Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 6
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 295 ust. 3, w zakresie informacji, o której mowa w ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Określa się:

1) wzór informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim dla jednostek, w których audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w jednostce, stanowiący załącznik nr 1 do komunikatu;

2) wzór informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim dla jednostek, w których audyt wewnętrzny prowadzi usługodawca niezatrudniony w jednostce, stanowiący załącznik nr 2 do komunikatu.

§ 2.

Informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim sporządza się w formie elektronicznej i podpisuje podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, a następnie przekazuje za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-puap).

§ 3.

Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w 2014 r.2)

Minister Finansów: M. Szczurek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

2) Niniejszy komunikat był poprzedzony Komunikatem Nr 5 Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 53).

Załącznik 1. [Informacja kierownika jednostki o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny prowadzi zatrudniony audytor wewnętrzny]

Załączniki do komunikatu Nr 6 Ministra Finansów
z dnia 17 listopada 2014 r. (poz. 49)

Załącznik nr 1

Informacja kierownika jednostki o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny prowadzi zatrudniony audytor wewnętrzny

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Informacja kierownika jednostki o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny prowadzi usługodawca]

Załącznik nr 2

Informacja kierownika jednostki o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych, w której audyt wewnętrzny prowadzi usługodawca

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-19
  • Data wejścia w życie: 2014-11-19
  • Data obowiązywania: 2014-11-19
  • Dokument traci ważność: 2016-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe