Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 7
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania oraz zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych i skreślenia osoby z tego wykazu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 11 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.2)) ogłasza się, że:

1) do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, w części I – banki i instytucje kredytowe, zostały wpisane następujące osoby:

Lp.

Pozycja
w wykazie

Pełna nazwa osoby prawnej

Adres siedziby

1

I. 189

Bank Spółdzielczy
w Chojnie

ul. Jagiellońska 9
74-500 Chojna

2

I. 190

Bank Spółdzielczy
w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 127A
86-100 Świecie

3

I. 191

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
w Barlinku

ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek

4

I. 192

Bank Spółdzielczy
w Białej Podlaskiej

ul. Kolejowa 5
21-500 Biała Podlaska

5

I. 193

Bank Spółdzielczy
w Kielcach

ul. Złota 9
25-015 Kielce

6

I. 194

Bank Spółdzielczy
w Małej Wsi

ul. Płońska 7
09-460 Mała Wieś

7

I. 195

Bank Spółdzielczy
we Wschowie

ul. Daszyńskiego 19
67-400 Wschowa

8

I. 196

Lubusko-Wielkopolski
Bank Spółdzielczy
z siedzibą w Drezdenku

ul. Bolesława Chrobrego 7
66-530 Drezdenko

9

I. 197

Bank Spółdzielczy
w Busku Zdroju

ul. Stefana Batorego 1 A
28-100 Busko Zdrój

 

2) do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, w części II – zakłady ubezpieczeń, została wpisana następująca osoba:

Lp.

Pozycja
w wykazie

Pełna nazwa osoby prawnej

Adres siedziby

1

II. 19

ACE European Group Ltd. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

 

3) dokonano zmiany wpisu w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, w części I – banki i instytucje kredytowe:

Lp.

Pozycja
w wykazie

Pełna nazwa osoby prawnej

Adres siedziby

1

I. 13

było:

Bank DnB NORD Polska S.A.

ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa

jest:

DnB Bank Polska S.A.

ul. Postępu 15c
02-676 Warszawa

2

I. 16

było:

Bank Polskiej Spółdzielczości
Spółka Akcyjna

ul. Płocka 9/11B
01-231 Warszawa

jest:

Bank Polskiej Spółdzielczości
Spółka Akcyjna

ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa

3

I. 17

było:

BRE Bank S.A.

ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

jest:

mBank Spółka Akcyjna

ul. Senatorska 18
00-950 Warszawa

4

I. 25

było:

Bank BPH S.A.

Al. Pokoju 1
31-548 Kraków

jest:

Bank BPH S.A.

ul. Pałubickiego 2
80-175 Gdańsk

5

I. 29

było:

Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

jest:

Deutsche Bank Polska S.A.

Al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

6

I. 35

było:

Polski Bank Przedsiębiorczości
Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

jest:

FM Bank PBP Spółka Akcyjna

ul. Domaniewska 39a
02-672 Warszawa

7

I. 128

było:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

ul. Lubelska 30a
21-100 Lubartów

jest:

Bank Spółdzielczy w Lubartowie

ul. Lubelska 95
21-100 Lubartów

 

4) skreślono z wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych, w części I – banki i instytucje kredytowe, następujące osoby:

Lp.

Pozycja w wykazie

Pełna nazwa osoby prawnej

Adres siedziby

1.

I. 4

Deutsche Bank Polska S.A.

ul. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa

2.

I. 18

Rabobank Polska S.A.

ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

3.

I. 21

Nordea Bank Polska S.A.

ul. Kielecka 2
81-303 Gdynia

4.

I. 26

DZ BANK Polska S.A.

Pl. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa

5.

I. 34

Credit Agricole Corporate and Investment Bank Spółka Akcyjna
Oddział w Polsce

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa

6.

I. 49

Bank Spółdzielczy
w Grodzisku Mazowieckim

ul. Kilińskiego 25
05-825 Grodzisk Mazowiecki

 

Minister Finansów: M. Szczurek

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1149 oraz z 2014 r. poz. 768 i poz. 1662.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-16
  • Data wejścia w życie: 2014-12-16
  • Data obowiązywania: 2014-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe