innych sprawach, wnoszonych przez Zarząd Funduszu, Radę Funduszu lub Członków Funduszu;

10) rozpatrywanie innych spraw będących podstawą zwołania Zgromadzenia;

11) podejmowanie uchwał w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej Funduszu na fundusz statutowy w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu;

12) podejmowanie uchwał w sprawie przekazania nadwyżki bilansowej Funduszu na fundusz statutowy w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.

§ 11. Zgromadzenie Zwyczajne zwołuje Zarząd Funduszu dwa razy w roku kalendarzowym, przy czym pierwsze do końca drugiego kwartału, a drugie w ostatnim kwartale.

§ 12. 1. Zgromadzenie Nadzwyczajne zwołuje Zarząd Funduszu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Funduszu lub też na pisemny wniosek co najmniej 1/3 Członków Funduszu. Wnioski powinny zawierać uzasadnienie i proponowany porządek obrad. Zarząd Funduszu zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosków.

2. W razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, prowadzącego działalność ubezpieczeniową w dziale I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, albo zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4 ustawy, Zarząd Funduszu zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń.

§ 13. Zarząd Funduszu jest obowiązany:

1) zawiadomić Członków Funduszu, co najmniej 25 dni przed terminem Zgromadzenia, poprzez nadanie listów poleconych, o dniu, godzinie i miejscu odbycia Zgromadzenia oraz proponowanym porządku obrad;

2) umieścić, na wniosek Członka Funduszu, określone sprawy w porządku obrad Zgromadzenia, jeżeli wniosek taki został złożony na co najmniej 20 dni przed terminem Zgromadzenia;

3) zawiadomić Członków Funduszu, co najmniej 14 dni przed terminem Zgromadzenia, poprzez nadanie listów poleconych, o porządku obrad, przesyłając równocześnie materiały objęte porządkiem obrad.

§ 14. 1. Rada Funduszu zwołuje Zgromadzenie Zwyczajne, jeżeli Zarząd Funduszu nie uczynił tego w terminie określonym w § 11, przy zachowaniu trybu określonego w § 13.

2. Rada Funduszu zwołuje Zgromadzenie Nadzwyczajne, jeżeli Zarząd Funduszu nie uczynił tego w terminie określonym w § 12, najpóźniej w terminie 14 dni po upływie terminów określonych w § 12, zawiadamiając jednocześnie Członków Funduszu o porządku obrad.

§ 15. Sprawy nie objęte porządkiem obrad nie mogą być rozpatrywane przez Zgromadzenie.

§ 16. 1. Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczą w nim przedstawiciele co najmniej 50% Członków Funduszu.

2. Uczestnictwo w Zgromadzeniu jest stwierdzane listą obecności przedstawicieli Członków Funduszu wraz z ich podpisami.

§ 17. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Funduszu, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący Rady Funduszu, a w razie nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Funduszu, wyznaczony członek Rady Funduszu, spośród obecnych członków Rady Funduszu. Następnie spośród przedstawicieli Członków Funduszu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 18. Przewodniczący Zgromadzenia nie ma prawa zmiany kolejności porządku obrad Zgromadzenia.

§ 19. 1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych ważnych głosów. Uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany Statutu zapadają większością 2/3 oddanych ważnych głosów.

2. Uchwały są podejmowane w drodze jawnego głosowania. Tajne głosowanie przeprowadza się przy powoływaniu i odwoływaniu członków Rady Funduszu, jak również we wszystkich innych sprawach, w których co najmniej pięciu Członków Funduszu złoży wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania.

§ 20. 1. Przebieg Zgromadzenia oraz treść podjętych uchwał są protokołowane, z tym że uchwały w sprawie przyjęcia lub zmiany Statutu Funduszu powinny być zaprotokołowane przez notariusza pod rygorem nieważności.

2. Do protokołu Zgromadzenia należy załączyć:

1) dowody powiadomienia Członków Funduszu o zwołaniu Zgromadzenia;

2) listę obecności z podpisami przedstawicieli Członków Funduszu;

3) pełnomocnictwa udzielone przez Członków Funduszu, chyba że zachowują ważność pełnomocnictwa wcześniej złożone. W protokole umieszcza się wzmiankę o ważności pełnomocnictw złożonych wcześniej;

4) wypisy z Krajowego Rejestru Sądowego;

5) materiały, które zgodnie z porządkiem obrad były przedłożone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie;

6) wystąpienia, oświadczenia, zdania odrębne złożone do protokołu na piśmie.

3. Protokół i uchwały Zgromadzenia podpisują Przewodniczący Zgromadzenia i protokolant, a w przypadkach określonych w ust. 1 Przewodniczący Zgromadzenia i notariusz.

4. Protokół wraz z załącznikami, wymienionymi w ust. 2, Zarząd przechowuje w księdze protokołów.

5. Księgę protokołów prowadzi Zarząd Funduszu.

6. Protokoły Zgromadzeń Zarząd Funduszu przesyła do wiadomości wszystkim Członkom Funduszu w terminie 30 dni od dnia odbycia Zgromadzenia.

7. Członkowie Funduszu mają prawo wglądu do księgi protokołów.

Rada Funduszu

§ 21. 1. Rada Funduszu składa się z 5–7 członków, powoływanych przez Zgromadzenie.

2. Stałymi członkami Rady Funduszu są przedstawiciele ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz organu nadzoru.

3. Członkiem Rady Funduszu może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada wyższe wykształcenie;

3) nie była skazana za umyślne przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;

4) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności ubezpieczeniowej.

4. Członkowie Rady Funduszu, o których mowa w ust. 1, powoływani są przez Zgromadzenie spośród kandydatów rekomendowanych w formie pisemnej przez Członków Funduszu.

5. Skład Rady Funduszu ulega zwiększeniu w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, prowadzącego działalność w dziale I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o dwóch przedstawicieli zakładów ubezpieczeń prowadzących taką działalność, do czasu zakończenia postępowania upadłościowego.

6. W przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, prowadzącego działalność w dziale I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, albo w przypadku likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zwiększenie składu Rady Funduszu o dwóch przedstawicieli zakładów ubezpieczeń, prowadzących taką działalność trwa do czasu zakończenia przez Fundusz ustalania wysokości odszkodowań i świadczeń z umów ubezpieczeń, w trybie określonym w art. 114 ustawy.

7. Członków Rady Funduszu, wymienionych w ust. 5 i 6, powołuje Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu zwołanym, w trybie przewidzianym w § 12 ust. 2 lub § 14 ust. 2, spośród kandydatów rekomendowanych w formie pisemnej przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność ubezpieczeniową w dziale I (ubezpieczenia na życie), zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

8. Szczegółowy tryb powołania i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Funduszu, reguluje Regulamin Rady Funduszu.

9. Członkowie Rady Funduszu wykonują swoje obowiązki osobiście.

§ 22. Rada Funduszu odbywa posiedzenia przynajmniej 6 razy do roku.

§ 23. 1. Kadencja członka Rady Funduszu trwa 3 lata. Ograniczenie to nie dotyczy stałych członków Rady Funduszu będących przedstawicielami ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz organu nadzoru.

2. Mandat członka Rady Funduszu wygasa z dniem upływu jego kadencji, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wcześniejsze wygaśniecie mandatu członka Rady Funduszu następuje w przypadku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji do Prezesa Zarządu;

2) odwołania przez Zgromadzenie;

3) śmierci członka Rady Funduszu;

4) członkostwa we władzach statutowych zakładu ubezpieczeń, któremu cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, wobec którego zarządzono przymusową likwidację lub ogłoszono upadłość;

5) o którym mowa w ust. 7.

4. W przypadku wcześniejszego wygaśnięcia mandatu członka Rady Funduszu, uzupełnienie składu Rady Funduszu następuje poprzez wybór nowego członka Rady Funduszu, na okres kadencji członka Rady Funduszu, któremu wygasł mandat.

5. Odwołanie członka Rady Funduszu przez Zgromadzenie Członków Funduszu przed upływem kadencji następuje na wniosek członka Funduszu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

6. Skład Rady Funduszu podlega uzupełnieniu na pierwszym Zgromadzeniu, po dacie wygaśnięcia mandatu członka Rady Funduszu.

7. Członkowie Rady Funduszu, będący przedstawicielami ministra właściwego do spraw instytucji finansowych oraz organu nadzoru, mogą być odwołani w każdym czasie przez instytucje, które ich do Rady Funduszu delegowały. W takim przypadku instytucje te delegują jednocześnie do Rady Funduszu innego przedstawiciela.

§ 24. 1. Przewodniczący Rady Funduszu zwołuje i prowadzi posiedzenie Rady Funduszu. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący Rady Funduszu. Jeżeli w posiedzeniu nie uczestniczy Przewodniczący ani Wiceprzewodniczący, członkowie Rady Funduszu wybierają spośród siebie osobę prowadzącą obrady.

2. Posiedzenia Rady Funduszu są protokołowane. W protokole z posiedzenia Rady Funduszu stwierdza się porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków Rady Funduszu oraz osób zaproszonych na posiedzenie, brzmienie przyjętych uchwał, liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami oraz zdania odrębne. Protokół jest podpisywany przez wszystkich członków Rady Funduszu, biorących udział w posiedzeniu.

§ 25. 1. Rada Funduszu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% Członków Rady Funduszu. W razie równego rozkładu głosów decyduje głos osoby prowadzącej obrady. Każdemu członkowi Rady Funduszu przysługuje jeden głos.

2. Uchwały, których przedmiotem jest powołanie lub odwołanie Zarządu Funduszu lub poszczególnych jego członków, Rada Funduszu podejmuje w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Funduszu. Uchwały w tym przedmiocie podejmowane są zwykłą większością głosów.

3. Uchwały, których przedmiotem jest uchwalenie bądź zmiana Regulaminu, o którym mowa w § 45, podejmowane są większością 2/3 głosów ogólnej liczby członków Rady Funduszu.

§ 26. Osoby wchodzące w skład Rady Funduszu nie mogą pozostawać z Funduszem w stosunku pracy.

§ 27. 1. Rada Funduszu wykonuje stały nadzór nad działalnością Funduszu.

2. Rada Funduszu, jak i poszczególni jej członkowie, działając z upoważnienia Rady Funduszu mają, w szczególności prawo:

1) wglądu w akta i dokumenty Funduszu;

2) żądania wyjaśnień od Zarządu Funduszu;

3) przeprowadzania kontroli działalności Funduszu.

§ 28. 1. Do kompetencji Rady Funduszu należy:

1) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Funduszu;

2) rozpatrywanie i rekomendowanie Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Funduszu;

3) uchwalanie regulaminu Rady Funduszu;

4) ustalanie zasad, warunków i trybu udzielania zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń, wynikającej z art. 99 ust. 1 ustawy, oraz wydawanie opinii w sprawie wniosku zakładu ubezpieczeń o wydłużenie terminu udzielania pożyczek lub ich wysokości przekraczających 5 mln złotych;

5) ustalanie zasad nabywania i zbywania wierzytelności, o których mowa w art. 100 ust. 2 ustawy;

6) ustalanie szczegółowych warunków, zasad i trybu postępowania przy odstępowaniu od dochodzenia zwrotu części lub całości wypłaconego przez Fundusz świadczenia albo udzielenia ulgi w jego spłacie;

7) ustalanie szczegółowych warunków, zasad i trybu postępowania przy umarzaniu opłaty wnoszonej przez osoby, które nie spełniły obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, w całości lub w części albo udzielenia ulgi w jej spłacie;

8) rozpatrywanie i zatwierdzanie kwartalnych sprawozdań z działalności Funduszu, sporządzanych w razie upadłości zakładu ubezpieczeń w trybie art. 98 ust. 5 ustawy;

9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Funduszu;

10) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych członków Zarządu Funduszu;

11) określanie zasad wynagradzania Prezesa i pozostałych członków Zarządu Funduszu;

12) rozpatrywanie i rekomendowanie Zgromadzeniu wniosku Zarządu Funduszu w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń, na rzecz Funduszu;

13) ustalanie zasad i polityki lokacyjnej Funduszu;

14) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania z działalności Funduszu;

15) rozpatrywanie wniosku Zarządu Funduszu w sprawie podejmowania inicjatyw na rzecz wzmocnienia i stabilności sektora ubezpieczeniowego, w szczególności uczestniczenia we wspólnych przedsięwzięciach sektorowych na rzecz ustalenia zakresu udzielanych gwarancji z tytułu realizacji zadań statutowych;

16) rozpatrywanie wniosku Zarządu Funduszu w zakresie polityki udostępniania informacji z bazy danych Ośrodka Informacji Funduszu.

2. Rada Funduszu może:

1) zawiesić wykonanie uchwały Zarządu Funduszu do czasu ponownego rozpatrzenia przez Zarząd Funduszu sprawy, będącej przedmiotem uchwały, jednakże na okres nie dłuższy niż do najbliższego Zgromadzenia Członków Funduszu;

2) uchwalić zalecenia dla Zarządu Funduszu, zwłaszcza w razie stwierdzenia uchybień w działalności Funduszu lub nieprawidłowego wykonania zadań Zarządu Funduszu.

Zarząd Funduszu

§ 29. 1. Zarząd Funduszu składa się z 3–5 członków, w tym Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.

2. Kadencja Zarządu Funduszu trwa 4 lata od dnia powołania i upływa z dniem odbycia Zgromadzenia zatwierdzającego roczne sprawozdanie z działalności Funduszu za ostatni rok obrotowy.

3. Członkiem Zarządu Funduszu może być osoba, która łącznie spełnia następujące wymagania:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2) posiada wykształcenie wyższe;

3) posiada, co najmniej 4 letnie doświadczenie w działalności ubezpieczeniowej na samodzielnych stanowiskach kierowniczych;

4) nie była skazana za umyślne przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu;

5) daje rękojmię prowadzenia spraw Funduszu w sposób należyty.

4. Członkowie Zarządu Funduszu wykonują swoje czynności w ramach stosunku pracy.

§ 30. 1. Zarząd Funduszu jest organem wykonawczym Funduszu, uprawnionym do jego reprezentowania.

2. Sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Funduszu należą do zakresu działania Zarządu Funduszu.

3. Zarząd Funduszu określa w regulaminie organizacyjnym Funduszu strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Funduszu.

4. Zarząd Funduszu może udzielać pełnomocnictw.

5. Zarząd Funduszu ustala zakładowy plan kont.

6. Zarząd Funduszu rozpatruje wnioski i udziela zakładom ubezpieczeń zwrotnej pomocy finansowej, zgodnie z treścią art. 99–101 ustawy.

§ 31. Prezes Zarządu Funduszu jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.

§ 32. 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu Funduszu.

2. Do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im przez Zarząd Funduszu umocowania.

§ 33. 1. Posiedzenia Zarządu Funduszu zwołuje Prezes Zarządu Funduszu, a w przypadku jego nieobecności upoważniony Wiceprezes Zarządu Funduszu.

2. Posiedzenia Zarządu Funduszu są protokołowane, postanowienia § 24 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Szczegółowy tryb działania Zarządu Funduszu określa regulamin Zarządu Funduszu, uchwalony przez Zarząd Funduszu i zatwierdzony przez Radę Funduszu.

§ 34. W stosunkach między Funduszem i członkami Zarządu Funduszu, Fundusz jest reprezentowany przez Radę Funduszu. Uchwały w tym przedmiocie podejmuje Rada Funduszu, a stosowne dokumenty w imieniu Rady Funduszu podpisuje jej Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Rozdział IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 35. 1. Fundusz prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie rocznych planów finansowych, sporządzanych przez Zarząd Funduszu i zatwierdzanych przez Radę Funduszu.

2. Fundusz pokrywa zobowiązania oraz koszty działalności z uzyskanych dochodów.

3. Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.

§ 36. Dochodami Funduszu są:

1) wpłaty zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy;

2) wpłaty zakładów ubezpieczeń prowadzących ubezpieczenia w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie;

3) wpłaty zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność ubezpieczeniową w grupie obejmującej ubezpieczenie obowiązkowe, o którym mowa w art. 4 pkt 3 i 4 ustawy, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń, umorzenia postępowania upadłościowego lub zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w tym zakresie;

4) wpływy z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy;

5) wpływy z tytułu roszczeń regresowych;

6) zwroty zakładu ubezpieczeń przejmującego portfel upadłego zakładu ubezpieczeń, o których mowa w art. 98 ust. 4 ustawy;

7) wpłaty uzyskane z podziału masy upadłości, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy;

8) zwroty świadczeń, o których mowa w art. 114 ust. 4 ustawy, wypłaconych przez Fundusz z umów ubezpieczenia na życie i z umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 ustawy;

9) przychody z oprocentowania pożyczek, o których mowa w art. 99 ust. 2 ustawy;

10) przychody z lokat środków Funduszu dokonywanych według zasad określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej dla zakładów ubezpieczeń;

11) inne dochody.

§ 37. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na realizację zadań Funduszu związanych z:

1) wypłatą odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, zgodnie z zadaniami określonymi w art. 98 ust. 1 i 1a ustawy;

2) wypłatą odszkodowań i świadczeń, w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, zgodnie z zadaniami określonymi w art. 98 ust. 2 ustawy;

3) kosztami administracyjnymi Funduszu;

4) innymi kosztami wynikającymi z ustawowej i statutowej działalności Funduszu.

§ 38. 1. Fundusz tworzy następujące fundusze własne:

1) fundusz statutowy tworzony z rozliczenia wyniku finansowego Funduszu;

2) fundusz pomocowy tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu związanych z udzielaniem zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy. Na fundusz pomocowy składają się środki wpłacane przez Członków Funduszu zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy, spłaty udzielonej w formie pożyczek pomocy finansowej oraz przychody z lokat funduszu pomocowego, wpływające na rachunek tego funduszu;

3) inne fundusze, jeżeli obowiązek ich tworzenia wynika z obowiązujących przepisów prawa.

2. Zasady tworzenia i wykorzystywania funduszy, o których mowa w ust. 1, określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 39. 1. Nadwyżka bilansowa Funduszu w danym roku powiększa fundusz statutowy tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu.

2. Nadwyżka bilansowa Funduszu może zostać przekazana na fundusz statutowy, tworzony w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych.

§ 40. 1. Zarząd Funduszu dokonuje analizy stabilności finansowej sektora ubezpieczeń w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe funduszu statutowego i w razie potrzeby sporządza wniosek do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o ustalenie procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń, o której mowa w art. 117 ust. 3 ustawy. Analiza wraz z wnioskiem jest równocześnie przedkładana organowi nadzoru.

2. Zarząd Funduszu dokonuje analizy stabilności finansowej sektora ubezpieczeń w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe funduszu pomocowego i w razie potrzeby sporządza wniosek do ministra właściwego do spraw instytucji finansowych o ustalenie procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń z przeznaczeniem na fundusz pomocowy. Analiza wraz z wnioskiem jest równocześnie przedkładana organowi nadzoru.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, Zarząd Funduszu przedkłada do zaopiniowania Radzie Funduszu oraz Zgromadzeniu, które podejmują w tej sprawie stosowne uchwały.

4. Zarząd Funduszu przedstawia wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.

§ 41. 1. W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej, albo zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność ubezpieczeniową, w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4 ustawy, albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego, albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, minister właściwy do spraw instytucji finansowych, zgodnie z art. 112 ustawy, określi w drodze rozporządzenia wysokość procentu składki, którą pozostałe zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność ubezpieczeniową w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej albo posiadające zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 3 i 4 ustawy, są obowiązane wnieść na rzecz Funduszu.

2. Fundusz wyodrębnia rachunki, na które są wnoszone składki, o których mowa w ust. 1, z których są zaspokajane roszczenia.

3. Środki pozostałe po zaspokojeniu roszczeń, Fundusz zwraca zakładom ubezpieczeń, proporcjonalnie do wysokości wniesionej składki.

§ 42. 1. W zakresie rachunkowości Funduszu stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 ze zm.).

2. Szczególne zasady rachunkowości Funduszu, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej, szczegółowe warunki i tryb składania rocznych sprawozdań z działalności Funduszu oraz kwartalnych sprawozdań z działalności Funduszu składanych do organu nadzoru w razie ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy, określa rozporządzenie wydane na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy.

3. Fundusz prowadzi księgi rachunkowe oraz rejestry na zasadach ogólnie obowiązujących, zgodnie z zakładowym planem kont ustalonym przez Zarząd Funduszu.

4. Zarząd Funduszu jest obowiązany, w terminie 4 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sporządzić roczne sprawozdanie z działalności Funduszu, które podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

5. Zgromadzenie Członków Funduszu zatwierdza sprawozdanie, o których mowa w ust. 4, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.

6. Zatwierdzone przez Zgromadzenie Członków Funduszu sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, Fundusz przedstawia w terminie 15 dni od dnia podjęcia uchwały przez Zgromadzenie Członków Funduszu w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych oraz organowi nadzoru.

Rozdział V

UDZIELANIE ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ ZWROTNEJ POMOCY FINANSOWEJ

§ 43. Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej w formie pożyczki zwrotnej zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, jeżeli posiadane przez niego środki własne w wysokości co najmniej marginesu wypłacalności oraz aktywa na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nie gwarantują w pełni wypłacalności tego zakładu ubezpieczeń.

§ 44. 1. Wysokość pożyczki, o której mowa w § 43, nie może przekroczyć wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, wynikających z przejmowanego portfela ubezpieczeń i może być przeznaczona przez zakład ubezpieczeń tylko na zaspokajanie interesów uprawnionych z umów ubezpieczeń przejmowanego portfela.

2. Fundusz może nabywać wierzytelności zakładu ubezpieczeń, korzystającego z pomocy finansowej w postaci pożyczki zwrotnej, do wysokości udzielonej pomocy. Wierzytelności te mogą być przez Fundusz zbywane, a uzyskane z tego tytułu środki wpływają na rachunek funduszu pomocowego.

§ 45. Szczegółowe zasady, formy, warunki i tryb udzielania pożyczki oraz zasady nabywania i zbywania wierzytelności, reguluje Regulamin udzielania zwrotnej pomocy finansowej uchwalony przez Radę Funduszu.

§ 46. Fundusz udziela pożyczki na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych.

§ 47. Szczegółowe warunki udzielania pożyczki określane są w umowie pomiędzy Funduszem a zakładem ubezpieczeń, któremu udzielono pomocy finansowej.

§ 48. Fundusz kontroluje prawidłowość wykorzystania pożyczki pod względem celowości i efektywności, zgodności z prawem i postanowieniami umowy, o której mowa w § 47, w tym w zakresie terminowości spłat oraz stanu zabezpieczeń.

§ 49. Decyzję w sprawie udzielenia pożyczki, zgodnie z uchwalonym przez Radę Funduszu Regulaminem udzielania zwrotnej pomocy finansowej, podejmuje Zarząd Funduszu w formie uchwały. Uchwała w szczególności powinna określać wysokość pożyczki, wartość, formę i zakres zabezpieczenia oraz inne warunki na jakich pomoc zostanie udzielona.

Rozdział VI

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH DOCHODZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU OPŁAT ORAZ ZWROTÓW WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ I PONIESIONYCH KOSZTÓW
(ROSZCZEŃ REGRESOWYCH)

§ 50. Fundusz dochodzi roszczeń z tytułu opłat, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy, zwrotów spełnionych świadczeń, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, oraz poniesionych przez Fundusz kosztów.

§ 51. 1. Fundusz po otrzymaniu, od ustawowo obowiązanych i uprawnionych organów kontrolnych, zawiadomienia o niespełnieniu obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, lub po przeprowadzeniu działań kontrolnych we własnym zakresie, wzywa do uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub brak istnienia takiego obowiązku.

2. Opłata staje się wymagalna następnego dnia po upływie terminu określonego w ust. 1, chyba że zostanie udokumentowane spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego lub brak istnienia takiego obowiązku albo wniesienie powództwa do sądu powszechnego, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy.

3. Wniesienie opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

4. W razie nie wniesienia opłaty w trybie dobrowolnym Fundusz podejmuje czynności egzekucyjne, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. Zarzuty wniesione przez zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym rozpatruje Zarząd Funduszu, wydając postanowienie.

6. Zażalenie zobowiązanego na postanowienie Zarządu Funduszu rozpatruje Rada Funduszu, wydając postanowienie ostateczne.

7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy, w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może podjąć decyzję w sprawie umorzenia opłaty w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.

8. Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

9. Bieg przedawnienia przerywają czynności, o których mowa w art. 92 ust. 2 ustawy.

§ 52. 1. Działając na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy, Fundusz, po wypłacie odszkodowania w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a, wzywa sprawcę szkody i osobę, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, do zwrotu Funduszowi spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu.

2. Jeżeli sprawca szkody i osoba, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, nie dokonają zwrotu wypłaconego przez Fundusz świadczenia oraz poniesionych kosztów dobrowolnie, Fundusz może dochodzić tych roszczeń na drodze postępowania sądowego, a następnie w trybie egzekucji sądowej.

3. Roszczenia Funduszu wynikające z ust. 1 ulegają przedawnieniu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia przez Fundusz świadczenia.

4. Bieg przedawnienia przerywają czynności, o których mowa w art. 123 Kodeksu cywilnego.

5. Jeżeli zobowiązany opóźnia się ze zwrotem spełnionego przez Fundusz świadczenia i poniesionych kosztów, Fundusz może żądać odsetek za czas opóźnienia.

6. Zgodnie z art. 110 ust. 2 ustawy, w uzasadnionych przypadkach, kierując się przede wszystkim wyjątkowo trudną sytuacją materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuacją życiową, Fundusz może odstąpić od dochodzenia zwrotu części lub całości świadczenia albo udzielić ulgi w jego spłacie.

§ 53. 1. Działając na podstawie art. 14 ust. 4a ustawy, Fundusz w przypadku ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu spełnionego świadczenia i poniesionych kosztów.

2. Jeżeli zakład ubezpieczeń opóźnia się ze zwrotem spełnionego przez Fundusz świadczenia i poniesionych kosztów, Fundusz może żądać odsetek za czas opóźnienia.

Rozdział VII

TRYB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH UMARZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU OPŁATY, ODSTĘPOWANIA OD DOCHODZENIA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH ORAZ UDZIELANIA ULG W ICH SPŁACIE
(KOMISJA DS. UMORZEŃ)

§ 54. 1. Umorzenie opłaty lub odstąpienie od dochodzenia zwrotu wypłaconego przez Fundusz świadczenia może nastąpić, w szczególności w przypadku:

1) zgonu zobowiązanego, który nie pozostawił żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów;

2) wykreślenia osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności, a odpowiedzialność z tytułu wierzytelności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

3) likwidacji jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;

4) wyjątkowo trudnej sytuacji majątkowej i materialnej zobowiązanego (zobowiązany nie posiada majątku lub wystarczających dochodów, z których możliwe jest dochodzenie wierzytelności), jak również w przypadku trudnej sytuacji życiowej, przez co rozumiana jest taka sytuacja zobowiązanego, w której jego stan rodzinny i zdrowotny oraz osób jemu najbliższych, pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, wskazuje, iż dochodzenie wierzytelności byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

5) ustalenia, że z innych, uzasadnionych przyczyn nie jest wskazane dalsze dochodzenie wierzytelności, w szczególności, gdy potencjalne koszty windykacji wskazują na nieracjonalność dochodzenia wierzytelności.

2. Udzielenie ulgi w spłacie opłaty lub świadczenia może nastąpić, w szczególności, w przypadku braku możliwości jednorazowego zaspokojenia wierzytelności lub okresowego braku możliwości rozpoczęcia jej spłaty, ze względu na wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową zobowiązanego, jak również jego sytuację życiową.

3. Szczegółowe warunki i sposób postępowania Funduszu przy odstępowaniu od dochodzenia zwrotu części lub całości wypłaconego przez Fundusz świadczenia albo udzielaniu ulgi w jego spłacie, oraz przy umarzaniu opłaty w całości lub w części albo udzielaniu ulgi w jej spłacie, określa regulamin uchwalony przez Radę Funduszu, który jest dostępny na stronie internetowej Funduszu.

4. Decyzje w sprawie odstąpienia od dochodzenia zwrotu części lub całości wypłaconego przez Fundusz świadczenia albo udzielenia ulgi w jego spłacie, oraz decyzje w sprawie umorzenia opłaty w całości lub w części albo udzielenia ulgi w jej spłacie, podejmuje Zarząd Funduszu.

5. Decyzje Zarządu, o których mowa w ust. 4 są ostateczne.

§ 55. 1. Wnioski, dotyczące odstąpienia od dochodzenia zwrotu części lub całości wypłaconego świadczenia albo udzielenia ulgi w jego spłacie oraz wnioski w sprawie umorzenia opłaty, w całości lub w części albo udzielenia ulgi w jej spłacie, kierowane do Zarządu, opiniuje, powołana przez Zarząd Funduszu, Komisja, na zasadach określonych w regulaminie, o którym mowa w § 54 ust. 3.

2. Opiniując wnioski, o których mowa w ust. 1, Komisja każdorazowo dokonuje oceny przesłanek umożliwiających prowadzenie dalszego postępowania windykacyjnego ze względu na możliwości płatnicze zobowiązanego. Dochodzenie roszczeń od osoby fizycznej nie może skutkować pozbawieniem niezbędnych środków do życia zarówno samego zobowiązanego, jak i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe lub pozostających na jego utrzymaniu. Komisja każdorazowo bada sytuację materialną i majątkową zobowiązanego oraz jego sytuację życiową.

3. Przy dokonywaniu oceny możliwości spełnienia przez zobowiązanego roszczenia, Fundusz uwzględnia w szczególności dochód uzyskiwany przez zobowiązanego oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, stan majątkowy zobowiązanego (majątek ruchomy i nieruchomy), stan rodzinny, realne możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania zobowiązanego, sytuację zdrowotną zobowiązanego i osób najbliższych, podejmowane przez zobowiązanego starania w celu spełnienia roszczenia oraz inne czynniki mające istotny wpływ na ocenę możliwości płatniczych zobowiązanego.

4. Dane i dokumenty dotyczące sytuacji materialnej, majątkowej i życiowej zobowiązanych pozyskuje się przede wszystkim od zobowiązanych. Dane te mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji, maksymalnie przez okres jednego roku od daty ich wystawienia.

5. W celu dokonania oceny, o której mowa w ust. 3, Fundusz może również z własnej inicjatywy, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, ustalać sytuację materialną, majątkową i życiową zobowiązanego.

6. Wnioski, o których mowa w ust. 1, składane przez zobowiązanych, Komisja rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty ich wpływu do Funduszu.

7. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 6, nie jest możliwe ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych informacji w zakresie sytuacji materialnej, majątkowej oraz życiowej, Komisja przedkłada zaopiniowany wniosek Zarządowi w terminie 14 dni od uzyskania tych informacji.

§ 56. 1. Komisja, o której mowa w § 55 ust. 1 składa się z 7 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji.

2. Kadencja Komisji trwa 3 lata od daty jej powołania przez Zarząd Funduszu.

3. Członkiem Komisji może być osoba pozostająca z Funduszem w stosunku pracy i zatrudniona na czas nieokreślony.

4. Członkowie Komisji wykonują swoje czynności osobiście i w ramach stosunku pracy.

5. Sposób funkcjonowania Komisji, tryb powoływania jej członków oraz organizację posiedzeń określa regulamin, o którym mowa w § 54 ust. 3.

6. Komisja przedkłada Zarządowi swoje stanowisko w formie opinii wraz z dokumentacją, w celu podjęcia decyzji. Opinia Komisji nie jest dla Zarządu wiążąca.

Rozdział VIII

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 57. 1. Fundusz przejął prawa i obowiązki oraz majątek i dokumentację Funduszu Ochrony Ubezpieczonych na zasadach określonych w art. 8 przepisów przejściowych do ustawy z 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej – Kodeks handlowy oraz o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 478).

2. Roszczenia osób uprawnionych do odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia w ZU WESTA S.A. i ZU WESTA Life S.A. zaspokajane są według zasad obowiązujących przed wejściem w życie ustawy określonej w ust. 1.

§ 58. Statut obowiązuje od następnego dnia po jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-07
  • Data wejścia w życie: 2014-04-07
  • Data obowiązywania: 2014-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe