| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 lipca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 12 i 37) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:

"1a. Dyrektor Generalny zatwierdza procesy, ujęte w Księdze procesów, prowadzonej przez Biuro Administracyjne. Księga procesów stanowi zbiór modeli postępowania w toku załatwiania niektórych kategorii spraw procedowanych w ramach wewnętrznej struktury organizacyjnej Ministerstwa, określających w szczególności sposób i tryb przepływu informacji lub dokumentów oraz formę rozpatrywania spraw, mających na celu ujednolicenie standardów, optymalizację przebiegu dokonywanych czynności oraz ich właściwe ukierunkowanie, a także podniesienie efektywności realizowanych działań.";

2) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor komórki organizacyjnej opracowuje i aktualizuje, we współpracy z Biurem Administracyjnym, zakres obowiązków pracowników oraz opisy stanowisk pracy, dostosowując je do wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej.";

3) w § 10 uchyla się pkt 19;

4) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektora komórki organizacyjnej podczas jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego pracownik komórki organizacyjnej. Informacje o zastępstwie przekazuje się do Dyrektora Generalnego i Biura Administracyjnego oraz odpowiednio do Ministra, Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu.";

5) w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Kopie upoważnień i pełnomocnictw Ministra lub Dyrektora Generalnego, udzielonych pracownikom Ministerstwa, są przekazywane do Biura Administracyjnego, celem włączenia do akt osobowych pracowników.";

6) w § 31 pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) przekazywanie do Biura Administracyjnego informacji o szkoleniach, stypendiach i stażach zagranicznych w dziedzinie ochrony zdrowia, skierowanych do pracowników Ministerstwa, organizowanych w ramach zagranicznych programów stypendialnych i szkoleniowych, o których informacje kierowane są bezpośrednio do Ministerstwa lub wynikających z umów międzynarodowych zawartych przez Ministra;";

7) § 36 otrzymuje brzmienie:

"§ 36. 1. Do podstawowych zadań Biura Administracyjnego należy:

1) koordynacja i monitorowanie spraw związanych z zapewnieniem prawidłowej organizacji i funkcjonowania Ministerstwa;

2) prowadzenie spraw dotyczących sprawowania przez Dyrektora Generalnego bezpośredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie prawidłowego wykonywania zadań, z wyłączeniem Gabinetu Politycznego Ministra, w tym monitorowanie wykonania decyzji i poleceń Dyrektora Generalnego;

3) inicjowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora Generalnego oraz procesów ujętych w Księdze procesów;

4) opiniowanie pod kątem zgodności z realizowanymi przez komórki organizacyjne zadaniami projektów pełnomocnictw i upoważnień Ministra i Dyrektora Generalnego, z wyłączeniem pełnomocnictw procesowych Ministra, pełnomocnictw w sprawach wyposażania w nieruchomości jednostek podległych lub nadzorowanych oraz upoważnień z zakresu kontroli zewnętrznej;

5) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Ministerstwie;

6) koordynacja procesu analizy ryzyka w Ministerstwie oraz koordynowanie wykonywania przez komórki organizacyjne zadań z zakresu kontroli zarządczej;

7) współpraca z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie obsługi informatycznej Ministerstwa;

8) sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem teleinformatycznym Ministerstwa;

9) zapewnienie ładu i porządku, ochrony osób i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej w Ministerstwie;

10) prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników Ministerstwa;

11) obsługa techniczna organizowanych w Ministerstwie posiedzeń, narad i konferencji;

12) prowadzenie spraw dotyczących zakupu biletów w podróżach Ministra, Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu i Dyrektora Generalnego;

13) zapewnienie łączności, transportu oraz obsługi poligraficznej Ministerstwa;

14) zarządzanie majątkiem ruchomym Ministerstwa i prowadzenie gospodarki materiałowej;

15) prowadzenie gospodarki magazynowej oraz ewidencji mienia;

16) prowadzenie inwentaryzacji majątku Ministerstwa;

17) wykonywanie zadań urzędu jako jednostki budżetowej, dysponenta środków budżetowych III stopnia;

18) opracowywanie planów finansowych urzędu i przedstawianie ich do zatwierdzenia, a także wnioskowanie o dokonanie zmian w zatwierdzonych planach;

19) dokonywanie przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, w ramach zatwierdzonego na dany rok planu finansowego wydatków na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Ministra;

20) wykonywanie funkcji głównego księgowego urzędu i prowadzenie rachunkowości urzędu;

21) koordynacja realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz obsługa środków pomocy technicznej we właściwych Programach Operacyjnych, w tym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, a także kosztów zarządzania w ramach innych programów i inicjatyw finansowanych ze środków europejskich;

22) rozliczanie projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia;

23) prowadzenie kasy Ministerstwa;

24) sporządzanie sprawozdań i analiz finansowych z realizacji dochodów i wydatków budżetowych;

25) planowanie i realizacja wydatków remontowych oraz inwestycyjnych na rzecz Ministerstwa;

26) opiniowanie wniosków o zawarcie umów cywilnoprawnych, sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;

27) prowadzenie spraw i koordynacja działań dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na rzecz Ministerstwa;

28) prowadzenie archiwum Ministerstwa oraz koordynowanie terminowego przekazywania dokumentacji archiwalnej z komórek organizacyjnych do archiwum Ministerstwa;

29) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Ministerstwa;

30) obsługa kancelaryjna korespondencji;

31) aktywne wspieranie strategii i działań Ministerstwa w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi;

32) przygotowywanie i wdrażanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;

33) tworzenie i realizacja polityki szkoleń i rozwoju pracowników;

34) tworzenie i realizacja polityki zatrudniania, w tym między innymi rekrutacji i selekcji awansów, przeniesień wewnętrznych i zewnętrznych;

35) monitorowanie środowiska pracy w celu realizacji przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu a także przeciwdziałaniu mobbingowi w miejscu pracy;

36) tworzenie i wdrażanie systemów motywacyjnych, w tym planowanie i realizacja zadań w zakresie ocen pracowniczych, opisów stanowisk pracy oraz wartościowania stanowisk pracy;

37) planowanie i realizacja zadań związanych ze służbą przygotowawczą;

38) planowanie i prowadzenie działań na rzecz komunikacji wewnętrznej pracowników we współpracy z Biurem Komunikacji;

39) prowadzenie spraw administracyjnych z zakresu zasobów ludzkich w tym, między innymi wynikających z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, uprawnień pracowniczych, czasu pracy, zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników Ministerstwa;

40) planowanie i realizacja zadań z zakresu badań profilaktycznych;

41) przygotowywanie i koordynowanie zadań z zakresu staży i praktyk;

42) planowanie i koordynowanie zadań wynikających z administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;

43) sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;

44) koordynowanie spraw związanych ze składaniem oświadczeń majątkowych przez członków korpusu służby cywilnej;

45) obsługa biurowa komisji dyscyplinarnej, Rzecznika Dyscyplinarnego Ministerstwa oraz Komisji Antymobbingowej;

46) planowanie i realizacja zadań związanych z administrowaniem budżetem osobowym finansowanym ze środków budżetu państwa oraz środków europejskich, w tym między innymi kontrola wydatków i bieżąca analiza kosztów osobowych;

47) prowadzenie spraw dotyczących obliczania i wypłaty wynagrodzeń pracowników Ministerstwa, wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, umów o dzieło oraz naliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz składanie sprawozdań w tym zakresie, w szczególności dotyczących projektów programów pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz innych programów i inicjatyw finansowanych ze środków europejskich;

48) obsługa spraw dotyczących wypłaty należności zasądzonych wyrokami sądowymi na rzecz osób fizycznych poszkodowanych w procesie leczenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej po przekształceniu tych zakładów w samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra;

49) wdrożenie, utrzymanie oraz rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji.

2. W strukturze organizacyjnej Biura funkcjonuje Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, realizujące zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 10. W zakresie wykonywania zadań merytorycznych Samodzielne Stanowisko podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.

3. W strukturze organizacyjnej Biura funkcjonuje Inspektor Ochrony Danych. Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należą obowiązki o charakterze informacyjno-doradczym, nadzorczym oraz komunikacyjnym wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności z art. 39 RODO. W zakresie wykonywania zadań merytorycznych Inspektor Ochrony Danych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu.";

8) uchyla się § 37.

§ 2.

Dyrektor Biura Administracyjnego, w terminie 10 dni od dnia wejścia wżycie zarządzenia, dostosuje wewnętrzny regulamin organizacyjny Biura Administracyjnego do przepisów zarządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem i przekaże je do podpisu Dyrektorowi Generalnemu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2019 r.

MINISTER ZDROWIA

W zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »