reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 lipca 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych

Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych (Dz. Urz. Min. Zdrowia Nr 1, poz. 26 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 25) w § 4 ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) rozliczanie świadczeń zdrowotnych, w tym leków, o których mowa w art. 197 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.3)), udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego,”.

§ 2

1. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, zwany dalej „Departamentem”, przekaże Biuru Rozliczeń Międzynarodowych, zwanemu dalej „Biurem”, dokumentację dotyczącą rozliczania udzielonych świadczeń zdrowotnych, w tym leków, osobom nieposiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. Dokumentacja przekazana zostanie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) dwa elektroniczne rejestry faktur, które wpłynęły do Departamentu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 lipca 2004 r., z których pierwszy rejestr zawierał będzie wystawcę faktury, numer faktury, datę wystawienia faktury i kwotę zapłaty, natomiast drugi rejestr będzie zawierał dane o zapłaconych fakturach z podziałem na poszczególne rodzaje świadczeń zdrowotnych, w tym leków, o których mowa w § 1 zarządzenia;

2) korespondencję w przedmiotowej sprawie, która wpłynęła do Departamentu w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 lipca 2004 r.;

3) inne dokumenty związane z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, w tym leków, o których mowa w art. 197 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, znajdujące się w posiadaniu Departamentu, w szczególności kserokopie faktur, które wpłynęły do Departamentu od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 lipca 2004 r. oraz zestawienia świadczeń zdrowotnych i leków nadesłanych w tym okresie przez jednostki.

3. W skład dokumentacji, o której mowa w ust. 1, nie wchodzą faktury, które zostały zrealizowane przez Ministerstwo Zdrowia, a które wpłynęły do Departamentu od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 lipca 2004 r. Faktury te pozostaną w Wydziale Księgowości Departamentu.

§ 3

1. O płatniku faktur lub zestawienia kosztów leków decyduje data wpływu faktury lub zestawienia, niezależnie od daty faktycznie udzielonego świadczenia. Faktury, które wpłyną do Ministerstwa Zdrowia do dnia 31 lipca 2004 r. rozliczane są przez Ministerstwo Zdrowia. Faktury, które wpłyną do Ministerstwa Zdrowia od dnia 1 sierpnia 2004 r. rozliczane będą przez Biuro.

2. Faktury, które od dnia 1 sierpnia 2004 r. wpłyną do Ministerstwa Zdrowia i wystawione będą na Ministerstwo Zdrowia zostaną przesłane do właściwej jednostki w celu korekty płatnika i przekazania do Biura w celu rozliczenia.

§ 4

1. Z dniem 1 sierpnia 2004 r. Ministerstwo Zdrowia zamieści na stronie internetowej urzędu komunikat o zmianie płatnika faktur. Komunikat powinien zawierać w szczególności pełną nazwę Biura oraz adres i numer NIP.

2. Do dnia 15 sierpnia 2004 r. Departament poinformuje o zmianie płatnika jednostki dotychczas realizujące świadczenia zdrowotne, w tym leki, o których mowa w art. 197 ust. 1 pkt 2–4 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2004 r.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i poz. 896, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama