reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 lipca 2002 r.

w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
W odrębnym trybie określa się:

1) podział zadań pomiędzy Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu,

2) zasady i tryb prowadzenia prac legislacyjnych,

3) instrukcję kancelaryjną.

§ 3.
1. Funkcjonowanie, warunki działania oraz organizację wewnętrzną i tryb pracy Ministerstwa zapewnia Dyrektor Generalny.

2. Dyrektor Generalny, na podstawie i w zakresie określonym w szczególności przepisami o służbie cywilnej i o Radzie Ministrów:

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad wszystkimi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, z wyłączeniem Gabinetu Politycznego Ministra,

2) sprawuje nadzór nad Gospodarstwem Pomocniczym przy Ministerstwie Zdrowia,

3) realizuje zadania polityki personalnej w służbie cywilnej,

4) wykonuje zadania służby cywilnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 4.
W Ministerstwie Zdrowia działają na podstawie odrębnych przepisów:

1) komisja dyscyplinarna l instancji, rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej,

2) resortowa komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

3) Administrator Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich wykonujący zadania wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 1).

§ 5.
1. W terminie 30 dni od daty wejścia w życie zarządzenia, dyrektorzy komórek organizacyjnych dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne komórek organizacyjnych do zakresu zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa i przekażą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu.

2. Oryginał zatwierdzonego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego przechowywany jest przez Biuro Dyrektora Generalnego, a kopia przez właściwą komórkę organizacyjną.

§ 6.
Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego (Dz. Urz. MZ Nr 13, poz. 79 i Nr 6, poz. 23).
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia
Mariusz Łapiński

Załącznik 1. [Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Zdrowia]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 lipca 2002 r. (poz. 42)

Regulamin Organizacyjny Ministerstwa Zdrowia

Rozdział 1

Przepisy wstępne

§ 1

1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Zdrowia, zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną i zasady organizacji pracy oraz zakres działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, zwanego dalej „Ministerstwem”.

§ 2

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, kieruje działem „zdrowie” i wykonuje swoje zadania przy pomocy Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Gabinetu Politycznego Ministra oraz Ministerstwa.

2. Przy Ministrze działa opiniodawczo-doradcze Kolegium Ministra, w skład którego wchodzą stali członkowie: Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu, Szef Gabinetu Politycznego Ministra, Dyrektor Generalny oraz inne zaproszone osoby, a w szczególności dyrektorzy komórek organizacyjnych.

3. Gabinet Polityczny Ministra podlega bezpośrednio Ministrowi.

§ 3

1. Do wyłącznej kompetencji Ministra należy w szczególności podpisywanie:

1) rozporządzeń, w tym wydawanych „w porozumieniu”, oraz zarządzeń Ministra,

2) korespondencji kierowanej do: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka i wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego,

3) pism adresowanych do przedstawicieli dyplomatycznych innych państw,

4) wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych,

5) dokumentów zastrzeżonych do podpisu Ministra na podstawie odrębnych przepisów i ustaleń,

6) pism do innych osób, każdorazowo określonych przez Ministra.

2. Pisma kierowane do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, mogą podpisywać z upoważnienia Ministra, Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu.

3. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny podpisują we własnym imieniu, zgodnie z podziałem kompetencji lub udzielonymi upoważnieniami, pisma do nie wymienionych w ust. 1 członków prezydiów Sejmu i Senatu, parlamentarzystów, członków kierownictw ministerstw i urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich, osób reprezentujących organy samorządu terytorialnego, Najwyższej Izby Kontroli i organizacji społecznych.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny akceptują pisma przedkładane przez dyrektorów departamentów i biur do podpisu Ministra – w zakresie wyznaczonym przez Ministra.

§ 4

Do zadań Szefa Gabinetu Politycznego Ministra należy w szczególności:

1) sprawowanie funkcji doradczej w zakresie polityki Ministra,

2) uzgadnianie stanowisk politycznych z gabinetami politycznymi członków Rządu w celu uzyskania poparcia dla propozycji Ministra,

3) kierowanie pracą Gabinetu Politycznego Ministra,

4) prowadzenie działań mających na celu budowanie poparcia dla podejmowanych decyzji w klubach parlamentarnych i partiach politycznych,

5) tworzenie zaplecza eksperckiego Ministra,

6) określenie zasad organizacji pracy Gabinetu Politycznego Ministra,

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra.

Rozdział 2

Zasady organizacji pracy w Ministerstwie

§ 5

1. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra,

2) departamenty – do realizacji merytorycznych zadań Ministra,

3) biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi Ministra i Ministerstwa.

2. Działalnością departamentów i biur Ministerstwa kierują dyrektorzy. Ilekroć w regulaminie jest mowa o dyrektorze, należy przez to rozumieć także:

1) Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierującego Samodzielnym Wydziałem Ochrony Informacji Niejawnych,

2) Audytora Wewnętrznego kierującego Samodzielnym Stanowiskiem Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego.

3. Strukturę komórek organizacyjnych, zadania poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy określają wewnętrzne regulaminy organizacyjne.

§ 6

1. Komórki organizacyjne wykonują zadania określone w rozdziale 3 Regulaminu oraz zadania zlecone przez Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego.

2. Do zadań komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie i uzgadnianie projektowanych aktów normatywnych, innych aktów prawnych i dokumentów, przekazywanie ich do uzgodnień wewnętrznych oraz uzgodnień międzyministerialnych, w tym organizowanie i przeprowadzanie we współdziałaniu z Departamentem Prawnym konferencji uzgodnieniowych,

2) sporządzanie w ujęciu miesięcznym i przekazywanie do Departamentu Prawnego wykazu aktów prawnych, objętych zakresem działania komórki organizacyjnej, z informacją o stanie prac,

3) opracowywanie stanowisk i opinii do przedkładanych dokumentów rządowych,

4) opracowywanie i opiniowanie umów, porozumień, decyzji i postanowień administracyjnych oraz ich uzgadnianie,

5) przygotowywanie, na wniosek Departamentu Prawnego, merytorycznych uzasadnień do pism procesowych,

6) prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z zakresem działania komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa, w szczególności pod kątem zaistniałych sprzeczności i luk w prawie,

7) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad działalnością organów oraz jednostek podległych lub nadzorowanych,

8) prowadzenie spraw wynikających z zadań w zakresie współpracy zagranicznej i integracji europejskiej w zakresie działania komórki organizacyjnej,

9) gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej,

10) rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

11) zgłaszanie propozycji do harmonogramów działalności kontrolnej,

12) realizowanie wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa,

13) planowanie wydatków przeznaczonych na zadania realizowane w części 46 – Zdrowie,

14) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie sprawozdawczości statystycznej, prowadzonej we współpracy z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,

15) udzielanie, bez zbędnej zwłoki, rzecznikowi prasowemu (Biuru Prasy i Promocji) informacji i wyjaśnień w zakresie działania komórki organizacyjnej,

16) inicjowanie, programowanie i nadzorowanie zadań wykonywanych w Gospodarstwie Pomocniczym przy Ministerstwie Zdrowia, zwanego dalej „Gospodarstwem Pomocniczym”, w zakresie spraw zleconych mu do realizacji.

§ 7

1. Komórki organizacyjne w trakcie wykonywania zadań zobowiązane są do współdziałania w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.

2. Jeżeli do wykonania określonego zadania konieczne jest współdziałanie kilku komórek organizacyjnych, Minister, Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym wyznaczają koordynującą komórkę organizacyjną. Dyrektor komórki koordynującej uprawniony jest do zwoływania narad dyrektorów zainteresowanych komórek lub ich przedstawicieli.

3. Dyrektor Generalny może powoływać osoby lub zespoły do wykonania określonego zadania oraz określić termin jego realizacji.

§ 8

1. Dyrektor komórki organizacyjnej odpowiada za całokształt spraw prowadzonych i rozpatrywanych przez podległą mu komórkę organizacyjną, a zwłaszcza za:

1) prawidłowe i terminowe wykonanie zadań i prowadzenie korespondencji,

2) organizację i dyscyplinę pracy,

3) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi.

2. W razie nieobecności dyrektora zastępuje go zastępca, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez dyrektora. Dyrektor jest obowiązany przekazywać Dyrektorowi Generalnemu informacje o zastępstwie.

3. Dyrektor komórki organizacyjnej przedkłada Dyrektorowi Generalnemu do zatwierdzenia regulamin wewnętrzny podległej mu komórki organizacyjnej określający:

1) wewnętrzną strukturę komórki organizacyjnej,

2) kompetencje dyrektora, zastępców dyrektora, naczelników wydziałów i kierujących wieloosobowymi stanowiskami pracy do podejmowania decyzji i aprobaty pism,

3) szczegółowe zadania wydziałów, wyodrębnionych (samodzielnych) stanowisk pracy oraz sekretariatów,

4) schemat organizacyjny komórki organizacyjnej, z określeniem liczby stanowisk pracy.

§ 9

1. Dyrektor Generalny określa zasady i tryb współdziałania oraz rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.

2. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, a jednostkami organizacyjnymi podległymi i nadzorowanymi przez Ministra rozstrzyga Minister.

§ 10

1. Minister może upoważniać pracowników Ministerstwa do załatwiania spraw w jego imieniu, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

2. Minister lub Dyrektor Generalny w zakresie swojej właściwości udzielają pełnomocnictw i upoważnień osobom fizycznym i prawnym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych.

3. Wniosek o udzielenie przez Ministra Zdrowia pełnomocnictwa, z wyjątkiem pełnomocnictw procesowych lub upoważnienia powinien być uzasadniony i zaakceptowany przez Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu lub Dyrektora Generalnego, zgodnie z zakresem ich działania. Projekt pełnomocnictwa lub upoważnienia wraz z zaakceptowanym wnioskiem kierowany jest do Biura Ministra, które przedkłada pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisu Ministrowi, po podpisaniu dokonuje rejestracji i doręcza pełnomocnikowi lub upoważnionemu.

4. Biuro Ministra prowadzi ewidencję pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Departament Prawny prowadzi ewidencję pełnomocnictw procesowych udzielanych przez Ministra.

6. Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi ewidencję pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora Generalnego.

§ 11

1. Dyrektor komórki organizacyjnej uprawniony jest do podpisywania pism i dokumentów wewnętrznych, tj. kierowanych do stałych członków Kolegium Ministra oraz innych komórek organizacyjnych w sprawach objętych zakresem działania kierowanej przez niego komórki organizacyjnej oraz podpisywania korespondencji zewnętrznej w zakresie spraw określonych w Regulaminie dla kierowanej przez niego komórki organizacyjnej, z zastrzeżeniem § 3.

2. Prawo podpisu bieżącej korespondencji kierowanej do innych komórek organizacyjnych mają również pracownicy, w zakresie określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej w stosownym upoważnieniu.

3. Dokumenty sporządzane w komórkach organizacyjnych oraz dokumenty kierowane na zewnątrz, przedkładane do podpisu Ministrowi, Sekretarzowi Stanu, Podsekretarzom Stanu i Dyrektorowi Generalnemu, parafują dyrektor komórki organizacyjnej lub jego zastępcy w zakresie określonym przez dyrektora organizacyjnej.

4. Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu oraz Dyrektor Generalny, zgodnie z podziałem kompetencji, akceptują pisma przedkładane do podpisu Ministrowi przez dyrektorów komórek organizacyjnych.

Rozdział 3

Zakres działania komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia

§ 12

W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Symbol komórki

1) Gabinet Polityczny Ministra

GM

2) Biuro Ministra

BM

3) Departament Polityki Zdrowotnej

PZ

4) Departament Polityki Lekowej

FA

5) Departament Analiz i Systemów Finansowania Ochrony Zdrowia

ZA

6) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego

NK

7) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia

OZ

8) Departament do Spraw Pracowników Ochrony Zdrowia

SP

9) Departament Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

AJ

10) Departament Nadzoru i Kontroli

DN

11) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą

IE

12) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji

BF

13) Departament Prawny

PR

14) Departament Spraw Obronnych

SO

15) Biuro Prasy i Promocji

BP

16) Biuro Dyrektora Generalnego

BG

17) Biuro Kadr

BK

18) Biuro Administracyjno-Gospodarcze

AG

19) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych

PN

20) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego.

AW

§ 13

Do podstawowych zadań Gabinetu Politycznego Ministra należy:

1) zapewnienie politycznej obsługi Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu,

2) przygotowanie propozycji działań, analiz i raportów odnoszących się do zadań Ministra,

3) sprawowanie funkcji opiniodawczych i doradczych w zakresie współdziałania z organami władzy państwowej, administracji publicznej, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i partiami politycznymi,

4) koordynowanie i udział w merytorycznym przygotowywaniu spotkań, wyjazdów, wizyt krajowych i zagranicznych Ministra,

5) kształtowanie polityki informacyjnej poprzez rzecznika prasowego Ministra,

6) prowadzenie we współpracy z Biurem Ministra kalendarza spotkań i wyjazdów Ministra.

§ 14

Do podstawowych zadań Biura Ministra należy:

1) realizowanie zadań dotyczących bezpośredniej obsługi Ministra,

2) obsługa pracy Kolegium Ministra,

3) rejestrowanie zaproszeń dla Ministra i przygotowywanie odpowiedzi,

4) prowadzenie spraw związanych z kierowanymi do Ministra wnioskami o patronat,

5) obsługa organizacyjna spotkań Ministra,

6) uzgadnianie terminarzy wyjazdów i spotkań Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu,

7) przygotowanie wyjazdów Ministra,

8) przekazywanie członkom Kolegium Ministra oraz zainteresowanym komórkom organizacyjnym informacji o planowanym porządku obrad Sejmu i Senatu, Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów,

9) opracowywanie i prowadzenie dokumentacji związanej z upoważnieniami Prezesa Rady Ministrów dla osób zastępujących Ministra w pracach parlamentarnych,

10) prowadzenie rejestru interpelacji, zapytań i dezyderatów, opinii i interwencji poselskich i senackich, kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych oraz jednostek podległych i nadzorowanych, w tym nadzorowanie terminowości ich załatwiania,

11) koordynowanie i nadzorowanie terminowej realizacji zadań wynikających z programów, planów prac komisji sejmowych i senackich oraz wniosków i postulatów z posiedzeń Sejmu i Senatu,

12) koordynacja spraw związanych z przygotowywaniem dla Ministra i Sekretarza Stanu materiałów na posiedzenia Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań ujętych w planach pracy Rady Ministrów i Komitetu Rady Ministrów,

13) prowadzenie rejestru protokołów ustaleń z posiedzeń Rady Ministrów i jej organów, przekazywanie członkom Kolegium Ministra oraz komórkom organizacyjnym, zgodnie z właściwością, informacji o ujętych w nich zadaniach,

14) prowadzenie rejestru projektów dokumentów rządowych nie mających charakteru aktów prawnych i przygotowywanie, na podstawie zebranych opinii komórek organizacyjnych, stanowiska Ministra do tych dokumentów,

15) prowadzenie i udostępnienie bazy danych adresów oraz telefonów naczelnych i centralnych organów administracji oraz jednostek podległych i nadzorowanych,

16) monitorowanie terminowej realizacji decyzji i poleceń Ministra,

17) organizacja obsługi sekretarskiej Ministra, Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu, oraz Szefa Gabinetu Politycznego Ministra,

18) przedkładanie Ministrowi projektów dokumentów zastrzeżonych do podpisu Ministra,

19) obsługa kancelaryjna Ministerstwa, w tym przyjmowanie, rejestracja oraz rozdział korespondencji wpływającej do Ministerstwa,

20) przyjmowanie i ewidencja skarg i wniosków, nadzór nad ich załatwianiem oraz koordynacja w tym zakresie, działań komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra,

21) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania odznaczeń państwowych i resortowych dla pracowników urzędu i pracowników jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz innych osób zasłużonych dla ochrony zdrowia.

§ 15

Do podstawowych zadań Departamentu Polityki Zdrowotnej należy:

1) realizowanie Narodowego Programu Zdrowia we współpracy z administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi,

2) planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów polityki zdrowotnej, z wyłączeniem programów realizowanych przez inne departamenty,

3) planowanie, kontraktowanie i monitorowanie realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa na podstawie art. 31a ust. 5 ustawy o powszechnym ubezpieczaniu zdrowotnym w zakresie świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych, w tym zatwierdzanie merytoryczne rozliczeń umów,

4) realizacja zadań związanych z nadzorem merytorycznym nad Krajowym Centrum do Spraw AIDS, Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5) prowadzenie spraw związanych z realizacją przepisów o ochronie zdrowia psychicznego oraz nadzór nad systemem lecznictwa odwykowego i leczeniem uzależnień,

6) planowanie, organizacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu transplantologii komórek tkanek i narządów w Polsce, w tym obsługa administracyjna Krajowej Rady Transplantacyjnej,

7) nadzorowanie zagadnień związanych z opieką geriatryczną, zakładami opiekuńczo-leczniczymi i opieką długoterminową, w tym obsługa administracyjna Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej,

8) opiniowanie pod względem merytorycznym umów międzynarodowych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz porozumień o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, realizacja zadań związanych z nadzorem merytorycznym w tym zakresie nad Biurem Rozliczeń Międzynarodowych,

9) współpraca z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych.

10) Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad służbą medycyny pracy i orzecznictwem lekarskim w tym zakresie.

§ 16

Do podstawowych zadań Departamentu Polityki Lekowej należy:

1) realizacja polityki Ministra w dziedzinie gospodarki lekami,

2) monitorowanie wykonania zadań administracji rządowej przejętych przez samorząd aptekarski,

3) prowadzenie Rejestru Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych i wydawanie świadectw rejestracji,

4) nadzorowanie procesu rejestracji środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz prowadzenie postępowań odwoławczych od decyzji organu pierwszej instancji,

5) opracowywanie wykazów środków farmaceutycznych i materiałów medycznych wydawanych w lecznictwie szpitalnym i obrocie pozaaptecznym,

6) realizacja zadań wynikających z przepisów o cenach i przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w zakresie dotyczącym ustalania wykazów leków refundowanych oraz cen urzędowych i marż handlowych na preparaty objęte refundacją,

7) zatwierdzanie merytoryczne rozliczeń dotyczących finansowania leków wydawanych bezpłatnie osobom cierpiącym na choroby wywołane pracą przy azbeście,

8) nadzór nad przygotowywaniem projektów porozumień zawieranych pomiędzy Ministrem, a izbami aptekarskimi,

9) przygotowywanie decyzji w zakresie dopuszczania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych nie wpisanych do Rejestru,

10) współpraca z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym i Biurem Organizacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

§ 17

Do podstawowych zadań Departamentu Analiz i Systemów Finansowania Ochrony Zdrowia należy:

1) nadzór nad realizacją zadań wynikających z przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym,

2) ogólna ocena procesów: planowania, kontraktowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych realizowanych ze środków ubezpieczenia zdrowotnego,

3) nadzór nad gromadzeniem i przetwarzaniem informacji oraz opracowywaniem prognoz finansowych w systemie ubezpieczeń zdrowotnych,

4) podejmowanie działań i interwencji w sprawach indywidualnych dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym,

5) realizacja zadań wynikających z przepisów o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w zakresie kompetencji Ministra,

6) planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów w zakresie opieki nad matką i dzieckiem,

7) realizacja zadań związanych z nadzorem Ministra nad państwowym ratownictwem medycznym, w tym planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów w zakresie ratownictwa medycznego,

8) planowanie, organizacja i nadzór nad systemem krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

9) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

§ 18

Do podstawowych zadań Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego należy:

1) kształtowanie kierunków badań naukowych w medycynie, poprzez inicjowanie i koordynowanie prac przy przygotowywaniu projektów oraz działań zmierzających do wdrożenia ich wyników,

2) współpraca z Komitetem Badań Naukowych w zakresie nadzoru nad wykonaniem i finansowaniem prac badawczych,

3) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, łączeniem, podziałem, przekształcaniem, likwidacją i funkcjonowaniem jednostek badawczo-rozwojowych, w zakresie kompetencji Ministra,

4) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem i reorganizacją uczelni medycznych, w tym wydziałów anglojęzycznych, z uwzględnieniem ustalania limitów przyjęć do uczelni medycznych,

5) prowadzenie spraw formalnoorganizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Głównej Biblioteki Lekarskiej i jej oddziałów,

6) prowadzenie spraw dotyczących wyższego szkolnictwa medycznego oraz kształcenia podyplomowego kadr medycznych dla obywateli polskich i obcokrajowców, w tym funkcjonowania systemów tego kształcenia,

7) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego w zakresie opracowywania podstaw programowych i minimów programowych kształcenia w zawodach medycznych oraz polityki wydawniczej książkowych publikacji medycznych,

8) koordynacja działań związanych z procesem transformacji kształcenia w zawodach medycznych,

9) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów i pracowników naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach medycznych, mianowanych przez Ministra, w tym prowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek badawczo-rozwojowych,

10) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i działalnością konsultantów krajowych w danej dziedzinie medycyny, farmacji i innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz współpraca z wojewodami w zakresie nadzoru specjalistycznego,

11) nadzór merytoryczny nad opracowywaniem i weryfikacją umów rezydenckich,

12) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Ministra za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia oraz nagród dla nauczycieli akademickich,

13) nadzór nad legalizacją dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą,

14) obsługa merytoryczna i finansowa organów pomocniczych Ministra powoływanych w zakresie zadań Departamentu: Odwoławczej Komisji Bioetycznej, Sekcji Uczelni Medycznych Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Krajowej Rady Egzaminów Lekarskich, Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz nadzór nad obsługą Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia,

15) współpraca z towarzystwami naukowymi, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

§ 19

Do podstawowych zadań Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia należy:

1) opracowywanie koncepcji rozwoju systemu organizacji ochrony zdrowia,

2) przygotowywanie nowych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia, ich inicjowanie i wdrażanie,

3) monitorowanie zmian wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia,

4) opracowywanie i realizacja programów restrukturyzacyjnych,

5) prowadzenie rejestru wniosków o dofinansowanie zakładów opieki zdrowotnej, ewidencji decyzji w sprawie przyznanych środków i zatwierdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń umów z zakładami opieki zdrowotnej, którym przyznano środki w zakresie programów realizowanych przez Departament,

6) prowadzenie spraw dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, w szczególności obejmujących rozdział środków przewidzianych dla organizacji pozarządowych, przygotowywanie i monitorowanie realizacji umów oraz ich rozliczenie pod względem merytorycznym,

7) gromadzenie informacji i prowadzenie analiz dotyczących organizacji i funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia,

8) prowadzenie spraw związanych z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Ministra, odmową wpisu lub skreśleniem z rejestru oraz odwołaniem od decyzji wydanych przez organy pierwszej instancji,

9) prowadzenie spraw dotyczących wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia zakładów opieki zdrowotnej,

10) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru Ministra nad realizacją zadań określonych w przepisach regulujących zasady funkcjonowania uzdrowisk i leczenia w uzdrowiskach,

11) nadzór nad ochroną warunków naturalnych i właściwym kształtowaniem czynników środowiskowych na terenie uzdrowisk,

12) koordynowanie działań dotyczących rehabilitacji leczniczej w zakresie kompetencji Ministra,

13) analiza rozwiązań wspomagających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w zakresie przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego, bezrobotnych oraz pomocy społecznej,

14) zatwierdzanie merytoryczne rozliczeń w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom nie-posiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,

15) zatwierdzanie merytoryczne rozliczeń w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym na podstawie przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,

16) prowadzenie spraw dotyczących realizacji przepisów o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

§ 20

Do podstawowych zadań Departamentu do Spraw Pracowników Ochrony Zdrowia należy:

1) realizacja zadań Ministra wynikających z przepisów o zakładach opieki zdrowotnej w odniesieniu do spraw pracowniczych,

2) prowadzenie spraw dotyczących ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników zatrudnionych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej,

3) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o zrekompensowaniu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent,

4) prowadzenie spraw z zakresu wolontariatu w zakładach opieki zdrowotnej,

5) monitorowanie orzecznictwa organów samorządów zawodowych pracowników ochrony zdrowia w sprawach odpowiedzialności zawodowej oraz podejmowanie działań w zakresie zaskarżania w drodze rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego niezgodnych z prawem uchwał podjętych przez organy samorządów zawodowych pracowników ochrony zdrowia,

6) podejmowanie działań w zakresie zaskarżania w drodze rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego prawomocnych orzeczeń w sprawach odpowiedzialności zawodowej wydanych przez sądy korporacyjne pracowników ochrony zdrowia,

7) nadzór nad zadaniami z zakresu administracji rządowej, zleconymi organom samorządu zawodowego pracowników ochrony zdrowia,

8) nadzór pod względem merytorycznym nad prowadzeniem rozliczeń w zakresie dotacji przekazywanych izbom lekarskim, pielęgniarskim na pokrycie kosztów czynności przejętych od organów administracji państwowej,

9) podejmowanie działań w zakresie określania standardów postępowania przy stwierdzaniu prawa wykonywania zawodu i w zakresie postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej,

10) koordynacja współpracy z samorządami i związkami zawodowymi – w porozumieniu z Gabinetem Politycznym Ministra,

11) obsługa techniczno-biurowa Rady Społeczno-Zawodowej przy Ministrze Zdrowia,

12) współpraca z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przestrzegania prawa pracy w zakładach opieki zdrowotnej,

13) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie spraw pracowniczych, a w szczególności przygotowywania kontraktów zagranicznych pracowników ochrony zdrowia,

14) planowanie, kontraktowanie, monitorowanie realizacji oraz rozliczanie pod względem merytorycznym programów polityki zdrowotnej w zakresie zadań służby medycyny pracy,

§ 21

Do podstawowych zadań Departamentu Akredytacji i Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia należy:

1) nadzór nad sprawami dotyczącymi tworzenia, modyfikowania i wdrażania standardów i procedur medycznych,

2) prowadzenie spraw dotyczących standardów postępowania w diagnostyce laboratoryjnej,

3) prowadzenie spraw dotyczących dokumentacji medycznej,

4) prowadzenie spraw dotyczących akredytacji, autoryzacji i notyfikacji,

5) prowadzenie spraw dotyczących wyrobów medycznych,

6) nadzór nad zapewnieniem obsługi administracyjno-technicznej Rady Akredytacyjnej,

7) nadzór nad zapewnieniem obsługi administracyjno-technicznej procesów autoryzacji i notyfikacji akredytowanych jednostek certyfikujących, kontrolujących lub laboratoriów realizujących zadania dotyczące procedur oceny zgodności, będących w zakresie właściwości Ministra,

8) promowanie idei jakości w systemie ochrony zdrowia.

§ 22

Do podstawowych zadań Departamentu Nadzoru i Kontroli należy:

1) realizacja prawa i obowiązku reprezentowania Skarbu Państwa przez Ministra w zakresie określonym odrębnymi przepisami prawa,

2) realizacja zadań w zakresie sprawowania przez Ministra nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra, w tym nadzoru nad procesami likwidacji, restrukturyzacji, z wyłączeniem jednostek badawczo-rozwojowych,

3) koordynowanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa,

4) obsługa administracyjno-biurowa Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Zdrowia,

5) obsługa organizacyjno-techniczna Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

6) prowadzenie ewidencji fundacji, dla których właściwym ze względu na cele fundacji jest Minister oraz realizacja innych zadań wynikających z przepisów o fundacjach,

7) prowadzenie spraw kadr kierowniczych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa,

8) podejmowanie i koordynowanie prac w trakcie kontroli, której przedmiotem jest działalność Ministra, w szczególności koordynowanie i monitorowanie realizacji zadań wynikających z wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 23

Do podstawowych zadań Departamentu Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą należy:

1) realizacja polityki Ministra w dziedzinie współpracy międzynarodowej,

2) prowadzenie spraw związanych z integracją europejską oraz członkostwem w organizacjach międzynarodowych w zakresie właściwości Ministra, koordynacja działań podejmowanych w tym zakresie przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra,

3) współudział w pracach na rzecz harmonizacji polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej,

4) przygotowywanie i opiniowanie materiałów na posiedzenia Komitetu Integracji Europejskiej,

5) wstępne opiniowanie, na wniosek komórek organizacyjnych, aktów normatywnych opracowywanych w Ministerstwie pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej,

6) przygotowywanie i nadzór nad realizacją międzynarodowych umów i porozumień rządowych w zakresie ochrony zdrowia, nauk medycznych i innych umów dotyczących świadczeń zdrowotnych,

7) monitorowanie zobowiązań merytorycznych wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez Ministra oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra,

8) przygotowywanie, we współpracy z Biurem Ministra i Gabinetem Politycznym Ministra, zagranicznych wizyt Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu lub delegowanych przedstawicieli oraz wizyt w Polsce zaproszonych przez nich gości,

9) monitorowanie umów międzynarodowych o świadczeniach zdrowotnych i zabezpieczeniu społecznym w zakresie świadczeń rzeczowych,

10) prowadzenie spraw związanych z planowaniem i koordynowaniem wykonania zadań w zakresie programów pomocowych,

11) gromadzenie i udostępnianie informacji o programach Unii Europejskiej, Rady Europy i innych rządowych organizacji międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia,

12) koordynowanie szkoleń, stypendiów i staży zagranicznych w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym wynikających z umów międzynarodowych.

§ 24

Do podstawowych zadań Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji należy:

1) opracowywanie projektu budżetu w części 46 – Zdrowie, w tym informacji o projekcie budżetu wraz z uzasadnieniem,

2) sporządzanie, w tym dla Sejmu i Senatu, materiałów, sprawozdań i informacji o projektach i wykonaniu budżetu,

3) opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych, sporządzanie układu wykonawczego budżetu oraz przedkładanie propozycji przeniesień wydatków w zakresie właściwej części budżetu,

4) prowadzenie ewidencji zmian budżetowych w ciągu roku i okresowych ocen dotyczących stanu realizacji budżetu,

5) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,

6) opracowywanie i nadzór nad realizacją planów finansowych dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych niższego stopnia oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi,

7) planowanie uruchomień środków budżetowych, ich podział na jednostki i zadania,

8) opracowanie zbiorczej sprawozdawczości budżetowej w zakresie jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych i realizowanych zadań, w tym informacji z wykonania budżetu w części 46 – Zdrowie wraz z objaśnieniami za dany rok budżetowy,

9) opracowywanie projektów aktów normatywnych i wystąpień do Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o uruchomianie środków budżetowych z rezerwy ogólnej i rezerw celowych,

10) wykonywanie funkcji dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie oraz sprawowanie merytorycznego nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów II i III stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi głównemu,

11) wykonywanie funkcji głównego księgowego części 46 budżetu państwa i prowadzenie rachunkowości dla części 46 – Zdrowie,

12) opiniowanie umów stanowiących podstawę przekazywania środków publicznych,

13) inicjowanie i proponowanie rozwiązań systemowych i normatywnych z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości,

14) nadzór nad przygotowywaniem i zatwierdzaniem dokumentacji dotyczącej inwestycji,

15) współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz jednostkami w zakresie projektowania inwestycji i tworzenia programów inwestycyjnych,

16) planowanie zadań i przekazywanie środków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

17) okresowe i końcowe rozliczanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

18) nadzór nad procesem inwestycyjnym realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra,

19) potwierdzanie zobowiązań przejętych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra,

20) sporządzanie i kierowanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

21) obsługa dopłat wynikających z przepisów o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów,

22) analiza działalności finansowej jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra, przekazywanie wniosków z tej analizy Ministrowi,

23) monitorowanie zobowiązań i należności jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra oraz ich windykacja,

24) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w zakresie dotacji na realizację programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia,

25) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w zakresie finansowania leków wydawanych bezpłatnie osobom cierpiącym na choroby wywołane pracą przy azbeście,

26) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom uprawnionym, na podstawie przepisów o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz osobom nie posiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,

27) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w zakresie dotacji przekazywanych izbom lekarskim, pielęgniarskim i aptekarskim na pokrycie kosztów zadań przyjętych od organów administracji rządowej oraz nad prowadzeniem rozliczeń pod względem finansowym w zakresie realizacji umów o wykonanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym,

28) prowadzenie rozliczeń finansowych innych umów w zakresie zleconym przez Ministra.

§ 25

Do podstawowych zadań Departamentu Prawnego należy:

1) zapewnienie zgodności przygotowywanych w Ministerstwie aktów normatywnych i innych aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym oraz zasadami techniki prawodawczej,

2) opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych, opracowywanych w Ministerstwie oraz przesyłanych przez innych Ministrów, we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi i jednostkami organizacyjnymi podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra,

3) udzielanie wyjaśnień dotyczących obowiązującego prawa oraz współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi w ustalaniu wykładni i jednolitej interpretacji obowiązujących przepisów, z zakresu działu „zdrowie”,

4) opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów umów przygotowywanych w komórkach organizacyjnych, w tym umów międzynarodowych,

5) prowadzenie wykazu aktów prawnych, dla których organem wiodącym był Minister oraz rozporządzeń i zarządzeń wydanych przez Ministra,

6) prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami,

7) zgłaszanie wydawanych przez Ministra aktów normatywnych do rejestru przepisów resortowych prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości,

8) nadzór w zakresie redagowania Dziennika Urzędowego Ministra Zdrowia,

9) nadzór nad zapewnieniem przez Gospodarstwo Pomocnicze obsługi procesowej.

§ 26

Do podstawowych zadań Departamentu Spraw Obronnych należy:

1) wypracowywanie kierunków działania w zakresie zabezpieczenia medycznego ludności kraju na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych oraz zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,

2) koordynowanie, na szczeblu krajowym, realizacji Programu Mobilizacji Gospodarki w części dotyczącej ochrony zdrowia,

3) opracowywanie planów działania w zakresie wsparcia medycznego Sił Zbrojnych RP i sił sojuszniczych NATO w ramach „Wsparcia Państwa-Gospodarza” HNS oraz koordynowanie realizacji „Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych”, w których udział bierze Ministerstwo,

4) koordynowanie zadań i czynności komórek organizacyjnych w zakresie przygotowań obronnych oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, aktów wykonawczych, umów międzynarodowych i programów – w zakresie obronności,

5) koordynowanie działań operacyjnych komórek organizacyjnych Ministerstwa w sytuacjach kryzysowych,

6) planowanie i koordynowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, potrzeb w zakresie rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w celu realizacji zadań związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz utrzymania ciągłości zaopatrzenia ludności kraju, a także eliminowania i łagodzenia zakłóceń funkcjonowania gospodarki narodowej, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk żywiołowych,

7) ustalanie, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędem Ochrony Państwa oraz Agencją Rezerw Materiałowych wielkości, rodzaju produktów leczniczych i wyrobów medycznych, utrzymywanych w ramach „świadczeń na rzecz obrony”,

8) planowanie i koordynowanie, we współpracy z podległą Ministrowi Gospodarki Agencją Rezerw Materiałowych, zadań związanych z tworzeniem, gospodarowaniem, dysponowaniem i finansowaniem rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych,

9) stała współpraca z Obroną Cywilną Kraju, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w zakresie planowania cywilnego dotyczącego przede wszystkim procedur reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych w dziale „zdrowie”,

10) sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zadań Obrony Cywilnej w Ministerstwie oraz w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra,

11) zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego zarządzania przez Zespół Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia w sytuacjach kryzysowych, związanych między innymi z katastrofami cywilizacyjnymi i naturalnymi,

12) stała współpraca z jednostkami organizacyjnymi akademii medycznych w zakresie medycyny ratunkowej,

13) prowadzenie spraw kadrowych oficerów wykonujących zadania służbowe w akademiach medycznych.

§ 27

Do podstawowych zadań Biura Prasy i Promocji należy:

1) promowanie wizerunku Ministerstwa jako instytucji będącej rzecznikiem interesu publicznego,

2) organizacja i koordynacja udzielania informacji na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej,

3) obsługa organizacyjna rzecznika prasowego,

4) promocja systemu ochrony zdrowia oraz programów polityki zdrowotnej,

5) sporządzanie codziennych przeglądów prasy i mediów elektronicznych,

6) przygotowywanie materiałów i komunikatów na temat bieżących prac Ministerstwa, przygotowywanie konferencji i spotkań prasowych,

7) zarządzanie stroną internetową i jej aktualizacja.

§ 28

Do podstawowych zadań Biura Dyrektora Generalnego należy:

1) koordynacja i monitorowanie zagadnień i spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Ministerstwa,

2) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, z wyłączeniem Gabinetu Politycznego Ministra, w tym monitorowanie wykonania decyzji i poleceń Dyrektora Generalnego,

3) obsługa biurowa komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji oraz rzecznika dyscyplinarnego Ministerstwa,

4) planowanie i prowadzenie kontroli wewnętrznej w urzędzie,

5) informatyzacja urzędu, tworzenie sieci informatycznej i baz danych oraz administrowanie nimi. obsługa serwisowa sprzętu komputerowego,

6) zarządzanie stroną domową w internecie i jej aktualizacja,

7) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Ministerstwa poprzez planowanie i organizację szkoleń mających na celu rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej,

8) inicjowanie i opracowywanie aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego,

9) nadzór nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych,

10) prowadzenie spraw bhp i nadzór nad ochroną przeciwpożarową w Ministerstwie,

11) opiniowanie wniosków, prowadzenie ewidencji wniosków oraz sporządzanie umów dotyczących zadań merytorycznych realizowanych w oparciu o umowy cywilnoprawne,

12) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem przetargów służących realizacji zadań merytorycznych,

13) prowadzenie obsługi sekretarsko-biurowej Dyrektora Generalnego.

§ 29

Do podstawowych zadań Biura Kadr należy:

1) opracowywanie założeń polityki personalnej,

2) prowadzenie obsługi kadrowej członków korpusu służby cywilnej oraz innych pracowników Ministerstwa,

3) prowadzenie dokumentacji personalnej oraz komputerowego systemu baz danych kadrowych o aktualnych i byłych pracownikach Ministerstwa,

4) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Ministerstwa,

5) koordynowanie prac w zakresie sporządzania opisów stanowisk pracy na podstawie ankiet wypełnianych przez członków korpusu służby cywilnej,

6) administrowanie funduszem wynagrodzeń i nagród, w tym sporządzanie prognoz i analiz dotyczących wykonania funduszu wynagrodzeń,

7) organizacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej,

8) organizacja i nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej.

§ 30

Do podstawowych zadań Biura Administracyjno-Gospodarczego należy:

1) wykonywanie zadań urzędu jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych trzeciego stopnia,

2) opracowywanie planów finansowych urzędu i przedstawianie do zatwierdzenia, wnioskowanie o dokonanie zmian w zatwierdzonych planach

3) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych oraz działalności pozabudżetowej Ministerstwa,

4) wykonywanie funkcji głównego księgowego urzędu i prowadzenie rachunkowości urzędu,

5) prowadzenie rejestru zawartych umów, które powodują powstanie zobowiązań finansowych dla urzędu,

6) prowadzenie spraw dotyczących obliczania wypłat wynagrodzeń pracowników Ministerstwa oraz wypłacania należności wynikających z zawartych umów zleceń i umów o dzieło, obliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie,

7) prowadzenie zakupów na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa oraz zapewnienie obsługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,

8) prowadzenie spraw i koordynacja działań w zakresie postępowania w sprawach o udzielanie zamówień publicznych realizowanych przez Dyrektora Generalnego,

9) planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych na rzecz urzędu, w trybie przepisów o zamówieniach publicznych,

10) nadzór w imieniu zamawiającego nad organizacją przetargów w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz urzędu realizowanych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,

11) prowadzenie działalności socjalnej w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na rzecz osób uprawnionych,

12) prowadzenie wypłat rent i odszkodowań zasądzonych wyrokami sądowymi od Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia,

13) prowadzenie kasy Ministerstwa,

14) wykonywanie zadań związanych z trwałym zarządem nieruchomościami przy ul. Miodowej 15 i ul. Długiej 38/40 w Warszawie,

15) nadzór nad prowadzeniem archiwum Ministerstwa,

16) nadzór nad przygotowywaniem rocznych planów remontów urzędu oraz nad ich realizacją,

17) obsługa administracyjno-gospodarcza oraz gospodarowanie mieniem urzędu w zakresie niewykonywanym przez Gospodarstwo Pomocnicze,

18) nadzór nad prowadzeniem ewidencji i inwentaryzacją majątku będącego w dyspozycji urzędu oraz prowadzeniem gospodarki materiałowej i transportowej,

19) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Gospodarstwem Pomocniczym.

§ 31

Do podstawowych zadań Samodzielnego Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,

2) prowadzenie Kancelarii Tajnej Urzędu i archiwum dokumentów niejawnych,

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,

4) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych w zakresie przetwarzania informacji niejawnych,

5) nadzór nad zapewnieniem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,

6) prowadzenie postępowań sprawdzających, wobec osób mających dostęp do informacji niejawnych,

7) dokonywanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu informacji niejawnych,

8) opracowywanie planu ochrony urzędu i współpraca z Biurem Administracyjno-Gospodarczym w jego realizacji,

9) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 32

Do podstawowych zadań Samodzielnego Stanowiska Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego należy:

1) przygotowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego zawierającego analizę obszarów ryzyka w zakresie dysponowania środkami publicznymi, tematy audytu wewnętrznego, harmonogram realizacji audytu wewnętrznego, planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach,

2) przeprowadzanie audytu wewnętrznego w zakresie badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych, oceny systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem, oceny efektywności i gospodarności zarządzania finansowego w urzędzie,

3) dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania Ministerstwa w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz przejrzystości i jawności,

4) przedstawianie sprawozdań z wykonania audytu wewnętrznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama