reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 marca 2012 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych;

4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Biuro Prasy i Promocji;

4) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Jakub Szulc:

1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów;

2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Funduszy Europejskich,

b) Departament Prawny,

c) Departament Polityki Lekowej i Farmacji;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,

b) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,

c) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,

d) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,

e) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,

f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Agnieszka Pachciarz:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Polityki Zdrowotnej,

b) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,

c) Departament Współpracy Międzynarodowej;

2) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant" w Warszawie,

c) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

d) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

e) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

f) Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,

g) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Marek Haber:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

b) Departament Pielęgniarek i Położnych,

c) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Ratownictwa Medycznego;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

f) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe" w Warszawie,

g) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

b) Departament Dialogu Społecznego,

c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,

d) Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

b) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem części 46 budżetu państwa – Zdrowie;

5) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:

a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,

b) audytu wewnętrznego.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Matki i Dziecka,

b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

c) Departament Zdrowia Publicznego;

2) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

b) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

c) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

d) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

e) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

f) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

g) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,

h) Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,

i) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

j) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

k) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

l) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

m) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

n) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

o) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

p) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

q) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

r) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

s) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

t) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

u) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

v) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

w) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

z) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

za) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,

zb) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku

zc) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

zd) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

ze) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

zf) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,

zg) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

zh) uczelni medycznych,

zi) Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA w Warszawie.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności dotyczących powołań i odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania, w imieniu Ministra, decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 10 ust. 1 – 3, zakresu czynności oraz na podstawie § 10 ust. 4 i 5.

4. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.

5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu – wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Jakuba Szulca zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;

2) Podsekretarz Stanu Agnieszkę Pachciarz zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;

3) Podsekretarza Stanu Aleksandra Soplińskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Marek Haber;

4) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Podsekretarz Stanu Agnieszka Pachciarz;

5) Podsekretarza Stanu Marka Habera zastępuje Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński.

3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

4. W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.4)), decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra wydaje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2.

5. W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra wydaje na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, nie podlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 18, Nr 5 poz. 43 i 45).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ZDROWIA

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676 i Nr 185, poz. 1092.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

4) Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228, Nr 254, poz. 1700, oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama