reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw aktualizacji „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013''

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z poźn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw aktualizacji „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013”, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Pan Marek Haber, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Pan Leszek Sikorski, Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – Pani Marta Błędowska, główny specjalista w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) Pani Zofia Ulz – Główny Inspektor Farmaceutyczny,

b) Pan Andrzej Wojtyła – Główny Inspektor Sanitarny,

c) Pan Leszek Borkowski – Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

d) Pani Elżbieta Jazgarska – Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,

e) Pan Michał Kępowicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia,

f) Pani Izabela Trojanowska – Dyrektor Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg w Ministerstwie Zdrowia,

g) Pan Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

h) Pani Beata Cholewka – Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,

i) Pan Artur Fałek – Dyrektor Departamentu Polityki Lękowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

j) Pani Anna Kamińska – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

k) Pani Monika Przygucka – Radca Ministra w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

I) Pani Sylwia Lis – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

m) Pan Roman Danielewicz – Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w ust. 1, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3

Do zadań Zespołu należy:

1) dokonanie przeglądu dokumentów o charakterze strategicznym obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia, w zakresie ich aktualności oraz zasadności uwzględnienia ich treści w „Strategii Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007–2013”, zwanej dalej „strategią sektorową”;

2) dostosowanie strategii sektorowej do „Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007–2015”, zgodnie z opinią Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 lutego 2007 r. dotyczącą zgodności strategii sektorowej, sporządzoną w celu realizacji przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984);

3) dokonanie aktualizacji strategii sektorowej, w tym w oparciu o wyniki przeglądu, o którym mowa w pkt 1;

4) opracowanie projektu zmiany strategii sektorowej.

§ 4

1. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu,”

4) powoływanie grup roboczych;

5) ustalenie porządku posiedzenia Zespołu;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu zadania określone w ust. 2 wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu lub inna osoba będąca członkiem Zespołu, wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 5

1. Zespół działa na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz Zespołu sporządza protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 6

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Przewodniczący Zespołu przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do zatwierdzenia opracowany projekt zmiany strategii sektorowej, w terminie do dnia 31 sierpnia 2008 r.

§ 7

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

§ 9

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków będących w dyspozycji Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10

Zespół rozwiązuje się z dniem zatwierdzenia projektu zmiany strategii sektorowej przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama