Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE Nr 54
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Radę Konsultacyjną Prawa Podatkowego, zwaną dalej „Radą”, jako organ pomocniczy, przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, zwanym dalej „Ministrem”.

§ 2.

Do zakresu działania Rady należy udzielanie Ministrowi konsultacji w sprawach regulowanych prawem podatkowym, w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych Radzie przez Ministra;

2) przedstawianie Ministrowi wniosków oraz propozycji zmian przepisów prawa podatkowego mających na celu ujednolicenie stosowania prawa podatkowego, usprawnienie wykonywania obowiązków podatkowych oraz poboru podatków.

§ 3.

1. Rada liczy 25 członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra, niezatrudnionych oraz niepełniących służby w Ministerstwie Finansów, urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz urzędach i izbach celnych. Minister powołuje przewodniczącego Rady spośród jej członków.

2. W ramach Rady działają Zespoły problemowe do spraw:

1) Podatków Bezpośrednich;

2) Podatków Pośrednich;

3) Podatków Lokalnych;

4) Administracji Podatkowej, Ordynacji podatkowej i Egzekucji Administracyjnej.

3. Rada wybiera wiceprzewodniczącego Rady oraz przewodniczących i wiceprzewodniczących Zespołów problemowych spośród członków Rady, na wniosek przewodniczącego Rady.

§ 4.

Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście. Członek Rady może brać udział w pracach więcej niż jednego Zespołu problemowego.

§ 5.

Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów wyznacza, spośród pracowników kierowanego departamentu, osobę wykonującą czynności sekretarza Rady.

§ 6.

1. Kadencja Rady trwa 2 lata licząc od dnia, w którym został powołany cały skład Rady.

2. Członek Rady może być odwołany z jej składu przez Ministra przed upływem kadencji Rady.

3. W miejsce odwołanego członka Rady Minister może powołać nowego członka Rady. Kadencja nowego członka Rady kończy się wraz z upływem kadencji Rady.

§ 7.

1. Rada działa na posiedzeniach plenarnych. Posiedzeniu Rady przewodniczy przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący Rady.

2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady, co najmniej raz na kwartał.

3. Przewodniczący Rady jest obowiązany zwołać posiedzenie Rady również na wniosek Ministra lub na wniosek co najmniej 3 członków Rady, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zwołanie takiego posiedzenia.

4. Na zaproszenie przewodniczącego Rady w pracach Rady mogą uczestniczyć, w charakterze ekspertów, również inne osoby mające praktyczne doświadczenie w dziedzinie prawa podatkowego lub znajomości zagadnień funkcjonowania organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Osoby zaproszone nie biorą udziału w głosowaniu.

§ 8.

1. Na wniosek przewodniczącego Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, sekretarz Rady zawiadamia członków Rady oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady o terminie, miejscu oraz porządku dziennym posiedzenia Rady.

2. W przypadku zwołania posiedzenia Rady na wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 3, porządek dzienny posiedzenia obejmuje rozpatrzenie spraw zawartych we wniosku.

§ 9.

1. Rada wydaje opinie, przedstawia wnioski oraz propozycje zmian przepisów prawa podatkowego w drodze uchwał.

2. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej posiedzeniu Rady.

3. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę w trybie obiegowym. Decyzję w tej sprawie podejmuje przewodniczący Rady.

4. Uchwały, o których mowa w ust. 3, podejmowane są bezwzględną większością głosów.

5. Podjęte przez Radę uchwały podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady.

§ 10.

1. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz Rady sporządza protokół, do którego załącza się treść podjętych uchwał.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, podpisuje osoba, która przewodniczy posiedzeniu Rady oraz sekretarz Rady.

§ 11.

Przepisy § 7–10 stosuje się odpowiednio do zespołów problemowych.

§ 12.

Członkom Rady oraz osobom zaproszonym w charakterze ekspertów nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady oraz zwrot kosztów podróży i noclegów.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Szczurek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-27
  • Data wejścia w życie: 2014-10-24
  • Data obowiązywania: 2014-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe