reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. 

Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 ust. 2 i 4 pkt 1, 4 i 6 wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

1. 

W skład Zespołu wchodzą: Przewodniczący Zespołu, Sekretarz Zespołu i Członkowie Zespołu.

2. Przewodniczącym Zespołu jest Krzysztof Tronczyński – ekspert zewnętrzny.

3. Sekretarzem Zespołu jest Anna Wijata – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych.

4. Członkami Zespołu są:

1) Cezary Banasiński – ekspert zewnętrzny;

2) Marta Gromada – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;

3) Tomasz Dziczkowski – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;

4) Maria Głowniak – ekspert zewnętrzny;

5) Agata Maciejczyk – przedstawiciel Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

6) Zdzisław Mroczek – ekspert zewnętrzny;

7) Zbigniew Niewójt – przedstawiciel Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego;

8) Grzegorz Rychwalski – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia;

9) Elżbieta Waniewska – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia.

§ 3

W

pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, niebędące jego Członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Zadaniem

Zespołu jest opracowanie projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne.

§ 5

1.

 Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) nadzór nad pracami Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2, wykonuje osoba będąca Członkiem Zespołu, wyznaczona przez Przewodniczącego Zespołu.

4. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do zatwierdzenia, opracowany przez Zespół harmonogram prac Zespołu, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 6

1.

 Zespół działa na posiedzeniach.

2. Decyzje Zespołu są podejmowane zwykłą większością głosów.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

4. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

5. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

§ 7

1. 

Przewodniczący Zespołu może powoływać ze składu Zespołu podzespoły do realizacji określonych zadań lub wyznaczyć określone zadania poszczególnym Członkom Zespołu.

2. Z realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, sporządza się pisemne stanowisko.

§ 8

Po

zakończeniu prac Zespołu Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, do zatwierdzenia, opracowany przez Zespół projekt ustawy – Prawo farmaceutyczne.

§ 9

Zespół

ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia projektu, o którym mowa w § 8.

§ 10

Obsługę

administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

§ 11

1. 

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, z budżetu wewnętrznego Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

2. Przewodniczącemu Zespołu, Sekretarzowi Zespołu oraz Członkom Zespołu może przysługiwać wynagrodzenie na podstawie umowy cywilnoprawnej z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób, które zadania Zespołu wykonują w ramach obowiązków służbowych.

4. Zamiejscowym Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 12

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Biznes na Plus

Specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama