reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Marek Ujejski – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Marcin Kędzierski – Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – Ewa Wilkoszewska – główny specjalista w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

4) dwóch przedstawicieli Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

5) przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia:

a) Izabela Trojanowska – Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców,

b) Tomasz Flak – Starszy Specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest:

1) przygotowanie rozwiązań w zakresie funkcjonalności elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego i infrastruktury Narodowego Funduszu Zdrowia (Infrastruktura Klucza Publicznego) i świadczeniodawców (bezpieczne czytniki umożliwiające złożenie podpisu elektronicznego za pomocą eKUZ i KSM);

2) określenie działań i warunków niezbędnych do wydania i dystrybucji karty ubezpieczenia zdrowotnego;

3) przygotowanie merytorycznych przepisów do projektu rozporządzenia Rady Ministrów wydawanego na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 49 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.2)).

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu są jawne.

§ 6.

Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadań, o których mowa w § 3, oraz akceptacji wyników jego prac przez ministra właściwego do spraw zdrowia, nie później niż z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu ani zwrotu kosztów podróży na terenie kraju.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 123, 476 i 1016.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama