| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 31
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 17 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Rady do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz.392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do spraw Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra Spraw Wewnętrznych, zwanego dalej „Ministrem”, w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym oraz w sprawach związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez ochotnicze straże pożarne w ramach ochrony przeciwpożarowej.

§ 2.

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących obowiązujących regulacji prawnych, mających wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w górach i na obszarach wodnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

2) wyrażanie opinii i przedstawianie stanowiska odnośnie projektów aktów prawnych dotyczących ratownictwa górskiego i wodnego, ochrony przeciwpożarowej lub innych regulacji prawnych mających wpływ na działalność podmiotów w tym zakresie;

3) wyrażanie opinii oraz formułowanie propozycji zasad współpracy z organami administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewodów;

4) przedstawianie informacji o funkcjonowaniu ratownictwa górskiego i wodnego oraz problemów bieżących dotyczących organizacji ratowniczych;

5) przedstawianie propozycji inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa górskiego i wodnego oraz promocję wolontariatu.

2. Rada wydaje opinie i zajmuje stanowisko na wniosek Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

§ 3.

W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w którego zakresie czynności znajdują się sprawy związane z nadzorem nad ratownictwem górskim i wodnym oraz sprawy ochrony przeciwpożarowej;

2) wiceprzewodniczący – dyrektor lub zastępca dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w zakresie której znajdują się sprawy związane z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym oraz sprawy ochrony przeciwpożarowej;

3) członkowie – przedstawiciele podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz ochotniczych straży pożarnych;

4) sekretarz – naczelnik wydziału, w komórce organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 4.

1. Spośród podmiotów, o których mowa w § 3 pkt 3, Minister wskazuje te, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady.

2. Wskazane podmioty proponują osoby do pełnienia funkcji członków.

3. Członków powołuje i odwołuje przewodniczący.

4. Powołanie członka następuje w drodze kierowanego imiennie zaproszenia do składu Rady, a jego odwołanie następuje w drodze pisma informującego o odwołaniu ze składu Rady.

§ 5.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Minister lub przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka.

2. W razie nieobecności przewodniczącego, posiedzenia Rady zwołuje wiceprzewodniczący.

3. Pracami Rady kieruje przewodniczący, zaś w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

4. Rada działa kolegialnie w całości lub w grupach roboczych.

5. W pracach Rady i grup roboczych, o których mowa w ust. 4, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Rady, zaproszone przez przewodniczącego.

6. Członkowie mogą na wniosek przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przedstawiać indywidualne opinie i ekspertyzy przeznaczone do jego wiadomości.

7. Opinie i stanowiska Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów.

8. Osobom zaproszonym do udziału w pracach Rady nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniach nad opiniami i stanowiskami.

§ 6.

Posiedzenia Rady są protokołowane przez pracownika komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym, wskazywanego przez sekretarza.

§ 7.

Sekretarz przedstawia do aprobaty protokół z posiedzenia Rady przewodniczącemu lub wiceprzewodniczącemu, w razie gdy ten przewodniczył Radzie.

§ 8.

Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Rady zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do zakresu której należy prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad ratownictwem górskim i wodnym.

§ 9.

Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 46 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw Ratownictwa Górskiego i Wodnego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 51).

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »