reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 lipca 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw geriatrii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw geriatrii, zwany dalej „Zespołem”, jako organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 2 i 4 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – dr Michał Sobolewski, radca ministra, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Barbara Bień, przedstawiciel Akademii Medycznej w Białymstoku;

3) Sekretarz Zespołu – dr Elżbieta Biłobran-Uberman, radca ministra, przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) prof. dr hab. Piotr Błędowski, prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,

b) dr n. med. Katarzyna Broczek, przedstawiciel Kliniki Geriatrii w Warszawie,

c) dr n. med. Jarosław Derejczyk, przedstawiciel Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, konsultant województwa śląskiego do spraw geriatrii,

d) prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki, konsultant krajowy do spraw geriatrii,

e) prof. dr hab. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

f) dr n. med. Alicja Klich, przedstawiciel Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

g) dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot, zastępca ordynatora Oddziału Geriatrii Szpitala Specjalistycznego im. H. Klimontowicza w Gorlicach,

h) prof. dr hab. med. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

i) dr n. med. Zbigniew Machaj, kierownik Zakładu Gerontologii Akademii Medycznej we Wrocławiu,

j) dr n. med. Katarzyna Szczerbińska, przedstawiciel Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

k) prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, prezes Collegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie strategii rozwoju systemu opieki geriatrycznej i rozwiązań poprawiających jakość opieki nad osobami starszymi w systemie ochrony zdrowia;

2) przygotowanie propozycji rozwiązań legislacyjnych i działań opartych o standardy europejskie, w zakresie:

a) podnoszenia poziomu wiedzy i kompetencji personelu medycznego i innych osób realizujących opiekę nad ludźmi starszymi,

b) wdrażania standaryzowanych metod oceny stanu funkcjonalnego i wynikających z tego potrzeb osób starszych w celu właściwego adresowania deficytowych usług medycznych i społecznych.

c) reorganizacji i adaptacji istniejących materialnych, organizacyjnych i ludzkich zasobów systemu dla ich efektywniejszego wykorzystania przez ludzi starszych,

d) integracji systemów opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w celu lepszej współpracy z zamiarem kompleksowego rozwiązywania potrzeb osób starszych i ich opiekunów rodzinnych w zakresie świadczeń zdrowotnych, opiekuńczych i socjalnych,

e) poprawy dostępności świadczeń geriatrycznych,

f) wprowadzania zasad profilaktyki przedwczesnego starzenia, całościowej oceny geriatrycznej i racjonalnego leczenia chorób zależnych od wieku oraz rehabilitacji celem poprawy jakości życia osób starszych,

g) ograniczania niepełnosprawności osób starszych.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

5) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu może, w razie potrzeby, powoływać zespoły robocze do wykonania określonych zadań Zespołu.

§ 6

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

3. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

4. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

1. Z tytułu zadań określonych w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz.1661).

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego.

§ 9

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 Zdrowie, działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność.

§ 10

Przewodniczący Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne raporty z działalności Zespołu, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 11

1. Po wykonaniu zadań, o których mowa w § 4, Zespół w terminie do dnia 30 czerwca 2009 r. przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdanie końcowe z działalności Zespołu, wraz z załączonymi dokumentami będącymi wynikiem wykonania tych zadań.

2. Zespół kończy działalność z dniem akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama