reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Przewodniczący – pan Jakub Adamski, Zastępca Dyrektora w Departamencie Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;”,

– uchyla się pkt 2,

– w pkt 3:

– – lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) pan Rafał Niżankowski,”,

– – po lit. d dodaje się lit. e–j w brzmieniu:

„e) pan Jerzy Bójko,

f) pani Elżbieta Nawrocka,

g) pani Agnieszka Pachciarz,

h) pan Filip Nowak,

i) pan Karol Tarkowski,

j) pan Wojciech Wysoczański.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem osób będących pracownikami Ministerstwa Zdrowia, przed powołaniem w skład Zespołu, wyrażają pisemną zgodę na udział w jego pracach.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, są obowiązane do zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, składają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, przed pierwszym posiedzeniem Zespołu, oświadczenie w przedmiocie zachowania poufności informacji związanych z działalnością Zespołu.”;

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Zespołu lub zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających mu osobiste wykonywanie funkcji, zadania Przewodniczącego wynikające z niniejszego zarządzenia, wykonuje członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego.”;

4) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, albo w innym miejscu wskazanym przez Przewodniczącego.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama