reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Dostępność Plus w ochronie zdrowia, zwany dalej "Komitetem".

2. Komitet jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Celem prac Komitetu jest koordynacja działań merytorycznych w projekcie Dostępność Plus dla zdrowia, zwanego dalej "projektem".

2. W ramach Komitetu działają grupy robocze.

3. Członkami Komitetu są:

1) Przewodniczący - dyrektor departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego - kierownik projektu w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz - przedstawiciel departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, bez prawa głosu, wyznaczony przez Przewodniczącego;

4) przedstawiciel Ministra Inwestycji i Rozwoju;

5) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia;

6) przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Pacjenta;

7) przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych;

8) przedstawiciele:

a) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia Zielonogórskiego,

b) Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia,

c) Polskiej Federacji Szpitali,

d) Polskiej Unii Szpitali Klinicznych,

e) Fundacji Telemedycznej Grupy Roboczej,

f) Fundacji Integracja,

g) Razem dla Zdrowia,

h) Dialog dla Zdrowia,

i) Obywatele dla Zdrowia,

j) Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;

9) przedstawiciele grup roboczych:

a) do spraw architektury systemu w składzie:

- Prof. Marek Wysocki - przedstawiciel Fundacji Aktywizacyjnej,

- Dr inż. Joanna Borowczyk - przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji,

b) do spraw cyfryzacji w składzie:

- Artur Marcinkowski - przedstawiciel Fundacji Widzialni,

- Mec. Jan Pachocki - przedstawiciel Telemedycznej Grupy Roboczej,

c) do spraw komunikacyjnych w składzie:

- Aleksandra Włodarczak - przedstawiciel Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego "GEST",

- Iwona Wójcik - przedstawiciel Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienia Zielonogórskiego,

d) do spraw organizacyjnych w składzie:

- Aneta Kłunduk - przedstawiciel Pracodawcy Zdrowia,

- Agata Michalak - przedstawiciel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt 4-8, wyznaczają swoich przedstawicieli oraz ich stałych zastępców, a w przypadku braku możliwości udziału w posiedzeniu Komitetu przez członka i jego stałego zastępcę, inną osobę.

5. W przypadku nieobecności Sekretarza funkcję tę pełni osoba wskazana przez Przewodniczącego.

6. Członkiem Komitetu oraz stałym zastępcą, o którym mowa w ust. 4, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niekarana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe, posiadająca wiedzę specjalistyczną umożliwiającą wypełnianie zadań w sposób uczciwy i rzetelny.

7. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Komitetu, w szczególności przedstawicieli administracji publicznej, środowisk naukowych oraz konsultantów w ochronie zdrowia.

8. Członkowie Komitetu oraz stali zastępcy, o których mowa w ust. 4, są obowiązani do bezstronności i zachowania w poufności informacji i danych uzyskanych w związku z udziałem w pracach Komitetu.

9. Utrata członkostwa w odniesieniu do członków Komitetu następuje w wyniku:

1) skazania za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2) utraty zdolności do czynności prawnych;

3) wystąpienia okoliczności uzasadniających wątpliwości co do ich bezstronności lub zachowania zasady poufności;

4) rezygnacji członka;

5) uchwały Komitetu podejmowanej na wniosek Przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Komitetu należy:

1) opracowanie - w ramach grup roboczych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 9 - i przyjęcie standardów Dostępności Plus odrębnie dla szpitali oraz placówek podstawowej opieki zdrowotnej;

2) przeprowadzenie przeglądu standardów, o których mowa w pkt 1, oraz weryfikacja efektów ich wdrożenia;

3) opiniowanie dokumentacji dla procedury wyboru wniosków grantowych w ramach projektu, przeprowadzonej przez departament właściwy do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

4) opiniowanie zakresów rzeczowych zawartych we wnioskach grantowych złożonych w ramach projektu oraz wniosków o ich zmianę, jeżeli podmiot, o którym mowa w pkt 3, zidentyfikuje wątpliwości co do zakresu rzeczowego projektu, wymagające specjalistycznej wiedzy eksperckiej;

5) monitorowanie wdrażania projektu na poziomie strategicznym w odniesieniu do aspektów merytorycznych;

6) opracowanie i przyjęcie rekomendacji w zakresie kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mających na celu zwiększenie dostępności podmiotów leczniczych dla osób niepełnosprawnych;

7) zaopiniowanie i zatwierdzenie raportu z audytu końcowego projektu;

8) opracowanie i przyjęcie rekomendacji końcowych w ramach projektu.

§ 4.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Komitetu;

2) ustalanie porządków posiedzeń Komitetu;

3) prowadzenie posiedzeń Komitetu;

4) planowanie i organizowanie pracy Komitetu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania określone w ust. 2, wykonuje Zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności, inna osoba wskazana przez Przewodniczącego.

§ 5.

1. Komitet działa kolegialnie.

2. Ustalenia, wnioski i opinie Komitetu oraz grup roboczych są podejmowane przez Komitet w drodze konsensusu, a w przypadku niemożności jego osiągnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/3 uprawnionego do głosowania składu Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Komitet może podejmować uchwały w trybie obiegowym.

4. Posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Komitetu spośród wskazanych w § 2 ust. 3 i 4.

5. W posiedzeniach Komitetu biorą udział członkowie wskazani w § 2 ust. 3 pkt 1-8 oraz - na zaproszenie Przewodniczącego - członkowie wskazani w § 2 ust. 3 pkt 9.

6. Sekretarz przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Komitetu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Komitetu.

7. Sekretarz sporządza protokół z posiedzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty posiedzenia Komitetu i przekazuje go drogą elektroniczną członkom Komitetu wskazanym w § 2 ust. 3 i 4, uczestniczącym w posiedzeniu, którzy mogą zgłosić uwagi do protokołu, w terminie 7 dni od daty jego przekazania.

8. Protokół z posiedzenia jest przyjmowany podczas następnego posiedzenia Komitetu i podpisywany przez Przewodniczącego oraz Sekretarza. Protokół z ostatniego posiedzenia Komitetu jest przyjmowany przez Przewodniczącego, z uwzględnieniem ust. 7.

§ 6.

Nadzór nad pracami Komitetu sprawuje członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorujący prace departamentu właściwego do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3, osobom wymienionym w § 2 ust. 3 pkt 1-8 nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 9, wypłaca się wynagrodzenie pod warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej.

3. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z wykonywaniem zadań określonych w § 3, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 8.

Zmiana członka grup roboczych, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 9, nie wymaga zmiany zarządzenia.

§ 9.

Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia departament właściwy do spraw e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Komitetu są pokrywane z projektu.

§ 11.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

W zastępstwie

Ministra Zdrowia

Sekretarz Stanu

Józefa Szczurek-Żelazko

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama