| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 września 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 r. Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382-1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407-1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa łódzkiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 67 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Laboratoryjny:

a) Oddział Laboratoryjny Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Oddział Laboratoryjny Badań Środowiska Powietrza, Wody i Gleby,

c) Oddział Laboratoryjny Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy,

d) Oddział Laboratoryjny Mikrobiologii i Parazytologii,

e) Oddział Laboratoryjny Przygotowania Podłoży,

f) Oddział Laboratoryjny Analiz Instrumentalnych,

g) Oddział Laboratoryjny ds. Krajowej Kontroli Substancji Szkodliwych w Wyrobach Tytoniowych;

2) Dział Nadzoru Sanitarnego:

a) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej,

c) Oddział Nadzoru Higieny Pracy,

d) Oddział Nadzoru Epidemiologii,

e) Oddział Higieny Radiacyjnej,

f) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

h) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

3) Dział Ekonomiczny;

4) Oddział Organizacyjno-Prawny;

5) Oddział Kadr i Szkolenia;

6) Oddział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia;

7) Oddział Administracyjno-Techniczny;

8) Sekcja Informatyki;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. bhp.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 w ust. 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii z Laboratorium;

2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku z Laboratorium;

3) Oddział Higieny Pracy z Laboratorium;

4) Oddział Higieny Komunalnej z Laboratorium;

5) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza i Kadr;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Radcy Prawnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Laboratoryjny;

2) Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

3) Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości i Akredytacji;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Stanowisko Radcy Prawnego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. bhp i Obrony Cywilnej.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego,

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych,

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;

2) Sekcja Epidemiologii i Statystyki;

3) Sekcja Higieny Pracy z Laboratorium;

4) Sekcja Higieny Komunalnej;

5) Sekcja ds. Kadrowych i Administracyjno-Gospodarczych;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

9) Stanowisko Radcy Prawnego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii z Laboratorium Schorzeń Jelitowych z Laboratorium Pożywek;

2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku z Laboratorium Chemicznym i Mikrobiologicznym;

3) Oddział Higieny Komunalnej z Laboratorium Chemicznym i Mikrobiologicznym;

4) Oddział Higieny Pracy z Laboratorium Badań Czynników Środowiskowych;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno-Gospodarczych;

10) Stanowisko Radcy Prawnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia:

a) w § 3 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest miasto Łódź oraz powiat łódzki wschodni.”;

b) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej:

a) Sekcja Orzecznictwa,

b) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego;

2) Oddział Nadzoru Higieny Pracy:

a) Sekcja Orzecznictwa i Chorób Zawodowych,

b) Sekcja Nadzoru Sanitarno-Higienicznego;

3) Oddział Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

a) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Produkcji Żywności, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków,

b) Sekcja Nadzoru nad Zakładami Żywienia Zbiorowego oraz Miejscami Obrotu Żywnością, Przedmiotami Użytku i Kosmetykami,

c) Sekcja ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

4) Oddział Nadzoru Epidemiologicznego:

a) Sekcja Nadzoru nad Placówkami Służby Zdrowia,

b) Sekcja Zapobiegania i Zwalczania Chorób Zakaźnych i Niezakaźnych,

c) Sekcja Szczepień Ochronnych;

5) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Oddział Laboratoryjny:

a) Laboratorium Mikrobiologii i Chemii Higieny Komunalnej,

b) Laboratorium Badań Środowiska Pracy,

c) Laboratorium Badań Schorzeń Jelitowych,

d) Laboratorium Bakteriologii;

8) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

9) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Księgowości,

b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;

10) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Sekcja Służb Pracowniczych;

12) Sekcja Prawna;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. bhp i Obrony Cywilnej.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Komunalnej;

3) Oddział Higieny Pracy;

4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy - Sekretarka Medyczna;

9) Stanowisko Radcy Prawnego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obronności Kraju i Obrony Cywilnej;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. bhp.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 w ust 1 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Komunalnej z Laboratorium Badania Wody;

2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ekonomiczno-Finansowych;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych;

10) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Laboratoryjny:

a) Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Sekcja Badań Środowiskowych Powietrza, Wody i Gleby,

c) Sekcja Badań i Pomiarów na Stanowisku Pracy,

d) Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii,

e) Sekcja Przygotowania Podłoży,

f) Sekcja Analiz Instrumentalnych;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Epidemiologii,

e) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

g) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

h) Sekcja Statystyki Medycznej;

3) Oddział Ekonomiczny;

4) Sekcja Kadr i Szkolenia;

5) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu Dyrektora;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. bhp i Ochrony Przeciwpożarowej;

10) Stanowisko Radcy Prawnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Sekcja Higieny Komunalnej;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Stanowisko Radcy Prawnego;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych i Obsługi.”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Komunalnej;

3) Oddział Higieny Pracy;

4) Oddział Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Sekcja Ekonomiczna;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służby Pracowniczej;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych i Obrony Cywilnej;

13) Stanowisko Radcy Prawnego;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku z Laboratorium Fizyko-Chemicznym i Mikrobiologicznym;

2) Oddział Higieny Komunalnej;

3) Oddział Epidemiologii z Laboratorium Bakteriologii Ogólnej i Schorzeń Jelitowych;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Sanitarnego;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

10) Stanowisko Radcy Prawnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadrowych i Administracyjno-Gospodarczych;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi.”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Komunalnej;

2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Epidemiologii;

4) Oddział Laboratoryjny:

a) Laboratorium Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Laboratorium Badania Wody i Powietrza,

c) Laboratorium Schorzeń Jelitowych,

d) Laboratorium Pożywek;

5) Sekcja ds. Higieny Pracy;

6) Sekcja ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;

8) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy – Statystyk Medyczny;

12) Stanowisko Radcy Prawnego;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.”;

16) w załączniku nr 16 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Laboratoryjny:

a) Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Sekcja Badań Środowiskowych,

c) Sekcja Badań Środowiska Pracy,

d) Sekcja Badań Epidemiologicznych,

e) Sekcja Przygotowania Podłoży i Materiałów Pomocniczych,

f) Sekcja Analiz Instrumentalnych;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

c) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy,

d) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego, .

e) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

f) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

3) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;

4) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informatyki;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej, bhp i Ochrony Przeciwpożarowej;

10) Stanowisko Radcy Prawnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych, Socjalnych i Szkoleń;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu.”;

17) w załączniku nr 17 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego,

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych,

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii z Laboratorium Parazytologiczno-Bakteriologicznym;

2) Oddział Higieny Komunalnej z Laboratorium Badania Wody i Powietrza;

3) Oddział Higieny Pracy z Laboratorium Fizyko-Chemicznym;

4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku z Laboratorium Chemiczno-Bakteriologicznym;

5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Samodzielne Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Stanowisko Radcy Prawnego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej.”;

18) w załączniku nr 18 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Laboratoryjny:

a) Laboratorium Badań Epidemiologicznych,

b) Laboratorium Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

c) Laboratorium Higieny Komunalnej,

d) Laboratorium Higieny Pracy,

e) Laboratorium Analiz Instrumentalnych,

f) Laboratorium Podłoży Bakteriologicznych;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,

b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

c) Sekcja Nadzoru Higieny Komunalnej,

d) Sekcja Nadzoru Higieny Pracy,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

3) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa;

4) Sekcja ds. Administracyjnych, Kadrowych i Gospodarczych;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

9) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

19) w załączniku nr 19 do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych, Kadrowych i Gospodarczych;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ekonomiczno-Finansowych Główny Księgowy;

10) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

20) w załączniku nr 20 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Laboratoryjny:

a) Sekcja Badania Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Sekcja Badań Epidemiologicznych i Przygotowania Podłoży Bakteriologicznych,

c) Sekcja Badań Higieny Środowiska,

d) Sekcja Badań Środowiska Pracy,

e) Sekcja Analiz Instrumentalnych;

2) Oddział Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Sekcja Nadzoru Epidemiologicznego,

c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Komunalnej,

d) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Higieny Pracy,

e) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

g) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Oddział Ekonomiczny;

4) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Służb Pracowniczych, Socjalnych i Szkoleń;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

11) Stanowisko Radcy Prawnego.”;

21) w załączniku nr 21 do zarządzenia:

a) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych z importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”;

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego:

a) Sekcja Epidemiologii,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Oddział Laboratoryjny:

a) Laboratorium Środowiska Pracy,

b) Laboratorium Schorzeń Jelitowych,

c) Laboratorium Szkodliwości Chemicznych,

d) Laboratorium Mikrobiologiczne;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Granicznego Punktu Kontroli Sanitarnej;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP;

8) Stanowisko Radcy Prawnego.”.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

1) „Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »