reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania rekomendacji w zakresie zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw opracowania rekomendacji w zakresie zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) prof. dr hab. med. Robert Flisiak – członek zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;

2) prof. dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk – kierownik Zakładu Wirusologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

3) prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota – członek zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;

4) dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego;

5) konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;

6) konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii;

7) konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;

8) konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej;

9) konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego;

10) prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska – zastępca dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie do spraw transfuzjologii;

11) prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska – prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;

12) dr n. farm. Beata Rozbicka – dyrektor Narodowego Centrum Krwi;

13) dr n. med. Małgorzata Sadkowska-Todys – kierownik Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

2. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 10, 11 i 13, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

4. Przewodniczący, po uzyskaniu zgody Zespołu, może powoływać ekspertów i zlecać im zadania albo zlecać im sporządzenie opinii i analiz potrzebnych do prac Zespołu. Z powołanym w tym trybie ekspertem dyrektor Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej „NCK”, zawiera umowę cywilnoprawną na realizację zleconych zadań albo sporządzenie opinii i analiz.

§ 3.

1. Przedmiotem prac Zespołu jest analiza aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz opracowanie rekomendacji w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV) ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz transplantologii.

2. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca 2017 r., przekaże ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, rekomendacje, o których mowa w ust. 1, w postaci pisemnej.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

2) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

5) określanie sposobu i terminów pracy Zespołu;

6) powoływanie grup roboczych w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego;

7) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu;

8) powoływanie ekspertów zgodnie z § 2 ust. 4;

9) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w NCK.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, uprzednio powiadamiając o planowanym terminie posiedzenia dyrektora NCK.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności – członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego.

4. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz osoba sporządzająca protokół.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

2. Głosowania są jawne.

3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

4. Zespół może rozstrzygać poszczególne kwestie w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. NCK jest obowiązane do przesłania członkom Zespołu, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania albo opracowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, protokołu z ustaleniami Zespołu z ostatniego posiedzenia Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu wykonywania zadań Zespołu jego członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–11 i 13, oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia NCK.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym wydatki dotyczące zadania, o którym mowa w § 2 ust. 4, są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85143 – Publiczna służba krwi.

§ 10.

Zespół ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przedłożonych przez Zespół rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 1, bądź z upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 11.

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje dyrektor NCK, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Podczas pierwszego posiedzenia, Zespół, spośród swoich członków, wybiera zwykłą większością głosów Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 12.

Zarządzenie traci moc z dniem następującym po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama