| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Rady do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Radę do spraw Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący Rady – Sekretarz Stanu albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia wyznaczony przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Rady – konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii;

3) Członkowie:

a) Prezes Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii lub jego przedstawiciel,

b) Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów lub jego przedstawiciel,

c) konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub jego przedstawiciel,

d) Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki lub jego przedstawiciel,

e) Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia lub jego przedstawiciel,

f) przedstawiciel Departamentu Polityki Lękowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia,

g) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia,

h) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,

i) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

j) dwóch przedstawicieli Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

2. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, b, d i e, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Rady.

3. W pracach Rady mogą brać udział inne osoby, bez prawa głosu, niebędące członkami Rady, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Zadaniem Rady jest w szczególności:

1) dokonywanie analiz i ocen stanu organizacji, poziomu jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;

2) określenie warunków osiągnięcia wystarczającego poziomu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii;

3) przedstawianie wniosków z analiz, o których mowa w pkt 1;

4) przygotowywanie propozycji ewentualnych zmian w zakresie obszarów, o których mowa w pkt 1 i 2.

5) przygotowywanie na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia innych opinii, analiz i dokumentów niż wymienione w pkt 1–4.

§ 4.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy, w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Rady;

2) prowadzenie posiedzeń Rady;

3) planowanie i organizowanie pracy Rady;

4) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Rady;

5) reprezentowanie Rady na zewnątrz;

6) powoływanie grup roboczych Rady;

7) zlecanie opracowania ekspertyz, analiz i opinii;

8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Rady.

3. Zadania Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Rada obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Rada podejmuje decyzje, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady. Wynik głosowania wpisuje się do protokołu.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Rada może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 6.

1. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 i 3 nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Rady.

2. Zamiejscowym członkom Rady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a–e, oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Rady oraz koszty podróży, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85 195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Obsługę administracyjną i techniczną Rady zapewnia Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »