| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 lipca 2004 r.

w sprawie zakresu czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 ze zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się zakres czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;

4) Narodowym Funduszem Zdrowia;

5) Biurem Praw Pacjenta w Warszawie.

2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Departament Nadzoru i Kontroli;

3) Biuro Ministra;

4) Biuro Prasy i Promocji;

5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym.

§ 3

Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala:

1) zastępuje członka Komitetu Rady Ministrów, do czasu powołania Sekretarza Stanu;

2) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3) jest przewodniczącą Zespołu Reagowania Kryzysowego;

4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji;

b) Departament Dialogu Społecznego,

c) Departament Spraw Obronnych;

5) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

b) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

c) Profilaktycznego Domu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Juracie,

d) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie,

e) Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia w Warszawie,

f) Zespołu Profilaktycznych Domów Zdrowia Ministerstwa Zdrowia w Zakopanem.

§ 4

Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski:

1) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

2) nadzoruje działalność Administratora Systemów Monitorowania Wypadków Konsumenckich;

3) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Biuro Akredytacji,

b) Biuro Rady Naukowej,

c) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

d) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e) Departament Polityki Lekowej,

f) Departament Polityki Zdrowotnej,

g) Departament Zdrowia Publicznego;

5) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum,

b) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,

c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

e) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,

f) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

g) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

h) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

i) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

j) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

k) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

l) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi.

m) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

n) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

o) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

p) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

q) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

r) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

s) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

t) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

u) Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

v) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

w) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

x) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

y) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

z) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

za) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,

zb) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

zc) Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie,

zd) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,

ze) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

zf) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

zg) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

zh) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,

zi) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie.

§ 5

Podsekretarz Stanu Paweł Sztwiertnia:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

b) Departament Prawny,

c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie,

c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

d) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,

e) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

f) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,

g) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

h) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,

i) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,

j) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu,

k) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 6

1. Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 7

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.

3. Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.

4. Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 8

1. Ministra zastępuje Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski w zakresie przez niego ustalonym.

2. W czasie nieobecności Podsekretarzy Stanu:

1) Podsekretarza Stanu Rafała Niżankowskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Sztwiertnia;

2) Podsekretarza Stanu Pawła Sztwiertnię zastępuje Podsekretarz Stanu Rafał Niżankowski;

3) Podsekretarza Stanu Wacławę Wojtalę zastępuje Podsekretarz Stanu Paweł Sztwiertnia.

3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 9

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 59).

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134 poz. 1439)

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »