| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lutego 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a–e, g–j oraz I–n wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu: Bolesław Piecha – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu: Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu: Anna Widarska – główny specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) Tomasz Berdyga – Zastępca Dyrektora Instytutu Kardiologii do Spraw Ekonomicznych,

b) Joanna Cichoń – Zastępca Dyrektora do Spraw Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu,

c) Jan Czeczot – Wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,

d) Zbigniew Dworzecki – pracownik naukowy w Katedrze Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,

e) Jan Kawulok – Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie,

f) Dagmara Korbasińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

g) Jarosław Kozera – Wiceprezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,

h) Jacek Łukomski – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu,

i) Krzysztof Opolski – pracownik naukowy na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego,

j) Wojciech Przybylski – Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Końskich,

k) Władysław Puzoń – Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,

I) Grzegorz Szpyrka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego,

m) Tadeusz Trędota – Dyrektor Szpitala Klinicznego im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie,

n) Elżbieta Woźniewska – Dyrektor Finansowy Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie założeń nowych regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej;

2) przygotowanie projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej na podstawie założeń, o których mowa w pkt 1.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;

3) powoływanie, spośród członków Zespołu lub osób, o których mowa w § 3, grup roboczych do wykonania określonego zadania;

4) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”, o bieżącej działalności Zespołu;

5) przedstawianie Ministrowi pisemnego raportu o wynikach prac Zespołu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia jego prac.

3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6

1. Zespół działa zgodnie z ustalonym przez siebie harmonogramem.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach.

3. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.

4. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Minister.

5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

6. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy liczby członków. W przypadku równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

1. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu, członkowie Zespołu lub osoby określone w § 3 mogą otrzymywać wynagrodzenie, na podstawie zawartej umowy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Zespołu w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, poniesionych w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8

Koszty działalności Zespołu finansowane są z budżetu państwa części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział – 85195 – Pozostała działalność.

§ 9

Zespół zakończy wykonywanie zadań, o których mowa w § 4, w terminie do dnia 30 września 2007 r.

§ 10

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Schindler Polska

Schindler Polska to spółka-córka międzynarodowego koncernu Schindler z siedzibą w Szwajcarii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »