reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 sierpnia 2005 r.

w sprawie likwidacji Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Z dniem 30 listopada 2005 r. likwiduje się państwowy zakład budżetowy podległy Ministrowi Zdrowia – Zarząd Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia, zwany dalej „Zarządem”.

§ 2

Do dnia likwidacji Zarząd prowadzi dotychczasową działalność i realizuje zadania określone w § 2 ust. 5 załącznika do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 105).

§ 3

Mienie znajdujące się w posiadaniu Zarządu w dniu likwidacji, zostaje nieodpłatnie przekazane państwowej jednostce budżetowej – Ministerstwo Zdrowia.

§ 4

Dyrektor Zarządu jest zobowiązany do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności do przeprowadzenia likwidacji Zarządu, a w szczególności do:

1) przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Zarządu;

2) sporządzenia wykazu wycenionego mienia Zarządu i nieodpłatnego przekazania go państwowej jednostce budżetowej – Ministerstwo Zdrowia;

3) egzekucji należności, zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzytelności związanych z bieżącą działalnością Zarządu;

4) rozwiązania umów cywilnoprawnych, których stroną jest Zarząd i dokonanie ostatecznego rozliczenia zobowiązań wynikających z tych umów albo przeniesienia wynikających z nich uprawnień

– w szczególności w zakresie gwarancji i rękojmi

– na rzecz użytkowników inwestycji;

5) sporządzenia wykazu umów zawartych przez Zarząd, z których wynikają zobowiązania lub z których zobowiązania mogą powstać w przyszłości;

6) rozwiązania stosunków pracy z pracownikami Zarządu;

7) sporządzenia sprawozdań finansowych według zasad określonych w odrębnych przepisach;

8) dokonania zamknięcia ksiąg rachunkowych Zarządu zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;

9) archiwizacji dokumentów Zarządu i przekazania dokumentów archiwalnych do archiwum Ministerstwa Zdrowia albo do Archiwum Akt Nowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375);

10) podjęcie czynności wymaganych do wyrejestrowania Zarządu z Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej – REGON, z ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

– NIP, rejestru płatników składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

11) likwidacji kont bankowych;

12) przekazania prowadzonych przez Zarząd inwestycji użytkownikom;

13) dokonania rozliczenia prowadzonych przez Zarząd inwestycji.

§ 5

Dyrektor Zarządu jest zobowiązany do przedłożenia Ministrowi Zdrowia harmonogramu czynności likwidacyjnych w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 6

Z dniem 30 listopada 2005 r. traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie przekształcenia Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia w państwowy zakład budżetowy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 52).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2155 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama