reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

 1. Minister Zdrowia, zwany dalej "Ministrem", sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Inspektorem do Spraw Substancji Chemicznych;

4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Minister jest członkiem Rady Dialogu Społecznego.

3. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Biuro Prasy i Promocji;

4) Departament Prawny;

5) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

4. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

 Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko:

1) jest członkiem:

a) Stałego Komitetu Rady Ministrów,

b) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,

c) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Matki i Dziecka,

c) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

d) Departament Pielęgniarek i Położnych,

e) Departament Ratownictwa Medycznego i Obronności;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

b) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

c) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

d) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

f) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

g) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

h) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

i) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

j) Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,

k) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

l) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

m) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

n) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

o) Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,

p) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

r) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,

s) Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

t) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

u) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

w) uczelni medycznych.

§ 4.

 Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński:

1) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia,

b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;

3) nadzoruje działalność Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie;

4) wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z udziałów albo akcji Skarbu Państwa w:

a) Centrali Farmaceutycznej "CEFARM" S.A. z siedzibą w Warszawie,

b) Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju,

c) Tarchomińskich Zakładach Farmaceutycznych "Polfa" S.A. z siedzibą w Warszawie,

d) Warszawskich Zakładach Sprzętu Ortopedycznego S.A. z siedzibą w Warszawie,

e) Wytwórni Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 5.

 Podsekretarz Stanu Marcin Czech:

1) jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

b) Departament Współpracy Międzynarodowej;

3) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;

4) nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie.

§ 6.

 Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

b) Departament Polityki Zdrowotnej,

c) Wieloosobowe Stanowisko Pracy do spraw Audytu Wewnętrznego;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant" w Warszawie,

c) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

d) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

e) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

f) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

g) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

h) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,

i) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

j) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

k) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

3) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 - Zdrowie;

4) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:

a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,

b) audytu wewnętrznego.

§ 7.

 Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Analiz i Strategii,

b) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,

d) Departament Zdrowia Publicznego;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,

b) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

c) Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

d) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

e) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

f) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

g) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

h) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

i) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

j) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

k) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie,

l) Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,

m) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

n) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

o) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

p) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

§ 8.

 1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

 1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także są upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 10 ust. 1-3, zakresu czynności oraz na podstawie § 10 ust. 4 i 5.

4. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.

5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

 1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2, Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu - wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Józefę Szczurek-Żelazko zastępuje Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król;

2) Podsekretarza Stanu Sławomira Gadomskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński;

3) Podsekretarza Stanu Janusza Cieszyńskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Marcin Czech;

4) Podsekretarza Stanu Zbigniewa J. Króla zastępuje Podsekretarz Stanu Sławomir Gadomski;

5) Podsekretarza Stanu Marcina Czecha zastępuje Podsekretarz Stanu Zbigniew J. Król.

3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu niezwłocznie na piśmie informują Ministra o zaistnieniu przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i 650).

5. Minister wyłącza Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu z urzędu lub na ich żądanie od udziału w toczącym się przed organem postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

6. W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 4, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2 i 3.

7. W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu, o którym mowa w ust. 4, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

8. O wyłączeniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu oraz o wskazaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu właściwego do udziału w toczącym się przed organem postępowaniu rozstrzyga Minister w drodze postanowienia.

§ 11.

 Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 44).

§ 12

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Łukasz Szumowski

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PwC Studio

Serwis prawno-podatkowy PwC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama