reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 54
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie statutów Służby Zdrowia Straży Granicznej

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Nadaje się statut:

1) Służbie Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia;

2) Służbie Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia;

3) Służbie Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia;

4) Służbie Zdrowia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, stanowiący załącznik Nr 4 do zarządzenia;

5) Służbie Zdrowia Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku, stanowiący załącznik Nr 5 do zarządzenia;

6) Służbie Zdrowia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu, stanowiący załącznik Nr 6 do zarządzenia;

7) Służbie Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, stanowiący załącznik Nr 7 do zarządzenia;

8) Służbie Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, stanowiący załącznik Nr 8 do zarządzenia;

9) Służbie Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie, stanowiący załącznik Nr 9 do zarządzenia;

10) Służbie Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie, stanowiący załącznik Nr 10 do zarządzenia;

11) Służbie Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku, stanowiący załącznik Nr 11 do zarządzenia;

12) Służbie Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie, stanowiący załącznik Nr 12 do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2006 r. w sprawie nadania statutów poradniom przyzakładowym – publicznym zakładom opieki zdrowotnej i poradniom przyzakładowym z izbą chorych – publicznym zakładom opieki zdrowotnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 13, poz. 66).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: Bartłomiej Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [Statut Służby Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie]

Załączniki do zarządzenia Nr 54
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 6 sierpnia 2013 r. (poz. 64)

Załącznik Nr 1

STATUT
Służby Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej Nr 1 i Poradni Przyzakładowej Nr 2 w Warszawie – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie”.

§ 2. Służba Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego w Warszawie, ul. 17 Stycznia 23.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

3) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) Służba Zdrowia w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 23:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) punkt szczepień,

e) gabinet zabiegowy,

f) gabinet stomatologiczny,

g) gabinet psychologiczny,

h) pracownia ekg,

i) pracownia badań kierowców,

j) pracownia szkoleń z ratownictwa medycznego,

k) Rejonowa Komisja Lekarska;

2) Filia nr 1 w Warszawie przy al. Niepodległości 100:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) gabinet zabiegowy,

e) punkt szczepień,

f) pracownia ekg;

3) Filia nr 2 w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców w Lesznowoli:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatorium,

c) gabinet zabiegowy,

d) pracownia ekg;

4) Filia nr 3 w Areszcie w Celu Wydalenia w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1c:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatorium,

c) gabinet zabiegowy,

d) pracownia ekg.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 2. [Statut Służby Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu]

Załącznik Nr 2

STATUT
Służby Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Przemyślu – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu”.

§ 2. Służba Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Przemyślu, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Jana Tomasza Gorzechowskiego w Przemyślu, ul. Adama Mickiewicza 34.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

3) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatorium;

3) poradnia badań profilaktycznych;

4) poradnia promocji zdrowia;

5) punkt szczepień;

6) dwa gabinety zabiegowe;

7) ambulatorium stomatologiczne;

8) poradnia psychologiczna;

9) dwie pracownie ekg;

10) Rejonowa Komisja Lekarska.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 3. [Statut Służby Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu]

Załącznik Nr 3

STATUT
Służby Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych Nr 1 w Nowym Sączu i Poradni Przyzakładowej Nr 2 w Sanoku – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu”.

§ 2. Służba Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatorium;

3) poradnia badań profilaktycznych;

4) poradnia promocji zdrowia;

5) punkt szczepień;

6) gabinet zabiegowy;

7) gabinet psychologiczny;

8) pracownia ekg;

9) Rejonowa Komisja Lekarska.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 4. [Statut Służby Zdrowia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu]

Załącznik Nr 4

STATUT

Służby Zdrowia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej Nr 1 w Raciborzu i Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych Nr 2 w Cieszynie – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu”.

§ 2. Służba Zdrowia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych Straży Granicznej;

12) prowadzenia badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium;

2) poradnia badań profilaktycznych;

3) gabinet zabiegowy;

4) gabinet psychologiczny;

5) pracownia ekg;

6) Rejonowa Komisja Lekarska.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 5. [Statut Służby Zdrowia Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku]

Załącznik Nr 5

STATUT

Służby Zdrowia Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Kłodzku – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku”.

§ 2. Służba Zdrowia Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kłodzku, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Sudeckiego Oddział Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium;

2) poradnia badań profilaktycznych;

3) poradnia promocji zdrowia;

4) punkt szczepień;

5) gabinet zabiegowy;

6) gabinet psychologiczny;

7) pracownia ekg;

8) pracownia badań kierowców;

9) pracownia szkoleń z ratownictwa medycznego;

10) Rejonowa Komisja Lekarska.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 6. [Statut Służby Zdrowia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu]

Załącznik Nr 6

STATUT

Służby Zdrowia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Lubaniu Śląskim – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu Śląskim nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu”.

§ 2. Służba Zdrowia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej z siedzibą w Lubaniu, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje teren Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, a w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

3) podstawowa opieka zdrowotna w formie opieki ambulatoryjnej dla słuchaczy ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium;

2) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

3) poradnia badań profilaktycznych;

4) poradnia promocji zdrowia;

5) punkt szczepień;

6) gabinet zabiegowy,

7) gabinet stomatologiczny;

8) gabinet psychologiczny;

9) pracownia ekg;

10) Rejonowa Komisja Lekarska.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 7. [Statut Służby Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim]

Załącznik Nr 7

STATUT

Służby Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Krośnie Odrzańskim – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim”.

§ 2. Służba Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Nadodrzańskiego Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) organizacja i udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodku strzeżonym i areszcie w celu wydalenia;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodku strzeżonym albo areszcie w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) Służba Zdrowia w Krośnie Odrzańskim przy ul. Poprzeczna 1:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) dwa ambulatoria,

c) poradnia badań profilaktycznych,

d) poradnia promocji zdrowia,

e) punkt szczepień,

f) dwa gabinety zabiegowe,

g) gabinet psychologiczny,

h) dwie pracownie ekg,

i) Rejonowa Komisja Lekarska;

2) Filia w Szczecinie przy ul. Żołnierska 4:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) gabinet zabiegowy,

e) gabinet psychologiczny,

f) punkt szczepień,

g) pracownia ekg,

h) pracownia badań kierowców.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 8. [Statut Służby Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku]

Załącznik Nr 8

STATUT
Służby Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej Nr 1 w Gdańsku i Poradni Przyzakładowej Nr 2 w Świnoujściu – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku”.

§ 2. Służba Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Gdańsku, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Morskiego Oddział Straży Granicznej im. płk. Karola Bacza w Gdańsku, ul. Oliwska 35.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających i ustawy o służbie medycyny pracy;

3) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) Służba Zdrowia w Gdańsku przy ul. Oliwska 35:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) punkt szczepień,

e) gabinet zabiegowy,

f) gabinet stomatologiczny,

g) gabinet psychologiczny,

h) pracownia ekg,

i) pracownia badań kierowców,

j) Rejonowa Komisja Lekarska;

2) Filia w Świnoujściu przy ul. Grodzka 4:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) punkt szczepień,

d) gabinet zabiegowy.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Morskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 9. [Statut Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie]

Załącznik Nr 9

STATUT
Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Koszalinie – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie”.

§ 2. Służba Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje teren Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, a w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej – całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) podstawowa opieka zdrowotna w formie opieki ambulatoryjnej i wyjazdowej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego wykonawczego i innych ustaw;

3) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej;

4) podstawowa opieki zdrowotna w formie opieki ambulatoryjnej dla słuchaczy ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej;

5) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium;

2) poradnia badań profilaktycznych;

3) punkt szczepień;

4) gabinet zabiegowy;

5) gabinet stomatologiczny;

6) gabinet psychologiczny;

7) pracownia ekg;

8) Rejonowa Komisja Lekarska.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 10. [Statut Służby Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie]

Załącznik Nr 10

STATUT
Służby Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Kętrzynie – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie”.

§ 2. Służba Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 78.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń lekarza dentysty, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

3) organizacja i realizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

4) podstawowa opieki zdrowotna w formie opieki ambulatoryjnej dla słuchaczy ośrodków szkoleniowych Straży Granicznej;

5) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

8) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

9) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

10) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

11) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

12) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

13) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

14) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

15) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) dwa gabinety lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) poradnia badań profilaktycznych;

3) punkt szczepień;

4) dwa gabinety zabiegowe;

5) poradnia stomatologiczna;

6) poradnia psychologiczna;

7) pracownia ekg;

8) Rejonowa Komisja Lekarska.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 11. [Statut Służby Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku]

Załącznik Nr 11

STATUT
Służby Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Białymstoku – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku”.

§ 2. Służba Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza w Białymstoku, ul. gen. Józefa Bema 100.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i ustawy o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatorium;

3) poradnia badań profilaktycznych;

4) poradnia promocji zdrowia;

5) punkt szczepień;

6) gabinet zabiegowy;

7) gabinet psychologiczny;

8) pracownia ekg;

9) Rejonowa Komisja Lekarska.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

Załącznik 12. [Statut Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie]

Załącznik Nr 12

STATUT
Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie

Rozdział 1.

NAZWA I SIEDZIBA

§ 1. Poradni Przyzakładowej z Izbą Chorych w Chełmie – Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie nadaje się nazwę: „Służba Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie”.

§ 2. Służba Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Chełmie, zwana dalej „Służbą Zdrowia”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

§ 3. Siedzibą Służby Zdrowia jest siedziba Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej w Chełmie, ul. Trubakowska 2.

§ 4. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 6. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg działania Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zadań wymagających współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej i terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku realizacji zabezpieczenia medycznego przy doprowadzaniu cudzoziemców do granicy państwa, do którego zostają wydaleni, lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA

§ 7. 1. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a także stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, innych niż szpitalne, funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej oraz osobom zatrzymanym przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

2. Do zadań Służby Zdrowia należy:

1) organizacja i wykonywanie zadań z zakresu medycyny pracy na rzecz funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej wynikających z przepisów Kodeksu pracy i o służbie medycyny pracy;

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych i aresztach w celu wydalenia;

3) organizacja podstawowej opieki stomatologicznej dla funkcjonariuszy Straży granicznej oraz dla osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przebywających w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, ośrodkach strzeżonych albo aresztach w celu wydalenia;

4) wykonywanie zadań z zakresu orzecznictwa lekarskiego w ramach orzecznictwa komisji lekarskich Straży Granicznej podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) organizacja i realizacja zabezpieczeń medycznych w sytuacjach mogących stwarzać stany nagłego zagrożenia zdrowia i życia, podczas wykonywania ustawowych zadań przez Straż Graniczną;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy, kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń;

7) zabezpieczenie medyczne doprowadzeń cudzoziemców do kraju pochodzenia;

8) zabezpieczenie medyczne innych ustawowych zadań realizowanych przez Straż Graniczną;

9) analiza warunków służby i pracy w zakresie występowania czynników szkodliwych i uciążliwych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej;

10) prowadzenie profilaktyki lekarsko-psychologicznej w zakresie stresu zawodowego i jego następstw oraz zapobiegania skutkom zaburzeń po stresie pourazowym;

11) udzielanie świadczeń psychologicznych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej;

12) prowadzenie badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

13) realizacja czynności związanych z obsługą finansową prowadzoną w Służbie Zdrowia;

14) udział w pozyskiwaniu środków w ramach Funduszu Wsparcia Straży Granicznej.

Rozdział 3.

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SŁUŻBY ZDROWIA

§ 8. 1. Służbą Zdrowia kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Służby Zdrowia Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownika i Zastępcę Kierownika powołuje i odwołuje Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).

3. Kierownik jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Zdrowia.

4. W razie nieobecności Kierownika Służby Zdrowia zastępuje go Zastępca Kierownika lub inna wyznaczona przez niego osoba.

5. Kierownik Służby Zdrowia odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

§ 9. 1. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) Służba Zdrowia w Chełmie przy ul. Trubakowska 2:

a) ambulatorium,

b) poradnia badań profilaktycznych,

c) poradnia promocji zdrowia,

d) punkt szczepień,

e) gabinet zabiegowy,

f) gabinet psychologiczny,

g) pracownia ekg,

h) pracownia badań kierowców,

i) Rejonowa Komisja Lekarska;

2) Filia w Ośrodku Strzeżonym dla Cudzoziemców i Areszcie w Celu Wydalenia w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowska 19:

a) gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatorium,

c) gabinet zabiegowy,

d) pracownia EKG.

2. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w Służbie Zdrowia określa regulamin organizacyjny Służby Zdrowia.

3. Regulamin organizacyjny Służby Zdrowia ustala Kierownik.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 10. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, realizującą wydatki budżetowe w ramach etatów i środków przydzielonych dla Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, zgodnie z zasadami określonymi dla jednostki budżetowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe "KOMP-BIUR" sp. z o.o.

Kompleksowa obsługa księgowości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama