Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 16 maja 2014 r.

w sprawie określenia wzoru listy biegłych skarbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 67c § 7 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór listy biegłych skarbowych, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.3)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166, 1342, 1529, z 2013 r. poz. 1289 oraz z 2014 r. poz. 379 i 567.

3) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie określenia wzoru listy biegłych skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 3, poz. 11), które na podstawie art. 127 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

Załącznik 1. [LISTA BIEGŁYCH SKARBOWYCH]

Załącznik do zarządzenia Nr 24 Ministra Finansów
z dnia 16 maja 2014 r. (poz. 19)

LISTA BIEGŁYCH SKARBOWYCH

Lp.

Data wpisania na listę

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania, telefon, e-mail

Zakres przyznanych uprawnień

Wzór uwierzytelnio-nego podpisu

Numer i data zawiadomie-nia o wpisaniu na listę

Data skreśle-nia z listy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-19
  • Data wejścia w życie: 2014-05-16
  • Data obowiązywania: 2014-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe