reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 sierpnia 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu programu poprawy opieki zdrowotnej na wsi na lata 2007–2011

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn zm.2)) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania programu poprawy opieki zdrowotnej na wsi na lata 2007–2011, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 2, 4–6 i 8 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Andrzej Wojtyła, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa;

3) Zastępca Przewodniczącego – Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

4) Dariusz Rohde, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

5) Andrzej Kosiniak – Kamysz, Przewodniczący Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników;

6) Wojciech Kobielski, Zastępca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

7) Rafał Filip, Sekretarz Naukowy w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie;

8) Marek Hołubicki, Doradca Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

9) Michał Sobolewski, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

10) Dagmara Korbasińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3

Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu dokumentu „Program poprawy opieki zdrowotnej na wsi na lata 2007–2011”, w szczególności mającego na celu:

1) dokonanie analizy problemów dotyczących funkcjonowania opieki zdrowotnej na wsi;

2) określenie katalogu działań i organów władzy publicznej zobowiązanych do ich realizacji mających na celu poprawę opieki zdrowotnej na wsi;

3) określenie harmonogramu zaproponowanych działań;

4) koordynację działań pomiędzy poszczególnymi organami władzy publicznej w sposób prowadzący do poprawy opieki zdrowotnej na wsi;

5) określenie poziomu zabezpieczenia i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej na wsi.

§ 4

Zespół realizuje swoje zadanie w szczególności poprzez:

1) analizę aktów prawnych dotyczących organizacji opieki zdrowotnej pod kątem uwzględnienia zawartych w nich rozwiązań dla zapewnienia opieki zdrowotnej na wsi;

2) sporządzanie analiz i opinii niezbędnych do przygotowania programu, o którym mowa w § 3;

3) uzgadnianie opracowanych założeń z przedstawicielami właściwych środowisk zawodowych, gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego;

4) analizę proponowanych rozwiązań pod kątem ich zgodności z prawem Unii Europejskiej.

§ 5

1. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu i ustalanie programu posiedzenia;

3) zwracanie się do członków Zespołu o przygotowanie materiałów niezbędnych do omówienia poszczególnych tematów programu posiedzenia;

4) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu,

2. W celu wykonania zadań Zespołu, Przewodniczący może, w razie potrzeby, powoływać zespoły robocze wyznaczając ich przewodniczących.

§ 6

Obsługę administracyjną Zespołu prowadzi Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8

Zamiejscowym członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 9

Udział w posiedzeniach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 10

Tryb pracy Zespołu określa Regulamin uchwalony przez Zespół.

§ 11

Zespół przedłoży projekt dokumentu, o którym mowa w § 3, do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie do dnia 31 grudnia 2006 r.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama