reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 72, poz. 422) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt. 2.1.:

a) ppkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) wartość należności aktualizuje się, na dzień bilansowy – 31 grudnia każdego roku;”;

b) dodaje się ppkt 15 w brzmieniu:

„15) odsetki od niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.”;

2) w pkt. 3.3. po koncie syntetycznym „289 Rozrachunki z tytułu inwestycji” dodaje się konto syntetyczne „290 Odpisy aktualizujące należności”;

3) pkt 3.6. otrzymuje brzmienie:

„3.6. Rachunki bankowe dochodów i wydatków dla części 46 – Zdrowie oraz rachunki bankowe pomocnicze dotyczące działalności pozabudżetowej prowadzone są w Narodowym Banku Polskim Oddziale Okręgowym w Warszawie.”;

4) uchyla się pkt 3.7.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 sierpnia 2008 r.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama