| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie nadania statutu Służbie Zdrowia Biura Ochrony Rządu

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Nadaje się statut Służbie Zdrowia Biura Ochrony Rządu.

2. Statut Służby Zdrowia Biura Ochrony Rządu stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

Załącznik 1. [Statut Służby Zdrowia Biura Ochrony Rządu]

Załącznik do zarządzenia Nr 5
Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 4 lutego 2014 r. (poz. 9)

STATUT

Służby Zdrowia Biura Ochrony Rządu

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Służba Zdrowia Biura Ochrony Rządu jest komórką organizacyjną Biura Ochrony Rządu, realizującą zadania podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, zwaną dalej „Służbą Zdrowia”.

2. Siedziba Służby Zdrowia znajduje się w Warszawie przy ul. Podchorążych 38.

3. Organem tworzącym Służbę Zdrowia jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. Obszar działania Służby Zdrowia obejmuje terytorialny zasięg wykonywania zadań Biura Ochrony Rządu w kraju i poza jego granicami.

§ 2. Służba Zdrowia działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego statutu.

Rozdział II.

Cele i zadania

§ 3. Celem Służby Zdrowia jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.

§ 4. Do zadań Służby Zdrowia należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie:

1) badań i porad lekarskich;

2) leczenia i konsultacji specjalistycznych;

3) badań i terapii psychologicznej;

4) badań diagnostycznych;

5) orzekania i opiniowania o stanie zdrowia;

6) wykonywania zadań służby medycyny pracy;

7) wykonywania szczepień ochronnych;

8) propagowania zachowań prozdrowotnych, prewencji i profilaktyki schorzeń.

§ 5. Służba Zdrowia zapewnia:

1) organizację i realizację świadczeń zdrowotnych w miejscu wykonywania ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu;

2) prowadzenie edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Rozdział III.

Organy Służby Zdrowia i ich kompetencje

§ 6. 1. Za działalność Służby Zdrowia odpowiada, kieruje nią i reprezentuje na zewnątrz Szef Służby Zdrowia Biura Ochrony Rządu, będący Kierownikiem podmiotu leczniczego, zwany dalej „Kierownikiem”.

2. Kierownik jest przełożonym wszystkich osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Służbie Zdrowia.

3. Kierownik kieruje Służbą Zdrowia przy pomocy zastępcy.

§ 7. 1. Kierownika, wyłonionego w drodze konkursu, powołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

2. Do czasu wyłonienia Kierownika, zgodnie z ust. 1, pełniącym obowiązki Kierownika pozostaje osoba wskazana przez Szefa Biura Ochrony Rządu.

§ 8. 1. Przy Służbie Zdrowia działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organem doradczym Kierownika.

2. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przejęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności Służby Zdrowia,

c) przyznawania Kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej lub zwolnienia ze służby Kierownika;

2) przedstawianie Kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, w zakresie finansowania zadań, o których mowa w § 4,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, w zakresie finansowania zadań, o których mowa w § 4,

c) regulaminu organizacyjnego Służby Zdrowia;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 oraz z 2014 r. poz. 24).

3. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej,

c) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

5. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

6. Odwołanie przewodniczącego i członków Rady Społecznej może nastąpić z powodu:

1) rezygnacji z funkcji;

2) wskazania przez każdy z podmiotów wymienionych w ust. 4 innego przedstawiciela;

3) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej z uwagi na stan zdrowia lub inne uzasadnione okoliczności;

4) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Kierownik oraz mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określi regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

9. Od uchwały Rady Społecznej Kierownikowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Rozdział IV.

Struktura organizacyjna

§ 9. W skład Służby Zdrowia wchodzą:

1) ambulatorium ogólne;

2) poradnie;

3) pracownie.

§ 10. Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych Służby Zdrowia określi Kierownik w regulaminie organizacyjnym Służby Zdrowia.

Rozdział V.

Gospodarka finansowa

§ 11. Służba Zdrowia jest komórką organizacyjną Biura Ochrony Rządu, realizującą wydatki budżetowe według zasad określonych dla państwowej jednostki budżetowej w ramach etatów i środków przydzielonych dla Biura Ochrony Rządu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »