reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 26, z 2013 r. poz. 16, z 2014 r. poz. 3 oraz z 2015 r. poz. 55) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

Załącznik 1. [STATUT REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 marca 2017 r.

STATUT Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2.

Siedziba i obszar działania

§ 2. 1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Białystok.

2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest województwo podlaskie, z tym że dystrybucja tkanek i komórek może odbywać się na terenie całego kraju.

3. Dystrybucja krwi i jej składników odbywa się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2014 r. poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823).

Rozdział 3.

Cele i zadania

§ 3. Celem działania Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników i preparatyki oraz wydawanie krwi i jej składników podmiotom leczniczym, a także realizacja zaopatrzenia w produkty krwiopochodne, rekombinowane koncentraty czynników krzepnięcia, desmopresynę i inne produkty lecznicze.

§ 4. Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2) produkcja odczynników i krwinek wzorcowych;

3) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania komórek, tkanek i narządów;

4) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w szczególności w dziedzinie krwiodawstwa lub krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

5) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

6) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny;

7) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;

8) wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu potencjalnych dawców allogenicznego szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;

9) testowanie próbek do badań oraz testowanie komórek, tkanek i narządów;

10) wykonywanie innych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5. Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

1) innymi jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi;

2) innymi podmiotami leczniczymi;

3) instytutami badawczymi;

4) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

5) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami;

6) fundacjami.

Rozdział 4.

Organy i struktura organizacyjna

§ 6. 1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor Regionalnego Centrum zarządza Regionalnym Centrum przy pomocy:

1) Zastępcy Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych;

2) Zastępcy Dyrektora do Spraw Medycznych.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Ekonomiczno-Administracyjnych, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7. 1. W skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum wchodzą:

1) Terenowy Oddział w Bielsku Podlaskim;

2) Terenowy Oddział w Hajnówce;

3) Terenowy Oddział w Łomży;

4) Terenowy Oddział w Suwałkach;

5) Dział Dawców i Ekspedycji;

6) Dział Eksploatacyjno-Administracyjny;

7) Dział Finansowo-Księgowy;

8) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

9) Dział Laboratoryjny;

10) Dział Pobierania i Preparatyki;

11) Dział Zapewnienia Jakości;

12) Sekcja Kadrowo-Płacowa;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

15) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej;

16) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

17) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Zamówień Publicznych;

19) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

20) Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Jakości;

21) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;

22) Sekretariat.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum oraz oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5.

Gospodarka finansowa

§ 8. 1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Regionalne Centrum prowadzi wydzieloną działalność w zakresie:

1) wynajmu pomieszczeń;

2) usług parkingowych;

3) usług laboratoryjnych;

4) usług magazynowania i transportu krwi i jej składników oraz leków.

3. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

4. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245).

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

8. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama