reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Szczepień Ochronnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do Spraw Szczepień Ochronnych, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - dr hab. n. med. Ewa Augustynowicz - Pracownik Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH), biolog,

2) Sekretarz - dr hab. Aleksandra Zasada - Kierownik Zakładu Badania Surowic i Szczepionek NIZP-PZH, biolog;

3) pozostali Członkowie:

a) dr hab. n. med. Teresa Jackowska - Kierownik Kliniki Pediatrii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pediatrii, specjalista pediatra,

b) prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich - Kierownik Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, specjalista w dziedzinie pediatrii i neonatologii,

c) dr n. o zdr. Wojciech Stefan Zgliczyński - Zastępca Dyrektora Szkoły Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP), specjalista chorób wewnętrznych i endokrynologii,

d) dr n. prawn., lek. med. Iwona Wrześniewska-Wal - p.o. Kierownika Zakładu Ekonomiki, Prawa i Zarządzania CMKP,

e) dr hab. n. med. Rafał Gierczyński - Zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Kierownik Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych, specjalista mikrobiologii i zdrowia publicznego.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w ust. 1 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, bez prawa do głosowania, osoby niewymienione w ust. 1 zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowywanie opinii i ekspertyz w zakresie szczepień ochronnych na wniosek Ministra lub Przewodniczącego;

2) dokonywanie analizy aktualnego programu szczepień ochronnych pod kątem spójności z bieżącą sytuacją epidemiologiczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie oraz regulacjami z zakresu szczepień ochronnych stosowanymi w Unii Europejskiej, jak i dostępnymi preparatami szczepionkowymi;

3) opiniowanie projektu Programu Szczepień Ochronnych (PSO) na każdy rok kalendarzowy;

4) opracowywanie i opiniowanie długofalowej strategii szczepień ochronnych;

5) opracowywanie i opiniowanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie szczepień ochronnych;

6) wyrażanie opinii w innych sprawach z zakresu szczepień ochronnych niż wymienione w pkt 1-5;

7) wsparcie merytoryczne i naukowe Ministra w sprawach szczepień ochronnych objętych zakresem działania Ministra.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. W zakresie spraw pilnych lub niewymagających omówienia na posiedzeniach Przewodniczący decyduje o przygotowaniu stanowiska Zespołu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w trybie obiegowym.

3. Posiedzenia Zespołu oraz konsultacje w trybie obiegowym inicjuje Przewodniczący.

4. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

5. Sposób pracy Zespołu wraz ze sposobem, konsultowania i przyjmowania wypracowanych opinii i stanowisk dla Ministra określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół.

6. Regulamin pracy Zespołu jest przyjmowany w głosowaniu większością głosów na pierwszym posiedzeniu Zespołu.

§ 5.

1. Członkowie Zespołu, ich małżonkowie, zstępni i wstępni w linii prostej oraz osoby, z którymi członkowie Zespołu pozostają we wspólnym pożyciu, nie mogą:

1) być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu produktem immunologicznym w rozumień przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, 399, 959 i 1495);

2) być członkami organów spółek handlowych lub przedstawicielami przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie doradztwa związanego z wytwarzaniem lub obrotem, o którym mowa w pkt 1;

3) być członkami organów spółdzielni, stowarzyszeń lub fundacji wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2;

4) posiadać akcji lub udziałów w spółkach handlowych wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2, oraz udziałów w spółdzielniach wykonujących działalność, o której mowa w pkt 1 i 2;

5) wykonywać działalności gospodarczej w zakresie, o którym mowa w pkt 1 i 2.

2. Członkowie Zespołu przed każdym posiedzeniem składają Przewodniczącemu Zespołu oświadczenie o niezachodzeniu okoliczności określonych w ust. 1, zwane dalej "oświadczeniem o braku konfliktu interesów", dotyczące ich samych oraz ich małżonków, zstępnych i wstępnych w linii prostej oraz osób, z którymi pozostają we wspólnym pożyciu. Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów stanowi załącznik do zarządzenia.

3. W przypadku, gdy z oświadczenia członka Zespołu wynika, że zachodzi konflikt interesów, członek ten zostaje wyłączony ze składu Zespołu przez Przewodniczącego na czas rozpatrywania konfliktowego zagadnienia.

4. Jeżeli okoliczności określone w ust. 1 i 2 trwale uniemożliwiają członkowi Zespołu właściwe wykonywanie zadań, Zespół może wyznaczyć członkowi termin na ich usunięcie.

5. W przypadku nieusunięcia okoliczności trwale uniemożliwiających właściwe wykonywanie zadań, w terminie o którym mowa w ust. 4, członek Zespołu zostaje wyłączony z jego składu.

6. Oświadczenie o braku konfliktu interesów składają także osoby, o których mowa w § 2 ust. 3, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadamiają o tym Przewodniczącego.

§ 6.

1. Z posiedzenia i konsultacji w trybie obiegowym Zespołu sporządza się protokół, który jest podpisywany przez Sekretarza i Przewodniczącego.

2. Protokół z posiedzenia Zespołu i konsultacji w trybie obiegowym zamieszczany jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek kierownictwa inicjujący, koordynujący i nadzorujący wykonywanie zadań przez Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w jego pracach.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, dział - 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10.

Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu nie później niż do dnia 30 września 2019 r.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

W zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

Załącznik 1. [WZÓR – OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

WZÓR - OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama