Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 23 września 2014 r.

uchylające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ramowego regulaminu pracy dla izb i urzędów skarbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Traci moc zarządzenie Nr 68 Ministra Finansów z dnia 15 października 1996 r. w sprawie wprowadzenia ramowego regulaminu pracy dla izb i urzędów skarbowych (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 22, poz. 111).

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
  • Data wejścia w życie: 2014-09-23
  • Data obowiązywania: 2014-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe