| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 1 grudnia 2016 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania rekomendacji w zakresie zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV)

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw opracowania rekomendacji w zakresie zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV), zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) prof. dr hab. med. Robert Flisiak – członek zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;

2) prof. dr hab. n. med. Piotr Grabarczyk – kierownik Zakładu Wirusologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

3) prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota – członek zarządu Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;

4) dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego;

5) konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych;

6) konsultant krajowy w dziedzinie epidemiologii;

7) konsultant krajowy w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;

8) konsultant krajowy w dziedzinie transplantologii klinicznej;

9) konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego;

10) prof. dr hab. n. med. Magdalena Łętowska – zastępca dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie do spraw transfuzjologii;

11) prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska – prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych;

12) dr n. farm. Beata Rozbicka – dyrektor Narodowego Centrum Krwi;

13) dr n. med. Małgorzata Sadkowska-Todys – kierownik Zakładu Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

2. W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 10, 11 i 13, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

4. Przewodniczący, po uzyskaniu zgody Zespołu, może powoływać ekspertów i zlecać im zadania albo zlecać im sporządzenie opinii i analiz potrzebnych do prac Zespołu. Z powołanym w tym trybie ekspertem dyrektor Narodowego Centrum Krwi, zwanego dalej „NCK”, zawiera umowę cywilnoprawną na realizację zleconych zadań albo sporządzenie opinii i analiz.

§ 3.

1. Przedmiotem prac Zespołu jest analiza aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz opracowanie rekomendacji w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu E (HEV) ze szczególnym uwzględnieniem krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz transplantologii.

2. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, nie później jednak, niż do dnia 30 czerwca 2017 r., przekaże ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, rekomendacje, o których mowa w ust. 1, w postaci pisemnej.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

2) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

5) określanie sposobu i terminów pracy Zespołu;

6) powoływanie grup roboczych w celu realizacji zadań określonych przez Przewodniczącego;

7) wskazywanie osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań Zespołu;

8) powoływanie ekspertów zgodnie z § 2 ust. 4;

9) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w NCK.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, uprzednio powiadamiając o planowanym terminie posiedzenia dyrektora NCK.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół. Protokół sporządza Sekretarz, a w przypadku jego nieobecności – członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego.

4. Protokół podpisuje Przewodniczący oraz osoba sporządzająca protokół.

§ 6.

1. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

2. Głosowania są jawne.

3. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

4. Zespół może rozstrzygać poszczególne kwestie w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. NCK jest obowiązane do przesłania członkom Zespołu, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania albo opracowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej, protokołu z ustaleniami Zespołu z ostatniego posiedzenia Zespołu.

§ 7.

1. Z tytułu wykonywania zadań Zespołu jego członkom nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–11 i 13, oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2 i 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia NCK.

§ 9.

Wydatki związane z działalnością Zespołu, w tym wydatki dotyczące zadania, o którym mowa w § 2 ust. 4, są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85143 – Publiczna służba krwi.

§ 10.

Zespół ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przedłożonych przez Zespół rekomendacji, o których mowa w § 3 ust. 1, bądź z upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 11.

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje dyrektor NCK, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Podczas pierwszego posiedzenia, Zespół, spośród swoich członków, wybiera zwykłą większością głosów Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.

§ 12.

Zarządzenie traci moc z dniem następującym po upływie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 2.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Emilianowicz Kuchta Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »